-A +A

Verbeurdverklaring en immobilisering voertuig wegens verkeersmisdrijven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

uittreksel uit de wet betreffende de politie va het wegverkeer:

 

HOOFDSTUK VII. - (IMMOBILISERING) EN VERBEURDVERKLARING VAN VOERTUIGEN. <W 2005-07-20/52, art. 20, 014 ; Inwerkingtreding : 31-03-2006>

Art. 50. § 1. De rechter kan tijdelijke (immobilisering) van het voertuig bevelen in alle gevallen waarin tijdelijk verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf wordt uitgesproken, voor zover het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf of uitsluitend te zijner beschikking staat voor een termijn die ten minste gelijk is aan de duur van de (immobilisering). (immobilisering) mag voor geen langere duur dan die van het tijdelijk verval van het recht tot sturen worden uitgesproken. <W 2005-07-20/52, art. 20, 014 ; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
§ 2. Hij kan verbeurdverklaring van het voertuig bevelen wanneer het verval definitief is of ten minste zes maanden bedraagt, zo het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf.

Art. 51.Tijdelijke (immobilisering) en verbeurdverklaring van het voertuig kunnen eveneens bevolen worden binnen de perken bepaald in artikel 50 : <W 2005-07-20/52, art. 20, 014 ; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
1° in geval van veroordeling wegens overtreding van artikel 33, wanneer de eigenaar van het voertuig (dat misdrijf) uitgelokt heeft of het geduld heeft; <W 09-07-1976, art. 21; Inwerkingtreding : 14-02-1977 (zie KB 1977-02-01, (B.S. 08-02-1977))>
2° in geval van veroordeling wegens overtreding van artikel 32 of van artikel 49, wanneer verval van het recht tot sturen tegen de bestuurder met toepassing van (artikel 38, §1, 5° of § 2, wegens overtreding van artikel [2 48]2) is uitgesproken. <W 1990-07-18/37, art. 26, 002; Inwerkingtreding : 01-12-1994, zie KB 1994-11-21/33, art. 3>
(3° in geval van veroordeling wegens overtreding van de artikelen 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, 48, 1°, of 58.) <W 2003-02-07/38, art. 23, 011; Inwerkingtreding : 01-03-2004>
[1 4° in geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 37/1, tweede lid.]1
----------
(1)<W 2009-07-12/24, art. 3, 024; Inwerkingtreding : 01-10-2010>
(2)<W 2014-03-09/16, art. 14, 033; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

Art. 52. In afwijking van artikel 43, eerste lid, van het Strafwetboek wordt de verbeurdverklaring van het voertuig wegens overtreding van deze gecoördineerde wetten enkel uitgesproken in de gevallen bij dit hoofdstuk bepaald.

Art. 53. <W 2005-07-20/52, art. 13, 014 ; Inwerkingtreding : 31-03-2006> Bij tijdelijke immobilisering wordt het voertuig geïmmobiliseerd op kosten en risico van de dader van het misdrijf.

Art. 54. Hij die gebruik maakt of aan een derde toelaat gebruik te maken van een voertuig waarvan hij weet dat de (immobilisering) of de verbeurdverklaring is uitgesproken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 100 (euro) tot 1.000 (euro) of met een van die straffen alleen. <W 2003-02-07/38, art. 24, 011; Inwerkingtreding : 01-03-2004> <W 2005-07-20/52, art. 20, 014 ; Inwerkingtreding : 31-03-2006>

Art. 54bis. <ingevoegd bij W 2005-07-20/52, art. 14, 014 ; Inwerkingtreding : 31-03-2006> In de door de Koning bepaalde gevallen van parkeerovertredingen kan het voertuig met een wielklem worden geïmmobiliseerd.

 
De rechter kan het voertuig, eigendom van de veroordeelde tot een verval van het recht tot sturen uitspreken als bijkomende facultatieve straf.
 
Een en ander werd ingeschreven in art. 50 § 2 van de wet betreffende de politie van het wegverkeer van 16.03.1968.
 
Voorwaarden van de verbeurdverklaring:
 
-       er moet een verval worden uitgesproken van tenminste 6 maanden;
-       enkel motorvoertuigen kunnen in beslag genomen worden, dit omdat art. 38 § 1 van de wet van 16.03.1968 enkel voorziet in de mogelijkheid van een verval van het recht tot sturen voor motorvoertuigen. Weliswaar voorziet art. 50 § 2 van de wet van 16.03.1968 in de verbeurdverklaring van voertuigen in het algemeen, doch doordat een en ander gekoppeld is aan een verval van sturen en het verval van sturen enkel mogelijk is voor motorvoertuigen, dient art. 50 § 2 van de wet van 16.03.1968 in die zin gelezen te worden dat enkel een inbeslagname van een motorvoertuig mogelijk is;
-       de verbeurdverklaring kan enkel gebeuren voor zover het voertuig eigendom is van de dader.
 
Er kan niet genoeg benadrukt worden dat het art. 51,3 van de wet van 16.03.1968 een aantal onduidelijkheden schept, zoals verder toegelicht in de hierna geciteerde rechtsleer :
 
Thierry Garot, La confiscation du véhicule…. Instrument réaliste ou illusoire ?, Tijdschrift van de Politierechters, 2010 pg 23 en Kathleen Stinckens, De verbeurdverklaring… illusie of werkbaar instrument ? Tijdschrift van de Politierechters, maart 2010, 1, 30.
 
Nuttige rechtspraak :
 
Cass. 13.06.1955, Pas., 1955, I, 1114
Cass. 20.09.1988, R.W. 1988-89, 1128
Cass. 04.01.2000, R.W. 2000-2001, 907
Corr. Rb Dendermonde 28.07.2006, T. Politierechters, afl. 4, 199.
 
 

 

Commentaar: 

Een verbeurdverklaring van een voertuig is een straf, Aldus kan in een verbeurdverklarend vonnis niet bepaald worden dat een veroordeelde geen recht meer heeft op een auto, lees het recht om een nieuwe auto aan te kopen.

2014/42/EU wordt er gewerkt aan een oplossing voor de situatie waarin de wagen reeds verkocht werd voorafgaand aan (in afwachting van) de eigenlijke veroordeling/verbeurdverklaring. De rechter zou in dit geval een verbeurdverklaring bij equivalent kunnen uitspreken, zodat alsnog een waardeconfiscatie kan plaatsvionden.

Artikel 4, lid 1 van richtlijn 2014/42/EU houdt een verplichting in van verbeurdverklaring bij equivalent van hulpmiddelen: "De lidstaten nemen de nodige maatregelen die de volledige of gedeeltelijke confiscatie mogelijk maken van hulpmiddelen en opbrengsten of voorwerpen waarvan de waarde overeenkomt met die van de hulpmiddelen of opbrengsten, onder voorbehoud van definitieve veroordeling wegens een strafbaar feit, die ook bij verstek kan gebeuren.".

De rechter kan tijdelijke immobilisatie van het voertuig bevelen in alle gevallen waarin tijdelijk verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf wordt uitgesproken, voor zover het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf of uitsluitend te zijner beschikking staat voor een termijn die ten minste gelijk is aan de duur van de immobilisatie. De immobilisatie mag voor geen langere duur dan die van het tijdelijk verval van het recht tot sturen worden uitgesproken. (QRVA 54 127 16-08-2017).

In die gevallen wordt het voertuig ter plaatse met een wielklem geïmmobiliseerd of op kosten van de eigenaar weggetakeld.

De rechter kan verbeurdverklaring van het voertuig bevelen wanneer het verval definitief is of ten minste zes maanden bedraagt, zo het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf.

Na een definitief vonnis staat de procureur des Konings in voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling. Hij laat het in beslag genomen en verbeurdverklaarde voertuig overdragen aan de Belgische Staat (FOD Financiën). De Administratie van de Patrimoniumdiensten staat in voor het beheer van verbeurdverklaarde voertuigen. De Staat kan het voertuig vernietigen, verkopen of ter beschikking stellen van een overheidsdienst.

Vaak worden voertuigen die verbeurdverklaard worden de dag na de uitspraak reeds door de verooordeeld verkocht alvorens het parket lijkt te kunnen handelen. Indien het in beslag genomen voertuig tijdens de strafprocedure is verkocht door het Centraal orgaan voor de inbeslagname en de verbeurdverklaring
zal het openbaar ministerie de betaalde prijs, die in de plaats treedt van het vervreemde voertuig (zakelijke subrogatie) overdragen aan de FOD Financiën. Indien het voertuig niet in beslag is genomen zal de Staat (FOD Financiën) als nieuwe eigenaar de nodige maatregelen nemen om het voertuig te recupereren bij de veroordeelde of eventuele derden. De FOD Financiën zal degene die het voertuig onder zich heeft verzoeken om het vrijwillig af te staan en het vervolgens laten wegtakelen.

Er kan trouwens worden opgemerkt dat er gevangenisstraffen tot twee jaar staan op het wegmaken van in beslag genomen goederen (artikel 507 S.W).

Merk op dat wat betreft het verdwijnen van voertuigen (bijvoorbeeld door een snelle verkoop wanneer de verbeurdverklaring dreigt), er nader dient te worden onderzocht of de wettelijke mogelijkheden om (bewarend) beslag te leggen op het voertuig momenteel optimaal worden aangewend en of deze volstaan.

De mogelijkheid om een verbeurdverklaring bij equivalent in te  voeren, zoals voorzien in het door het geachte lid dat deze vraag stelt, ingediende wetsvoorstel nr. 54-1820, wordt meegenomen in deze reflectie. Er ligt ook een ontwerp op tafel om artikel 43bis van het Strafwetboek te herzien in het kader van de omzetting van de Europese Richtlijn 2014/42/EU.

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 05/09/2017 - 09:35
Laatst aangepast op: di, 05/09/2017 - 09:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.