-A +A

Stichting administratief kantoor

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een Stichting Administratiekantoor is een rechtspersoon zonder leden of vennoten en zonder eigenlijk vermogen. Het vermogen van de STAK is "zwevend".

De STAK dient opgericht bij notariële akte.

Omdat de Nederlandse wetgeving soepeler is dan de Belgische wordt vaak een STAK naar Nederlands recht opgericht door een Nederlandse Notaris, met zetel en activiteiten in Nederland.

De organisatie van het bestuur naar Nederlands recht is vrij. 

In de overeenkomst tot bestuur van de STAK kan bepaald dat eenbepaalde persoon tot een bepaalde leeftijd of tot een welbepaalde tijd of gebeurtenis de enige bestuurder kan zijn, met voorziening inzake de opvolging (zelfs na overlijden).

Bij de oprichting van de STAK, zijnde de stichting administratief kantoor, worden de aandelen van een bedrijf ondergebracht in de STAK. In ruil voor de aandelen krijgen de vroegere aandeelhouders certificaten in de STAK.
.
Deze certificaten vertegenwoordigen de economische waarde van de aandelen. Dit wil zeggen dat de opbrengsten van de aandelen blijven toekomen aan de STAK certificaathouders.

De STAK heeft evenwel (behoudt) de juridische rechten (waaronder niet in het minst de stemrechten en de zeggenschap over de aandelen). De STAK benoemt en ontslaat aldus de bestuurders, de goedkeuring van de jaarrekening, het goedkeuren van de bestuurdersbezoldiging, dividenden en winstverdeling en het verlenen
van kwijting.

Na de oprichting van een STAK kunnen de inbrengers van de aandelen de certificaten in (naakte) eigendom schenken (gelet op de rechten best voor een Notaris in Vlaanderen) aan bv. de kinderen. In Vlaanderen, geldt mits vervulling van de voorwaarden een nultarief voor schenking van aandelen van familiale. Door een schenking in naakte eigendom, behouden de inbrengers in de STAK (bv. de ouders) de inkomsten of dividenden van de aandelen tot hun overlijden. Dit voorbehoud van vruchtgebruik kan ook voor een bepaalde periode worden vastgelegd. De schenking kan ook voorzien in een beding van terugkeer vban overlijden van de begiftigde in het vermogen van de schenker. Indien het begitigde kind in dit geval eerder dan de ouder sterft, komt de schenking dan in het vermogen van de ouder terug. Hierevan kan afgeweken worden indien het overleden kind zelf kinderen heeft.

Deze vermogensplanning met oog op continuiteit van de onderneming na successieopvolging laat de overlaters aan de STAK (vaak de ouders) toe niet meer te beschikken over de economische eigendom Bij overlijden zijn deze aandelen niet meer onderworpen aan successierechten. 

 

Toepassing in familiebedrijven waarbij de overgang wordt geregeld naar de volgende generatie:

In een familiebedrif beslissen de ouders aandelen aan de kinderen door te geven en toch de leiding over het bedrijf behouden en dit nog gedurende vijf jaar.

Hiertoe kan een STAL naar Nederlands of naar Belgisch recht opgericht 

De ouders kunnen een holdingvennootschap oprichten waarin de aandelen van het familiebedrijf worden ondergebracht. In ruil voor de inbreng in de holding kunnen de ouders van de vennootschap certificaten ontvangen die onder de kinderen worden verdeeld, waarbij deze certificaten de eerste vijf jaar niet tegen effecten kunnen worden omgeruild. Deze holding laat de ouders toe  gedurende nog vijf jaar het beleid van dit familiebedrijf in handen te houden, terwijl de kinderen reeds de opbrengsten ontvangen. Eens deze periode voorbij wisselen de kinderen hun certificaten om tegen de effecten en junnen ze aldus volwaardige eigenaars worden van het familiebedrijf.

Ander toepassingen

Vermogensplanning met indekking tegen relatiebreuk of ter beperking van risico's verbonden aan aanspraken van schuldeisers op aandelen in een vennootschap.

Beperking van risico's tegen vijandelijke overnames 

 

Wetgeving: 

art 242 en 503 W. Venn
Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen (lees deze wet via deze link)
Het advies nr. 178 van de Commissie voor Boekhoudkundige normen (zie ook www.bibf.be)

Uittreksel uit het wetboek van vennootschappen:

Voor de BVBA

HOOFDSTUK III. - Certificaten.

Art. 242. § 1. Certificaten die betrekking hebben op aandelen, kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die aandelen voor te behouden aan de houder van de certificaten. Deze certificaten moeten op naam zijn.
De emittent van de certificaten oefent alle rechten uit verbonden aan de aandelen waarop zij betrekking hebben, daaronder begrepen het stemrecht.
De emittent van certificaten moet zich aan de vennootschap die de gecertificeerde aandelen heeft uitgegeven in die hoedanigheid bekendmaken.
Deze vennootschap neemt die vermelding op in het register van aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling stelt de emittent van certificaten onmiddellijk en na aftrek van eventuele kosten, aan de houder van certificaten de dividenden betaalbaar en het overschot na vereffening die eventueel door de vennootschap worden uitgekeerd, alsook alle bedragen die voortkomen uit de vermindering of de aflossing van het kapitaal.
Behoudens andersluidende bepaling kan de emittent van certificaten de aandelen waarop certificaten betrekking hebben, niet overdragen.
Behoudens andersluidende bepaling kunnen de certificaten worden omgewisseld tegen de aandelen waarop zij betrekking hebben. (Bedingen betreffende de niet-omwisselbaarheid kunnen beperkt zijn tot een bepaalde tijd). <W 2003-01-28/36, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 03-03-2003>
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling kan de houder van certificaten op ieder tijdstip de omwisseling verkrijgen indien de emittent zijn verplichtingen jegens hem niet nakomt of zijn belangen op ernstige wijze worden verwaarloosd.
§ 2. Bij faillissement van de emittent van certificaten of in enig ander geval van samenloop worden de certificaten, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, van rechtswege omgewisseld en oefenen de houders van certificaten gezamenlijk hun recht tot terugvordering uit op de algemeenheid van de gecertificeerde aandelen uitgegeven door dezelfde vennootschap, die zich in het bezit van de betrokken emittent van certificaten bevinden.
Indien die algemeenheid in het geval bedoeld in het vorige lid niet toereikend is om de volledige teruggave van de aandelen te waarborgen, wordt zij onder de houders van certificaten verdeeld naar verhouding van hun rechten.

Voor de NV

Afdeling V. - Certificaten.

Art. 503. § 1. Certificaten die betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van de effecten waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die effecten voor te behouden aan de houder van de certificaten. (Het kan hierbij gaan om certificaten op naam of om gedematerialiseerde certificaten). (...). <W 2005-12-14/31, art. 25, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
De emittent van de certificaten oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de effecten waarop zij betrekking hebben, daaronder begrepen het stemrecht.
De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam moet zich aan de vennootschap die de gecertificeerde effecten heeft uitgegeven in die hoedanigheid bekendmaken. Deze vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken register. De emittent van certificaten die betrekking hebben op (gedematerialiseerde effecten) moet aan de vennootschap die de gecertificeerde effecten heeft uitgegeven zijn hoedanigheid van emittent bekendmaken, alvorens zijn stemrecht uit te oefenen. <W 2005-12-14/31, art. 25, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
Behoudens andersluidende bepaling stelt de emittent van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen onmiddellijk en na aftrek van eventuele kosten, aan de houder van certificaten de dividenden betaalbaar, de eventuele opbrengst van de warrant en het overschot na vereffening die eventueel door de vennootschap worden uitgekeerd, alsook alle bedragen die voortkomen uit de vermindering of de aflossing van het kapitaal.
Behoudens andersluidende bepaling kan de emittent van certificaten de effecten waarop de certificaten betrekking hebben, niet overdragen. Geen enkele overdracht van effecten waarop certificaten betrekking hebben, is evenwel toegestaan indien de emittent een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan.
Behoudens andersluidende bepaling kunnen de certificaten worden omgewisseld tegen de aandelen, winstbewijzen, obligaties of warrants waarop zij betrekking hebben. (Bedingen betreffende de niet-omwisselbaarheid kunnen beperkt zijn tot een bepaalde tijd). Niettegenstaande enige andersluidende bepaling kan de houder van certificaten op ieder tijdstip de omwisseling verkrijgen indien de emittent zijn verplichtingen jegens hem niet nakomt of zijn belangen op ernstige wijze worden verwaarloosd. <W 2003-01-28/36, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 03-03-2003>
§ 2. Bij faillissement van de emittent van certificaten of in enig ander geval van samenloop worden de certificaten, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, van rechtswege omgewisseld en oefenen de houders van certificaten gezamenlijk hun recht tot terugvordering uit op de algemeenheid van de gecertificeerde effecten van dezelfde categorie uitgegeven door dezelfde vennootschap, die zich in het bezit van de betrokken emittent van certificaten bevinden.
Indien die algemeenheid in het geval bedoeld in het vorige lid niet toereikend is om de volledige teruggave van de effecten te waarborgen, wordt zij onder de houders van certificaten verdeeld naar verhouding van hun rechten.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 08/03/2015 - 15:22
Laatst aangepast op: zo, 08/03/2015 - 15:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.