-A +A

schending van het recht op afbeelding door publicatie van (pornografische) foto's op het internet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Recht op afbeelding houdt summier gesteld in dat zonder toestemming van de afgebeelde persoon geen tekening, afbeelding, … mag gereproduceerd of gepubliceerd worden. Het recht is alleszins alleen van toepassing op personen die geïndividualiseerd kunnen worden en geldt tot twintig jaar na de dood. De toestemming kan zowel schriftelijk als mondeling gegeven worden. Bij een mondelinge toestemming zijn er natuurlijk bewijsproblemen. Opgemerkt dient te worden dat bij personen die in de openbare belangstelling staan, de toestemming tot publicatie vermoed wordt voor zover deze genomen zijn tijdens de uitoefening van hun openbare activiteit.

Meer en meer worden met schending van het recht op afbeelding foto's en videobeelden op het internet geplaatst. Dit kan gaan van clandestien genomen foto's, foto's genomen zonder tostemming van de gefotografeede, uit magazines gekopieerde (naakt)foto's, gemanipuleerde foto's, naaktfoto's naar geliefden verzonden via GSM, e-mail en door de gliefde al dan niet na een relatiebreuk verspreid.

In deze gevallen  komt het er dus louter op aan om de verantwoordelijke voor de publicatie aan te schrijven en daarbij verzet aan te tekenen tegen de publicatie van de naaktfoto’. Bij gebreke te voldoen aan deze ingebrekestelling kan en vordering worden ingesteld ter verwijdering van het fotomateriaal, met schadevergoeding en onder verbeurte van een dwangsom van bv. 1000 euro per dag vertraging.. Het is hierbij niet nodig om enig nadeel te bewijzen.

Artikel 10 van de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht bepaalt : "De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden".

Probleem is evenwel het achterhalen van de identiteit van de personen die eigenaar zijn van de website. Hiervoor dienen we na te gaan wie de domeinnaam registreerde, of nog, wie als eigenaar van de webspace kan beschouwd worden. Men dient evenwel op te letten dat sommige webpagina’s en/of domeinnamen door derden geregistreerd worden in naam van hun klanten. Medewerking van deze derden is dan meestal ook vereist. Achterhalen van de identiteit is echter louter een technisch probleem waarvoor steeds oplossingen bestaan die overigens op het internt worden aangeboden.

link om de identiteit van een site of een IP adres te achterhalen

In Europese context dienen we onze heil te zoeken in het EVRM, meer bepaald in art. 8: het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM betekent dit dat ook het recht op afbeelding beschermd is. Het komt er dus op aan om, wanneer de eigenaar van een dergelijke website die naaktfoto’s publiceert een inwoner is van een Europese lidstaat, te verwijzen naar art. 8 EVRM.

 In internationale context liggen de zaken moeilijker. Toevlucht kan gezocht worden tot het UVRM, doch geen concreet artikel kan worden aangeduid. Eventueel kan artikel 12 “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.” geciteerd worden. Bij ontstentenis echter van een rechterlijke instantie die het UVRM kan afdwingen en bij gebreke aan derdenwerking van het Verdrag, is dit middel zeer zwak. Idealiter zouden we het nationale recht van de persoon die publiceert moeten nagaan maar dit kan, vooral bij “exotische” landen, zeer arbeidsintensief zijn.

 Uiteraard dient rekening gehouden worden met het feit dat dergelijke juridische strijd steeds achter de feiten aanloopt. Websites creëer je op 5 minuten en foto’s worden tegenwoordig vooral verspreid via file sharing programma’s. Het aanschrijven van populaire sites zoals bv. http://www.zattevrienden.be heeft vaak een nefaste invloed op het imago van desbetreffende BV. Dergelijke sites maken er dan een spelletje van om het imago van deze BV omlaag te helpen. Het is vaak efficiënter om met dergelijke sites een deal af te sluiten: het verlenen van een paar exclusieve foto’s in ruil voor de (eventueel schriftelijke en juridisch bindende) belofte dat geen naaktfoto’s meer gepubliceerd zullen worden ressorteert vaak veel effect en zorgt voor een imagoboost, in tegenstelling tot andere klassieke juridische middelen.

Verder kan men zich ook afvragen of men de Service Providers (ISP’s) zélf niet aansprakelijk kan stellen. Hieromtrent: DEENE, J., Aansprakelijkheid van internet service providers, NjW 2005, afl. 115, 722-734 en VOORHOOF, D., Foto's van prinses in roddelpers inbreuk op privacy, Juristenkrant 2004, afl. 93, 12.

 Zie eveneens: VOORHOOF, D., Phaedra vs Menzo: mannenblad zet topmodel in blootje, Juristenkrant 2001, afl. 28, 11;

Wat Nederland betreft kunnen we verwijzen naar de Auteurswet van 1912, meer bepaald naar de artikelen 19-21. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht en http://nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_Auteurswet_1912/Hoofdstuk_I#Artikel_19 ) .

Gerelateerd
Nog dit: 

Wie zit ahter een website of een IP adres?

 

 
        adresgegevens
netwerkgegevens
route van website
DNS gegevens
onderhoudsgegevens


Geef domeinnaam (zonder www) of een IP-nummer


 
     

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 17/10/2009 - 16:47
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.