-A +A

Saisine

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het woord saisine wordt in het recht in twee betekenenissen gebruikt:

1. De saisine in het erfrecht  de onmiddellijke overgang van rechtswege van de goederen van de erflater op de erfgenamen bij het overlijden. Meer bepaald het recht van de erfgenamen en de algemene legatarissen om het bezit te nemen van de goederen, rechten en rechtsvorderingen van de overledene zonder enige formaliteit.Erfgenamen treden van rechtswege in het bezit van de nalatenschap (art. 724 B.W.)

De saisine betreft de voorlopige inbezitneming of het voorlopige bezitsrecht over de nalatenschapsgoederen.
De saisine heeft geen betrekking op het eigendomsrecht. Erfgerechtigden  beschikken immers over een optierecht om te beslissen of en hoe ze de nalaten-
schap zullen aanvaarden, en dit gedurende, in theorie, dertig jaar Of ze eigenaar zullen of willen worden van de erfgoederen, staat dus niet vast
zolang de erfgerechtigden geen beslissing namen omtrent dat optierecht. (R. Barbaix Het nieuwe erfrecht 2017, p. 56, jurisquare [zie aldaar voor een verdere uitleg over de erfrechtelijke saisine])

• Bij bgewone erfopvolging hebben de erfgenamen (artikel 724 B.W.) van rechtswege de saisine.. Met de erfgenamen wordt bedoeld de erfgenamen uit artikel 731 BW nie in nuttige orde en graad komen.

• Bij anomale nalatenschap hebben de anomale erfgenamen de saisine, weze het het beperkt tot de goederen die aan de wettelijke terugkeer onderwor-
pen zijn.

• De algemene legataris en de algemeen contractueel erfgestelde hebben de saisine wanneer hij opkomt zonder reservataire erfgenamen of wanneer de erfgenamen verwerpen of onwaardig zijn (1006 BW ). 

De algemene legataris die aangesteld is bij notarieel testament, kan onmiddellijk het bezit nemen van de nalatenschapsgoederen nemen (indien er geen reservataire erfgenamen zijn. In afwezigheid van notarieel testament moet de algemeen legaris de inbezitstelling aan de rechter vragen. De saisine ten aanzien van meerdere algemene legatarissen is ondeelbaar.

In aanwezigheid van reservataire erfgenamen moeten de afgifte van het legaat vragen aan de reservataire erfgenamen.

Een  legataris onder algemene titel evenmin als de legataris onder bijzondere titel hebben nooit de saisine. Zij zullen steeds de afgifte van het legaat dienen te vragen aan de erfgenamen.

Artikel 1026 BW voorziet i de mogelijkheid vor de erflater een tijdelijk bezitsrecht (oneigenlijke saisine) tijdelijk te laten toekomen aan de testamentuitvoerder.

2. De saisine in het gerechtelijk recht: dit is een franse term die vaak verkeerdelijk vertaald wordt door het vatten of aanhangig maken van de rechter, maar wel door de omschrijving: "de mate waarin de zaak bij de rechter aanhangig is". (Karl Hendrickx, De juristenkrant 209, 12 mei 2010, pagina 4).

Volgens Karl. Hendrickx strekt het niet tot aanbeveling het woord saisine in de tweede betekenis te gebruiken, maar hiervoor wel de langere omschrijving die hij voorstelt zijnde "de mate waarin de zaak bij de rechter aanhangig is". Omslachtig maar wel correct Nederlands, minder verwarrend en duidelijker voor de gewone burger.

 

Gerelateerd
Nog dit: 

De feitenrechter in strafzaken is gebonden door de feiten waarvoor hij gevat is, maar behoudt de vrijheid van kwalificatie. Dit heet de saisine in rem.

5
Uw beoordeling Geen Average: 5 (1 vote)
Aangemaakt op: di, 18/05/2010 - 08:44
Laatst aangepast op: zo, 27/05/2018 - 08:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.