-A +A

Rekening-courant

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een rekening-courant is de vordering of schuld die een vennoot heeft tegenover zijn vennootschap, buiten de inbreng van het kapitaalsaandeel. Een vennoot kan immers geld lenen aan of van zijn vennootschap. Deze rekening-courant wordt in de boekhouding van de vennootschap ingeschreven onder diverse vorderingen of diverse schulden.

Definitie

De rekening courant is een staat waarop de wederzijdse schulden en vorderingen vermeld worden tussen de vennoten en de vennootschap.

Tussende schulden en de vorderingen bestaat er wettelijke compensatie, zodat enkel het saldo de positie weergeeft van de rekening-courant: debetsaldo is de vordering van de vennootschap op de vennoten, creditsaldo is de schuld van de vennootschap t.o.v. de vennoten.

Vorderingen van minderheidsaandeelhouders mbt de RC

Een (minderheidsaandeelhouder) kan terecht bezwaren hebben indien één of meer meerderheidsaandeelhouders geldmiddelen uit de vennootschap opnemen langs de R/C.

Indien kan aangetoond of verondersteld dat de belangen van de vennootschap hierdoor op ernstige wijze in het gedrang komen of dreigen te komen, kunnen de minderheidsaandeelhouders aan de rechtbank een deskundig onderzoek vragen.(art. 168 W.Venn.).

Om deze vordering tot onderzoek te kunnen instellen moeten de aandeelhouders minstens 1 % van het geheel aantal stemmen bezitten of voor minstens 1.250.000,00 EUR effecten bezitten.

Debetintresten op R/C.

Artikel 32 WIB/92 beschouwt dat een bedrijfsleider aan wie geen of te lage intresten worden aangerekend hierdoor een voordeel geniet en wordt op het verschil tussen een referterentevoet en de voet die werkelijk werd toegepast.

Als de vennoot geen bedrijfsleider is, dan is het niet berekenen van een intrest of van een lage intrest een abnormaal en goedgunstig voordeel dat de vennootschap als verworpen uitgaven aangeeft.

Creditintrensten op R/C.

De vennootschap mag ook interesten betalen op de creditstand van de R/C of die op die R/C boeken. Let wel, de fiscus zal deze interesten als dividenden aanzien indien de intrest de marktrente overschrijdt of het het totale bedrag van de voorschotten de som van de belaste reserve bij het begin van het boekjaar en het volstort kapitaal bij einde van het boekjaar overschrijdt.

Het kapitaal van een vennootschap kan volstort worden met het tegoed van de aandeeljouder in RC op de BVBA

Rechtspraak: Cass. 25/09/2006; Gent 25/06/2007; Bergen 28/04/2009

De rekening-courant en de vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rekening-courantschuld in de boekhouding is ingeschreven op naam van een vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en niet op naam van de zaakvoerder zelf, is het de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder die de schuldenaar is van deze rekening-courant.

De vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk alsof hij de betrokkenopdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen (artikel 61 §2, lid één van het wetboek van vennootschappen).

De rekening-courant is een boekhoudpost waarop de verrichtingen geboekt worden die tussen de vennootschap en de rekeninghouder plaatsvinden in een bepaalde periode.

Als deel van de boekhouding staat de zaakvoerder in voor het correcte bijhouden van deze rekening. De zaakvoerder of diens vertegenwoordiger kunnen de correctheid van de rekening-courant zoals weergegeven in de boekhouding principieel niet betwisten ten aanzien van derden zoals de curator.

Hof van beroep Antwerpen 19 mei 2016 en JW 2017,357 met noot van Johanna Waelkens., Aansprakelijkheid van vaste vertegenwoordiger van zaakvoerder.
 

Rechtspraak: 

Hof van Beroep te Gent, 7e Kamer – 9 maart 2015, RW 2015-2016, 663

uittreksel:

Een rekening-courant heeft in het vennootschapsgebeuren en in de boekhouding van een vennootschap een bijzondere betekenis. De rekening-courant is een schuld van de vennootschap ofwel een schuldvordering van de vennootschap ten aanzien van een vennoot.

De goedkeuring van een jaarrekening met een dergelijke rekening-courant door de algemene vergadering heeft ten aanzien van de vennoot bijzondere gevolgen. De vennoot is door de rekening-courant zoals goedgekeurd gebonden. Slechts indien de vennoot niet heeft goedgekeurd, kan hij in rechte een betwisting voeren, maar hij is hierbij gehouden aan een termijn van zes maanden waarbinnen hij dient te vorderen (zie art. 198, § 2 W.Venn.).

De opname van een schuldvordering in de jaarrekening heeft een dergelijk stringent gevolg niet. De vennoot ten aanzien van wie een schuldvordering wordt opgenomen in de boekhouding én die deze boekhouding goedkeurt, zal er in beginsel door gebonden zijn. De vennoot die de boekhouding niet goedkeurt, behoudt al zijn rechten wanneer hij in rechte wordt aangesproken, ook al is de termijn van zes maanden (art. 198, § 2 W.Venn.) verlopen. In dat geval is de vennoot immers te beschouwen als een “gewone schuldenaar” en niet als vennoot-schuldenaar van een rekening-courant.

• Kh. Gent (afd. Veurne) (6e k.) 1 maart 2017 voor de weergave van dit vonnis zie deze link

Samenvatting

Een rekening-courant is een schuldvordering van de vennootschap of de schuld van de vennootschap ten aanzien van een vennoot. Een rekening-courant in de boekhoudkundige betekenis is louter een vennootschapsrekening met een 'debet' en een 'credit'. Wanneer een duediligenceonderzoek voor de aandelenoverdracht werd doorgevoerd, worden partijen geacht de stand van de vennotenrekening en de betalingstermijn met volle kennis ervan te hebben vastgesteld.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 12/03/2012 - 12:35
Laatst aangepast op: zo, 10/06/2018 - 20:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.