-A +A

Recht om een rookkamer te installeren op het werk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het recht om een rookkamer, zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 22 december 2009, te installeren is niet tegenstrijdig met het door artikel 3 van dezelfde wet uitgevaardigde verbod op roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, met inbegrip van die plaatsen waar diensten aan het publiek worden verstrekt

Cassatie 25 mei 2016, RW 2017-2018, 704
AR nr. P.14.1640.F
NV C.L.
I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, van 30 september 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
...
II. Beslissing van het Hof
...
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het middel voert schending aan van de artt. 12 en 14 Gw., gelezen in het licht van art. 7 EVRM, art. 15 IVBPR en art. 49 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en van de artt. 2, 3 en 6 van de wet van 22 december 2009 «betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook».
De eiseres voert aan dat het arrest het wettigheidsbeginsel miskent en betoogt dat uit geen enkele formele wetsbepaling blijkt dat het plaatsen van speelautomaten in een rookkamer deze omvormt tot een plaats die onderworpen is aan het strafbaar gestelde algemene rookverbod. De eiseres beweert ook dat de verschillen tussen de Franstalige en Nederlandstalige versies van art. 14 van de wet van 22 december 2009 een dubbelzinnigheid doen ontstaan, waardoor het wettigheidsbeginsel miskend wordt.
Art. 3, § 1 van de wet verbiedt het roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.
Art. 2, 3o van de wet omschrijft de «plaats toegankelijk voor het publiek» als volgt: «a) plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer; b) onder meer inrichtingen of gebouwen van volgende aard: (...) v. plaatsen waar al dan niet tegen betaling aan het publiek diensten worden verstrekt, met inbegrip van plaatsen waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden.»
Zoals ook het arrest opmerkt, maakt de voormelde bepaling geen onderscheid tussen diensten die een menselijke tussenkomst vereisen en diensten die dat niet vereisen.
Art. 6, § 1 van dezelfde wet bepaalt dat «de uitbater van een gesloten plaats, die toegankelijk is voor het publiek, onverminderd de bepalingen van artikel 3, een rookkamer kan installeren», die door art. 2, 7o wordt omschreven als een «ruimte afgesloten door wanden en een zoldering waar gerookt mag worden».
Volgens art. 6, derde lid van dezelfde wet, «wordt de rookkamer duidelijk als lokaal voor rokers geïdentificeerd en wordt [ze] aangeduid door allerhande middelen die toelaten ze te situeren. In de rookkamer kunnen enkel dranken worden meegenomen.»
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 2009, die de mogelijkheid heeft geschrapt om een «zone» in te voeren waarin het toegestaan was te roken, blijkt dat de wet onder meer tot doel heeft te zorgen voor een algemeen rookverbod op alle publieke plaatsen en op de werkvloer, zonder verwarrende en onlogische uitzonderingen en, tegelijkertijd, te voorzien in tegemoetkomende maatregelen voor verstokte rokers door het non-discriminatoir toelaten van rookkamers, op zo’n manier georganiseerd dat zij elke hinder voor niet-rokers uitsluiten.
In de Franstalige versie begint art. 14, tweede lid van deze wet met de woorden «Le fumoir, qui est exclusivement destiné aux fumeurs» terwijl in de Nederlandstalige versie de volgende woorden worden gebruikt: «De rookkamer, die uitsluitend tot het roken bestemd is.»
Uit dat terminologische verschil kan niet worden afgeleid dat in een rookkamer aan het publiek diensten mogen worden verstrekt.
Daaruit volgt dat dezelfde wet, zonder onnauwkeurig, dubbelzinnig of onduidelijk te zijn, zoals het middel beweert, heeft bepaald dat het recht om een rookkamer, zoals bedoeld in art. 6, te installeren niet tegenstrijdig is met het door art. 3 uitgevaardigde verbod op roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, met inbegrip van die plaatsen waar diensten aan het publiek worden verstrekt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Met de overweging dat de eiseres speelautomaten heeft geplaatst in één van de rookkamers van het casino dat zij uitbaat en dat zij aldus het door art. 3 van de wet vastgelegde algemene verbod heeft overtreden, verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
In dat opzicht kan het middel niet worden aangenomen.
...
Tweede onderdeel
Het middel voert miskenning aan van het door de artt. 10 en 11 Gw. gewaarborgde gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel, gelezen in het licht van de artt. 20 en 21 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Volgens de eiseres interpreteert het arrest het begrip van een rookkamer die geïnstalleerd is in een casino, op strengere wijze en zonder objectieve of relevante rechtvaardiging dan het begrip van een rookkamer die geïnstalleerd is in een drankgelegenheid, wat in strijd is met de gelijkheid die zou moeten bestaan tussen de drankgelegenheden en de casino’s in het licht van de voormelde wet van 22 december 2009. Zij leidt het aangevoerde verschil in behandeling af uit de omstandigheid dat in een drankgelegenheid de rookkamer zodanig ingericht is dat de klanten kunnen blijven gebruikmaken van de drankgelegenheid en hun verbruik kunnen voortzetten terwijl de klanten in de rookkamer van een casino niet kunnen blijven deelnemen aan de verschillende kansspelen.
De aangevoerde discriminatie heeft geen betrekking op het beginsel van het verbod op roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, met inbegrip van die plaatsen waar diensten aan het publiek worden verstrekt, dat hetzelfde is voor casino’s en drankgelegenheden, maar op de gevolgen van de toepassing van dat verbod voor de drankgelegenheden en casino’s, gelet op de verschillende aard van de diensten die zij respectievelijk verstrekken.
Het middel, dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
...
Derde onderdeel
Het middel betoogt dat de interpretatie door het hof van beroep van het in art. 6 van de wet van 22 december 2009 beoogde begrip van rookkamer onverenigbaar is met art. 56, eerste lid VWEU dat bepaalt dat de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Unie verboden zijn ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd dan die, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. Volgens de eiseres is de beperking op het vrij verrichten van diensten, zoals zij geïnterpreteerd wordt door het arrest, niet evenredig met het nagestreefde doel.
De voormelde regel van gemeenschapsrecht is niet van toepassing op de activiteiten waarvan alle relevante bestanddelen gesitueerd zijn binnen één enkele lidstaat.
Op grond van een feitelijke beoordeling die het Hof niet vermag na te gaan, oordeelt het arrest dat de eiseres geen enkel grensoverschrijdend element aanvoert dat een beperking op het vrij verrichten van diensten met zich zou kunnen meebrengen: het casino is op Belgisch grondgebied gevestigd en de eiseres is een onderneming naar Belgisch recht, die gevestigd en werkzaam is in België, zodat geen enkel relevant element van de situatie in verband lijkt te staan met het Unierecht.
Met die overwegingen hebben de appelrechters hun beslissing om de toepassing van de aangevoerde bepaling te weren, naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
P.14.1640.F
Conclusions de l'avocat général Nolet de Brauwere:

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Liège.

I. Antécédents de la procédure

Il résulte de l'arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.

La demanderesse, exploitante du casino de Chaudfontaine, est prévenue d'y avoir, entre le 24 août 2011 « et ce jour », enfreint l'interdiction de fumer dans un lieu accessible au public, en violation des articles 2, 3 et 9(1) de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac (en abrégé « loi du 22 décembre 2009 »(2)).

Les faits ont été constatés par deux procès-verbaux, dressés le 25 août 2011 et le 9 avril 2013 par des contrôleurs de santé publique au « service inspection produits de consommation, bien-être animal et CITES auprès du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement » (en abrégé « SPF Santé Publique »). Ces procès-verbaux constatent respectivement la présence d'environ 35 et de 41 machines à sous installées dans un des fumoirs du casino et que "ce lieu correspond dès lors à un lieu accessible au public dans lequel on peut jouer à des jeux de hasard et plus un fumoir. Cet endroit doit dès lors être exempt de fumée ».

Par jugement rendu contradictoirement le 8 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Liège a condamné la demanderesse du chef de cette prévention à une peine principale d'amende de 500 euro (portée à 3.000 euro ).

Par déclaration faite le 10 octobre 2013, la demanderesse a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu contradictoirement le 30 septembre 2014, la cour d'appel de Liège a confirmé la condamnation et doublé la peine principale d'amende.

II. Recevabilité du pourvoi

La déclaration de pourvoi a été faite le 8 octobre 2014, soit dans les quinze jours de l'arrêt attaqué(3).

III. Recevabilité du mémoire

La demanderesse a remis son mémoire le 30 décembre 2014, soit dans les deux mois qui suivent l'inscription de la cause au rôle général (le 31 octobre 2014).

Le mémoire n'est donc pas tardif au regard de l'article 420bis, al. 2 du Code d'instruction criminelle, tel qu'alors en vigueur(4).

La Cour doit donc y avoir égard.

IV. Examen du pourvoi

Le demandeur invoque deux moyens.

Le premier moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 2, 3 et 6 de la loi du 22 décembre 2009

Le demandeur invoque un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, en ce que ce dernier ne contiendrait "aucune motivation concernant un élément essentiel des conclusions (d'appel) et indispensable afin de se prononcer sur la légalité de la peine infligée à la partie demanderesse par le biais de la décision attaquée":

« L'argument en termes de conclusions, tiré du fait que la loi ne définit pas - et ne rend dès lors pas punissable - comme lieu accessible au public un fumoir dans lequel des machines à sous ont été installées, ou encore que la loi ne prévoit pas qu'en installant dans le fumoir des machines à sous cet endroit devient à nouveau un lieu fermé accessible au public est un élément clé qui a une importance substantielle sur la condamnation prononcée au sein de la décision attaquée et notamment au regard de la conformité de l'application faite par la Cour d'appel de la loi du 22 décembre 2009 au principe de sécurité juridique.

Au regard de ce qui précède, la décision attaquée viole l'article 149 de la Constitution, lu ensemble avec les articles 2, 3 et 6 de la loi du 22 décembre 2009 considérant que la partie demanderesse ainsi que tous autres et éventuels opérateurs se trouvant dans une situation identique ne peuvent toujours pas connaître la relation existante entre l'interdiction d'installation des machines à sous au sein des fumoirs telle que préconisée par le SPF Santé Publique et suivie par la cour d'appel dans la décision attaquée et une décision de la Commission des jeux de hasard de Belgique, organisme public à l'autorité duquel est soumise également la concluante, prévoyant quant à elle qu'une telle installation est sans aucun doute légale. »

Elle cite dans son mémoire un passage de la page 11 de ses conclusions d'appel:

« 14. Sachant que l'autorité gouvernementale sous le contrôle de laquelle tombe la partie demanderesse a déclaré expressément et officiellement(5) ainsi que confirmé qu'aucune violation de la loi du 22 décembre 2009 n'avait été commise, il est étonnant de constater que le SPF Santé Publique s'oppose diamétralement à l'interprétation de la Commission des jeux de hasard, sachant d'autant plus que le SPF Santé Publique est représenté au sein de cette Commission. Au regard de ce qui précède, il y a, à tout le moins, une violation flagrante du principe de sécurité juridique, ayant une importance primordiale en matière pénale. »

En tant qu'il invoque la violation de la loi du 22 décembre 2009 alors qu'il ne critique que la motivation de l'arrêt, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arrêt attaqué précise:

« Il convient de rappeler que l'infraction reprochée à la prévenue n'est pas d'avoir installé environ 35 machines à sous dans un fumoir du casino, mais de ne pas y avoir respecté l'interdiction de fumer prévue par l'article 3, § 1er, de la loi du 22 décembre 2009 dès lors qu'étant pourvu de machines à sous, l'endroit devenait un lieu accessible au public au sens de l'article 2, 3°, v, de la même loi relevant de l'interdiction de l'article 3, et plus de l'exception admise par l'article 6 de la loi. L'argumentation et les moyens développés par la prévenue (pages 6 à 19 de ses conclusions) sont erronés ou sans pertinence dès lors qu'ils partent de la prémisse inexacte qu'il lui est reproché d'avoir installé des machines à sous dans les fumoirs.
(...)

Les articles 2, 3 et 6 de la loi ne violent pas les principes de légalité et de sécurité juridique; ils sont clairs, précis et ne nécessitent aucune interprétation, en ce qui n'est contredit ni par les questions parlementaires(6) posées notamment concernant l'article 6, ni par l'article 14 de la même loi qui concerne l'interdiction de fumer sur le lieu de travail(7).

(...) l'application de l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public, telle qu'examinée ci-dessus ne pourrait être écartée au motif qu'elle serait prétendument en contrariété avec les objectifs poursuivis par une autre législation interne de même rang dans la hiérarchie des normes, en l'occurrence la loi sur les jeux de hasard. »

Ayant ainsi donné les raisons de leur conviction concernant la violation alléguée du principe de la sécurité juridique, les juges d'appel ont répondu aux conclusions sur ce point.

Ils ont ainsi régulièrement motivé leur décision, sans être tenus de rencontrer ni les arguments de la demanderesse qui ne constituaient pas un moyen distinct ni les éléments différents ou contraires qui devenaient sans pertinence compte tenu de leur décision.

D'autre part, dans son « développement du premier moyen » (n° 10), la demanderesse soutient en substance, comme elle l'avait déjà fait dans ses conclusions d'appel (n° 10), qu'à supposer que les faits violent la loi, il lui était impossible de le savoir avec certitude en raison d'une note de la Commission des Jeux, ce qui contrevient au principe de sécurité juridique(8).

Comme exposé ci-dessus, l'arrêt attaqué a répondu à ce moyen, d'une part en constatant que la loi prohibe sans aucune ambiguïté les faits de la cause(9) et d'autre part que l'application de cette règle « ne pourrait être écartée au motif qu'elle serait prétendument en contrariété avec les objectifs poursuivis par une autre législation interne de même rang dans la hiérarchie des normes, en l'occurrence la loi sur les jeux de hasard »(10).

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le second moyen, « pris de la non-conformité à la loi - violation des articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution et des articles 2, 3 et 6 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une règlementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux accessibles au public »

Le demandeur fait grief à l'attaqué d'avoir fait « une interprétation et application incorrectes de la loi du 22 décembre 2009 engendrant notamment une violation des principes de légalité, d'égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de libre prestation des services au sein de l'Union européenne et à titre subsidiaire, la nécessité de référer une question préjudicielle soit à la Cour constitutionnelle, soit à la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») ».

a. Première branche: violation du principe de légalité(11) et des articles 2, 3 et 6 de la loi du 22 décembre 2009 et 12 et 14 de la Constitution

En sa première branche, le deuxième moyen invoque la violation du principe de légalité et des articles 2, 3 et 6 de la loi du 22 décembre 2009 en ce que qu'il ne ressortirait "d'aucune disposition législative formelle que le fait d'installer des machines à sous au sein des fumoirs transforment ceux-ci en un lieu soumis à l'interdiction générale de fumer et engendre un risque pour le tenancier d'un casino par exemple de voir sa responsabilité pénale engagée".

En son article 2, 2°, la loi du 22 décembre 2009 définit le « lieu accessible au public » - dans lequel il est interdit de fumer sur pied de l'article 3 de la même loi - comme suit:

« a) lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale;

b) notamment les établissements ou bâtiments suivants:

(...) v. lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou moyennant paiement, y compris les lieux dans lesquels des aliments et/ou des boissons sont offerts à la consommation".

La même loi définit le fumoir comme un « lieu fermé par des parois et un plafond et dans lequel il est permis de fume »" (art. 2, 7°). « Le fumoir est clairement identifié comme local réservé aux fumeurs et il est indiqué par tous moyens permettant de le situer. Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir. » (art. 6, al. 3).

Enfin, l'article 6, alinéa 1er de la même loi précise que « Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'exploitant d'un lieu fermé accessible au public peut installer un fumoir »(12).

Le législateur a de la sorte précisé explicitement, sans aucune ambiguïté, que la faculté d'installer un fumoir prévue à l'article 6 ne porte nulle atteinte à l'interdiction, édictée par l'article 3, de fumer dans les lieux fermés accessibles au public, y compris ceux "dans lesquels des services sont fournis au public".

C'est donc à juste titre que l'arrêt attaqué précise (pp. 4-5) que « Si des services sont fournis au public également dans ce lieu fermé [lire: le fumoir], que ce soit les services offerts par ailleurs dans l'établissement ou d'autres services, le lieu en question doit alors respecter l'interdiction générale de l'article 3, lequel ne distingue pas les services qui nécessitent une intervention humaine et ceux qui n'en nécessitent pas. »

La notion de « services au public » n'est pas définie dans la loi du 22 décembre 2009, mais le juge du fond peut considérer que la mise à disposition de machines à sous constitue une fourniture de services au public au sens de l'article 2, 1°, v de la loi. La demanderesse ne soutient d'ailleurs nullement le contraire.

Les auteurs de la proposition de loi ont précisé que celle-ci avait notamment pour objectifs:
« - d'instaurer une interdiction générale de fumer dans tous les lieux publics et sur le lieu de travail sans exceptions illogiques et prêtant à confusion. La réglementation actuelle prévoyant dans quelles conditions une zone fumeurs peut ou non être créée étant illogique, il convient de corriger cette inconséquence. En vertu de la loi que nous proposons, tous les établissements horeca seront traités sur le même pied à l'avenir;
- d'autoriser, parallèlement, de manière non discriminatoire et à titre de geste envers les fumeurs invétérés, l'aménagement de fumoirs, organisés de manière telle qu'ils excluent toute nuisance pour les non-fumeurs; ces fumoirs doivent être équipés d'un système d'extraction de fumée ou d'un système d'épuration d'air. »(13)

En conséquence, la loi a non seulement introduit l'exception générale du « fumoir » mais aussi abrogé la faculté laissée à l'exploitant d'un débit de boissons d'installer "une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer selon les formes et les conditions prévues aux paragraphes suivants"(14).

Or, l'interprétation faite par la demanderesse de la notion de « fumoir » revient à biffer toute différence entre celui-ci (réservé aux fumeurs) et la « zone fumeurs » (où il est permis de fumer), supprimée par la loi en raison de son caractère « illogique et prêtant à confusion ».

Partant, cette thèse est contraire à la ratio legis.

La demanderesse soutient enfin que la différence entre les textes français et néerlandais de l'article 14 de la loi du 22 décembre 2009 engendre une ambiguïté violant le principe de légalité.

L'article 6, alinéa 3, débute comme par les mots « Le fumoir est clairement identifié comme local réservé aux fumeurs » (« De rookkamer wordt duidelijk als lokaal voor rokers geïdentificeerd ») alors que l'article 14, alinéa 2, débute par les mots « Le fumoir, qui est exclusivement destiné aux fumeurs » (« De rookkamer, die uitsluitend tot het roken bestemd is », à l'exclusion donc de toute autre activité des fumeurs).

On pourrait se limiter à observer que l'article 14 est étranger à la cause, cet article étant relatif aux fumoirs sur le lieu du travail (chapitre 4 de la loi) et non dans les lieux fermés accessibles au public (chapitre 3 de la loi) mais la question n'est pas sans intérêt.

En effet, comme l'a souligné l'arrêt attaqué, la Cour constitutionnelle, à propos des terminologies différentes reprises aux articles 6 et 14 de la loi, a relevé:

« On ne saurait déduire de ces terminologies différentes que les fumoirs des entreprises sont soumis à une réglementation distincte de celle qui s'applique aux fumoirs des lieux fermés accessibles au public. Dans les deux cas, le fumoir doit être installé de manière à exclure tout risque de tabagisme passif.

Il ressort également de la formulation de l'article 6 de la loi attaquée que le personnel du secteur horeca ne devrait pas accéder au fumoir pendant les heures d'ouverture. En effet, il est seulement permis d'emporter des boissons dans cet espace, de sorte que le service de boissons y est interdit.

Par conséquent, les dispositions attaquées sont formulées de manière suffisamment claire et précise et ne violent pas le droit à la protection de la santé. »(15)

S'il est vrai que les différences de terminologie analysées par la Cour constitutionnelle sont celles existant quant au système d'extraction de fumée requis, et non à la destination du fumoir, il me paraît que l'on peut appliquer à cette dernière la décision de cette Cour (« on ne saurait déduire de ces terminologies différentes que les fumoirs des entreprises sont soumis à une réglementation distincte de celle qui s'applique aux fumoirs des lieux fermés accessibles au public »).

Sans chercher à faire prévaloir la version néerlandaise du texte de l'article 14, il est permis de constater que loin de rendre la disposition ambiguë, elle élimine en réalité l'ambiguïté potentielle alléguée du texte français: les fumoirs doivent être réservés aux fumeurs pour fumer, non pour y exercer d'autres activités.

Même dans la mesure où l'article 14 pourrait être invoqué ici, aucune ambiguïté du texte de l'article 6 ne pourrait donc en être déduite.

Partant, dans la mesure où il procède de la prémisse juridique erronée de l'imprécision, de l'ambiguïté et de l'obscurité de la loi, le moyen, en sa première branche, manque en droit.

Pour le surplus, le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il soutient qu'il est incompatible avec les termes de la loi de décider qu'un local dans lequel sont installées plusieurs dizaines de machines à sous est un "lieu fermé accessible au public" soumis à l'interdiction de fumer, qu'il soit ou non baptisé « fumoir ».

Quant aux questions préjudicielles
- à la Cour constitutionnelle:

A titre subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

« La loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, et plus particulièrement, une lecture combinée de ses articles 2, 3 et 6 prévoyant une interdiction générale de fumer au sein de tout lieu fermé accessible au public sous peine de sanctions pénales, assortissent toutefois cette interdiction d'une exception permettant à ces lieux accessibles au public d'installer des fumoirs réservés aux fumeurs, pour autant que les exigences de la loi ainsi que les conditions fixées par le Roi soient remplies, au sein desquels en vertu de l'article 6 "seules des boissons peuvent être emportées" interprétée comme interdisant la fourniture de tout service, nécessitant ou non une intervention humaine, sous peine de faire perdre aux fumoirs leur qualité d'exception et par conséquent, sous peine de les soumettre à l'interdiction générale de fumer prévue à l'article 3 de la loi, est-elle conforme au principe de légalité et de sécurité juridique et plus particulièrement aux principes constitutionnels « nullum crimen sine lege » et « nulle poena sine lege » tels que prévus respectivement aux articles 12 et 14 de la Constitution, lus à la lumière de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? ».

Reposant sur la prémisse juridique erronée, comme exposé ci-dessus, de l'ambiguïté et de l'obscurité de la loi, la question préjudicielle ne doit pas être posée(16).
- à la Cour de Justice de l'Union européenne:

A titre plus subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante sur pied de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE):

« Une loi nationale, telle que la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, et plus particulièrement, une lecture combinée de ses articles 2, 3 et 6 prévoyant une interdiction générale de fumer au sein de tout lieu fermé accessible au public sous peine de sanctions pénales, assortissant toutefois cette interdiction d'une exception permettant à ces lieux accessibles au public d'installer des fumoirs réservés aux fumeurs, pour autant que les exigences de la loi ainsi que les conditions fixées par le Roi soient remplies, au sein desquels en vertu de l'article 6 « seules des boissons peuvent être emportées » interprétée comme interdisant la fourniture de tout service, nécessitant ou non une intervention humaine, sous peine de faire perdre aux fumoirs leur qualité d'exception et par conséquent, sous peine de les soumettre à l'interdiction générale de fumer prévue à l'article 3 de la loi, est-elle conforme au principe de légalité et de sécurité juridique tel que prévu respectivement à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lu à la lumière de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques? »

Reposant tout comme la précédente sur une prémisse juridique erronée, la question préjudicielle ne doit pas être posée(17).

b. Deuxième branche: violation du principe d'égalité et de non-discrimination

La deuxième branche est tirée de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination tel que prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus à la lumière des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que l'arrêt attaqué ferait une « interprétation beaucoup plus stricte et rigoureuse de la notion de "fumoir" que l'interprétation appliquée aux débits de boissons, sans justification objective ni pertinente et en entière contradiction avec l'égalité devant exister entre les débits de boissons et les casinos au regard de la loi du 22 décembre 2009 ».

La discrimination alléguée porte en réalité non sur le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public (y compris ceux dans lesquels des services sont fournis au public) - qui est identique pour les casinos et les débits de boissons - mais sur les conséquences de l'application de cette interdiction pour les cafés et les casinos, au vu des services différents qu'ils fournissent respectivement.

A cet égard, le moyen manque en droit.

C'est aussi à tort que la demanderesse soutient que selon la décision attaquée, « un fumoir devrait (dans un casino) uniquement être un endroit où les gens entrent et sortent (avec ou sans boisson) entre leurs parties » alors que dans un débit de boisson « les débits de boissons aménagent (les fumoirs) de sorte à ce que les clients puissent vaquer à leurs occupations ».

Reposant sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque également en fait.

Quant aux questions préjudicielles

- à la Cour constitutionnelle:

A titre subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

« Est-il conforme au principe d'égalité et de non-discrimination, prévu notamment aux articles 10 et 11 de la Constitution, de condamner une personne (morale) exploitant un établissement de classe I (casino) du chef d'une violation de l'article 3 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, sur base d'une interprétation stricte de la notion de "fumoir" prévue à l'article 6 de la loi précitée considérant que les clients d'un établissement de classe I ne sont autorisés qu'à entrer et sortir pour fumer sans permettre aux clients desdits établissements d'assouvir leur désir de jeu tandis que les personnes (morales) exploitant des débits de boissons peuvent, sur base d'une interprétation de la même notion de "fumoir" beaucoup moins stricte, aménager ceux-ci en tant que partie intégrante du débit de boissons permettant aux clients d'y rester de manière prolongée et de leur permettre de jouir du débit de boissons dans l'objectif pour lequel ceux-ci sont entrés dans cet établissement? »

Comme exposé ci-dessus, il résulte sans ambiguïté des termes de la loi que l'interdiction, édictée par l'article 3 de la loi du 22 décembre 2009, de fumer dans les lieux fermés accessibles au public, y compris ceux « dans lesquels des services sont fournis au public », s'applique sans discrimination aucune, notamment aux établissements de classe I et aux débits de boisson.

La Cour ne doit pas poser la question préjudicielle, qui repose sur une prémisse juridique erronée(18).

- à la Cour de Justice de l'Union européenne:

A titre plus subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante sur pied de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE):

« La loi d'un Etat membre de l'Union européenne, telle que la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, interprétée en ce sens qu'elle condamne une personne (morale) exploitant un établissement de classe I (casino) du chef d'une violation de l'article 3 de la toi du 22 décembre 2009, sur base d'une interprétation stricte de la notion de « fumoir » prévue à l'article 6 de la loi précitée considérant que les clients d'un établissement de classe I ne sont autorisés qu'à entrer et sortir pour fumer sans permettre aux clients desdits établissements d'assouvir leur désir de jeu tandis que les personnes (morales) exploitant des débits de boissons peuvent, sur base d'une interprétation de la même notion de "fumoir" beaucoup moins stricte, aménager ceux-ci en tant que partie intégrante du débit de boissons permettant aux clients d'y rester de manière prolongée et de leur permettre de jouir du débit de boissons dans l'objectif pour lequel ceux-ci sont entrés dans cet établissement est-elle conforme au principe d'égalité et de non-discrimination, prévu notamment aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, considérant d'autant plus que la Cour constitutionnelle nationale a jugé que ces deux établissements se trouvaient dans une situation identique justifiant un traitement identique et par conséquent, une application en des termes similaires de la loi précitée? »

Reposant tout comme la précédente sur une prémisse erronée, la question préjudicielle ne doit pas être posée(19).

c. Troisième branche: violation de l'article 56 TFUE

Article 56, alinéa 1er du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. »

La demanderesse invoque la violation de cette disposition par la loi du 22 décembre 2009, telle qu'interprétée par l'arrêt attaqué, la notion de "fumoir" constituant selon elle une restriction (à la libre prestation des services) non proportionnée au but recherché.

A défaut de préciser les éléments d'extranéité requis pour l'application de cette disposition, le moyen est irrecevable.

Quant à la question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne:

A titre subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante sur pied de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE):

« L'article 56 TFUE fait-il obstacle à l'instauration d'une législation d'un Etat membre prévoyant, sans qu'une telle infraction ne soit inscrite de manière expresse au sein de la législation pertinente, des sanctions pénales applicables aux opérateurs de casino installant des machines à sous au sein des fumoirs dans lesquels sont autorisés à fumer leurs clients, dans la mesure où de nombreux autres Etats membres ne jugent pas nécessaire de prévoir, d'une part, une interdiction de fumer au sein des casinos et d'autre part, bien qu'une telle interdiction soit prévue au sein de la loi d'autres Etats membres mais prévoyant toutefois la possibilité de fumer au sein des fumoirs, leur législation ne prévoit aucune interdiction d'installer des machines à sous au sein desdits fumoirs? »

Pour le motif exposé ci-dessus, la question préjudicielle ne doit pas être posée(20).

V. Contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

VI. Conclusion

Je conclus au rejet du pourvoi.
____________________
(1) Le libellé de la prévention vise l'article 6 (relatif au fumoir) et non l'article 9 (disposition pénale), mais ce dernier est bien visé en p. 7 de l'arrêt.
(2) A ne pas confondre avec la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du même jour instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac (DOC 52K2306).
(3) Elle ne devait alors pas encore être faite par un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, l'article 27 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale remplaçant l'article 425 du Code d'instruction criminelle n'étant entré en vigueur que postérieurement, (le 1er février 2016), en vertu des art. 50, al.2 et 3 de la loi du 14 février 2014: "Toutefois, l'article 425, §1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée aux alinéas 1er et 2."
(4) Cette disposition stipulait que "(le demandeur en cassation) ne peut toutefois plus produire ni mémoires, ni pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance ou ceux qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet [ou les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire], après que deux mois se sont écoulés depuis le jour où la cause a été inscrite au rôle général."
Cette disposition a certes été abrogée par la loi du 14 février 2014, et le délai de deux mois prend désormais cours le jour de la déclaration de pourvoi en cassation mais les articles concernés (articles 21 et 31 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, abrogeant l'article 420bis, al. 2 du Code d'instruction criminelle et remplaçant l'article 429 du même Code) ne sont entrés en vigueur que le 1er février 2015 (soit « le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge » - art. 50 de la loi du 14 février 2014), soit postérieurement à la remise du mémoire.
(5) Cf. note du 5 septembre 2012 de la Commission des jeux de hasard (pièce 5, p. 3 du dossier de pièces de la demanderesse): « (...) Rien n'empêche dès lors un établissement de jeux de hasard d'aménager des fumoirs. Les conditions n'empêchent pas davantage l'installation d'appareils automatiques dans ces fumoirs puisque leur fonctionnement ne requiert pas la présence de personnel. Une extension interprétative de la loi anti-tabac, qui est une loi pénale particulière, serait contraire au principe de la légalité prévu par les articles 12 et 14 de la Constitution (...) ».
(6) Il s'agit de la question n° 397 du 18 mars 2010 de M. le député David GEERTS (pièce n° 3 de la demanderesse) et de la réponse du 27 avril 2010 du ministre (jointe au dossier répressifs, SF « documentation »). L'interprétation d'une loi proposée par un ministre dans sa réponse à une question parlementaire n'a ici pas plus d'autorité que l'opinion du parlementaire qui la pose, l'interprétation des lois ne relevant ni de l'un, ni de l'autre. En outre, il peut être relevé que le ministre de la Santé publique avait répondu dès le 27 avril 2010 à une question parlementaire que si un établissement horeca met un ou plusieurs bingos à disposition des clients à l'intérieur de leur fumoir, « ce local est un lieu public dans lequel le public dispose d'un service et par conséquent on ne peut pas y fumer » (cf. Mémoire, n° 36). Le ministre interprète donc la loi comme son administration, et comme le fera l'arrêt attaqué.
(7) Cf. infra - second moyen.
(8) Cf. Cass. 30 mars 2004, RG P.04.0092.N, Pas., n° 192.
(9) A cet égard, cf. infra second moyen, première branche.
(10) On pourrait ajouter que l'interprétation de la loi par la Commission des Jeux ne peut aucunement lier les administrés, cet organe étant de toute évidence sans aucune autorité à cet égard.
A titre surabondant, je relève que la note du 5 septembre 2012 de cette Commission:
- est postérieure au premier constat d'infraction et n'a donc pu influer sur l'interprétation de la loi par la demanderesse avant celui-ci;
- fait elle-même explicitement et longuement référence à la position divergente du SPF Santé publique, dont les agents sont compétents pour constater les infractions à la loi... et qui les constatent en effet:
« par l'interdiction générale de fumer (...) aucun jeu ne peut être installé - selon le SPF Santé publique - dans le fumoir des divers établissements de jeux de hasard. Bien que l'article 6 de la loi anti-tabac n'exclue pas l'aménagement de fumoirs séparés où des jeux sont séparés(cf. supra), le SPF Santé publique a, malgré tout, dans la pratique, dressé procès-verbal suite à l'installation de tels fumoirs au casino de Knokke, d'Ostende, de Chaudfontaine et de Dinant » (p. 4).
Partant, si cette note faisait certes état d'une controverse quant à l'interprétation de la loi, elle ne pouvait créer dans l'esprit de quiconque une telle confusion, quant au caractère punissable des faits, que le principe de sécurité juridique eût été violé.
(11) « Tel que prévu notamment aux articles 12 et 14 de la Constitution belge lus en combinaison avec les articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« CEDH ») et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP ») ainsi que finalement, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la "Charte") faisant à présent partie intégrante du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »)".
(12) Texte néerlandais: "Onverminderd de bepalingen van artikel 3, kan de uitbater van een gesloten plaats, die toegankelijk is voor het publiek een rookkamer installeren"
(13) DOC 52K1768-001, Développements de la proposition de loi, p. 7.
(14) Art. 3 de l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, abrogé par l'art. 17, 4° de la loi du 22 décembre 2009.
(15) Cass. 15 mars 2011, n° 37/2011, points B.14.2. et 14.3.
(16) cf. Cass. 9 mars 2015, RG S.12.0062.N (la Cour aurait sinon pu constater que les articles 12 et 14 de la Constitution ne sont manifestement pas violés - cf. article 26, § 4, al. 2, 2° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
(17) cf. Cass. 9 mars 2015, RG S.12.0062.N.
(18) Article 26, § 4, al. 2, 2° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
(19) Cf. Cass. 9 mars 2015, RG S.12.0062.N.
(20) Cf. Théorie de l'acte clair: CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT c/ Ministero della Sanità, 283/81, Rec., p. 3415, points 10 et 11, et CJCE, 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec., p. I-8151; voir C. NAOME, Le renvoi préjudiciel en droit européen, Guide pratique, JLMB, opus 4, Larcier, 2007, p. 39 et s. et S. VAN DER JEUGHT, Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, in J. GHYSELS et B. VANLERBERGHE, Prejudiciële vragen, De techniek in kaart gebracht, Intersentia, Antwerpen, 2013, p. 43, n° 14.
 
 

Rechtspraak: 

• Antwerpen 8 juni 2016, RW 2016-17, 1350, noot;

• Antwerpen 8 juni 2016, RW 2016-17, 1351, noot;

• Gent 6 mei 2016, RW 2016-17, 1352, noot.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 23/12/2017 - 18:38
Laatst aangepast op: za, 23/12/2017 - 18:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.