-A +A

Raken strafrechtelijk gesanctioneerde regels de openbare orde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Raken rechtsregels die strafrechtelijk gesanctioneerd worden de openbare orde?

 

Naast het strafwetboek waarin tal van gedragingen, onthoudingen en feitelijkheid strafbaar worden gesteld, zijn er heel wat andere wetten waarin strafbepalingen worden opgenomen.

Al deze strafbepalingen in al deze diverse wetten, worden samen het bijzonder strafrecht geheten.

Geen enkele strafrechtspracticus kan kennis hebben van het volledige strafrecht, temeer daar er dagelijks nieuwe wetten bijkomen met nieuwe strafsancties.

Op het eerste zicht lijkt het erop dat een bepaling in een wet, waarbij de overtreding leidt tot een strafsanctie de openbare orde raakt, nu de wetgever deze bepaling zo belangrijk heeft geacht dat hij er strafrechterlijke sancties aan heeft gekoppeld. Deze conclusie wordt echter niet gedeeld door de rechtsleer en de rechtspraak. Het feit dat een wettelijke bepaling voorziet in een strafsanctie maakt deze wettelijke bepaling noch niet een bepaling van openbare orde.

Zie het arrest van 10.03.1980 van het Hof van Cassatie, A.C., 1979-1980, 852.

MAAR

Een strafsanctie op een wettelijke bepaling kan wel een indicatie uitmaken dat de wetgever het menens was en dat hij een en ander cruciaal achtte voor de openbare orde. Maar meer dan een maatstaf is het niet. Toch weerhield de Vrederechter te Oostende op 08.10.1998, rechtskundig weekblad 2001-2002, 968, het karakter openbare orde aan een wettelijke bepaling die voorzag in een strafsanctie. Maar hier werd in concreto geoordeeld met name het geval waarbij een geneesheer bijkomend ereloon in het zwart had gevraagd hetgeen strafrechtelijk gesanctioneerd wordt.

 

Let wel: deze interpretatie is voor discussie vatbaar.

 

Rechtsleer: 

• De Bersaques, `La notion de bonnes mœurs et la sanction des actes y contrevenant' (R.C.J.B., 1958, 183).

• CHEVALIER, E., Nietigheid van openbare orde JLMB 1987, 998-999

• SANDRA, J., VANCOLEN, S., [Art. 356 WIB 92] Berusting in fiscalibus : blijft de openbare orde gehandhaafd ?, Fisc.Act. 2010, afl. 25, 6-9

• BRABANTS, S., Geen gemeentelijke politiebevoegdheid voor de morele openbare orde, ook niet na de invoering van het begrip 'openbare overlast', T.Gem. 2010, afl. 3, 205-209

• VAN REGENMORTEL, A., Openbare orde en dwingend recht: een confrontatie tussen de Europese en de Belgische invulling, X., Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: België, Nederland, Europa, de wereld , 91-158

• DE CONINCK, J., De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht in X., Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht , 187-229

• VAN REGENMORTEL, A., Enkele bedenkingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip openbare orde in het sociaal recht
TSR 1997, 7-71.

• RAUWS, W., Wetsontduiking en de subjectieve wil een dwingende wetsbepaling of een bepaling van openbare orde te omzeilen, RW 2007-08, afl. 12, 486-487

• MEERSCHAUT, K., DE HERT, P., Openbare overlast betreft niet de morele openbare orde: meer duidelijkheid door de Raad van State, RW 2008-09, afl. 30, 1266-1267

• KETELS, B., VERMEULEN, G., O tempora! O mores! Over het verhuren van panden voor prostitutie en de openbare orde en goede zeden, T.Strafr. 2008, afl. 6, 454-457

• DE HERT, P., MEERSCHAUT, K., Over openbare overlast en openbare orde, RW 2007-08, afl. 23, 953-955

• CASIER, H., GEELHAND DE MERXEM, N., SCHUERMANS, I., VERDICKT, B., De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest inzake successieplanning, TEP 2010, afl. 3, 126-146

• DE NAUW, A., Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde gepleegd door bijzondere personen Bijdragen in boek - In: DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 89-108 (20 p.) - januari 2010.

• DE NAUW, A., Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde gepleegd door ambtenaren in de uitoefening van hun ambt of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening - Bijdragen in boek - In: DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 67-86 (20 p.) - januari 2010

• DENYS, L., Openbare orde en vluchtelingen, T.Vreemd. 2001, 129-130.

• VAN ROYEN, A., Artikel 70bis Vennootschappenwet, van openbare orde?, Notarius 1993, 19-22.

• VAN SPEYBROECK, J., Handhaving openbare orde door de gemeenten in de praktijk, TBP 1993, 596-599.

• VAN HOUTTE, H., De internationalisatie van de openbare orde
- Bijdragen in boek - In: X., Liber Amicorum Walter Van Gerven, 167-178 - 2000 BW, inleidende titel, openbare orde en goede zeden.

• GLANSDORFF, F., [Rechterlijke macht en openbare orde], TBH 1995, 20-27

 

 

 

 

Wetgeving: 

Burgerlijk Wetboek
Art. 6
Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.

Strafwetboek

Titel IV Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der eredienst (art. 233-268 strafwetboek)

Titel  V. Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen gepleegd (art. 269-329 Strafwetboek)

Hoofdstuk I. Weerspannigheid
Hoofdstuk II. Smaad en geweld tegen ministers, leden van de wetgevende kamers, dragers van het openbaar gezag of van de openbare macht
Hoofdstuk III. Zegelverbreking
Hoofdstuk IV. Belemmering van de uitvoering van openbare werken
Hoofdstuk V. Misdaden en wanbedrijven van leveranciers
Hoofdstuk VI. Uitgeven of verspreiden van geschriften zonder vermelding van naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker
Hoofdstuk VII. Overtreding van de wetten en verordeningen op loterijen, speelhuizen en pandhuizen
Hoofdstuk VIII. Misdrijven betreffende nijverheid, koophandel en openbare veilingen
Hoofdstuk VIIbis. Misdrijven betreffende het geheim van privé-communicatie en -telecommunicatie
Hoofdstuk IX. Enige andere misdrijven tegen de openbare orde
Afdeling I. Overtreding van de begrafeniswetten
Afdeling II. Belemmering van de uitoefening van de rechtsprekende functie
Afdeling III. Misdrijven betreffende veeziekten

Wetten die van openbare orde zijn en bepalingen die van openbare orde zijn

Sommige wetten raken de openbare orde.

Sommige bepalingen in wetgeving raken de openbare orde.

Alle bepalingen die opgenomen zijn in een wet die de openbare orde raakt, zijn daarom niet van openbare orde. Zie onder meer cassatie 6 december 2001 AR/C/990119N

Een overeenkomst die met geweld werd afgedwongen waarbij het geweld een misdrijf uitmaakt, is een schending van de openbare orde en leidt tot absolute nietigheid.

Andere gebreken in de toestemming leiden tot relatieve nietigheid (dwaling, bedrog of geweld dat niet strafrechtelijk wordt gesanctioneerd).

Een gebrek aan voorwerp of oorzaak van de verbintenis wegens een inbreuk op een bepaling van dwingend recht resulteert in relatieve nietigheid.

Een gebrek in oorzaak of voorwerp van een verbintenis die leidt tot de schending van een regel van openbare orde en of goede zeden resulteert in absolute nietigheid.

Een schending van de regels inzake de handelingsbekwaamheid resulteert principieel in relatieve nietigheid, al zijn hier zeker uitzonderingen op te bedenken.

Samengevat kan men stellen dat het onderzoek van een rechtsregel in hoeverre deze beschermd wordt door relatieve of absolute nietigheid vaak natte vingerwerk is en tot meerdere interpretaties aanleiding kan geven. 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 22/04/2012 - 19:26
Laatst aangepast op: zo, 22/04/2012 - 19:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.