-A +A

Potpourri VI en de nietigheidsleer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (ook wel ‘Potpourri VI-wet’ genoemd) gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2018.Die wet is een onsamenhangende onleesbare hutsepot van bepalingen gaat over de meest uiteenlopende materies in de organisatie van justitie en blinkt uit door onleesbaarheid..

De studiedienst van de OVB stelt op haar site een nota ter beschikking over de bepalingen uit de wet die van belang zijn voor de advocatuur, naast een concordantietabel en een Parlementaire vraag 13 juni 2018 nietigheidsregeling Taalwet Gerechtszaken.

Nietigheidsleer betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen

Uittreksel uit de Potpourri VI wet:

Art. 7. Artikel 38, § 2, vierde lid, van hetzelfde Wetboek (lees het Gerechtelijk Wetboek) , vervangen bij de wet van 24 mei 1985, wordt opgeheven.

Aldus leest het nieuwe artikel 38 § 2 Gerechtelijk wetboek als volgt:

Art 38, §2 Gerechtelijk Wetboek

§ 2. Wanneer uit de ter plaatse vastgestelde feitelijke omstandigheden blijkt dat het materieel onmogelijk is tot de betekening over te gaan door het achterlaten van een afschrift van het exploot aan de woonplaats of bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, bestaat zij in de terhandstelling van het afschrift aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied deze feitelijke toestand zich voordoet; op het origineel en op het afschrift worden de feitelijke omstandigheden vermeld die de betekening aan de procureur des Konings noodzakelijk maken.

De betekening aan dprocureur des Konings mag gedaan worden door het afschrift van de akte aan een parketsecretaris of aan een parketjurist ter hand te stellen.

De betekening aan de procureur des Konings geschiedt bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. In dat geval is artikel 32quater/1, § 2, vierde lid, niet van toepassing.

Hetzelfde geldt wanneer de woning waar de persoon aan wie betekend wordt zijn woonplaats heeft, klaarblijkelijk verlaten werd zonder dat hij de overbrenging van woonplaats heeft gevraagd.

Op verzoek van de procureur des Konings worden de nodige maatregelen getroffen opdat het afschrift binnen de korst mogelijke tijd bij de betrokkene toekomt.

[De betekening van de procureur des Konings is ongedaan, indien de partij op verzoek van wie zij is verricht de gekozen woonplaats of, bij voorkomend geval, de verblijfplaats van diegene aan wie betekend werd, kende.

Art. 8. Artikel 40, vierde lid, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Aldus leest het nieuwe artikel 38 § 2 Gerechtelijk wetboek als volgt:

Art. 40 Gerechtelijk Wetboek

Ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats hebben, stuurt de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de akte aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, onverminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen België en het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De betekening wordt geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangbewijs in de vormen die in dit artikel worden bepaald.

Heeft de betrokkene in België noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats, noch gekozen woonplaats, dan wordt de betekening gedaan aan de procureur des konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering kennis moet nemen of heeft genomen, zitting houdt; is of wordt er geen vordering voor de rechter gebracht, dan geschiedt de betekening aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de verzoeke zijn woonplaats heeft of, indien hij geen woonplaats in België heeft, aan de procureur des Konings te Brussel. De betekening aan de procureur des Konings mag gedaan worden door het afschrift van de akte aan een parketsecretaris of aan een parketjurist ter hand te stellen. De betekening door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie wordt geacht te zijn verricht door het aanbrengen, door een griffier van een rechtbank of van een hof, in de akte, van vermeldingen die een vaste dagtekening eraan toekennen. De betekening aan de procureur des Konings geschiedt bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. In dat geval is artikel 32quater/1 § 2, vierde lid, niet van toepassing.

De betekeningen mogen altijd aan de persoon worden gedaan, indien deze in België wordt aangetroffen. [De betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings is ongedaan indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België of, in voorkomend geval in het buitenland, kende. ]

Art. 9. In de inleidende zin van artikel 43, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Op straffe van nietigheid, moet het exploot van betekening" vervangen door de woorden "Het exploot van betekening moet".

Aldus leest het nieuwe Art. 43 Gerechtelijk Wetboek als volgt:

[Op straffe van nietigheid, moet het exploot van betekening  Het exploot van betekening moet door de optredende gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn en vermelden:

1° de dag, de maand en het jaar, en de plaats van de betekening;

2° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres of het adres van elektronische woonstkeuze, de hoedanigheid en de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend;

3° de naam, de voornaam, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres of adres van elektronische woonstkeuze en de hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot bestemd is;

Art. 10. In artikel 45 van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", op straffe van nietigheid," opgeheven.

Aldus leest het nieuwe art 45 Gerechtelijk Wetboek als volgt:

Artikel 45 Gerechtelijk Wetboek

Het afschrift van het exploot moet, [op straffe van nietigheid], alle vermeldingen van het origineel bevatten en door de gerechtsdeurwaarder getekend zijn

Art. 13. in het eerste deel, hoofdstuk VII, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 47bis ingevoegd, luidende:

"Art. 47bis. De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.

Ingeval de betekening of de kennisgeving van een beslissing nietig is, neemt de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden geen aanvang.".

-wet tot wijziging van art. 38 Ger.W., art. 40 Ger.W., art. 43 Ger.W. en art. 45 Ger.W. en art. 13 Potpourri VI-wet tot invoering van art. 47bis Ger.W.)

Artikel 861 Gerechtelijk wetboek werd door Potpourri VI aangevuld met een tweede lid en leest thans als volgt:

De rechter kan een proceshandeling alleen dan nietig verklaren of het niet-naleven van een termijn die op straffe van nietigheid is voorgeschreven sanctioneren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.

Wanneer hij vaststelt dat de bewezen belangenschade kan worden hersteld, maakt de rechter, op kosten van de opsteller van de onregelmatige akte, de verwerping van de exceptie van nietigheid afhankelijk van de uitvoering van de maatregelen waarvan hij de inhoud en de termijn waarna de nietigheid zal worden verkregen, bepaalt.

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 15/06/2018 - 19:19
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 22:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.