-A +A

Patronaatsverklaring

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De term patronaatsverklaring wordt gebruikt ter aanduiding van een grote verscheidenheid van verklaringen afgelegd door natuurlijke of rechtspersoon met de bedoeling al dan niet bepaalde crediteuren van een andere rechtspersoon gerust te stellen wat betreft hun kansen op voldoening van hun schuldvordering (Hof van beroep te Antwerpen 18 januari 2016 NJW, 347, pagina 635, met noot J. Waelkens).

De term patronaatsverklaring is niet terug te vinden in de wet. Het betreft dus een ongenaamd sui generis contract waarvan de inhoud kan verschillen van contract tot contract.

In hoeverre een patronaat een alternatieve zekerheid is hangt af van de concrete inhoud van de patronaat. Patronaat komt neer op een bescherming van een derde vaak verleend door moedermaatschappij aan een dochtermaatschappij.

Het patronaat kan zowel een juridisch bindende draagwijdte hebben als het loutere morele draagwijdte. Zij kan en eenzijdige wilsuiting uitmaken of een contract.

Byttebier en Feltkamp, definiëren een patronaatsverklaring als:

“de verklaring, waarvan de inhoud kan variëren van geval tot geval en die wordt afgelegd door een bepaalde (rechts)persoon13 (meestal een moedervennootschap) ten gunste van hetzij één of meerdere gekende derde (rechts)perso(o)n(en), hetzij één of meerdere niet gekende (rechts)perso(o)n(en) teneinde laatstvermelde ertoe aan te zetten om een overeenkomst14 met de gepatroneerde (rechts)persoon (meestal een dochtervennootschap) aan te gaan, dan wel te handhaven. De patronaatsverklaring impliceert met andere woorden het bestaan van een verhouding tussen ten minste drie partijen, te weten:

1. de emittent, bedoeld is de persoon die de verklaring aflegt;

2. de begunstigde van de verklaring, bedoeld is het rechtssubject ten gunste en ten overstaan van wie de verklaring wordt afgelegd, en,

3. het rechtssubject waarop de verklaring die wordt afgelegd betrekking heeft en waarmee de begunstigde verbonden is, of zal worden, door overeenkomst (ook wel: het gepatroneerde rechtssubject).”

Patronaat wordt soms verschaft door een persoon of een rechtspersoon die contractueel er zich toe verbonden heeft geen bijkomende zekerheden te verschaffen. Precies omdat er discussie bestaat over de vraag of patronaat zekerheid uitmaakt wordt aldus de verbintenis om geen zekerheid aan te gaan, de zogenaamde pledge clause te omzeilen of te ontwijken.

Patronaat wordt vaak gebruikt bij vennootschappen wanneer de raad van beheer een zekerheid wil verschaffen en dit niet kan omdat de bevoegdheid tot het verschaffen van zekerheden enkel toebehoort aan de raad van beheer of de algemene vergadering.

Kortom het patronaat wordt in de regel gebruikt wanneer men niet wil of niet kan een zekerheid te verschaffen en in plaats daarvan een soort intentieverklaring aflegt, die door een grote, betrouwen waardige ondernemingen op hun eer worden aangegaan.

Wanneer een patronaat echter verder gaat dan een intentieverklaring en aldus een zekerheid verschaft die verder strekt dan een morele verplichting en aldus een juridisch bindende verbintenis tot stand brengt, kan het patronaat geherkwalificeerd worden tot een welbepaalde zekerheid, indien aan alle voorwaarden van een bepaalde zekerheid is voldaan. Toch dient er opgemerkt dat het klassieke patronaat duidelijk verschillend is van een zekerheid.

Het patronaat verschaft evenwel principieel garantie dat er zal betaald worden en in tegenstelling tot een gewone zekerheid wordt niet gegarandeerd hoe en door wie de betaling zal geschieden.

Een ander verschil met de zekerheid is dat de zekerheid gegeven wordt aan de schuldeiser en het patronaat aan de schuldenaar.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 04/12/2016 - 16:26
Laatst aangepast op: zo, 04/12/2016 - 16:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.