-A +A

Patafysica

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De patafysica is de morosofische wetenschap van de onzin en de imaginaire verklaringen.

Zij verhoudt zich tot de fysica zoals logica tot absurditeit.

Patafysica, parodieert logos, metafysica, maar ook hybris en pretentie. Zij treft de spot met onbekwame waarheidsprofeten en believers in alternatieve werkelijkheden.

Het is de zinloze dan wel uiterst zinvolle wetenschap die alles te boven gaat dan wel op niets slaat. Het is de wetenschap van de domheid en de domheid tot wetenschap en mythe verheven.

`Patafysica is een absurdistische parodie op de moderne wetenschap, die met onzinredeneringen filosofeert over wat achter de metafysica ligt. 

De 'Patafysica, een wetenschap zonder wetten'. Behoudens de patafysische wet, dat er geen wet is, laat staan een samnhangende wet en de wetenschap dat elke wet ontdaan mloet zijn van waarheidsgehalte, dan wel dat een wet slechts waar is mits deze nutteloze, absurd en onsamenhangend onjuist is.

De paytafysica ordent zonder tot een orde te komen en laat een spoor van denkbeeldige constructies en leegte achter, die een inhoud op zich vormt.

Patafysica is banaliteit tot het hilarische toe ten top gedreven, terwjl ze anderzijds de doodernstige alternatieve logica van de absurditeit is. Zoals lelijkheid een zekere schoonheid kent zo bindt de patafysica het denken dat niet beperkt is door een gebrek aan intelligentie aan een nieuwe eigen patafysische logica.

Intellectuele zwaargewichten als Umberto Eco, Max Ernst, Marcel Duchamp, Ionesco en Jacques Prévert verenigden zich in het roemruchte Collège de 'Patafysique'.

Wetmatigheden die niet door logos kunnen gevat, die noch fysisch, moch metafysisch zijn en zelfs niet patafysisch kunnen genoemd zijn per definitie patafysisch

 

'Patafysica' is een prozaïsche benaming voor allerlei takken van pseudo- of grenswetenschap die zich bezighouden met 'imaginaire verklaringen'.

Patafysich recht is onsamenhangend recht dat nog logica mist en nog het voorwerp moet uitmaken van reparatiewetten of corrigerende en aanvullende rechtspraak, dan wel een amalgaam van immer veranderende onsamenhangende regelgeving zoals de recente potpourri-wetgeving

 

intellectuele zwaargewichten als Umberto Eco, Max Ernst, Marcel Duchamp, Ionesco en Jacques Prévert verenigden zich in het roemruchte Collège de 'Patafysique'.

 

De patafysica kan aanzien worden als een anti-wetenenschap die net als religie geen waarheidstest dient te ondergaan om consistent te zijn in eigen incosistentie.

Aldus is de patafysica morofisch. In het filosofisch denken is de parafysica het terrein van de morosofie (van het Grieks Μωρία: gekte en Σοφία: wijsheid) is een evident absurde waanwetenschappelijke theorie.

Een 'waangeleerde' of 'waanwijze' wordt ook wel morosoof genoemd. Anders dan de middelmatiger pseudowetenschappen zijn morosofieën vaak zo bizar en ongerijmd dat ze welhaast literaire kwaliteit krijgen.

Morosofie wordt niet gedoceerd aan erkende universiteiten. Derhalve zijn morosofen doorgaans autodidact.

Behalve bepaald wetgevend werk en sommige rechtspraak met patafysische en morosofische inhoud en noodgedwongen rechtsleer die het ongerijmde tracht te begrijpen zijn patafysische vaak de enige aanhangers van hun eigen theorieën publiceren morosofische patafysici in eigen beheer op eigen kosten).

Morosogen geven interviews, houden lezingen, en gaan welwillend in discussie met gelegenheidsopponenten. De term morosofie en morosoof wordt in de Nederlandse literatuur gebruikt door Matthijs van Boxsel, in zijn Encyclopedie van de domheid.

Toegepaste parafysische taalkunde:

De stellingen van Berend Willem Hietbrink:

• het Nederlands is de moeder van alle wereldtalen
• het Franse 'brie' komt van 'brij',
• het  woord 'cow' vind haar etymologische oorsprong in het kauwen van de koe.
• 'paparazzo' is afkomstig van 'papierrotzooi'.

Hietbrink ontdekte het 'taalworteltrekken', Hierbij kan men de  wortel trekken van een woord in verschillende ontledende onderdelen.
• De taalwortel van 'Hospitaal' is 'huis-bed-hal',
• De taalwortel van 'justitie' is 'juist-is-tie'
• De taalwortel van 'resultaat' is 'er-is-al-dat'

Brisset

Een gekende morosoof is de Franse Jean-Pierre Brisset, oud-militair en stationschef van Angers (Frankrijk)  Deze Franse autodidact kwam tot de "wetenschappelijke" conclusie dat de Mens uit het water stamt, en afstamt van de kikkers, en dat de analyse van de (Franse) taal hiervoor bewijzen leverde (bv. "logement" = woning komt van " l'eau" = het water). Hij gaf zijn boek uit op eigen kosten. Opgemerkt door de surrealist Jules Romains werd hij in 1913 tot "Prins der Denkers" verkozen en plechtig in Parijs gevierd en bespot.

Codfried

Een andere zeer bekende morosoof is schrijver en zelfverklaard onderzoeker Egmond Codfried, een Surinaamse Nederlander. De stelling van Codfried is  dat de Europese adel tussen circa 1100 en revolutiejaar 1848 zwarten waren, met name afstammelingen van de Moren. Volgens hem is blank racisme eigenlijk een bevrijdingsideologie, en hebben de blanke Europeanen op grote schaal portretten van edellieden "gewit" (blank overschilderd.

De huidige blanken zouden afstammelingen zijn van lijfeigenen of horigen. De zwarte adel zou zich met leer getooid hebben afkomstig van de huid der Europese blanken.[6] Het Sinterklaasfeest zou dan na 1848 een racistische initiatie zijn om kinderen bewust te maken van hun witheid en de zwarten als vijand.

Als bewijsmateriaal geeft hij persoonsbeschrijvingen en portretten die volgens hem duidelijk negroïde trekken vertonen ("iconografische bewijzen"). Daarbij genieten met name historische figuren als Jane Austen, Belle van Zuylen, Maria Jacoba van Goor en Ludwig van Beethoven zijn aandacht (hoewel laatstgenoemde niet tot de adel behoorde maar volgens Codfried des te meer negroïde uitezrlijke kenmerken had, ten bewijze zijn vele portretten met typische neus en blik).

Verder beweert Egmond Codfried dat de Europese "witten" bezig zijn met de voorbereiding van een nieuwe holocaust, tegen zwarten en moslims, die in de nabije toekomst zou moeten plaatsvinden.

Codfried is naast zelfverklaard onderzoeker ook toneelschrijver en geeft enkele werken in eigen beheer uit. Hij schonk in 2011 zijn onderzoekscollectie m.b.t. de Europese adel aan het Nationaal Archief Suriname.

van Boxsel

Citaat ui: De Encyclopedie van de Domheid van Matthijs van Boxsel

"De ’Patafysica is een wetenschap die zoekt naar de wetmatigheid van de uitzondering. De patafysicus treedt alle verschijnselen koel en onsentimenteel tegemoet. Hij huldigt de gelijkwaardigheid van alle zaken en personen, en voelt daarom ook niet de behoefte aan humor, polemiek of satire. 
* De ’Patafysica is de wetenschap van denkbeeldige oplossingen. De patafysicus berekent de zijwindgevoeligheid van de optelsom, de oppervlakte van God, de maten van zijn fiets (velosofie); hij stelt een atlas van witte kaarten samen, werkt aan een kadaster van de leegte of aan een geografie van het niets. Hij verdiept zich in de theologie van de spoorwegen en de bronnen van het Oera Linda boek.
* Zo exploreert de patafysicus het universum dat parallel loopt met de als normaal ervaren wereld.

In het Handboek worden de resultaten van lopend onderzoek in Nederland gepubliceerd. Ook wordt de geschiedenis van de ’Patafysica in Nederland gereconstrueerd. We kunnen bijdragen verwachten van de Drentse Raketclub, de Groentenliga, de Bilwet, het Papegaaienmuseum, en de genootschappen voor Geeuw- en Gaapkunde, Stoffologie, R-studies en Vergeetkunst.

Medewerkers van de NAP zijn onder veel meer: M. Februari, Dirk van Weelden, Tijs Goldschmidt, Rudy Kousbroek, Atte Jongstra, Hugo Brandt Corstius, Hedda Martens, K.Schippers, Harry van Boxtel, Henk Pröpper, Paul van der Heijde, Arjen Mulder, Pek van Andel, Walter van der Star, Ed Schilders, Wolter Seuntjens, Huibert Spoorenberg, Mark Manders en de Prins van Lignac."

 

Franse term: 
Pataphysique
Rechtsleer: 

• Willem Vanhuyse, Atlas van de imaginaire verklaringen, Handboek voor de Patafysicus, Willem Vanhuyse, Uitgeverij Lannoo nv., Tielt, 2017
• Matthijs van Boxsel, Deskundologie of Domheid als Levenskunst, , Em.Querido, Amsterdam 2006
• Rutger Kopland, Inleiding in de 'Patafysica, Bâtavisme nr. 4, , Ned. Academie voor 'Patafisica, Esonstad, 2010
• La 'pataphysique d'Alfred Jarry au Collège de 'pataphysique. Montreal: Univ. du Québec, 1989.
• Les très riches heures du Collège de 'Pataphysique/ Sous la direction de Thieri Foulc. Paris: Éditions Fayard, 2000.
• Documents intimes du College de 'Pataphysique/ Josseline Rivière, Raymond Leroi, eds. Tours: Impression par Mame Imprimeur, 127 E.P. [i.e. 2000]
• Baudrillard J. Pataphysique. Paris: Sens & Tonka, 2002
• Launoir R. Clefs pour la 'Pataphysique' [1969]. Paris: L'Hexaèdre, 2005
• Boris Vian, Salvador H. Pataphysics: what's that? London: The London Institute of 'Pataphysics, 2006
• Cal Clements Pataphysica, iUniverse Inc., 2002, ISBN 0-595-23604-9
• Ferentschik K. 'Pataphysik: Versuchung des Geistes; die 'Pataphysik & das Collège de 'Pataphysique: Definitionen, Dokumente, Illustrationen. Berlin: Matthes & Seitz, 2006

Commentaar: 
Zowel in de menswetenschappen zoals het recht als in de exacte wetenschappen lijkt het begrip waarheid onder vuur te liggen.
Waarheid is hetgeen overeenstemt met de werkelijkheid. Deze eenvoudige definitie lijkt aanlokkelijk maar verschuift in haar simplisme de definiëring naar het woord “werkelijkheid”.
Het ligt dus iets ingewikkelder. Maar waarheid bestaat wel degelijk. De waarheid wordt vaak verkracht, verborgen, gezocht en niet gevonden en meer dan eens, zoniet zeer vaak vergissen mensen zich over de waarheid, niet in het minst, politici, rechters en magistraten. Maar dit mag nooit een excuus zijn om de waarheid met opzet geweld aan te doen en ze te herleiden tot ee verzameling van alternatieve werkelijkheden.
Waarheid dient steeds nagestreefd te worden. Men kan verkiezen te zwijgen, maar in journalistiek, politiek, recht en wetenschap wordt waarheidsvinding bedreven.
In de liefde en menselijke relaties kan omheen te waarheid gefietst. Wij liegen allen meermaals per dag en de vaardigheid tot liegen zit gebeiteld in onze genen als een noodzakelijke eigenschap om maatschappelijke relaties te kunnen leggen. Dit belet niet dat de waarheid haar rechten heeft en doet niets af aan de bestaanbaarheid en het belang van de waarheid.
En al is de waarheid één van de helaasheden waarmee de mens moet leven, ook al kan de mens de waarheid negeren en zelfs leven met leugens, toch is en blijft waarheid de wetenschappelijke, en intermenselijke toetssteen bij uitstek. Wie leerstelsels, filosofie, recht, en gedrag op alternatieve feiten, op mythologie of leugens gaat bouwen is een gevaar voor de samenleving.
 
“De waarheid, is de gedeelde grond van waaruit we vertrekken, de lingua franca van elk rationeel debat. Onze toeverlaat in tijden van nepnieuws”
“Als je je geloof in de waarheid opgeeft, dan sta je met je mond vol tanden bij een pathologische leugenaar als Trump, die onophoudelijk manifeste onwaarheden en complottheoriën verspreidt”.
Nuttige tips: 

Met betrekking tot waarheid wordt een onderscheid gemaakt tussen

Analytische waarheid

Een analytische waarheid is een uitspraak waarvan de waarheidswaarde afhankelijk is van de betekenis van de uitspraak zelf. Een voorbeeld is: "Eenogigen hebben één oog. Deze stelling is waar op grond van de betekenis van het woord 'Eenoog'. 'Eenoog' betekent immers persoon met slechts één oog. In een taal waar 'eenoog' zou staan voor iets anders dan 'iemand met één oog', zou deze uitspraak niet (altijd) waar zijn.

Synthetische waarheid

Daartegenover staan synthetische waarheden, zoals in de zin: "Alle vrijgezellen zijn gelukkig". Bij synthetische waarheden wordt de waarheidswaarde niet bepaald door de uitspraak zelf en haar betekenis, maar door iets buiten de uitspraak. Vaak is het de realiteit die bepaalt of de uitspraak al dan niet waar is. "Alle vrijgezellen zijn gelukkig" is waar als alle feitelijke vrijgezellen in de wereld ook effectief gelukkig zijn.

Noodzakelijk waarheden noemt men die uitspraken die in alle mogelijke gevallen waar zijn. Ook kan men stellen dat het om uitspraken gaat waarvoor geldt dat de ontkenning (negatie) tot een logische tegenspraak zou leiden, bijvoorbeeld "Alle cirkels zijn rond." (Als het voorwerp niet rond was, zou het geen cirkel zijn).

Verder zijn er nog contingente waarheden, die niet in alle mogelijke gevallen waar zijn, maar in sommige wel. Het gaat dus om uitspraken waarvan de ontkenning niet per se tot een logische tegenspraak leidt. Een voorbeeld: "Het aantal planeten is gelijk aan acht.

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 31/12/2017 - 19:55
Laatst aangepast op: vr, 19/01/2018 - 10:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.