-A +A

Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De Officiële Belgische Schaal, ter bepaling van de graad van Invaliditeit, OBSI of BSI  is bestemd om, krachtens de wettelijke beschikkingen welke er de toepassing van bekrachtigen, als schattingsbasis te dienen voor de door tussenkomst van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst uitgevoerde medische expertises.

De invaliditeit, zo lezen we in de OBSI, is een vermindering van de fysische of psychische integriteit. Een valide persoon kan zijn vermogens, krachten en bewegingen op volkomen wijze doen samenwerken om ze aan een activiteit dienstbaar te maken. Het is deze validiteit die als vergelijkingspunt dient. De invaliditeitsgraad beoogt de vermindering uit te drukken van de mens als psychosomatisch geheel en, hiermee verbonden, van de mogelijkheid om handelingen van het dagelijkse leven te verrichten, waarbij de vermindering uitgedrukt wordt in een percent t.o.v. de valide persoon, die de waarde 100% vertegenwoordigt. De rechtspraak (in gemeen recht) hanteert een gelijkaardig definitie, en stelt dat invaliditeit een medisch begrip is, dat de anatomische of functionele vermindering uitdrukt, onafhankelijk van de repercussies op de lucratieve activiteiten van het slachtoffer.e Schaal , OBSI of BSI ter bepaling van de graad van Invaliditeit is bestemd om, krachtens de wettelijke beschikkingen welke er de toepassing van bekrachtigen, als schattingsbasis te dienen voor de door tussenkomst van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst uitgevoerde medische expertises.

 

De BSI is de fysiologische invaliditeit is de vermindering van de lichamelijke integriteit. De invaliditeitsgraad, uitgedrukt in een percentage, wordt bepaald bij een geneeskundige beslissing, op basis van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit. Deze schaal wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kan de schaal ook lezen in de gecoördineerde geconsolideerde versie via deze link: Koninklijk besluit van 8 febrauar 2006 houdende bepaling van de wijze waarop een volledige blindheid, een volledige verlamming van de bovenste ledematen of amputatie van de bovenste ledematen en een blijvende invaliditeit die rechtstreeks is toe te schrijven aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt, wordt vastgesteld.

zie ook: Eric Brosens, Jurist en arbeidsdeskundige (België)

De OBSI schaal stelt zelf:

"Deze handleiding gebruikt als referentiekader de Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit, goedgekeurd bij het besluit van de Regent van 12 februari 1946, hierna "OBSI" genaamd."

Hierdoor wordt een zekere coherentie met de evaluatie van de handicap in het kader van de regeling van de verhoogde kinderbijslag, in de hand gewerkt.".

Derhalve dient de schaal gelezen te worden binnen haar finaliteit waarbij de schaal zelf haar eigen beperkingen ondergeschikt maakt aan haar doelstellingen die op deze beperkingen primeren. Een verwijzing naar PBSI is niet meer dan een verwijzing naar zelf erkende indicatieven die op zich geen norm uitmaken en erkennen (overigens net als de indicatieve tabel) nooit een absolute maatstaf te kunnen zijn. Zij dient tevens gelezen binnen haar ontstaangeschiedenis, met name de vergoeding van directe en indirecte oorslogsslachtoffers en heeft nooit de intentie gehad om alle andere fysiologische beperkingen te omvatten.

De OBSI schaal, wordt soms afgekort als de schaal mbt de wijze waarop volledige blindheid,.... wordt vastgesteld (KB 08/02/2006. Dit verkort opschrift mag geen verwarring stichten. De lijst betreft niet alleen blindhied, maar streeft ernaar enlke fysische beperking op te sommen waarbij "blindheid" slechts het eerste woord is en de puntjes staan voor de lange lijst andere niet vermelde beperkingen.

De schaal maakt ee formeel onderscheid tussen kinderen (I) en volwassenen (II)

Lees deze schaal op de site van de overheid : Wijze waarop een volledige blindheid, [...] … wordt vastgesteld: K.B. 08.02.06 of in actuele geconsolideerde versie via deze link

Kritiek op de OBSI

De OBSI werd opgesteld ter evaluatie van burger- en militaire slachtoffers, met de bedoeling een ruimere vergoeding toe te kennen dan in verhouding tot de reële schade, geïnspireerd door het barema van Julin voor de evaluatie na de tweede wereldoorlog.

Het OBSI is een concept gesteund op anatomische basis, vetrrekkend van al te gedateerde en dus verouderde criteria.

De schaal hanteert een hiërarchie van de rekenkundige cijfers zonder oog op de concrete functionele weerslag, met uitzondering van de handen.

OBSI is al te klinisch en houdt onvoldoende rekening met de concrete weerslag van de letstels op het menselijk dagdagelijks functioneren.
DE schaal mist voldoende realiteitszin en samenhang.

Verschil fysische en economische invaliditeit

Er dienst steeds een verschil gemaakt tussen het begrip fysische invaliditeit en de economische invaliditeit of de arbeidsongeschiktheid.

De fysische invaliditeit is de anatomische of functionele vermindering van het functioneren van de mens onafhankelijk van de repercussies op de lucratieve activiteiten van het slachtoffer.

De graad van de fysische invaliditeit wordt bepaald onder verwijzing naar de Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit(OBSI) en in concreto aangevuld door de rechtspraak.

De economische invaliditeit is de vermindering van de arbeidsgeschiktheid van de verzekerde, ten gevolge van de fysiologische invaliditeit van de getroffene

De economische invaliditeit wordt net zoals de fysische invaliditeit bepaald door een percentage. Dit percentage geeft de mate weer waarop het  het verlies van de fysieke geschiktheid van verzekerde een weerslag heeft tot het uitoefenen van de beroepsactiviteit van de getroffene Conform diens sociale toestand, zijn kennis, opleiding, geschiktheid en voorgeschiktheden. 

Nuttige tips: 

Wanneer men als burger geconfronteerd wordt met discussies inzake invaliditeit met overheden en verzekeringsmaatschappijen, dan wel geconfronteerd wordt in gerechtelijke procedures mbt lichamelijke schadebegroting, is het meer dan aangewezen het dossier aan te vullen met een geneeskundig verslag op basis van de OBSI schalen.

Een dergelijk verslag dient met de grootste zorg opgesteld door een arts bedreven in verzekeringsrecht en schadebegroting, waarbij alle nuttige informatie van de diverse door de patiënt of schadelijder geraadpleegde artsen wordt bijgevoegd en waarbij de tussenkomst van een advocaat onderlegd in lichamelijke schaderegeling met kennis van de OBSI schalen meer dan nuttig is.

Het zelfde geldt zeker wanneer verzekeringsmaatschappijen na de klassieke medische verslagen die werkongeschikthied of invaliditeit vaststellen, een aanvullend attest wensen op van de de OBSI verslagen.

Gerelateerd
BijlageGrootte
OBSI schaal.pdf5.18 MB
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 28/09/2014 - 16:03
Laatst aangepast op: wo, 22/02/2017 - 12:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.