-A +A

Nieuwe titulatuur en benamingen van de fiscale administraties

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, (Belgisch Staatsblad 30/12/2016),  ook de vierde potpourriwet geheten, voorziet dat de nieuwe titulatuur en benamingen van de fiscale administraties nu ook wordt gebruikt in art. 29 van het wetboek van strafvordering.

Deze nieuwe titulatuur werd reeds ingevoerd bij Wet 25 april 2014 tot aanpassing van de benamingen van de administraties van de FOD Financiën en
houdende verscheidene andere wetswijzigingen, BS 16 mei 2014, 39621; wet 27 april 2016 tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen, BS 6 mei 2016.

De nieuwe titulatuur betreft:

• ‘Algemene Administratie van de Fiscaliteit’,
• ‘Algemene Administratie van de inning en de invordering’,
• 'Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’
• ‘Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie’.

en vervangt de oude titulatuur:

• ‘Administratie der directe belastingen’,
• ‘Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen’,
• ‘Administratie van de bijzondere belastinginspectie
• ‘Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit

Binnen die administraties werd eveneens de titulatuur aangepast.. De titel gewestelijk directeur werd inmiddels vervangen door ‘adviseur-generaal’ Hierdoor vermeldt art. 29 SV thans niet meer 'gewestelijk directeur maar wel ‘adviseur-generaal’.

Uittreksel uit de potourriwet IV van 25/12/2016:

Art. 2. In artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
"De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, van de Algemene Administratie van de inning en de invordering, van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie kunnen echter de feiten die, naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, niet zonder de machtiging van de adviseur-generaal onder wie zij ressorteren, ter kennis brengen van de procureur des Konings.";
2° in het derde lid, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal".

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 13/01/2017 - 12:48
Laatst aangepast op: vr, 13/01/2017 - 12:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.