-A +A

Modellenbureau dekmantel prostitutie en escorte

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Meer dan eens wordt een modellenbureau gebruikt als dekmantel van een escorte bedrijf, dan wel wordt het bureau omschreven als een dienst die louter instaat voor contacten met modellen. In een aantal gevallen weten de modellen van bij de aanvang dat het modellenbureau in feite sekswerkers recruteert. Maar dit is zeker niet steeds het geval.

Meer dan eens worden kanppe vrouwen door personen die zich als modellenbureau voordoen, de hemel op aarde beloofd. Enorme verdiensten, prachtige contracten, eeuwige roem worden voorgespiegeld, terwijl één en ander niets anders is dan gebakken lucht, waarbij men vrouwen in werkelijkheid tracht te bewegen tot seksuele dienstverlening of pornografie, waarbij de vrije wil van de betrokkene wordt genegeerd. Eén en ander kan gaan van ongewenste intimiteiten, ongepaste fotografie of video zonder toestemming, verspreiding beeldmateriaal zonder toestemming dan wel aanzetten tot prostitutie door "zachte" manipulatie.

De zachte manipulatie kan door grensverleggende overreding gebeuren, maar gebeurt meestal door een combinatie van conditionering, gewennning, gesteund op geleidelijke grensverlegging en grensoverschrijding. Doelstellingen worden hierbij geparafraseerd tot de zogenaamde essentie "geld" en verlangen naar luxe. Bovendien wordt ingespeeld op een menselijke zwakheid die erin bestaat te geloven wat men wil geloven en het geloof in Fortuna, zijnde de overtuiging dat iets wat verdacht lijkt of waarvoor geld dient betaald wel eens toch de weg naar fortuin kan opleveren en dat hoe klein die kans ook, deze kans dient gegrepen (net zoals de meeste lottobiljetten door leefloners worden ingevuld).

In andere gevallen worden deze tactieken (een mix van soiopathie, platte verkoopstechniek, NLP (Neurolinguïstisch (her) programmeren) en verkrachting van de psychologie en identiteit van de persoon, gecombineerd met financiële afhankelijkheid en schaamte. De slachtoffers worden aangezet om een zogenaamd kleine investering te doen (vb. het laten maken van een dure foto-shoot, dure vliegtuigtickets...) en worden hierbij uit hun vertrouwde omgeving gehaald. In een aantal gevallen tracht men de modellen ook nog eens verslaafd te maken aan heroïne of cocaïne. Naar het thuisfront durft het model uit schaamte niet te melden in welke toestand zij is terechtgekomen. De psyché van de mens zit immers zo in mekaar dat we naar de buitenwereld toe willen tonen hoe we in onze doelstellingen en in de idealen van de buitenwereld zijn geslaagd. Ondertussen heeft het model schulden, schaamte, afhankelijkheid en is er geen weg terug.

De mens heeft een uniek overlevingsmechanisme. Het slachtoffer gebruikt deze onbewust. Ofwel kwijnt de persoon weg. Maar al vlug beseft de persoon dat de pijn en verdriet voelen het leven ondraaglijk maakt, waardoor de conformisering en de aanvaarding van de vermeende lotsbestemming beter hanteerbaar lijkt, waaardoor de "transfomatie" en de herconditionering is voltooid... 

        
 
 
Models for renting
 
Er zijn de echte modellen die model zijn en er zijn "modellen" die het modelstatuut gebruiken.
 
Een tendens van de laatste jaren is een zeer gesloten en super discreet circuit waarbij knappe vrouwen, die zich topmodellen laten noemen, rechtstreeks (maar meestal via tussenpersonen) afspraakjes organiseren voor zogeheten representatieve opdrachten, fotoshoots, diepteinterviews, private casting en waarbij de contacten tegen vergoeding gebeuren. Hier wordt geen seksualiteit verkocht maar wel kontakt, waarbij de rest aan de verbeelding en het moment wordt overgelaten. Zij die hierbij gekozen hebben voor een volwaardig zelfstandig statuut hebben hier geen fiscale of sociaalrechtelijke problemen mee aangezien zij in de regel een free-lance statuut hebben. Amateur-modellen kiezen vaak voor een free Lance modellenstatuut via bepaalde bureau’s of stellen hun diensten voor als sollicitaties. Zij hanteren bepaalde strikte ethische codes en blijven binnen het juridisch legale. Stadslegendes hebben het over zeer bekende BV’s die op die wijze kunnen benaderd worden. De waarheid is dat ze op die wijze bijna allen benaderd worden. De werkelijkheid is dat een zeer kleine minderheid van professionele modellen of schoonheidskoninginnen hierop ingaat, terwijl precies de knappere dames die weliswaar aan de media aandacht ontsnapten hiervan gebruik maken. 
 
De circuits bestaan uit netwerken en mond aan mond reclame, uit dubieuze modellenbureau’s en advertenties voor modellenwerk. Hierbij worden vaak neutrale visitekaartjes uitgewisseld met beroepen met zoals “binnenhuisarchitecte”, “Modelling”, “Nude modelling”, “Private video projects”, “pornoactrise”,   “coaching”, “personel projects”, "GFE",  “private investment”, “persoonlijk (vermogens)planner”, “private business-consulent”, “Business Deal Sales Managment” waarbij in het circuit vele termen als code-waarden gelden.
Opvallend is het gebrek aan (echte) adressen en is het telefoonnummer niets meer 
dan een anoniem GSM nummer.
 
Enkel een selecte inner circle heeft toegang tot deze kaartjes waarbinnen ze worden uitgewisseld door zogeheten heren van klasse en stand.
 
Juridisch stelt zich steeds de vraag hoe de diensten worden voorgesteld en omschreven, waarbij prostitutie neerkomt op seks tegen betaling. Wanneer er totaal andere diensten worden aangeboden dan seks en er voor deze andere diensten betaald wordt of louter diensten worden voorgesteld, kan geargumenteerd worden dat zulks buiten de prostitutiesfeer valt, behoudens indien kan aangetoond dat deze diensten steeds gepaard gaan met een gezamenlijk aanbod van seks.
 
 
 
Echte modellen en schoonheidskoninginnen wees gewaarschuwd
 
We gaan er van uit dat echte (kandidaat)modellen echt zuiver modellenwerk willen. fotoshoots, casting, publicitaire opdrachten catwalk, mediajobs...
 
In heel wat gevallen gebeurt het dat een modellenbureau, haar modellen tracht te bewegen tot seksuele dienstverlening of pornografie, waarbij de vrije wil van de betrokkene wordt genegeerd. Eén en ander kan gaan van ongewenste intimiteiten, ongepaste fotografie of video, verspreiding beeldmateriaal zonder toestemming dan wel aanzetten tot prostitutie door "zachte" manipulatie. Op zelfde wijze dient omzichtig worden omgegaan met bepaalde fotografen.
 
Het werken met onbekenden die geen vast adres hebben, geen rechtspersoonlijkheid hebben, geen traceerbaar telefoonnummer verdient meer dan argwaan.
 
 

TANSTAAFL

 
 
TANSTAAFL is  acroniem voor "There ain't no such thing as a free lunch" en is ten deze meer dan toepasselijk. Fabuleuze bedragen en fantastische beloften dienen steeds met een grove korrel zout, scepsis en omzichtigheid benaderd.
 
 

Facebook

 
 
Modelllen die op zoek zijn naar werk en echte modellenbureau's gebruiken (ook) facebook. Scouting gebeurt inderdaad ondermeer op sociale media, in discotheken, restaurants, feestjes en zelfs op straat. Malafide modellenbureau's weten dit en maken (ook) van deze fora gebruik. Het kaf van het koren scheiden vergt een dosis gezond verstand. Wie het daglicht schuwt biedt geen contracten aan die de toets van een nazicht doorstaan en waarbij die documenten (als ze er al zijn) een nazicht alvorens ondertekening door een door het model geconsulteerde jurist niet doorstaan. Wie het daglicht schuwt werkt liefst met contanten en schuwt reguliere banktransacties. Professione modellenbureau's omschrijven taken, opdrachten en verwachtingen precies en afgelijnd en bepalen op de "milimeter" de grenzen van beeld, omgeving en contacten en respecteren deze. De eigen portofolio van het model is een standaard professionele vraag samen met de vraag naar referenties en eerdere opdrachten.
 
 
 

 

Wetgeving: 

Uittreksel uit het strafwetboek

Art. 380. (Zie NOTA 1 onder TITEL) (Voorheen art. 380bis.) <W 1995-04-13/32, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 05-05-1995> § 1. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijfentwintigduizend [euro] , wordt gestraft : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie;
2° hij die een huis van ontucht of prostitutie houdt;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert.
§ 2. Poging tot de in § 1 bedoelde misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van honderd [euro] tot vijfduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 3. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijftigduizend [euro] wordt gestraft het plegen van de in § 1 bedoelde misdrijven wanneer de dader daarbij : <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
1° direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
2° of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.
§ 4. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] wordt gestraft : <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een minderjarige (...), zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie; <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
2° hij die, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een huis van ontucht of prostitutie houdt waar minderjarigen prostitutie of ontucht plegen;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt van een minderjarige met het oog op ontucht of prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een minderjarige (...) exploiteert. <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
5° (hij die door de overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of financieel voordeel ontucht of prostitutie van een minderjarige heeft verkregen.) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
§ 5. (De misdrijven bedoeld in § 4 worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] als zij ten aanzien van een minderjarige onder de zestien jaar worden gepleegd.) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(§ 6. Hij die ontucht of prostitutie van een minderjarige bijwoont, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd [euro] tot tweeduizend [euro].) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 380bis. <W 2000-11-28/35, art. 15, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> (Voorheen art. 380quater) Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] wordt gestraft hij die in een openbare plaats door woorden, gebaren of tekens iemand tot ontucht aanzet. De straf wordt verdubbeld als het misdrijf tegenover een minderjarige wordt gepleegd. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 380ter. <W 2000-11-28/35, art. 16, 029; ED : 27-03-2001> (Voorheen art. 380quinquies) § 1. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van tweehonderd [euro] tot tweeduizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Indien de in het eerste lid bedoelde reclame tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, dat prostitutie of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt vergemakkelijkt, is de straf drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en geldboete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 2. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die worden verleend bij wege van een of ander telecommunicatiemiddel, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 3. In alle gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro], hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of meerderjarigen, of van zulke reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van diensten.

Art. 380quater. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 15, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 380quinquies. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 16, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 381. <W 2000-11-28/35, art. 17, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> De misdrijven bedoeld in de artikelen 379 en 380, §§ 3 en 4, worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] en de misdrijven bedoeld in artikel 380, § 5, worden gestraft met opsluiting van zeventien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro], indien ze daden betreffen van deelneming aan de hoofdbedrijvigheid of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 381bis. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 17, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 382.<W 2000-11-28/35, art. 18, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> § 1. In de gevallen bedoeld in de artikelen 379 en 380 worden de schuldigen bovendien veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in [1 artikel 31, eerste lid]1.
§ 2. De rechtbanken kunnen tegen de personen die wegens een misdrijf bepaald bij artikel 380, §§ 1 tot 3, veroordeeld worden, het verbod uitspreken om gedurende een jaar tot drie jaar een drankgelegenheid, een bureau voor arbeidsbemiddeling, een onderneming van vertoningen, een zaak voor verhuur of verkoop van visuele dragers, een hotel, een bureau voor verhuur van gemeubileerde kamers of appartementen, een reisbureau, een huwelijksbureau, een adoptieinstelling, een instelling waaraan de bewaring van minderjarigen wordt toevertrouwd, een bedrijf dat leerlingen en jeugdgroepen vervoert, een gelegenheid voor ontspanning of vakantie, of een inrichting die lichaamsverzorging of psychologische begeleiding aanbiedt, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van een tussenpersoon, uit te baten of er, in welke hoedanigheid ook, werkzaam te zijn.
In geval van een tweede veroordeling wegens een misdrijf bepaald in artikel 380, §§ 1 tot 3, kan het verbod voor een termijn van een jaar tot twintig jaar worden uitgesproken.
In geval van een veroordeling wegens een misdrijf bepaald bij de artikelen 379 en 380, §§ 4 en 5, kan het verbod voor een termijn van een jaar tot twintig jaar worden uitgesproken.
§ 3. Zonder rekening te houden met de hoedanigheid van natuurlijke persoon of rechtspersoon van de uitbater, eigenaar, huurder of zaakvoerder, kan de rechtbank de sluiting bevelen van de inrichting waar de misdrijven zijn gepleegd, voor een termijn van een maand tot drie jaar.
Wanneer de veroordeelde eigenaar, uitbater, huurder noch zaakvoerder is van de inrichting, kan de sluiting enkel worden bevolen indien de ernst van de concrete omstandigheden dit vereist, en dit voor een termijn van maximaal twee jaar, na dagvaarding van de eigenaar, de uitbater, de huurder of de zaakvoerder op vordering van het openbaar ministerie.
De dagvaarding voor de rechtbank wordt in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn, overgeschreven ten verzoeke van de deurwaarder die het exploot heeft opgemaakt.
De dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het betrokken onroerende goed en identificeert de eigenaar ervan in de vorm en volgens de sanctie bepaald in artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913 houdende wijzigingen in de hypotheekwet en in de wet op de gedwongen onteigeningen en regelende de herinrichting van de bewaring der hypotheken.
Iedere in de zaak gewezen beslissing wordt in de kant van de overgeschreven dagvaarding vermeld op de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet. De griffier doet de uittreksels en de verklaring dat er geen rechtsmiddelen aangewend zijn aan de hypotheekbewaarder toekomen.
§ 4. Artikel 389 is van toepassing op deze bepaling.
----------
(1)<W 2009-04-14/01, art. 17, 073; Inwerkingtreding : 15-04-2009>

Art. 382bis. <W 2000-11-28/35, art. 20, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Onverminderd de toepassing van artikel 382 kan elke veroordeling wegens feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379 tot 380ter, 381 en 383 tot 387, gepleegd op de persoon van een minderjarige of met zijn deelneming, de ontzetting meebrengen van het recht om, voor een termijn van een jaar tot twintig jaar :
1° in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan onderwijs in een openbare of particuliere instelling die minderjarigen opvangt;
2° deel uit te maken, als vrijwilliger, als lid van het statutair of contractueel personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging waarvan de activiteit in hoofdzaak op minderjarigen gericht is;
3° een activiteit toegewezen te krijgen die de veroordeelde in een vertrouwens- of een gezagsrelatie tegenover minderjarigen plaatst, als vrijwilliger, als lid van het statutair of contractueel personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging.
Artikel 389 is van toepassing op deze bepaling.

 

Commentaar: 

Deze bijdrage in haar oorspronkelijke vorm dateert van 20 september 2011. Zij werd getroffen door preventieve censuur en diende offline gehaald.
De bijdrage werd opnieuw gepubliceerd nadat het professionele topmodel Chiara Schiavone haar verhaal deed in Het Laatste Nieuws van 19 januari 2015, onder de titel: "Modellenbureau' zoekt op Facebook escorts voor Miami: Limburgse waarschuwt collega’s na louche voorstellen".  

Gerelateerd
Gerelateerde modellen: 
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 20/09/2011 - 21:26
Laatst aangepast op: ma, 19/01/2015 - 15:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.