-A +A

Lopende zaken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Van zodra de regering ontslag heeft genomen, worden er nieuwe verkiezingen geörganisserd. In afwachting van de vorming van een nieuwe regering behandelt de oude regering de lopende zaken.

Tot de lopende zaken behoren het dagdagelijks bestuur van het land, de dringende zaken en het nemen van beslissingen in zaken die reeds waren ingezet voor het ontslag. In theorie houdt dit in dat de beleidsopties met een zodanig politiek belang, die enkel kunnen worden genomen door een regering in functie gebaseerd op een parlementaire meerderheid, moeten worden uitgesteld.

Een regering in lopende zaken werkt met voorlopige kredieten.

Tijdens een periode waarin de regering als gevolg van de ontbinding van de wetgevende Kamers verstoken is van haar parlementaire basis en aan de controle van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ontsnapt, beschikt ze niet meer over haar volle bevoegdheid, en kan ze enkel “lopende zaken” afhandelen. Hetzelfde geldt wanneer de regering haar ontslag aan de Koning heeft aangeboden, maar het ontslag nog niet formeel werd aanvaard.

Tot de lopende zaken behoren de zaken van dagelijks bestuur, de zaken die de normale voortzetting zijn van een vóór de ontbinding of het ontslag regelmatig ingezette procedure, en de dringende zaken.

De eerste categorie van zaken kan verder buiten beschouwing blijven, aangezien het bestreden besluit kennelijk niet tot die categorie behoort.

De tweede categorie van zaken kan slechts tot de lopende zaken gerekend worden voor zover de totstandkomingsprocedure aan welbepaalde voorwaarden voldoet. Met name kan een zaak die een groter belang vertoont dan zaken van dagelijks bestuur en die niet dringend is, toch door de regering afgehandeld worden, al is het parlement ontbonden of is de regering ontslagnemend, als de procedure die geleid heeft tot het betrokken besluit ruim vóór de kritieke periode werd aangevat, ze nadien zonder overhaasting werd afgewikkeld en de vragen van beleid, die zich op het administratief niveau hebben kunnen voordoen, vóór de kritieke periode werden opgelost.

Tot deze tweede categorie behoren niet de zaken waarvan de afhandeling belangrijke beleidskeuzes impliceert, d.w.z. zaken die opties impliceren waarvan het belang op het gebied van de algemene politiek uit hun aard zo groot is dat over deze zaken alleen zou kunnen worden beslist door een regering die de steun geniet van het parlement en die het risico loopt deze steun te verliezen door de beslissing die ze heeft genomen.

Tot de derde categorie behoren de zaken die zonder uitstel geregeld moeten worden, wil men geen fundamentele belangen in gevaar brengen of ernstig schaden. Dergelijke zaken behoren tot de lopende zaken, zelfs als de regering daarbij belangrijke beleidskeuzes moet maken.

De grondslag van de rechtsfiguur van de lopende zaken is te zoeken in een verzoening van het vertrouwensbeginsel, dat berust op parlementaire controle,de ministeriële verantwoordelijkheid en het continuïteitsbeginsel, dat de werking van de openbare dienst beheerst en als algemeen rechtsbeginsel de bestendigheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekert.

 

Rechtspraak

• Raad van State, 5e Kamer – 31 augustus 2011, RW 2011-2012, 1767

Rechtsleer:

• J. Velaers De crisis van de staat en de Achillespees van het staatsrecht, RW 2011-2012,  Jaargang 75, nummer 1, pagina 23, II De lopende zaken revisited.

• J. Velaers en Y. Peeters, “De lopende zaken en de ontslagnemende regering”, TBP 2008, (3), 5.

• P. Popelier, «Lopende zaken: over een regering zonder vertrouwen en een parlement zonder motor», CDPK 2008, (94) 96.

• C. Baekeland, «De bijzondere machtenattributie binnen een periode van lopende zaken: een loopje met de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling?», TVW 2011, (198) 202-203

• W. Vandenbruwaene, «Voortdurende lopende zaken», TVW 2011, (235) 236-237.

• F. Delpérée, «Les affaires courantes en Belgique» in Service public et libertés: mélanges offerts au professeur R.-E. Charlier, Parijs, Ed. de l’Université et de l’enseignement moderne, 1981, (51) 60

• D. De Roy, «Le principe de continuité du service public et la situation de l’usager», RCJB 2005, (207) 230-231.

• Y. Peeters en W. Vandenbruwaene, “Oorlog: een lopende zaak?”, De Juristenkrant 6 april 2011, p. 6.

• Stijn Storme, Een Loopje met lopende zaken, RW 2014-2015, 323

Overige verwijzingen:

• “Hoorzitting over de activiteit van het Parlement in een periode van lopende zaken”, Verslag uitgebracht door de heer Landuyt, Parl.St. Kamer 1992-93, nr. 996/1.

•  Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-1777/3, p. 13.

• Advies van 28 januari 1974 van de professoren J. De Meyer, W.J. Ganshof van der Meersch, M. Somerhausen en P. Wigny. Zie: M. Van der Hulst en A. Vander Stichele, “Het Parlement en de lopende zaken”, TBP 1993, 7.

• Voorontwerp van wet “houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord”, (Parl.St. Kamer 2010-2011, Doc. 53 1322/001). Zie hierover: W. Vandenbruwaene en Y. Peeters, “Lopende zaken en IPA: alibi om het parlement te boycotten?”, De Juristenkrant 9 maart 2011, nr. 225, p. 11.

22 Advies Raad van State, nr. 49.323/1, 3 maart 2011, Parl.St. Kamer 2010-2011, Doc. 53 1322/001, p. 49. Alleen bij een aantal delegaties aan de Koning maakte de Raad het voorbehoud dat die “niet in alle gevallen door een regering in lopende zaken zullen kunnen worden uitgevoerd”. Als oplossing suggereerde de Raad dat, in voorkomend geval, de wetgever zelf in de nodige uitvoeringsmaatregelen zou kunnen voorzien. 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 04/09/2011 - 17:51
Laatst aangepast op: di, 28/10/2014 - 21:35

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.