-A +A

Juridische afkortingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

 


Lijst van de belangrijkste afkortingen

AA

Arresten Arbitragehof

AC

Arresten Hof van Cassatie

adv.

Advies

Adv. Gen.

Advocaat-generaal

Adv.RvS

Advies Raad van State

AGwH

Arresten Grondwettelijk Hof

al.

alinea

APR

Algemene Praktische Rechtsverzameling

AR

Algemene rol

AR RvS

Arresten Raad van State

Arb. Aud.

Arbeidsauditeur

Arbh.

Arbeidshof

Arbrb.

Arbeidsrechtbank

Arrondrb.

Arrondissementsrechtbank

art.

Artikel(en)

Assisen

Hof van assisen

B.Best.Dep.

Besluit bestendige deputatie

B.Br.H.Reg.

Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering

B.D.Gem.Reg

Besluit Duitstalige Gemeenschapsregering

B.Fr.Gem.Reg

Besluit Franse Gemeenschapsregering

B.Prov.R.

Besluit Provincieraad

B.Vl.Reg.

Besluit Vlaamse Regering

B.W.Reg.

Besluit Waalse Regering

Benelux Jur.

Benelux-Gerechtshof Jurisprudentie

Beneluxhof

Benelux-Gerechtshof

Bijz.Wet

Bijzondere wet

BRH

Belgische rechtspraak in handelszaken

BS

Belgisch Staatsblad

btw

Belasting over de toegevoegde waarde

Bull.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation

bv

Besloten vennootschap (Nederland)

bvba

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CABG

Cahiers Antwerpen Brussel Gent

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

Cass.

Hof van Cassatie

Comm. V.

Commanditaire vennootschap

Comm. VA

Commanditaire vennootschap op aandelen

concl.

Conclusie

Corr.

Correctionele rechtbank

cv

Coöperatieve vennootschap

cvba

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

cvoa

Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

De Verz.

De Verzekering

Decr.

Decreet

Decr.D.

Decreet Duitstalige Gemeenschap

Decr.Fr.

Decreet Franse Gemeenschap
Decr.Vl.Decr.W.ECRM
EEG
EG
EHRM

Decreet Vlaamse Gemeenschap/Gewest
Decreet Waals Gewest
Europese Commissie voor de Rechten van de MensEuropese economische Gemeenschap
Europese Gemeenschappen
Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EU

Europese Unie

Gec.W.

Gecoördineerde wet

Gedrukte Stukken

Gedrukte stukken (Kamer, Senaat, ...)

Gemeent.Regl.

Gemeentelijk reglement

Gerecht EG

Gerecht van Eerste Aanleg van de EG

GwH

Grondwettelijk Hof

Hand.

Parlementaire handelingen

HvJ

Hof van Justitie van de EG

IGH

Internationaal Gerechtshof

ISH

Internationaal Strafhof

Jeugdrb.

Jeugdrechtbank

JLMB

Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles

JT

Journal des Tribunaux

JTT

Journal des Tribunaux du Travail

Jur. HvJ

Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg

KB

Koninklijk besluit

Kh.

Rechtbank van koophandel

KI

Kamer van inbeschuldigingstelling

lv

Landbouwvennootschap

MB

Ministerieel besluit

NC

Nullum Crimen: Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht

NJW

Nieuw Juridisch Weekblad

nv

Naamloze vennootschap

OCMW

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

OM

Openbaar ministerie

Omz.

Omzendbrief

Ord.Br.

Ordonnantie Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Ord.Gem.Gem.Comm.

Ordonnantie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

p.

Bladzijde

Pand.b.

Pandectes belges

Pand.pér.

Pandectes périodiques

Pas.

Pasicrisie

Pasin.

Pasinomie

PC

Paritair comité

PG

Procureur-generaal

PK

Procureur des Konings

Pol.

Politierechtbank

Prot.

Protocol

Prov.B.

Provinciaal besluit

Prov.Regl.

Provinciaal reglement

Prov.Verord.

Provinciale verordening

pvba

Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RABG

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
RB

Regentsbesluit

Rb.

Rechtbank van eerste aanleg (algemene betekenis)

RCJB

Revue critique de jurisprudence belge

RDPC

Revue de droit pénal et de criminologie

RGAR

Revue générale des assurances et des responsabilités

Richtl.

Richtlijn

ro

Rechtsoverweging

RPDB

Répertoire pratique du droit belge - Encylopedie (Reeks)

RvS

Raad van State

RW

Rechtskundig Weekblad

SEW

Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht

Su.

Straf uitvoeringsrechtbank

subst.

Substituut

TBH

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht

TBP

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht

TBR

Terbeschikkingstelling van de regering

TPR

Tijdschrift voor privaatrecht

Verord.

Verordening

vof

Vennootschap onder firma

Vr. en Antw.

Parlementaire Vragen en Antwoorden

Vred.

Vredegerecht

vso

Vennootschap met sociaal oogmerk

vzw

Vereniging zonder winstoogmerk

   

 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 23/05/2011 - 17:26
Laatst aangepast op: ma, 23/05/2011 - 17:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.