-A +A

Evenredige verdeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Van de opbrengst van het beslag worden de kosten van het beslag afgetrokken. Met de rest van de gelden wordt de schuldeisers betaald. Hetgeen overschiet wordt terug aan de schuldenaar overgemaakt.

Indien er meerdere schuldeisers zijn wordt de opbrengst van het beslag, na aftrek van de de kosten verdeeld onder de schuldeisers.

Wanneer meerdere schuldeisers zich aanbieden ten aanzien van een zelfde schuldenaar spreekt men van samenloop van schuldeisers.

In geval van samenloop na beslag is de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk is voor de verdeling van de gelden onder de verschillende schuldeisers, volgens de procedure voorzien in de artikelen 1627 ev. van het Gerechtelijk Wetboek.

Principe: de evenredige verdeling

Vooreerst dient nagegaan (bij beslag op bankrekening en bij loonbeslag) of de opbrengst beslagbaar is. Het onbeslagbaar gedeelte van het loon van het loon verschuldigd door een werkgever of uitbetalingsinstelling, of het onbeslagbaar deel gestort op een bankrekening blijft immers toekomen aan de schuldenaar.

Het voor beslag vatbare gedeelte wordt door de gerechtsdeurwaarder pondsponds (naar evenredigheid) verdeeld onder de verschillende beslagleggende schuldeisers. Elke schuldeiser bekomt aldus een deel van de gelden in verhouding tot zijn aandeel in de totale schuld van de schuldenaar.

Voorbeeld: het voor beslagbare gedeelte van het loon van de werknemer bedraagt 800 euro. Schuldeiser A heeft een schuldvordering van 3.000 euro en schuldeiser B één van 5.600 euro. De totale schuld van de werknemer bedraagt dus 8.600 euro. Elke schuldeiser zal dus het volgende bedrag krijgen:

Schuldeiser A: 35% (3.000/8.600) van 800 euro = 280 euro
Schuldeiser B: 65% (5.600/8.600) van 800 euro = 520 euro

Uitzonderingen: de voorrechten

Op het principe van de evenredige verdeling bestaan twee uitzonderingen:

1. Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers worden voor alle andere schulddeisers betaald:

Indien er wordt uitgewonnen ingevolge een hypotheek worden de hypothecaire schuldeisers eerst betaald.

Schuldeisers met een wettelijk recht van voorrang, worden deze bij voorkeur boven de andere schuldeisers uitbetaald. Het gaat hier bijvoorbeeld om de fiscus, schulden gemaakt tot behoud van de zaak, onderhoudsgelden...

Bij samenloop tussen een bevoorrecht en een niet-bevoorrecht beslag, heeft het bevoorrecht beslag voorrang.

Bij samenloop tussen verschillende bevoorrechte beslagen van zelfde rang, dan geldt tussen deze beslagen het principe van de evenredige verdeling. Wanneer het ene voorrecht een hogere rang heeft dan het andere, wordt eerst het bevoorrecht beslag van hogere rang uitgevoerd.

Een schuldeiser kan slechts aanspraak maken op een recht van voorrang indien de beslagleggende schuldeiser zijn voorrecht inroept ten aanzien van de schuldeiser (of bv. ten aanzien van de schuldbemiddelaar in een collectieve schuldvordering, een notaris bij een openbare verkoop van een onroerende goed of een curator in een faillissement. Doet hij dit niet, dan wordt hij als een gewone schuldeiser beschouwd.

Voor onderhoudsverplichtingen geldt een supervoorrecht

Dit betekent dat de beslagen ter voldoening van lopende of achterstallige onderhoudsgelden een absolute prioriteit hebben, ook op de bevoorrechte schuldeisers. Er wordt dus eerst ingehouden voor deze onderhoudsgelden die niet in samenloop komen met de overige schuldeisers.

Zijn er verschillende onderhoudsschuldeisers, dan geldt weer het principe van evenredige verdeling.

Voor de onderhoudsgelden is er ook geen onbeslagbaar deel van inkomen of bankrekening. De onbeslagbare loondrempels gelden niet voor onderhoudsgelden.

Om deze schulden te voldoen, mag dus het volledige loon in beslag worden genomen of ingehouden. In deze gevallen houdt de beslagene dus nietsover,maar kan hij wel om een uitkering (leefgeld) vragen bij het OCMW.

2. Loonoverdrachten hebben voorrang op beslag

Immers door de loonoverdracht is het overdragen loon (weze het op voorwaardelijke wijze van niet betaling) reeds uit het vermogen van de schuldenaar verdwenen alvorens er beslag werd gelegd. Om die reden hebben oude overdrachten voorrang op recentere loonoverdrachten.

 

uittreksel uit het gerechtelijk wetboek

HOOFDSTUK VII. _ Evenredige verdeling.
 
Art. 1627. Uiterlijk vijftien dagen na de verkoop of na de inbeslagneming van de gelden, verzoekt de gerechtsdeurwaarder de schuldeisers die beslag of verzet gedaan hebben, de aangifte en het bewijs van hun schuldvordering in hoofdsom, interest en kosten binnen vijftien dagen op zijn kantoor te doen toekomen, met vermelding, indien daartoe grond bestaat, van het voorrecht waarop zij aanspraak maken.
 
Hij kan dit verzoek onder dezelfde voorwaarden richten aan iedere derde die beweert schuldeiser te zijn.
Het verzoek wordt aan de schuldeisers gericht hetzij bij ter post aangetekende brief aan hun woonplaats hetzij bij gewone brief aan de gekozen woonplaats, met ontvangstbewijs, gedagtekend en ondertekend door de partij of haar lasthebber.
 
Art. 1628. Alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, komen voor gehele of gedeeltelijke verdeling in aanmerking ten belope van de aldus verantwoorde bedragen.
In geval van bewarend beslag, worden de rechten van de partijen bepaald, met inbegrip van het bedrag der schuldvordering voor de zekerheid waarvan bedoeld beslag is toegestaan, welk bedrag in consignatie gegeven, later in dezelfde vormen wordt verdeeld, indien daartoe grond bestaat.
 
Art. 1629. Bij het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 1627, en uiterlijk binnen vijftien dagen na het verzoek dat de meest gerede partij hem daartoe heeft gedaan, maakt de gerechtsdeurwaarder een ontwerp van verdeling op, bevattende:
1° de naam, voornaam en woonplaats van de aangevers;
2° het bedrag van de schuldvorderingen welke zij verklaren te bezitten, de titels waarop zij zich beroepen en de voorrechten waarop zij aanspraak maken;
3° het bedrag van de te verdelen massa en de sommen aan de aangevers toegekend.
 
De gerechtsdeurwaarder zendt dit ontwerp terstond in de vormen bepaald bij artikel 1627 aan de schuldeisers die daarvan verwittigd werden of hun schuldvordering hebben ingediend.
 
Iedere tegenspraak moet binnen vijftien dagen worden gedaan hetzij bij deurwaardersexploot betekend aan de optredende gerechtsdeurwaarder, hetzij bij verklaring vóór deze laatste, zoniet wordt de verdeling ter hand genomen overeenkomstig de voorzieningen van het ontwerp.
 
Het aan de schuldeisers en aan de schuldenaar gezonden bericht bevat opgave van de termijn van vijftien dagen waarbinnen de tegenspraak moet worden gevoerd. Na het verstrijken van die termijn wordt geen verzet meer aanvaard, noch in handen van de gerechtsdeurwaarder, noch voor de rechter.
 
Art. 1630. Zodra de in artikel 1629 bepaalde termijn verstreken is, en indien geen tegenspraak is gevoerd, is de gerechtsdeurwaarder gehouden de gelden overeenkomstig het ontwerp te verdelen.
 
Art. 1631. Indien binnen de termijn tegenspraak gevoerd is en deze niet bij minnelijke schikking geregeld is:
1° geeft de gerechtsdeurwaarder onverwijld de gelden in consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas, na aftrek van de kosten van het beslag, van de verkoop en van het ontwerp van verdeling;
2° legt hij, volgens een inventaris waarvan hem een ontvangbewijs wordt gegeven, op de griffie neer de aangiften met hun bijlagen, het ontwerp van verdeling, de akten van tegenspraak en het bewijs van de Deposito- en Consignatiekas.
 
Art. 1632. Na de neerlegging van de stukken op de griffie, bepaalt de beslagrechter dag en uur voor het onderzoek en de regeling van de zwarigheden, de partijen vooraf gehoord of opgeroepen. Deze worden opgeroepen bij gerechtsbrief, welke de griffier hun doet toekomen.
 
Art. 1633. Partijen kunnen op de griffie kennis nemen van de aldaar neergelegde stukken.
 
Art. 1634. De beslagrechter doet uitspraak over de vóór hem gemaakte zwarigheden en sluit de tabel van de verdeling der gelden af.
 
Art. 1635. Binnen vijftien dagen na de uitspraak wordt van het vonnis aan alle partijen kennis gegeven bij gerechtsbrief, welke de griffier hun doet toekomen.
Tegen dit vonnis staat geen verzet open.
 
Art. 1636. Indien er binnen de wettelijke termijn geen hoger beroep is ingesteld, zendt de griffier aan de Deposito- en Consignatiekas het eensluidend verklaarde afschrift van de verdelingstabel die de rechter heeft afgesloten.
 
Voormelde kas geeft aan ieder schuldeiser die definitief in de tabel is opgenomen en, indien daartoe grond bestaat, aan de beslagene, onder overlegging van de akte waarbij hem van het vonnis is kennis gegeven, het bedrag af dat de rechter hem heeft toegekend.
 
In geval van hoger beroep doet de griffier van het hof de in artikel 1635 bedoelde kennisgevingen en zendt de verdelingstabel aan de Deposito- en Consignatiekas, zoals die in het arrest van het hof definitief is vastgesteld.
 
Op dezelfde wijze wordt gehandeld voor de vorderingen betreffende schuldvorderingen waarover het vonnis werd uitgesteld. Worden zij verworpen, dan wordt het bedrag ervan verdeeld onder de definitief opgenomen schuldeisers overeenkomstig de verdelingstabel.
 
Art. 1637. De interest van de in de verdeling opgenomen sommen houdt op te lopen bij het verstrijken van de termijn van vijftien dagen waarbinnen de tegenspraak moet worden gedaan, indien er geen geschil rijst; in geval van geschil, vanaf de dag van de kennisgeving van het vonnis waarbij uitspraak is gedaan; in geval van hoger beroep, met ingang van de dag waarop het arrest is gewezen.
 
Art. 1638. Indien de voor verdeling bestemde bedragen voortkomen van de verkoop van openbare fondsen of deviezen, verricht zoals gezegd wordt in artikel 1523, dan wijst de rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een ministerieel ambtenaar aan die belast wordt met de verdeling overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk. 
Rechtsleer: 

• X., De knelpunten inzake collectieve schuldenregeling, rangregeling en evenredige verdeling , Larcier, Gent, 2009

Hoofdstuk 1. FRANSIS, R. (Recente ontwikkelingen inzake collectieve schuldenregeling)
Hoofdstuk 2. VERSTRAETEN, E. (Praktische aspecten van collectieve schuldenregeling)
Hoofdstuk 3. VERHAEGHE, I. (Praktische aspecten van de rangregeling).
Hoofdstuk 4. VAN LANDEGHEM, P. (Praktische aspecten van de evenredige verdeling)
Editors: Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters in het Notariaat (VLN) & Nationale Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders / Association Nationale des Candidats Huissier de Justice (NVKG-ANCHJ).

• VAN LANDEGHEM, P., Praktische aspecten van de evenredige verdeling in X., De knelpunten inzake collectieve schuldenregeling, rangregeling en evenredige verdeling , 75-109, Larcier, Gent, 2009, 109 p.

Inhoud: § 1. Algemeen: I. Begrip; II. Wanneer dient er verdeeld te worden?; III. De taak van de gerechtsdeurwaarder. § 2. Procedure: I. Verwittiging schuldeisers; II. Welke schuldeisers dienen en kunnen betrokken te worden?; III. Rangorde; IV. Het ontwerp van verdeling; V. Tegenspraak; VI. De beslagrechter; VII. Ereloon en rechten van de gerechtsdeurwaarder. § 3. Knelpunten: I. De driehoeksverhouding tussen de niet-betaalde verhuurder/de pandhouder van het handelsfonds en de niet-betaalde verkoper; II. Het voorrecht van de registratierechten. § 4. Voorbeelden: I. Uitvoering op verzoek van de niet-betaalde verhuurder welke over een definitief vonnis beschikt. Gelden ontvangen na de openbare verkoop na roerend beslag lastens een particulier; II. Uitvoering op verzoek van de niet-betaalde verhuurder welke over een definitief vonnis beschikt. Gelden ontvangen na beslag onder derden, op periodieke inkomsten lastens een particulier; III. Uitvoering op verzoek van de niet-betaalde verhuurder welke over een definitief vonnis beschikt. Gelden ontvangen na de openbare verkoop na roerend beslag lastens een vennootschap/handelaar; IV. Uitvoering op verzoek van de niet-betaalde verhuurder welke over een definitief vonnis beschikt. Gelden ontvangen na beslag onder derden lastens een vennootschap/handelaar.

• BROECKX, K., Rangregeling en evenredige verdeling,in: X., Zekerheden, beslag- en faillissementsrecht in de notariële praktijk, 169-191. - 1999
 

• X., Vereenvoudigd derdenbeslag: evenredige verdeling?, Fisc.Act. 1998, afl. 30, 4

• MAES, B., De collectieve aard van het uitvoerend beslag onder derden op het saldo van een bankrekening en de verplichting tot evenredige verdeling (art. 1627 Ger.W.), TBBR 1997, 207-209.

• BOUCKAERT, F., De toepassing van de evenredige verdeling bepaald door art. 1627 Ger.W. op uitvoerend beslag onder derden, T.Not. 1999, 256-258.

• DIRIX, E., Evenredige verdeling na derdenbeslag, RW 1997-98, 187-188

DIRIX, E., Recente rechtspraak inzake beslag en executierecht, in: X., Rechtskroniek voor het Notariaat. Deel 4, 1-27 - 2004

• VANBEYLEN, K., DEBOODT, G., De samenloop met andere schuldeisers, bij ontvangst van een fiscale notificatie, T.Not. 2001, 326-332.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 22/05/2010 - 04:21
Laatst aangepast op: za, 06/01/2018 - 11:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.