-A +A

Escorte bureau en strafrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Prostitutie is niet strafbaar

 
De daad die een prostitué stelt is niet strafbaar, de organisatie ervan wel.
Cassatie 04/09/1984: Artikel 380bis, 2°, Sw. is niet van toepassing op de vrouw die een huis houdt waarin alleen zijzelf zich aan ontucht of prostitutie overlevert.
 

Organisatie van prostutie is wel strafbaar

 
uittreksel uit het strafwetboek (zie verder onder wetgeving)
 

Escorte bureaus organiseren prostitutie

 
Er bestaat geen enkele twijfel dat de diensten van een escorte bedrijf hoe ook verhuld, een organisatie van prostitutie uitmaken en dus strafbaar zijn.

Er bestaat evenwel een sepot beleid waarbij deze bureau's onder (niet nader omschreven criteria) gerust worden gelaten. Maar van zodra er een gerechtelijk onderzoek opgestart wordt bv. naar aanleleiding van een vermoeden van fiscale of sociale fraude, zwartwerk, gedwongen prostitutie, prostitutie met illegalen, mensenhandel, prostitutie voor of door minderjarigen. Gaan de poppen aan het dansen en is een strafrechtelijke veroordeling haast onvermijdelijk.

 
Verkeerd ingeschatte anonimiteit
 
Heel wat dames en heren die hun diensten aan een dergelijk bureau willen aanbieden, willen anoniem blijven. Indien de identiteit van de betrokken seksdienstverlener bij een onderzoek niet kan worden verschaft, kan het onderzoek veronderstellen dat het om zwartwerkers, illegalen, minderjarigen, gezochte personen gaat. Bovendien zijn de fiscale en sociale consequenties dan niet meer te overzien. Wie betalingen ontvangt van onbekende personen ontvangt geheime commissiebelonen met hierop boetes en belastingen tot 300%.
 
Kaalplukken
 
Wanneer een gerechtelijk onderzoek wordt opgestart kan de raadkamer niets anders dan doorverwijzen naar de correctionele rechtbank bij vastgestelde organisatie van prostitutie, zelfs wanneer blijkt dat de aanleiding van het gerechtelijk onderzoek inhoudsloos bleek en er geen enkel ander misdrijf werd vastgesteld dan de organisatie van de prostitutie. Hierdoor wordt het sepotbeleid totale dode letter.
 
Voor een eerste maal en mits goede verdediging is de kans groot dat een gevangenisstraf nog net kan vermeden worden. Herhaling is dus zeker uitgesloten en alle activiteiten in die zin zullen dan ook dienen stopgezet.
 
Maar dit is naast het mogelijk verlies van de burgerrechten niet het ergste. Het spook van de kaalplukwet duikt plotseling op, waarbij er een zeer fictieve berekening zal worden gemaakt van alle vermogensvoordelen en waarbij men er niet voor terugdeinst te veronderstellen dat er meer dan 30 klanten per dag of per nacht werden afgewerkt en waarbij prijslijsten, namenlijsten, advertenties en websites als bewijs worden gebruikt inzake tarieven om tot een gigantisch resultaat te komen over de bruto-verdiensten van de laatste vijf jaar. Voeg hieraan de fiscale gevolgen en de gevolgen mbt de sociale zekerheid en het onvermogen is compleet. Een miljoenenschuld hangt plots boven het hoofd met loonbeslagen, beslag op woningen, bankrekeningen, wagens, inboedel tot gevolg en dit zowel ten aanzien van de rechtspersoon als ten aanzien val alle medewerkers van het circuit.
 
Wanneer dan nog eens klantenlijsten werden bijgehouden, maakt zulks een inbreuk uit op de privacy en op het strafrechtelijk verbod tot het bijhouden van niet reguliere databanken waarin verboden gegevens vermeld staan.
 
Wie zou het escortebedrijf aangeven?
 
De fiscale administratie is voortdurend op zoek naar zwartgeld-stromen en in elke regeringsverklaring worden nieuwe maatregelen aangekondigd om de controles te verscherpen. Vergis u niet, ook de fiscus speurt het internet af en veronderstelt dat in een escortebedrijf schatten verdiend worden die niet aangegeven zijn.
 
En dan zijn er nog de moraalridders (die uit "gewetensplicht ten aanzien van de maatschappij de hoererij willen uitoeien), de  ontevreden klanten, of de zeer tevreden klanten die het bureau met een cadeautjes willen bedenken....
 
Vullen we het rijtje aan met mogelijke aangevers:
 
-          • Buren en huisbazen
-           
-          • Ex partners of jaloerse partners
-           
-          • Stalkers
-           
-          • Afpersers
-           
-          • Collega’s uit het professionele milieu (lees concurenten, die er vaak niet voor terugdeinzen om met de meest verzonnen klachten over minderjarigen, drugs, mensenhandel, gedwongen prostitutie en andere indianenverhalen een gerechtelijk onderzoek op gang kunnen brengen om een collega van de markt te halen.
-           
-          • Het milieu (en onderschat hen niet)
-           
Alle ICT en computermateriaal, alle GSM's worden in beslag genomen, zo ook alle bankgegevens. Er wordt nagegaan wie bij hen heeft ingelogd en vooral wie voor hun diensten heeft betaald voor het plaatsen van advertenties die zouden kunnen wijzen op niet aangegeven prostitutie.  Binnen de kortste keren staan ze aan de deur van de betaalsekswerker met huiszoekingsbevel en een raming van de verdoken inkomsten (hetgeen neerkomt op een dubbele belasting), en dan nog eens de sociale boeten en de strafklacht met de verbeurdverklaring.
 
Maar er zijn er toch zoveel (die rustig kunnen werken)
 
Een en ander is een verkeerd ingeschatte conclusie. Gemiddeld werken escortebureau's 5 jaar. Precies dezelfde vijf jaar waarbinnen de inkomsten kunnen aangeslagen worden. Op een bepaald ogenblik valt het doek en passeren ze langs de kassa van vadertje staat. In die tussentijd hebben ze de schijn gewekt dat alles toegelaten is en hebben ze ook anderen aangezet om een escorte-onderneming op te starten.
 
Sommigen houden het net iets langer uit... maar vroeg of laat hangen ze (bijna) allemaal. Verdwijnt de organisatie en de personen, vaak blijft wel de naam die dan wordt overgenomen door een derde, die nog geen veroordeling heeft opgelopen en die vaak onvermogend is. Aldus krijgt het milieu greep op de escortewereld. DE officiële organisatoren zijn onvermogend en worden ingewisseld door anderen eens ze opgepakt worden. Kaalplukken van een onvermogende is zinloos en de echte organisatoren blijven onbekend.
 
 
Models for renting
 
Er zijn de echte modellen die model zijn en er zijn "modellen" die het modelstatuut gebruiken.
 
Een tendens van de laatste jaren is een zeer gesloten en super discreet circuit waarbij knappe meiden, die zich topmodellen laten noemen, rechtstreeks (maar meestal via tussenpersonen) afspraakjes organiseren voor zogeheten representatieve opdrachten, fotoshoots, diepteinterviews, private casting en waarbij de contacten tegen vergoeding gebeuren. Hier wordt geen seksualiteit verkocht maar wel kontakt, waarbij de rest aan de verbeelding en het moment wordt overgelaten. Zij die hierbij gekozen hebben voor een volwaardig zelfstandig statuut hebben hier geen fiscale of sociaalrechtelijke problemen mee aangezien zij in de regel een free-lance statuut hebben. Amateur-modellen kiezen vaak voor een free Lance modellenstatuut via bepaalde bureau’s of stellen hun diensten voor als sollicitaties. Zij hanteren bepaalde strikte ethische codes en blijven binnen het juridisch legale. Stadslegendes hebben het over zeer bekende BV’s die op die wijze kunnen benaderd worden. De waarheid is dat ze op die wijze bijna allen benaderd worden. De werkelijkheid dat een minderheid van professionele modellen of schoonheidskoninginnen hierop ingaat, terwijl precies de knappere dames die weliswaar aan de media aandacht ontsnapten hiervan gebruik maken. En vergis u niet heren, de meeste modellen zijn modellen en niets meer.
 
De circuits bestaan uit netwerken en mond aan mond reclame, uit dubieuze modellenbureau’s en advertenties voor modellenwerk. Hierbij worden vaak neutrale visitekaartjes uitgewisseld met beroepen met zoals “binnenhuisarchitecte” (codewoord voor direct approach) ,  “Modelling”, “Nude modelling”, “Private video projects”, “pornoactrise”  “coaching” (codewoord voor langezame contacten) ; “personel projects” (codewoord voor GFE) , “private investment” (coedewoord voor mogelijke herhaalde contacten), “persoonlijk vermogensplanner”, “private business-consulent” en “Business Deal Sales Managment” waarbij de eerste letters niets aan de verbeelding overlaten en bijkomende omschrijving als Subdivision  matketing, of Master Sales, verdere specificaties uitmaken en vrije inspiratie bieden. Hierbij wordt bijna steeds gewerkt met anonieme GSM nummers (betaalkaarten).
 
Enkel een selecte inner circle heeft toegang tot deze kaartjes waarbinnen ze worden uitgewisseld door zogeheten heren van klasse en stand.
 
Juridisch stelt zich steeds de vraag hoe de diensten worden voorgesteld en omschreven, waarbij prostitutie neerkomt op seks tegen betaling. Wanneer er totaal andere diensten worden aangeboden dan seks en er voor deze andere diensten betaald wordt of louter diensten worden voorgesteld, kan geargumenteerd worden dat zulks buiten de prostitutiesfeer valt, behoudens indien kan aangetoond dat deze diensten steeds gepaard gaan met een gezamenlijk aanbod van seks.
 
Hierbij kan niet genoeg benaderd dat seksualiteit een daad is bedreven tussen vrije mensen met vrije wil die binnen deze relatie in alle intimiteit en privacy vrij kunnen handelen zonder inmenging van derden, zelfs zonder dat derden het recht hebben zich in te laten met de aard en de reden van de seksualiteit.
 
Hotel en portier prostitutie
 
Heel wat (nacht)portiers van de betere hotels stellen aan zakenlieden die alleen reizen de vraag: “kunnen we u met nog iets van dienst zijn”.In deze codetaal stelt de portier de vraag of de klant wenst of hij dient te zorgen voor een beetje gezelschap.
 
Andere codetaal:
 
Het aanraken van de linkerschouder ter begroeting eventueel met de vraag: “had u nog iets gewenst”.
 
Voor zittende porties aan de desk: Een, opengeslagen bladzijde van “Het laatste nieuws” met de contactadvertenties of een opvallende playboy of P Magazine op de desk.
 
De codetaal voor de klant van het hotel is: “ Goedenacht, hopelijk minder éénzaam dan de mijne”.
 
Inderdaad beschikken portiers vaak overeen aantal telefoonadressen van dames die graag een gast een nacht willen gezelschap houden, gegevens die hem door tal van dames werden overhandigd die werken met een private GSM.  
 
Voorzover niet kan aangetoond worden dat dit om prostitutie gaat maar louter gezelschap en waarbij hetgeen op de kamer gebeurt de portier vreemd is, kan de portier argumenteren dat hem niets kan verweten worden. Wanneer één en ander echter de vormen van georganiseerde prostitutie uitmaakt neemt de portier risico’s inzake strafrechtelijke vervolging en ontslag. De dame in kwestie, die al dan niet de portier rijkelijk beloont op welke wijze ook is niet strafbaar.De portier die zich laat belonen en duidelijk betaalsekswerkers in het hotel binnenhaalt is strafbaar. Is het dan nog verwonderlijk dat het portiersmilieu in sommige steden gecontroleerd wordt door de georganiseerde misdaad?
 
 
 
 

 

Rechtsleer: 

 
• VANDEPLAS, A., Het houden van een huis van prostitutie of ontucht, RW 2004-05, afl. 3, 112

• VANDROMME, S., Strafrechter breekt lans voor wettelijke regeling exploitatie van prostitutie, Juristenkrant 2003, afl. 72, 6-7.

• VOORHOOF, D., Hof van Cassatie wil geen reclame voor prostitutie, Juristenkrant 2002, afl. 42, 13.

• VERSTRAETEN, R., Over ontucht, prostitutie en voorlopige hechtenis, RW 1992-93, 1191-1193.

• NUYTINCK, Y., VAN ACKER, E., Bederf van de jeugd en prostitutie van minderjarigen

Rechtspraak: 

Cassatie 30/04/1985: De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de, door de wegens overtreding van art. 380 bis, 2°, Sw. vervolgde beklaagde, gehouden instelling, een huis van ontucht of prostitutie is, voor zoveel hij aan deze bewoordingen, waarvan de betekenis niet door de wet wordt bepaald, hun gewone zin toekent.

Wetgeving: 

Uittreksel uit het strafwetboek

Art. 380. (Zie NOTA 1 onder TITEL) (Voorheen art. 380bis.) <W 1995-04-13/32, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 05-05-1995> § 1. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijfentwintigduizend [euro] , wordt gestraft : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie;
2° hij die een huis van ontucht of prostitutie houdt;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert.
§ 2. Poging tot de in § 1 bedoelde misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van honderd [euro] tot vijfduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 3. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijftigduizend [euro] wordt gestraft het plegen van de in § 1 bedoelde misdrijven wanneer de dader daarbij : <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
1° direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
2° of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.
§ 4. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] wordt gestraft : <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een minderjarige (...), zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie; <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
2° hij die, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een huis van ontucht of prostitutie houdt waar minderjarigen prostitutie of ontucht plegen;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt van een minderjarige met het oog op ontucht of prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een minderjarige (...) exploiteert. <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
5° (hij die door de overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of financieel voordeel ontucht of prostitutie van een minderjarige heeft verkregen.) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
§ 5. (De misdrijven bedoeld in § 4 worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] als zij ten aanzien van een minderjarige onder de zestien jaar worden gepleegd.) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(§ 6. Hij die ontucht of prostitutie van een minderjarige bijwoont, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd [euro] tot tweeduizend [euro].) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 380bis. <W 2000-11-28/35, art. 15, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> (Voorheen art. 380quater) Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] wordt gestraft hij die in een openbare plaats door woorden, gebaren of tekens iemand tot ontucht aanzet. De straf wordt verdubbeld als het misdrijf tegenover een minderjarige wordt gepleegd. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 380ter. <W 2000-11-28/35, art. 16, 029; ED : 27-03-2001> (Voorheen art. 380quinquies) § 1. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van tweehonderd [euro] tot tweeduizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Indien de in het eerste lid bedoelde reclame tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, dat prostitutie of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt vergemakkelijkt, is de straf drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en geldboete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 2. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die worden verleend bij wege van een of ander telecommunicatiemiddel, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 3. In alle gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro], hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of meerderjarigen, of van zulke reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van diensten.

Art. 380quater. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 15, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 380quinquies. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 16, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 381. <W 2000-11-28/35, art. 17, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> De misdrijven bedoeld in de artikelen 379 en 380, §§ 3 en 4, worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] en de misdrijven bedoeld in artikel 380, § 5, worden gestraft met opsluiting van zeventien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro], indien ze daden betreffen van deelneming aan de hoofdbedrijvigheid of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 381bis. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 17, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 382.<W 2000-11-28/35, art. 18, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> § 1. In de gevallen bedoeld in de artikelen 379 en 380 worden de schuldigen bovendien veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in [1 artikel 31, eerste lid]1.
§ 2. De rechtbanken kunnen tegen de personen die wegens een misdrijf bepaald bij artikel 380, §§ 1 tot 3, veroordeeld worden, het verbod uitspreken om gedurende een jaar tot drie jaar een drankgelegenheid, een bureau voor arbeidsbemiddeling, een onderneming van vertoningen, een zaak voor verhuur of verkoop van visuele dragers, een hotel, een bureau voor verhuur van gemeubileerde kamers of appartementen, een reisbureau, een huwelijksbureau, een adoptieinstelling, een instelling waaraan de bewaring van minderjarigen wordt toevertrouwd, een bedrijf dat leerlingen en jeugdgroepen vervoert, een gelegenheid voor ontspanning of vakantie, of een inrichting die lichaamsverzorging of psychologische begeleiding aanbiedt, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van een tussenpersoon, uit te baten of er, in welke hoedanigheid ook, werkzaam te zijn.
In geval van een tweede veroordeling wegens een misdrijf bepaald in artikel 380, §§ 1 tot 3, kan het verbod voor een termijn van een jaar tot twintig jaar worden uitgesproken.
In geval van een veroordeling wegens een misdrijf bepaald bij de artikelen 379 en 380, §§ 4 en 5, kan het verbod voor een termijn van een jaar tot twintig jaar worden uitgesproken.
§ 3. Zonder rekening te houden met de hoedanigheid van natuurlijke persoon of rechtspersoon van de uitbater, eigenaar, huurder of zaakvoerder, kan de rechtbank de sluiting bevelen van de inrichting waar de misdrijven zijn gepleegd, voor een termijn van een maand tot drie jaar.
Wanneer de veroordeelde eigenaar, uitbater, huurder noch zaakvoerder is van de inrichting, kan de sluiting enkel worden bevolen indien de ernst van de concrete omstandigheden dit vereist, en dit voor een termijn van maximaal twee jaar, na dagvaarding van de eigenaar, de uitbater, de huurder of de zaakvoerder op vordering van het openbaar ministerie.
De dagvaarding voor de rechtbank wordt in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn, overgeschreven ten verzoeke van de deurwaarder die het exploot heeft opgemaakt.
De dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het betrokken onroerende goed en identificeert de eigenaar ervan in de vorm en volgens de sanctie bepaald in artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913 houdende wijzigingen in de hypotheekwet en in de wet op de gedwongen onteigeningen en regelende de herinrichting van de bewaring der hypotheken.
Iedere in de zaak gewezen beslissing wordt in de kant van de overgeschreven dagvaarding vermeld op de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet. De griffier doet de uittreksels en de verklaring dat er geen rechtsmiddelen aangewend zijn aan de hypotheekbewaarder toekomen.
§ 4. Artikel 389 is van toepassing op deze bepaling.
----------
(1)<W 2009-04-14/01, art. 17, 073; Inwerkingtreding : 15-04-2009>

Art. 382bis. <W 2000-11-28/35, art. 20, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Onverminderd de toepassing van artikel 382 kan elke veroordeling wegens feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379 tot 380ter, 381 en 383 tot 387, gepleegd op de persoon van een minderjarige of met zijn deelneming, de ontzetting meebrengen van het recht om, voor een termijn van een jaar tot twintig jaar :
1° in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan onderwijs in een openbare of particuliere instelling die minderjarigen opvangt;
2° deel uit te maken, als vrijwilliger, als lid van het statutair of contractueel personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging waarvan de activiteit in hoofdzaak op minderjarigen gericht is;
3° een activiteit toegewezen te krijgen die de veroordeelde in een vertrouwens- of een gezagsrelatie tegenover minderjarigen plaatst, als vrijwilliger, als lid van het statutair of contractueel personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging.
Artikel 389 is van toepassing op deze bepaling.

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 19/09/2011 - 10:23
Laatst aangepast op: di, 20/09/2011 - 20:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.