-A +A

e-Deposit-platform

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De FOD Justitie heeft een e-deposit service ter beschikking gesteld aan de burger en de advocaat.

Middels deze webtoepassing kan zowel de advocaat als de burger dossierstukken elektronisch neerleggen bij de een aantal rechtbanken zoals de hoven van beroep en de rechtbanken van koophandel (de lijst wordt voortdurend uitgebreid) tegen ontvangstbevestiging.

De toepassing is toegankelijk voor iedere burger en iedere advocaat mits gebruik van een eID (elektronische identiteitskaart)

Dit initiatief staat los van de beruchte DPA systeem.

Het opladen gebeurt op de e-deposit website, die betrouwbaarheid garandeert door authenticatie op basis van uw elektronische identiteitskaart (eID), net zoals dit het geval is via Tax on Web. Het opladen van documenten kan 24 op 24 en 7 dagen op 7 (zie hiertoe het gewijzigde art. 52 Ger.W.).

De burger of advocaat is niet langer afhankelijk van een postbode of een faxtoestel, en laadt de documenten elektronisch op, tegen een elektronisch rechtsgeldig ontvangstbewijs, dat een overzicht biedt van de door u opgeladen documenten en het rechtsplegingsdossier waaraan de documenten werden toegevoegd.

Toch kommer en kwel? - Erger een echte Belgenmop

QRVA 54113 07-04-2017

Sinds 2 februari 2017 is ook het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren in werking getreden.

Vraag nr. 1783 van mevrouw de Carina Van Cauter, volksvertegenwoordiger van 13 maart 2017 (N.) aan de minister van Justitie:

De werking van het e-Deposit-platform (MV 16820).

"Met het wetsontwerp houdende wijziging van hetlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake werd een wettelijke basis gelegd voor de platformen e-Box en e-Deposit. Het e-Deposit-platform e-Box maakt het voor de advocaten mogelijk om conclusies en stukkenbundels elektronisch neer te leggen.

Via een applicatie kunnen de stukken in een bepaald dossier elektronisch worden neergelegd met een authenticatie op basis van een eID. Momenteel is dit platform reeds in werking in onder meer de hoven van beroep (burgerlijk en correctioneel), de rechtbanken van koophandel en de arbeidshoven

In uw inleidende uiteenzetting over potpourri I hebt u aangehaald dat de verzendingen, neerleggingen en mededelingen van stukken en andere gerechtelijke documenten zeer veel tijd (de behandeling van de papieren inkomende papier en de papieren uitgaande post) kosten. Daarnaast hoort daar uiteraard ook een financiële kost bij in de vorm van portkosten (postzegels). Het e-Deposit-platform moest tegemoet komen aan deze problematiek en de advocatuur in de 2lste eeuw loodsen..

Uit de praktijk bereiken mij nu berichten dat er in sommige rechtbanken de tendens bestaat om de klok terug draaien. Tijdens zittingen wordt gevraagd om naast de elektronisch ingediende conclusies en stukken ook nog een originele bundel neer te leggen.

Deze vraag gaat dan ook vaak samen met een uitstel van de zaak. Daarnaast worden thans zelfs mails verstuurd door de griffies waarin dit onomwonden gevraagd wordt en gespecificeerd wordt hoe de stukken neergelegd moeten worden.

Daarnaast verneem ik dat de neergelegde conclusies stukkenbundels via het e-Deposit-platform digitaal worden de e e-Deposit overgemaakt naar de behandelende griffie alwaar men deze gewoon weer uitprint en het dossier opnieuw op papier samenstelt. Deze werkwijze lijkt dus allesbehalve tegemoet te komen aan het wegwerken van de papierwinkel maar verlegt het probleem van de samenstelling van het dossier van de advocaat naar de balie.

1. Bent u op de hoogte van de werkwijze van sommige rechtbanken om naast de elektronisch neergelegde stukken I ook nog eens een papieren versie van de stukken op te vragen met alle gevolgen van dien?

2. Bent u van oordeel dat deze werkwijze nefast is voor het verminderen van de administratieve overlast en de papierwinkel waarmee de griffies te maken krijgen?

3. Zal u instructies uitvaardigen of actie ondernemen om aan deze problematiek tegemoet te komen?"

Antwoord van de minister van Justitie van 06 april 2017, op de vraag nr. 1783 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter van 13 maart 2017 (N.):

"De omschakeling van "werken in een papieren omgeving" naar werken in "een digitale omgeving" brengt inderdaad veranderingsproblemen met zich mee. Het is omdat velen reeds lang aandringen om deze "change" dat elk individu van de ene op de andere dag zich aanpast. De verantwoordelijke changemanager voor het project neemt adapter deze problematiek ter harte. De juridische context is duidelijk: het nieuwe artikel 32ter Gerechtelijk Wetboek, is in werking getreden sedert de publicatie op 22 juni 2016 van het uitvoeringsbesluit van 16 juni 2016 en het ministerieel besluit van 20 juni 2016 voor wat betreft de Hoven van beroep, de Arbeidshoven en de Rechtbanken van koophandel. Dat betekent dat de digitale neerlegging van conclusies bij die juridisch geldig is en dat geen bijkomende schriftelijke. neerlegging of ondertekening kan gevraagd worden.

Het laat de griffies en de magistraten toe om op basis van het elektronisch dossier te werken. Het feit dat sommige magistraten en griffies toch de conclusies wensen af te drukken is begrijpelijk. Dit moet aan de vrijheid van elkeen worden overgelaten. Als we naar onszelf kijken dan stellen question we vast dat we soms documenten, bvb. email, elektronisch lezen en soms toch nog afdrukken. De tijd moet zijn werk doen. Het feit dat nog niet het hele dossier elektronisch is, moet ons des te meer begrip doen hebben voor het afdrukken van conclusies.

Aan het College van hoven en rechtbanken zal melding worden gedaan van de praktijk waarbij sommige rechters vragen om papieren kopie van de conclusies te bezorgen alhoewel de conclusies elektronisch rechtsgeldig werden

Zij zal daaraan zonder twijfel het juiste gevolg geven. "
 

Nuttige tips: 
 

Vereisten

 

Een up-to-date versie van Java installeren (klik hier om de nieuwste versie te downloaden)
De e-ID software installeren (
klik hier om de nieuwste versie te downloaden)
Indien nodig, uw browser configureren:
  • Voor Firefox, de bijhorende e-ID module installeren (klik hier voor meer informatie)
  • Voor Chrome, de instellingen configureren (klik hier voor meer informatie)
U heeft de volgende zaken nodig:
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 10/03/2018 - 00:13
Laatst aangepast op: za, 10/03/2018 - 00:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.