-A +A

Disponibiliteit wegens ziekte Federaal overheidspersoneel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wanneer alle ziektedagen voorzien in de reglementering door een federaal overheidspersoneelslid uitgeput zijn, wordt deze in disponibiliteit gesteld.

De betrokken dienst waar het personeelslid tewerkgesteld is moet dan een aanvraag richten tot medisch onderzoek bij MEDEX.

Het personeelslid wordt onderzocht door de pensioencommissie, die bestaat uit een geneesheer van MEDEX en een geneesheer die niet in overheidsverband werkt.

De pensioencommissie kan drie soorten beslissingen nemen:
• vroegtijdig op pensioenstelling
• toelating tot het tijdelijk vroegtijdig pensioen
• toelating tot het definitief vroegtijdig pensioen

Meer informatie 

Als het ziektekapitaal van een fedraal personeelslid is uitgeput en dit personeelslid is nog steeds afwezig wegens ziekte, word het personeelslid van rechtswege in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst, met recht op een maandelijks wachtgeld dat gelijk is aan 60% van de laatste activiteitswedde. 

Vanaf de eerste dag disponibiliteit kan het personeelslid vragen om onderzocht te worden door een arts van Medex om de ziekte te erkennen als ernstig en langdurig, met recht op een wachtgeld gelijk aan het volledige bedrag van de laatste activiteitswedde. Meer en rechtstreekse info kan bekomen worden bij de personeelsdienst. 

Regeling lichamelijke ongeschiktheid

 

 

Gevolgen lichamelijke ongeschiktheid en disponibiliteit

 

Statutairen en stagiairs

  • Administratieve stand: disponibiliteit
  • Recht op vergoeding, wachtgeld geheten van 60% van de laatste activiteitswedde (tenzij ernstige en langdurige ziekte, dan wachtgeld van 100%)
  • Vermindering ziektekrediet
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof:

 

Regelgeving

 

Vervroegd pensioen om medische redenen

 
Als een statutair ambtenaar (of stagiair) zijn ziektedagen heeft opgebruikt en nog steeds afwezig is wegens ziekte, kan de werkgever vragen na te gaan of de ambtenaar medisch gezien al dan niet nog geschikt is zijn functie uit te oefenen. In het uiterste geval kan het nodig zijn de ambtenaar vervroegd te pensioneren om medische redenen.
De werkgever moet daarvoor een medisch onderzoek aanvragen bij de dienst Pensioenen van Medex.
De aanvraag gebeurt via het formulier Aanvraag onderzoek pensioen. (.ZIP)
De ambtenaar wordt dan onderzocht door een zogenaamde pensioencommissie. Deze commissie bestaat uit:
  • een arts van Medex en
  • een arts niet-ambtenaar 
Deze commissie zetelt in de verschillende regionale medische centra van Medex. De beslissing wordt genomen door de medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde) van Medex.
De werkwijze van de pensioencommissie vindt zijn wettelijke basis in verschillende Koninklijke Besluiten.
Bestuur van de medische expertise (Medex)
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
 
Contact center: 02/524 97 97
Fax: 02/524 75 00
 
 
Beslissingen van Medex


 
Medex spreekt zich uit over:
 
De pensioencommissie deelt de beslissing per aangetekend schrijven mee aan de ambtenaar. Op deze brief staat de beslissing en de brief bevat ook drie bijlagen:
 
- bijlage 1 bevat de medische motivatie van de beslissing
- bijlage 2 is een beroepsformulier [meer info over beroepsprocedures]
- bijlage 3 is een akkoordformulier.
De beslissing van de pensioencommissie (maar zonder de medische motivatie) wordt pas officieel aan de werkgever meegedeeld wanneer ze definitief is. Dat kan zijn na het verstrijken van de beroepstermijn van 30 dagen,na afloop van een eventuele beroepsprocedure of na ontvangst van het akkoord van de ambtenaar.
Elke beslissing tot pensionering gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de mededeling van de beslissing aan de ambtenaar.
 
 
Geschiktheid tot werken
 
 
De pensioencommissie kan de volgende beslissingen nemen [De wettelijke basis van deze beslissingen vindt men terug in art.117 van de wet van 14/02/1961]:

Beslissing van het type A : de ambtenaar wordt niet vroegtijdig gepensioneerd.
Er zijn 5 categorieën mogelijk:
 
- A0: de pensioencommissie stelt vast dat de ambtenaar het werk al hervatte op de datum van het onderzoek

- A1
: de ambtenaar is geschikt voor een normale en regelmatige dienst

- A2
: de ambtenaar wordt tijdelijk (een aantal maanden) ongeschikt verklaard om te werken, zonder deze te pensioneren.
Als binnen de vooropgestelde termijn geen werkhervatting volgt, moet de werkgever een nieuwe aanvraag doen.

- A3
: de ambtenaar wordt tijdelijk geschikt verklaard voor aangepast werk
Deze beslissing wordt genomen met het oog op een geleidelijke aanpassing aan het normale werk. Als de ambtenaar na de voorziene termijn niet in staat is om zijn normale werkzaamheden terug op te nemen of als de werkgever geen aangepast werk kan voorzien, moet de werkgever opnieuw een aanvraag indienen om de ambtenaar te onderzoeken.

- A4
: de ambtenaar wordt definitief ongeschikt verklaard voor de uitoefening van zijn gewone werkzaamheden, maar wel geschikt bevonden voor specifieke functies die door Medex worden bepaald
Als deze beslissing niet leidt tot een wedertewerkstelling in een aangepaste functie, zal de ambtenaar binnen een termijn van 12 maanden, ingaande op de datum waarop hij in kennis werd gesteld van de genomen beslissing, ambtshalve gepensioneerd worden (dus zonder een nieuw onderzoek). 

Beslissing type B : de ambtenaar wordt toegelaten tot het tijdelijk vroegtijdig pensioen
De tijdelijke pensionering wordt toegekend voor een periode van 6 tot 18 maanden. Bij een nieuw onderzoek kan de pensioencommissie beslissen dit tijdelijk pensioen om te zetten in een definitief pensioen of kan deze commissie beslissen dat de ambtenaar opnieuw geschikt is te werken. Als de ambtenaar binnen de 24 maanden niet geschikt wordt bevonden om te werken, wordt het tijdelijk pensioen automatisch omgezet in een definitief pensioen.
De ambtenaar die toegelaten wordt tot het tijdelijk pensioen kan zelf of via zijn personeelsdienst vragen om opnieuw onderzocht te worden. Dit kan ten vroegste zes maanden na het vorige medisch onderzoek aangevraagd worden via het formulier Aanvraag onderzoek pensioen (.ZIP).
Sowieso is een werkhervatting maar mogelijk nadat de pensioencommissie de ambtenaar geschikt vindt om te werken.

Beslissing type C : de ambtenaar wordt toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen in geval van definitieve medische ongeschiktheid

Erkenning van een zware handicap en de graad van verlies van zelfredzaamheid

Bij een definitief vroegtijdig pensioen spreekt de pensioencommissie zich ook uit over de graad van verlies van zelfredzaamheid. De evaluatiecriteria vindt men terug in het MB van 30/07/1987.
Deze erkenning geeft recht op een supplement bij de pensioenuitkering. Dergelijk suppelemnt is mogelijk als de ambtenaar:
 
- door een zware handicap
- opgelopen tijdens de actieve loopbaan
- definitief een einde werd gemaakt aan zijn diensten
- minstens 12 punten toegekend krijgt op een schaal van 18 punten die de graad van verlies van zelfredzaamheid aanduidt [Wet van 26/06/1992, Sectie 6: Supplement toegekend in geval van  zware handicap].

Erkenning van een ernstige en langdurige ziekte

Als het statuut van de ambtenaar deze mogelijkheid voorziet, spreken de artsen van de pensioencommissie zich ook uit over het ernstige en langdurige karakter van de ziekte waaraan de ambtenaar lijdt [bv. KB van 19/11/98 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, art. 58, KB van 18/1/74 betreffende het statuut van sommige categorieën personeelsleden van het Rijksonderwijs, art.11. en KB van 21/10/68 betreffende het statuut van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinstellingen, art.14].

Als de pensioencommissie van oordeel is dat de ambtenaar effectief aangetast is door een ernstige en langdurige ziekte heeft hij recht op wachtgeld dat gelijk is aan zijn laatste wedde op het moment dat hij nog werkte. Tenzij de artsen een specifieke datum vermelden gaat dit recht in met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van de terbeschikkingstelling.

Voor wat betreft de interpretatie van het begrip “ernstig en langdurig” bestaat er geen limitatieve lijst. De interpretatie wordt overgelaten aan de artsen van de pensioencommissie. De medische diagnose op zich is geen onbetwistbare reden tot het toekennen van deze financiële voordelen. Ook de ernst van de functionele weerslag van de medische aandoening wordt in aanmerking genomen.
 
 
Bestuur van de medische expertise (Medex)
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
 
Contact center: 02/524 97 97
Fax: 02/524 75 00
 

 

Gerelateerd
Nog dit: 

 

Vervroegd pensioen om medische redenen

 
Als een statutair ambtenaar (of stagiair) zijn ziektedagen heeft opgebruikt en nog steeds afwezig is wegens ziekte, kan de werkgever vragen na te gaan of de ambtenaar medisch gezien al dan niet nog geschikt is zijn functie uit te oefenen. In het uiterste geval kan het nodig zijn de ambtenaar vervroegd te pensioneren om medische redenen.
De werkgever moet daarvoor een medisch onderzoek aanvragen bij de dienst Pensioenen van Medex.
De aanvraag gebeurt via het formulier Aanvraag onderzoek pensioen. (.ZIP)
De ambtenaar wordt dan onderzocht door een zogenaamde pensioencommissie. Deze commissie bestaat uit:
  • een arts van Medex en
  • een arts niet-ambtenaar 
Deze commissie zetelt in de verschillende regionale medische centra van Medex. De beslissing wordt genomen door de medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde) van Medex.
De werkwijze van de pensioencommissie vindt zijn wettelijke basis in verschillende Koninklijke Besluiten.
Bestuur van de medische expertise (Medex)
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
 
Contact center: 02/524 97 97
Fax: 02/524 75 00

 

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 04/06/2014 - 21:00
Laatst aangepast op: do, 28/04/2016 - 12:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.