-A +A

Deelnamerecht aan de algemene vergadering door elke aandeelhouder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Rechtspraak:

Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, 2e Kamer – 2 september 2010, 1501

4.2. Eis tot nietigverklaring

In acht genomen het bovenstaande is deze eis ontvankelijk en gegrond.

Het aandeelhouderschap van eiser werd miskend, door hem de deelname aan de algemene vergadering te weigeren. Het recht op deelname aan de algemene vergadering kan een aandeelhouder slechts worden geweigerd, wanneer dit krachtens de wet is geschorst of indien de aandeelhouder de statutaire depotformaliteiten (in casu: art. 25 statuten verweerster) niet naleeft. Dit laatste is niet aangetoond, mede gelet op de stukken uit het dossier van eiser.

Gelet op het aandelenbezit van eiser (twintig aandelen), is het redelijkerwijze aan te nemen dat deze, bij gebrek aan regelmatige uitsluiting, gezien zijn stemkracht, de genomen beslissing had kunnen doen wijzigen; overigens kan zelfs een aandeelhouder met numeriek onvoldoende stemkracht de besluitvorming ter algemene vergadering steeds beïnvloeden door voorstellen, vragen en zijn overtuigingskracht in het algemeen.

Het door eiser bestreden besluit van 27 mei 2009 wordt vernietigd.

Recht op bijstand van een advocaat op de algemene vergadering

Er bestaat weliswaar onenigheid in de rechtsleer over het recht op bijstand door een advocaat op de algemene vergadering (zie: D. Van Gerven, «Bijstand van advocaat op de raad van bestuur of de algemene vergadering», TRV 2012, 236). Terwijl in het algemeen reeds het recht op bijstand op een algemene vergadering van een vennootschap kan worden verdedigd op grond van het algemeen beginsel dat elkeen het recht heeft enkel met kennis van zaken zowel in rechte als in feite, beslissingen te nemen op de algemene vergadering, moet in deze zaak bovendien rekening worden gehouden met de bijzondere toestand van de vennootschap.

In een vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne, werd geoordeeld dat een aandeelhouder zich op een algemene vergadering kon laten bijstaan, zonder dat de rechtbank hierbij een verruimde algemene toelating verleende. Blijft evenwel steeds de mogelijkheid dat de advocaat optreedt als volmachtdrager van de aandeelhouder.

Rechtspraak:

• Rechtbank van Koophandel te Gent Afdeling Veurne, 14 april 2017, RW 2017-2018, 1673.

E.M. e.a.

...

1. Het verzoekschrift strekt ertoe:

A.. Aan (I) mr. C.C., advocaat (...); (II) mr. B. Van C., advocaat (...) en de (III) h. A.H., accountant, (...) verbod op te leggen om op de jaarvergadering van 19 april 2017 van de NV E.B. (...), betreffende de boekjaren eindigend op 31 oktober 2014, 31 oktober 2015 en 31 oktober 2016 of enige andere gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering: a) de toegang of de deelname aan de vergadering te weigeren aan verzoekers, in hun hoedanigheid van aandeelhouder en/of bestuurder, b) de toegang te weigeren aan één of meer van de raadslieden die bijstand verlenen aan verzoekers in hun hoedanigheid van aandeelhouder en/of bestuurder, of te verhinderen dat zij verzoekers bijstaan, en dit op straffe van een dwangsom van 125.000 euro per fysieke persoon of rechtspersoon en per overtreding, vanaf de betekening van de te vellen beschikking, dit alles bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande enig rechtsmiddel en zonder borgstelling of kantonnement; akte te verlenen aan verzoekers dat zij verlangen de kennisgeving bij gerechtsbrief te vervangen door betekening (art. 46, § 4 Ger.W.), onder voorbehoud van alle rechten van partijen, een expert-waarnemer te horen aanstellen met opdracht zoals omschreven in het verzoekschrift.

2. Verzoekers betogen dat de h. en mevr. M.T. (eerste en tweede verzoekers) aandeelhouders zijn van de NV E.B. (...). Zij houden zes aandelen aan in de vennootschap. Daarnaast is de maatschap familie M. eigenaar van 480 van de 600 aandelen van de NV E.B. De NV B.BS houdt de resterende 114 aandelen aan in de NV E.B.

2. Bestuurders van de NV E.B. zijn de NV V.I. (vierde verzoekster), vast vertegenwoordigd door de h. E.M. (gedelegeerd bestuurder), mevr. M.T. (tweede verzoekster) en de BVBA S.&S. (derde verzoekster).

3. Bij arresten van het Hof van Beroep te Gent van 24 oktober 2016 en 7 november 2016 werden drie voorlopig bewindvoerders aangesteld over de NV E.B., namelijk: mr. C.C., mr. A.H. en de h. B. Van C., accountant (...).

Eerder was de h. B.P. voorlopig bewindvoerder van de NV E.B. Deze aanstelling is ingegaan op 14 april 2014, en dus lopende het boekjaar 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014. Zijn aanstelling heeft ten gevolge van het arrest van 24 oktober 2016 een einde genomen op 24 oktober 2016.

4. Op 19 april 2017 is er een algemene vergadering gepland van de NV E.B. met als agenda:

«1. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 oktober 2014, 31 oktober 2015 en 31 oktober 2016.

2. Vaststelling van het resultaat van de boekjaren en goedkeuring van de bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders voor de boekjaren eindigend op 31 oktober 2014, 31 oktober 2015 en 31 oktober 2016.

4. Kwijting aan de bestuurders voor de betrokken boekjaren.

5. Kwijting aan de bewindvoerder voor de betrokken boekjaren.

6. Diversen.»

5. Bij e-mail van 11 april 2017 om 12.34 uur deelt mr. C.C. aan de advocaten van verzoekers mee dat het college van voorlopige bewindvoerders geen advocaten wenst toe te laten op de algemene vergadering van 19 april 2017 om 15.00 uur van de NV E.B. De verzoekers zijn het hier niet mee eens.

6. De geplande vergadering is reeds voorzien op 19 april 2017, zodat verzoekers een onmiddellijke beslissing nodig hebben, ook om zich te kunnen organiseren en voor te bereiden op deze vergadering. De spoedeisendheid en de volstrekte noodzakelijkheid om ons op eenzijdig verzoekschrift te adiëren, staat vast.

7. De verzoekers betogen terecht dat de agendapunten hen rechtstreeks aanbelangen.

8. Er bestaat weliswaar onenigheid in de rechtsleer over het recht op bijstand door een advocaat op de algemene vergadering (zie: D. Van Gerven, «Bijstand van advocaat op de raad van bestuur of de algemene vergadering», TRV 2012, 236). Terwijl in het algemeen reeds het recht op bijstand op een algemene vergadering van een vennootschap kan worden verdedigd op grond van het algemeen beginsel dat elkeen het recht heeft enkel met kennis van zaken zowel in rechte als in feite, beslissingen te nemen op de algemene vergadering, moet in deze zaak bovendien rekening worden gehouden met de bijzondere toestand van de vennootschap. De vennootschap wordt bestuurd door drie voorlopige bewindvoerders, van wie er twee advocaat zijn. Verzoekers dreigen zonder de nodige bijstand in een toestand te verzeilen waarbij ze in het debat op de algemene vergadering niet met kennis van zaken kunnen beslissen. Gelet op de antecedenten van deze zaak is het niet evident om zonder enige bijstand op een dergelijke vergadering op ernstige wijze aan het debat deel te nemen en zeker niet om zijn stemgedrag te bepalen.

9. Verzoekers vragen dat hun raadslieden zouden worden toegelaten tot de algemene vergadering van 19 april 2017 of enige andere gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering. Wat dit laatste betreft, menen wij het recht te moeten beperken tot de vergadering van 19 april 2017 of elke latere vergadering die zou worden gehouden met één of alle agendapunten van de vergadering van 19 april 2017. Op deze wijze wordt voorkomen dat onze beschikking niet zou gelden mocht de vergadering van 19 april 2017 worden uitgesteld naar een latere datum.

Voor een ruimere toelating voor bijstand op een andere gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering ontbreekt de volstrekte noodzakelijkheid.

De vordering is dan ook gegrond (...).

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 12/05/2013 - 10:29
Laatst aangepast op: zo, 10/06/2018 - 12:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.