-A +A

Conventie tussen de verzekeraars inzake schadevergoeding n.a.v. verkeeersongeval

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Samenloop brandverzekering en autoverzekering.

Werking van de conventie (bron Assuralia)

De brandverzekeraar zal voor rekening van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid auto van het aanrijdende voertuig, de expertise van de schade aan het gebouw van zijn verzekerde laten uitvoeren en tevens zelf overgaan tot vergoeding van zijn verzekerde voor zover aan de voorwaarden is voldaan die terug te vinden zijn in de tekst van de overeenkomst (zie hierna).

Belangrijk is dat de schadelijdende partij hier door zijn eigen verzekeraar vergoed wordt en zich niet dient te richten tot de tegenpartij.

De brandverzekeraar zal de vergoeding realiseren volgens de modaliteiten van zijn contract, hetgeen doorgaans betekent dat de bepaling ervan in nieuwwaarde zal geschieden, terwijl de verantwoordelijke partij in gemeen recht enkel de werkelijke waarde zou vergoeden, hetgeen gunstig uitvalt voor het slachtoffer.

De schadevergoeding die echter niet binnen het brandcontract valt (wettelijke vrijstelling, uitsluiting van waarborg, …) zal door de brandverzekeraar aanvullend worden vergoed voor rekening van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid auto maar dan volgens de gemeen recht regels.

Geschillen rond deze toepassing vallen onder de exclusieve bevoegdheid van een Toepassingscommissie waarin vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen zetelen. Deze geschillen kunnen slechts aan de Toepassingscommissie worden voorgelegd wanneer de schadelijdende partij op voorhand vergoed werd. Het is dus duidelijk dat de vergoeding van de slachtoffers op de eerste plaats staat om daarna pas geschillen tussen verzekeraars te gaan behandelen. Bij problemen binnen de toepassing van deze conventie kan de verzekerde ook beroep doen op de tussenkomst van de Toepassingscommissie. Het volstaat hiervoor een gemotiveerd dossier (gegevens over de verzekeraar, polisnummer, probleemstelling, argumentatie, …) in te sturen naar Assuralia ter attentie van deze commissie. Dit is een waarborg voor het slachtoffer dat de conventie door de verzekeraars wordt toegepast.
 

 

Assuralia Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen

Conventie van 1 april 1994 Aanrijding voertuigen

INHOUDSTAFEL

A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

B. Tekst van de overeenkomst

C. Begripsomschrijvingen

D. Principes en toepassingsmodaliteiten

E. Vaststelling van de schade

F. Regeling van de schade – modaliteiten

G. Betwisting en verzoening

H. Beheer – Bericht van schadegeval

Tekst van de overeenkomst sinds 1 j anuari 2004

OVEREENKOMST « AANRIJDING DOOR VOERTUIGEN »

De overeenkomst « Aanrijding door Voertuigen » is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van Assuralia, die een erkenning bezitten om de takken BA Motorrijtuigen en Brand op de Belgische markt te beoefenen, kunnen toetreden.

Deze overeenkomst is van toepassing tussen de toegetreden ondernemingen wat betreft de in de brandverzekeringscontracten opgenomen dekking « aanrij ding door voertuigen ».

De doelstellingen zijn de volgende :

a) het slachtoffer rechtstreeks vergoeden voor zijn totale schade;
b) derhalve, het verhaal vermijden dat het slachtoffer zou overwegen te nemen op de aansprakelijke partij, zijn BA-Motorrijtuigverzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF);
c) de discussie uitschakelen tussen de BA-Motorrijtuigverzekeraars, het GMWF en de Brandverzekeraars wat betreft de expertise van de beschadigde goederen, de vergoeding ervan en de problemen van aansprakelijkheid;
d) de overlappingen tussen schadebeheersnetten uitschakelen;

e) het verhaal tussen de betrokken ondernemingen vereenvoudigen en versnellen;
f) de algemene kosten verminderen.

De toegetreden Brandverzekeraars verbinden zich ertoe de bepalingen na te leven van de artikelen 13 en 14 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd door artikel 6 van de wet van 22 augustus 2002 wanneer het slachtoffer zijn aanvraag tot schadevergoeding heeft gericht tot de BA Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdend voertuig.

De toegetreden ondernemingen verbinden zich ertoe onderling de volgende bepalingen na te leven :

Artikel 1

Voor ieder schadegeval dat door een voertuig, onderworpen aan de verplichte verzekering volgens de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, veroorzaakt wordt aan goederen die zich in België bevinden en verzekerd worden door een brandpolis die de waarborg « aanrijding door voertuigen » bevat, wordt de schade vastgesteld op verzoek en op kosten van de Brandverzekeraar van de voornoemde goederen, die ze zal vergoeden op grond van zijn waarborg.

De Brandverzekeraar vult zijn contractuele vergoeding aan door voor rekening van de BA¬Motorrijtuigverzekeraar de schade te vergoeden op dewelke het slachtoffer aanspraak kan maken in gemeen recht. Daarom betaalt hij de volledige contractuele vrij stelling uit en vergoedt hij in werkelijke waarde de schade die niet ten laste wordt genomen door het Brandcontract ingevolge een contractuele uitsluiting, de toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen of van premies, of de wettelijke of contractuele reducties (met inbegrip van verval).

Deze vergoeding omvat tevens de niet recupereerbare BTW.

Het hierboven beschreven mechanisme is echter niet van toepassing in de veronderstelling dat de waarborg van het brandverzekeringscontract opgeschort zou zijn om welke reden ook.

Artikel 2

De toegetreden ondernemingen alsook het GMWF verbinden er zich toe in hun onderlinge betrekkingen de expertises door de Brandverzekeraar na te leven voor ieder geval van schade waarvan het bedrag in nieuwwaarde niet hoger is dan € 3.718,40 (tegen ABEX-index 375), exclusief BTW.

Deze overeenkomst is van toepassing op voorwaarde dat de Brandverzekeraar van de beschadigde goederen en de BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdend voertuig tot de overeenkomst toegetreden zijn. In geval van niet-verzekering BA Auto zal de conventie toegepast worden tussen de Brandverzekeraar en het GMWF.

Artikel 3

De Brandverzekeraar brengt de BA-Motorrijtuigverzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte van zijn vergoeding.

Indien de BA-Motorrijtuigverzekeraar binnen 6 maanden na het voorvallen van het schadegeval niet op de hoogte is gebracht, is deze overeenkomst niet meer van toepassing.

Indien in de loop van de expertise en/of van de schaderegeling bijzondere omstandigheden aan het licht komen, wordt de BA-Motorrijtuigverzekeraar hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 4

Na de vergoeding van de schade stuurt de Brandverzekeraar de stavingsstukken aan de BA¬Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig.

Artikel 5

De BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig of het GMWF betaalt de totale uitgaven van de Brandverzekeraar terug conform huidige conventie onder aftrek van een forfaitair bedrag van 12 %. Deze terugbetaling geeft aan de BA-Motorrijtuigverzekeraar of aan het GMWF een subrogatierecht, ten belope van dit bedrag, in de rechten en rechtsvorderingen van de Brandverzekeraar tegen de aansprakelijke derden.

Artikel 6

De verzekeraars onderwerpen hun geschillen betreffende de toepassing van deze overeenkomst aan een verzoeningsprocedure.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil beslecht door de Toepassingscommissie waarin artikel 7 voorziet.

Een administratieve bijdrage waarvan het bedrag bepaald is door de Afdelingsvergaderingen

« Motorrijtuigen » en « Brand en Zaakschadeverzekeringen » zal in rekening worden gebracht bij de verliezende partij in het geschil.

Artikel 7

De Toepassingscommissie kan zich belasten of door één tot de overeenkomst toegetreden verzekeraar en/of door de benadeelde persoon of zijn afgevaardigde worden belast met het onderzoek van elke tekortkoming aan de overeenkomst of van elke daad die de goede werking van de overeenkomst in het gedrang kan brengen en de geloofwaardigheid ervan kan aantasten.

De Toepassingscommissie wordt tevens ermee belast de algemene werkingsvoorwaarden van de overeenkomst te volgen, toe te zien op de uitvoering van de principes ervan, iedere wijziging te bestuderen die ze kan verbeteren en elk nuttig geacht voorstel voor te leggen aan de Afdelingsvergaderingen

« Motorrijtuigen » en « Brand en Zaakschadeverzekeringen ».

Elke wijziging die wordt goedgekeurd door ten minste 75 % van het aantal toegetreden ondernemingen, wier gezamenlijk incasso ten minste 65 % bedraagt van de geïnde premies tijdens het laatste bekende boekjaar (BA Auto + Brand), zal op de voorgenomen datum van toepassing worden voor al de toegetreden ondernemingen, hoewel deze laatste, in dergelijk geval, in afwijking van wat is bepaald in artikel 9 van de overeenkomst, de mogelijkheid hebben tegen diezelfde datum hun toetreding tot de overeenkomst op te zeggen.

De Toepassingscommissie is samengesteld uit een voorzitter en 6 leden aangeduid onder de toegetreden verzekeringsondernemingen. Drie leden worden door de Afdelingsvergadering « Motorrijtuigen » en 3 door de Afdelingsvergadering « Brand en Zaakschadeverzekeringen » aangewezen. Elk lid vertegenwoordigt ofwel de BA-Motorrijtuigverzekeraars ofwel de Brandverzekeraars en neemt paritair aan elke beraadslaging deel.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De voorzitter van de Toepassingscommissie wordt beurtelings in ieder van beide betrokken afdelingen voor 4 jaar aangewezen. Het eerste voorzitterschap komt de afdeling Brand en Zaakschadeverzekeringen toe.

Artikel 8

Een handleiding, die een integrerend deel van de overeenkomst uitmaakt, kan door de Toepassingscommissie uitgewerkt en aangepast worden volgens een periodiciteit die door de goede werking van de overeenkomst bepaald wordt.

Artikel 9

De verbintenissen om zich naar deze overeenkomst te schikken blijven geldig zolang de toegetreden onderneming ze niet bij Assuralia opgezegd heeft.

De opzegging moet uiterlijk drie maanden voor het einde van ieder kalenderjaar bekendgemaakt worden om op 1 j anuari van het j aar nadien in werking te treden voor de schadegevallen die zich na die datum zouden voordoen.

Artikel 10

Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 1 april 1994.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van onderhavige overeenkomst verstaat men onder :

Brandverzekeraar De Brandverzekeraar van de beschadigde goederen wiens polis in de waarborg « Aanrijding door voertuigen » voorziet.

BA-Motorrijtuigverzekeraar De verzekeraar die de verplichte burgerrechterlijke aansprakelijkheid dekt, overeenkomstig de wet van 21 november 1989 en het Koninklijk Besluit van 14 december 1992, van het motorrijtuig dat de goederen beschadigde.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF)

Waarborg « Aanrijding door voertuigen »

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gelijkgesteld met een BA-Motorrij tuigverzekeraar.GMWF

Liefdadigheidstraat 33 bus 1 1210 Brussel

De waarborg die de schade dekt aan de verzekerde goederen ingevolge een aanrij ding door het voertuig, een deel ervan en/of door de lading ervanDerde Elke andere persoon dan de eigenaar, huurder of gebruiker van het beschadigd goed evenals hun echtgenoten of de bij hen inwonenden.

Voertuig Elk motorrijtuig onderworpen aan de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Schade De schade aan goederen alsook alle bijkomende kosten (reddings-, bewaar- of opruimingskosten, kosten voor herstel van de tuin, ... ). De expertisekosten, forfaitaire onrechtstreekse verliezen en de immateriële schade (bedrijfsschade, ... ) zijn uitgesloten. Zijn niet uitgesloten de onbruikbaarheid van onroerende goederen en de kosten voor huisvesting.

Uitgave van de Brandverzekeraar Met uitgave van de Brandverzekeraar dient te worden verstaan :

— zijn contractuele vergoeding in nieuwwaarde of in werkelijke waarde,

— het totale bedrag van de contractuele vrijstelling,

— de bedragen betaald in werkelijke waarde voor rekening van de BA-Motorrijtuigverzekeraar,

— de niet-recupereerbare BTW op het geheel van de vergoedingen.

Principes en toepassingsmodaliteiten

Algemeen principe Zodra een motorrijtuig onderworpen aan de wet van 21 november 1989 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schade veroorzaakt aan goederen verzekerd door een brandpolis voorzien van de waarborg « Aanrijding door voertuigen », geeft de BA-Motorrijtuigverzekeraar een exclusief mandaat aan de Brandverzekeraar om het schadegeval in zijn plaats en voor zijn rekening te regelen.

Voorwaarden voor niet toepassing De overeenkomst is niet van toepassing wanneer de

Brandverzekeraar niet hoeft te vergoeden, met name wanneer :

1) er alleen schade is aan goederen die in de brandpolis uitgesloten zijn;

2) het bedrag van de schade lager ligt dan de contractuele vrij stelling.

Toepassingsprincipes De BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig
vergoedt de uitgaven betaald door de Brandverzekeraar (zie blz. 470 - F : terugbetaling van de uitgaven van de Brandverzekeraar door de BA-Motorrijtuigverzekeraar) voor rekening van wie het behoort.

Toepassingsvoorwaarden De overeenkomst is van toepassing zodra de volgende voorwaarden
vervuld zijn :

- het verzekerde en beschadigde goed moet zich in België bevinden;

- er moet rechtstreeks of onrechtstreeks contact zijn tussen het motorrijtuig, een gedeelte ervan of de lading ervan en het beschadigde goed;

- het goed moet verzekerd zijn bij een tot de overeenkomst toegetreden onderneming en de brandverzekeringsovereenkomst moet voorzien zijn van de waarborg « Aanrijding door voertuigen »;

- het motorrijtuig moet onderworpen zijn aan de verplichte BA¬verzekering en verzekerd zijn bij een toegetreden onderneming of onverzekerd zijn;

- het motorrijtuig moet bestuurd zijn door een derde;

- het bedrag van de schade in nieuwwaarde mag niet hoger zijn
dan € 3.718,40 (tegen ABEX-index 375) exclusief BTW.

Principes en toepassingsmodaliteiten

Gevolgen Deze principes houden in dat, voor de schadegevallen die onder toepassing van de overeenkomst vallen :

1) de verzekeraars zich het recht ontzeggen onderling verhaal uit te oefenen volgens andere methodes of procedures;

2) de BA-Motorrijtuigverzekeraar de rechthebbende niet mag vergoeden volgens andere methodes dan die welke in de overeenkomst zijn bepaald.

Schorsing van de brandverzekering Wanneer het brandverzekeringscontract om welke reden dan ook is geschorst, is de overeenkomst niet van toepassing.

In dat geval dient de Brandverzekeraar de BA¬Motorrijtuigverzekeraar daarvan onverwijld op de hoogte te brengen.

Niet-verzekering « BA Auto » De BA-Motorrijtuigverzekeraar is verplicht binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het bericht van schadegeval, de Brandverzekeraar op de hoogte te stellen van ieder geval van niet¬verzekering met overmaking van de stavingsstukken terzake. Deze situatie kan het gevolg zijn van de opzeg of de schorsing van het contract alsook van een diefstal van het aanrijdende voertuig. Wanneer de niet-verzekering vaststaat zal de Brandverzekeraar zijn aanvraag tot terugbetaling overeenkomstig de conventie richten aan het GMWF. Indien een toegetreden verzekeraar de schade toch zou dekken, dan betaalt hij de uitbetalingen van het GMWF terug zonder discussies op gebied van de bedragen.

Exceptie van de waarborg « motorrijtuigen »

Ongeval met verschillende voertuigen

Naleving van de artikelen 13 en 14 van de wet van 21 november 1989

Een exceptie van de waarborg motorrijtuigen is niet tegenstelbaar aan de Brandverzekeraar noch aan de slachtoffers. De overeenkomst is normaal van toepassing. Een exceptie kan het gevolg zijn van de

niet betaling van de premie of het niet naleven van contractuele verplichtingen door de verzekeringnemer of verzekerde.

Bij een ongeval met verschillende voertuigen met schade in de zin van deze overeenkomst, zal de Brandverzekeraar zijn verhaal uitsluitend uitoefenen op de BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig, die de schade zal regelen voor rekening van wie het behoort.

Het niet naleven van de vergoedingstermijnen voorzien in deze wet heeft tot gevolg dat de verzekeringsonderneming die in gebreke blijft de sancties voorzien in diezelfde wet ten laste zal nemen. De toepassing van deze artikelen dient enkel in aanmerking te worden
genomen in de situatie waarin het slachtoffer zijn aanvraag tot vergoeding rechtstreeks aan de BA-Motorrijtuigverzekeraar heeft overgemaakt

« Aanrijding door Voertuigen »

Vaststelling van de schade

Principe De Brandverzekeraar bepaalt het bedrag van de schade inclusief de niet-recupereerbare BTW :

- hetzij via expertise;

- hetzij via een inspecteur of een gevolmachtigde;

- hetzij op basis van geloofwaardige en gedetailleerde stavingsstukken.

Schade die het grensbedrag van de overeenkomst overschrijdt

Wanneer blijkt dat het bedrag van de schade het grensbedrag van de overeenkomst overschrij dt, moet de Brandverzekeraar de BA¬Motorrijtuigverzekeraar terstond verwittigen.

Deze laatste kan hetzij de mandataris van de Brandverzekeraar zijn opdracht alleen laten voltooien, hetzij zelf een andere aanstellen die de schade op grond van het gemeen recht zal moeten vaststellen.

In geval van overschrijding van het grensbedrag is het door de mandataris van de Brandverzekeraar eenzij dig vastgestelde bedrag niet tegenstelbaar aan de BA-Motorrijtuigverzekeraar.

Regeling van de schade - modaliteiten

Medeverzekering Indien de beschadigde goederen door een collectieve polis inmedeverzekering bij meerdere ondernemingen verzekerd zijn, wordt de overeenkomst toegepast indien de leidende onderneming toegetreden is.

Beschadigde goederen bij Het schadegeval wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen verschillende verzekeraars gedekt van artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van artikel 2 § 5 van de overeenkomst « Artikel 45 ».

Klachtafstand De Brandverzekeraar dient alles in het werk te stellen om in de

mate van het mogelijke een klachtafstand te verkrijgen die hij dringend aan de BA-Motorrijtuigverzekeraar zal doorzenden.

Stavingsstukken Na vergoeding van zijn verzekerde/slachtoffer maakt de

Brandverzekeraar de stavingsstukken over aan de BA¬Motorrij tuigverzekering.

Deze stavingsstukken moeten onder meer omvatten :

- het schattingsverslag of ieder ander document dat de schade verantwoordt,

- de vergoedingskwitantie (indien deze bestaat),

- de eventuele klachtafstand.

Terugbetaling van de uitgaven van de Brandverzekeraar door de BA¬Motorrij tuigverzekeraar

De BA-Motorrijtuigverzekeraar of het GMWF betaalt, voor rekening van wie het behoort, de totale uitgaven van de Brandverzekeraar terug in overeenstemming met huidige conventie, na aftrek van een forfaitair bedrag van 12 %.

De terugbetaling door de BA-Motorrijtuigverzekeraar moet gebeuren binnen 60 dagen na de ontvangst van de stavingsstukken.

Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn zullen de gevorderde bedragen met 10 % verhoogd worden

Betwistingen en verzoening

Verzoening Elke betwisting tussen toegetreden verzekeraars moet het
voorwerp uitmaken van een verzoening.

Deze verzoening houdt in dat de daartoe door de toegetreden ondernemingen speciaal aangewezen verzoeners effectief hun argumenten uitwisselen.

Lijst der verzoeners De toegetreden ondernemingen verbinden er zich toe aan

Assuralia de lijst van hun verzoeners mee te delen.

Assuralia zal een algemene lijst aanleggen en bijhouden, die aan elke verzoener meegedeeld wordt.

Toepassingscommissie Wanneer de verzoening mislukt, zal eiseres haar dossier indienen bij de Toepassingscommissie zoals voorzien in artikel 7 van de overeenkomst. Deze zal uitspraak doen in laatste aanleg.

Procedure voor de Toepassingscommissie

Niet-inroepbaarheid van de uitspraken

Na mislukking van de verzoeningsprocedure zal eiseres een dossier bij Assuralia binnensturen waarin haar argumenten alsook de stavingsstukken met betrekking tot haar aanvraag zijn opgenomen. De benadeelde persoon of zijn vertegenwoordiger die de Toepassingscommissie wenst te belasten met een geschil kan eveneens een dossier indienen bij Assuralia.

Om haar dossier te vervolledigen zal Assuralia de verweerster verzoeken haar de originele stukken van haar verweer alsmede haar argumenten ter verdediging van haar dossier binnen de dertig dagen te rekenen vanaf het verzoek te doen toekomen.

Indien de verweerster nalaat het dossier over te maken, mag de Toepassingscommissie een uitspraak vellen alleen op grond van het dossier van eiseres. Deze uitspraak zal dan als op tegenspraak gewezen beschouwd worden.

De uitspraak van de Toepassingscommissie wordt aan de partijen meegedeeld door het secretariaat van Assuralia en de partijen zijn verplicht de beslissing binnen de maand na de betekening uit te voeren.

De uitspraken van de Toepassingscommissie kunnen buiten de strikte toepassing van de overeenkomst niet tegen de partijen worden ingeroepen. Deze kunnen er zich niet op beroepen voor enige gerechtelijke instantie.

Beheer - Bericht van Schadegeval

Bericht van schadegeval Bij ontvangst van de aanvraag van het slachtoffer stelt de

Brandverzekeraar de BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig in kennis van het schadegeval door middel van een schadebericht en geeft zijn oordeel over de eventuele toepassing van de overeenkomst.

Antwoord op het

« Bericht van Schadegeval »

Na ontvangst van een bericht van schadegeval beschikt de BA¬Motorrijtuigverzekeraar, overeenkomstig de bepalingen van de toepassingsprincipes, over een termijn van 30 dagen om te antwoorden.

Zonder antwoord van de BA-Motorrijtuigverzekeraar binnen

30 dagen mag de Brandverzekeraar ambtshalve dit stilzwijgen als een akkoord beschouwen voor de toepassing van de overeenkomst.
 

Gerelateerd
BijlageGrootte
Aanrijding door Voertuigen Tekst van de overeenkomst.pdf538.96 KB
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 08/08/2012 - 13:09
Laatst aangepast op: wo, 08/08/2012 - 13:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.