-A +A

BVBA zaakvoerder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De bestuurder in een bvba wordt ‘zaakvoerder’ genoemd. Hij wordt in de statuten of in de algemene vergadering benoemd en heeft de leiding over de vennootschap.

De bestuurder in een bvba wordt ‘zaakvoerder’ genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de statutaire zaakvoerder en de niet-statutaire zaakvoerder. Zoals zijn naam aangeeft, wordt een statutaire zaakvoerder in de statuten benoemd. Hij kan in principe slechts afgezet worden door een besluit van de vennoten of wegens ernstige redenen, dan wel op de wijze en onder de voorwaarden vastgelegd in de statuten. De statuten kunnen wel een andere regeling voorzien. De statutaire zaakvoerder kan benoemd worden voor een bepaalde of onbepaalde duur. Benoeming wordt gemeld aan de griffie van de rechtbank van Koophandel en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Een niet-statutaire zaakvoerder is een zaakvoerder die benoemd wordt door de algemene vergadering, met de gewone meerderheid. Hij kan in principe op elk ogenblik door de algemene vergadering bij gewone meerderheid afgezet worden. De statuten kunnen wel een andere regeling voorzien.

De zaakvoerder leidt de vennootschap. Hij dient een fysieke persoon te zijn. Het is niet verplicht dat de zaakvoerder een vennoot is. De zaakvoeder is geen handelaar. De statuten kunnen voorzien dat er meerdere zaakvoerders zijn. De zaakvoeder kan zijn zaakvoerderschap niet overdragen aan derden. Hij kan wel mandatarissen volmacht geven om bepaalde rechtshandelelingen te stellen.

De bezoldiging van de zaakvoerder kan zowel bestaan uit een vast bedrag, een gedeelte van de wint of een combinatie van beiden.De vennoten bepalen de vergoeding op de jaarlijkse algemene vergadering. De zaakvoerder is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en betaalt sociale bijdragen in functie van zijn inkomen.

Mandaat van de zaakvoerder

De zaakvoeder heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het sociaal doel, met uitzondering van de bevoegdheiden die de wet aan de algemene vergadering heeft toegewezen en onverminderd de mogelijkheid om in de statuten de bevoegdheid van de zaakvoerder te beperken.. De zaakvoerder is tevens de vertegenwoordiger van de vennootschap jegens derden maar ook in rechte, als eiser en als verweerder.

Aansprakelijkheid van de zaakvoerder

Een zaakvoerder is principieel niet aansprakelijk of persoonlijk gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap. In het kader van een faillissement kan een zaakvoeder en zelfs een gewezen zaakvoerder door de rechtbank veroordeeld worden voor de schulden van de bvba ten belope van het tekort wanneer kan aangetoond worden dat hij een kennelijke grove fout heeft begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement van de vennootschap.

De zaakvoerder is verder aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen in zijn bestuur en in zijn opgedragen taken dan wel voor inbreuken op de algemene voorzichtigheidsnorm of op de wetten of statuten. Hierbij is het gebruikelijk dat de jaarlijkse algemene vergadering de zaakvoerder kwijting (in het vlaams décharge of ontlasting) verleent voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Deze kwijting geldt slechts voor die zaken waarover de vennoten werden geïnformeerd).

Bij kapitaalsverging geldt voor de zaakvoerder een hoofdelijke aansprakelijkheid voor het volle gedeelte van het kapitaal waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven en voor het eventueel verschil tussen het minimumkapitaal en het maatschappelijk kapitaal.

De zaakvoerder is hoofdelijk gehouden:

1° Tot de werkelijke storting van ten minste 1/5 van de aandelen waarop in geld is ingeschreven.
2° voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor hij als inschrijver wordt beschouwd
3° tot volstorting van de aandelen waarop is ingeschreven in strijd met artikel 304 (inschrijving op eigen aandelen)
4° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk gevolg is hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de verplichte vermeldingen of van het verplichte verslag van de commissaris, hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in natura. 

Rechtsleer: 

• BONTE, T., Belastingregime van de inkomsten van zaakvoerders [in een BVBA] Bijdragen in boek - In: X., De BVBA in de praktijk, II.2.4-1 - II.2.4-42 (42 p.) - december 2009

• VAN GERVEN, D., Zaakvoerder - BVBA - Benoeming - Statutaire zaakvoerder In: X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, VIII.445bis.-1 - VIII.445bis.-7 (7 p.)

• VAN GERVEN, D., Zaakvoerder - BVBA - Ontslag - Statutaire zaakvoerder, In: X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, VIII.446bis.-1 - VIII.446bis.-5 (5 p.)

• VAN GERVEN, D., Zaakvoerder - BVBA - Ontslag - Niet-statutaire zaakvoerder In: X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, VIII.446.-1 - VIII.446.-3 (3 p.)

• De aansprakelijkheid van de zaakvoerder van een B.V.B.A jegens derden wegens onrechtmatige daad, noot onder Antwerpen 13 januari 1998, RW 1999-2000, 988

• VAN GERVEN, D., Zaakvoerder - BVBA - Overlijden - Bekendmaking In: VAN GERVEN, D., Zaakvoerder - Delegatie van bevoegdheden [en overlijden] - BVBA
Zaakvoerder B.V.B.A.

• VERSCHELDEN, P., WAUTERS, B., VAN BIERVLIET, C., Zakboekje voor de zaakvoerder van de B.V.B.A. 1998VAN GERVEN, D., Zaakvoerder - BVBA - Benoeming - Niet-statutaire zaakvoerder - Bekendmaking

• VAN GERVEN, D., Zaakvoerder - BVBA - Benoeming - Niet-statutaire zaakvoerder

• VAN GERVEN, D., Enig zaakvoerder - BVBA - Lasthebber ad hoc - Benoeming - Bekendmaking In: VAN GERVEN, D., Enige zaakvoerder - B.V.B.A. - Lasthebber ad hoc

• FRANCOIS, A., CORNELIS, L., Het statuut en de aansprakelijkheid van de zaakvoerder-werknemer in de (E.)B.V.B.A. Enige bedenkingen, Or. 1995, 53-60.

• DE BEUCKELAER, E., De aansprakelijkheid van de zaakvoerder van een B.V.B.A. jegens derden wegens onrechtmatige daad, RW 1999-00, 989-992 en http://www.rw.be (12 juli 2006). 

• VAN OPSTAL, M., VAN EECKHOUTTE, W., WEYTS, L., Het statuut van de meewerkende echtgenoot(ote) in de BVBA Bijdragen in boek - In: X., De BVBA in de praktijk, III.2.1-1 - III.2.2-16 (23 p.) - september 2009

• CUSSE, K., SOENS, P., BVBA Starter, Pacioli (N) 2010, afl. 292, 1-5 en http://www.bibf.be/bib/default.asp (18 maart 2010)

• BRAECKMANS, H., Bestuur van de BVBA door een rechtspersoon en de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon, Bijdragen in boek - In: X., Behoorlijk vennootschapsbestuur. Een analyse van de wet van 2 augustus 2002, 1-21 - 2003. 

• COOREMAN, T., Het ontslag van bestuurders en zaakvoerders, De Venn. 2007, afl. 11, 4-5 en http://www.monkey.be (1 september 2008) 

• OLIVIER, H., AFSCHRIFT, T., B.V.B.A. Vademecum van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zaakvoerders en vennoten

• FRANCOIS, A., BYTTEBIER, K., FASTENAEKELS, J., VAN DE GEHUCHTE, T., VANDENBEMPT, L., Omgaan met conflicten in vennootschappen: regeling van geschillen is meer dan geschillenregeling - Bijdragen in boek - In: X., Omgaan met conflicten in de vennootschap, 1-156 

• VAN ASBROECK, R., CLEEREN, F., VAN ZEEBROECK, F., VERSCHELDEN, P., Organen en hun werking - Bijdragen in boek - In: X., De BVBA in de praktijk, I.3.inl-1 - I.3.3-55 (234 p.) - april 2010 

• BAERT, P., Art. 256 W. Venn Bijdragen in boek - In: X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek van Vennootschappen, Boek VI, Titel IV, Hfdst. I, Afd. 1, 1-11 (11 p.) - juli 2009

• BAERT, P., Art. 255 W. Venn - Bijdragen in boek - In: X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek van Vennootschappen, Boek VI, Titel IV, Hfdst. I, Afd. I, 1-8 (8 p.)

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 06/11/2010 - 18:18
Laatst aangepast op: ma, 12/03/2018 - 21:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.