-A +A

Art. 806 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

(wet van 19 oktober 2015 houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015) - Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek .

Het nieuwe artikel 806 Gerechtelijk Wetboek luidt:

"Art. 806. In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde."

Art. 806. In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde.

Voor de Potpourri I 1 wet voorzag artikel 806 dat een verstekvonnis dat niet binnen het jaar werd betekend beschouwd werd als niet bestaande.

Deze bepaling valt volledig weg. Een verstekvonnis dient dus niet meer binnen het jaar betekend te worden.

Nu er plaats vrijgekomen was in het Gerechtelijk Wetboek door de schrapping van het oude artikel 806, heeft de Potpourri I wetgever gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hier een totaal nieuwe bepalingen te voegen.

Voorheen onderzocht de rechter de vordering van de eisende partij wanneer de verweerder verstek liet gaan. Dit betekende onder meer dat de rechter diende na te zien of de dagvaarding dan wel oproeping regelmatig en volledig was, er betekent of verzonden werd aan het correcte adres, of de eis toelaatbaar was, of hij materieel dan wel territoriaal bevoegd was, mijn discussie in hoeverre de rechter de grond van de zaak mocht onderzoeken.

De Potpourri I wet beperkt de rechten van de verstek laten de partij. Alles wat een eisende partij vordert wordt ingewilligd indien de verweerder verstek tenzij de procedure de vordering of de middelen strijdig is met de openbare orde.

Deze regel met betrekking tot het verstek geldt ook de nadelen van de eisende partij die verstek zodat een verweerder die verschijnt op een inleidende zitting waarop de eisende partij niet verschijnt bij verstek de volledige afwijzing van de eis kan vorderen.

Art. 806 Ger. W. is strijdig met het Europees verdra&ag van de rechten van de mens

De inwilligingsplicht van de rechter bij verstek strijdig met art. 6.1 EVRM

Hof van Beroep te Antwerpen 22 december 2015, RW 2016-2017, 1065

Samenvatting
De verplichting tot inwilliging van de eis bij verstek is in strijd met het recht op een eerlijk proces, aldus strijdig met art. 6.1 EVRM. Om die reden dient artikel 806 Ger. Wetboek buiten werking gesteld.

Tekst arrest
V.E. t/ VA. Ch.

Antecedenten

Partijen hebben een relatie gehad. Zij zijn de ouders van Jul. (...) en Ja. (....).

Bij vonnis van de Familierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, van 9 september 2015, gewezen bij verstek van de h. VA., werd in essentie beslist als volgt: (i) exclusief ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen aan de moeder; (ii) hoofdverblijf en inschrijving op het adres van de moeder; (iii) kinderbijslag, sociale en fiscale voordelen komen toe aan de moeder; (iv) de vader betaalt een onderhoudsbijdrage van 100 euro per maand en per kind vanaf 1 mei 2015; (v) een ontvangstmachtiging.

Vorderingen in beroep

Tegen dit vonnis tekende mevr. V.E. hoger beroep aan (...). Zij vordert in essentie: (i) een onderhoudsbijdrage van 250 euro per maand en per kind; (ii) een forfaitaire bijdrage in de buitengewone kosten van 150 euro per maand en per kind.

...

Beoordeling

1. Op de zitting van 15 december 2015 is de heer VA., hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen, noch iemand voor hem. Verstek werd gevorderd en werd verleend.

2. Ingevolge art. 806 Ger.W. (zoals gewijzigd bij de wet van 19 januari 2015 en van toepassing sedert 1 november 2015) willigt de rechter in het verstekvonnis de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde.

Ingevolge art. 6.1 EVRM, dat directe werking heeft in de interne rechtsorde, heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.

Deze bepaling impliceert evident dat deze rechterlijke instantie in alle omstandigheden haar beslissing moet kunnen baseren op haar eigen vrije oordeel over de feiten en de rechtsgronden. Een verdrag met directe werking, zoals het EVRM, heeft in de interne Belgische rechtsorde voorrang op de wetten van het Belgische parlement, zelfs wanneer deze wetten dateren van na de wet die het verdrag heeft goedgekeurd (zie o.m. Cass. 27 mei 1971, RW 1971-72, 424).

Bijgevolg dient de toepassing van art. 806 Ger.W., dat kennelijk in strijd is met de voormelde internationaalrechtelijke beginselen, terzijde te worden geschoven.

3. Beide ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen en daarbij dient rekening te worden gehouden met o.m. de leeftijd en de daaraan verbonden specifieke behoeften van die kinderen, die in principe recht hebben op dezelfde levensstandaard die zij gehad zouden hebben indien er geen scheiding van hun ouders was geweest.

Met middelen worden onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die de levensstandaard van deze kinderen waarborgen. Bij de beoordeling moet worden uitgegaan van de netto-inkomsten van partijen, d.w.z. na aftrek van de fiscale en sociale lasten.

4. Vader is handelaar in auto’s en heeft een ongekend inkomen. Zijn verdienvermogen kan worden geraamd op zo’n 1.200 euro netto per maand.

Moeder is zelfstandige en zij heeft een schoenenwinkel. Zij verdient gemiddeld zo’n 1.200 euro netto per maand.

Kinderen van de leeftijd zoals te dezen kosten in Vlaanderen minstens zo’n 800 euro per maand, zodat na aftrek van de kinderbijslag, die aan moeder toekomt en die volgens haar verklaring 476 euro bedraagt, nog ongeveer 330 euro tussen de ouders te verdelen is. Deze verdeling gebeurt aan de hand van twee criteria: het werkelijke verblijf van de minderjarigen en de inkomsten en mogelijkheden van de ouders.

Rekening houdend met de financiële behoeften van de kinderen, de wederzijdse mogelijkheden van de ouders, de verblijfsregeling van de kinderen waardoor moeder volledig alleen instaat voor alle kosten en de mogelijkheid tot gedeeltelijke fiscale recuperatie, kan de onderhoudsbijdrage door de vader te betalen, buiten en bovenop de kinderbijslag, worden bepaald op 150 euro per maand en per kind, bijzondere kosten inbegrepen.

...

NOOT in het RW onder dit arrest: Caroline Daniels, Het burgerlijk verstek en het recht op een eerlijk proces

 

Rechtsleer: 

• X., Potpourri, Juristenkrant 2014, afl. 299, 14
• X., Nog meer potpourri, Juristenkrant 2015, afl. 317, 7
• VROMAN, F., De rol van het Openbaar Ministerie binnen de familiekamers in eerste aanleg en in hoger beroep na de wet van 19 oktober 2015 (Wet Potpourri I), T.Fam. 2015, afl. 10, 251-264
• X., Potpourri I in Staatsblad [Overzicht wijzigingen van burgerlijk procesrecht], Juristenkrant 2015, deel 1: afl. 316, 6; deel 2: afl. 317, 7
• SENAEVE, P., De voorlopige tenuitvoerlegging van vonnissen in materies van familierecht na de wet van 19 oktober 2015 (Wet Potpourri I), T.Fam. 2015, afl. 10, 244-250
• PONET, B., [Column] Potpourri en de praktijk, Juristenkrant 2015, afl. 319, 13
• BOULARBAH, H., VAN DROOGHENBROECK, J., Résumé rudimentaire et application dans le temps de la loi dite « Pot-pourri I », JT 2015, afl. 6621-6622, 765-766 en http://jt.larcier.be/ (16 november 2015)
• LAMON, H., De ministeriële potpourri, Juristenkrant 2015, afl. 313, 17
• PONET, B., Potpourri I en nieuwe justitie, Juristenkrant 2015, afl. 316, 17
• ERDMAN, F., Potpourri 1: vernieuwen is niet absoluut veranderen [De invordering van onbetwiste schuldvorderingen], Juristenkrant 2015, afl. 312, 12
• VAN TILBORG, K., [Bestrijding betalingsachterstand] Inning onbetwiste schulden door gerechtsdeurwaarder: preciseringen, Balans 2015, afl. 749, 1-4 en http://www.balans-bilan.be/ (4 december 2015)
• CHABOT, D., 4 Potpourriwetten. Gedroogde bloemen voor een betere justitie, Ad Rem 2015, afl. 4, 28-29
• ALLEMEERSCH, B., BATS, J., De hervorming van justitie bekeken vanuit ondernemingsperspectief, Cah.jur. 2015, afl. 3, 57-65
• Sven Mosselmans, Verstekrechterblokje RW 2004-2005 1552

Rechtspraak: 

Art 806 Gerechtelijk wetboek en de kennelijk ongegronde vordering

• Hof van Cassatie, 13 december 2016, RW 2016-2017, 1090

samenvatting:

Van openbare orde is datgene wat de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt of wat in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij berust.

6. In de context van art. 806 Ger.W. is het inwilligen van een kennelijk ongegronde vordering of een kennelijk ongegrond verweer strijdig met de openbare orde.

Tekst arrest
AR nr. P.16.0421.N

P.D. t/ A.A.J.L.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, van 12 februari 2016.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van art. 806 Ger.W.: het bestreden vonnis wijst de burgerlijke rechtsvordering van de eiser af als ongegrond, zonder vast te stellen dat ze strijdig is met de openbare orde; dat is nochtans vereist door art. 806 Ger.W. dat op grond van art. 2 Ger.W. van toepassing is indien de rechter zich uitspreekt over de burgerlijke rechtsvordering; deze bepaling, zoals gewijzigd door art. 20 van de wet van 19 oktober 2015 “houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie” en in werking getreden op 1 november 2015, is bij gebrek aan specifieke overgangsbepalingen van toepassing op dit geding; eisers hoger beroep werd immers ingeleid op de terechtzitting van 15 januari 2016 en de verweerder heeft op deze terechtzitting verstek gelaten.

2. Art. 806 Ger.W. bepaalt: “In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde.”

3. Uit deze bepaling volgt dat de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij moet inwilligen, tenzij een grond van openbare orde zich daartegen verzet.

4. Uit de wetgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de wetgever het aan de rechter heeft overgelaten om het begrip openbare orde nader in te vullen.

5. Van openbare orde is datgene wat de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt of wat in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij berust.

6. In de context van art. 806 Ger.W. is het inwilligen van een kennelijk ongegronde vordering of een kennelijk ongegrond verweer strijdig met de openbare orde.

7. De rechter bij verstek die de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij niet inwilligt, moet vaststellen dat het inwilligen ervan strijdig is met de openbare orde.

8. Het bestreden vonnis wijst eisers vordering af, zonder vast te stellen dat ze strijdig is met de openbare orde.

Het middel is gegrond.

Noot onder dit arrest in het RW: Sven Mosselmans, Piet Taelman en Karen Broeckx, Geen blinde inwilligingsverplichting voor de rechter bij verstek, RW 2016-2017, 1090.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 22/01/2016 - 17:47
Laatst aangepast op: do, 23/03/2017 - 15:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.