-A +A

Argeidsongevallen herziening

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wanneer de letsels van een arbeidsongeval verergeren of verminderen, of in geval van overlijden kan er een herziening van de worden aangevraagd [KB van 24/1/69, art.10,11 en 12; KB van 13/7/70, art.11 tot en met 17].

De aanvraag moet gesteund zijn op een feit dat zowel nieuw als onvoorzienbaar was.steeds steunen op een onvoorzienbaar nieuw feit.

De aanvraag tot herzieing kan ingediend worden gedurende 3 jaar 

• vanaf de datumvan beslissing van de werkgever tot toekenning van een rente

• vanaf de datum van de kennisgeving tot vaststelling van het akkoord die door de werkgever verstuurd wordt wanneer het ongeval geconsolideerd wordt zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

• vanaf de datum waarop een beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Deze juridische term betekent dat er een vonnis van de rechtbank werd betekend waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is.

Het slachtoffer of de werkgever dient de aanvraag aangetekend, in tweevoud en vergezeld van alle medische verantwoordingsstukken te versturen naar de door de overheid aangewezen dienst (of ambtenaar) waarbij het ongeval moet worden aangegeven.

Deze bevoegde dienst van de tewerkstellende overheid stuurt één exemplaar door naar de dienst arbeidsongevallen van MEDEX. Deze dienst stuurt op zijn beurt de aanvraag door naar het bevoegde centrum en deze roept het slachtoffer op voor onderzoek.

Na afsluiting van het onderzoek - het slachtoffer kan meerdere malen opgeroepen worden - verstuurt MEDEX de besluiten van medische expertise naar het slachtoffer.

Er wordt geen consolidatiedatum vermeld op besluiten na herziening. De datum vanaf wanneer de eventuele gewijzigde rente wordt toegekend gaat immers in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van indienen van de herzieningsaanvraag (KB van 24/01/1969, art. 10§1).

Als het slachtoffer het niet eens is met de ontvangen beslissing beschikt hij over een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen vanaf de datum van betekening van de beslissing kan het slachtoffer.

Het slachtoffer dient dan het beroepsformulier dat is toegevoegd aan de besluiten van de medische expertise in te vullen.

De ambtenaar overhandigt dit formulier aan de arts die werd gekozen om zijn belangen te verdedigen. Deze arts vermeldt zijn identificatiegegevens op het beroepsformulier en voegt er een omstandig medisch verslag aan toe.

 

Deze documenten moeten worden verstuurd naar:

Medex

Diensthoofd Evaluatie lichamelijke schade

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Rechtspraak: 

Hof van Cassatie, 3e Kamer – 14 maart 2011, RW 2012-2013, 177

Art. 72, derde lid Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de eis tot herziening bij tegenvordering mag worden ingesteld tot bij het sluiten van het debat, bij wijze van conclusie die ter griffie wordt neergelegd en aan de andere partijen wordt medegedeeld.

Uit de parlementaire voorbereiding van deze wet volgt dat na het verstrijken van de in art. 72, eerste lid vastgestelde termijn alleen een tegenvordering tot herziening kan worden ingesteld tegen een partij die zelf ook een vordering tot herziening heeft ingesteld.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

NOOT – Zie in dezelfde zin de conclusie van procureur-generaal J.-F. Leclercq in Pas. 2011, 798.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 23/09/2012 - 12:45
Laatst aangepast op: zo, 23/09/2012 - 12:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.