-A +A

Algemene voorwaarden en verplichte vermeldingen bij internetverkopen en webshops

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Situering

 Op verkoop van producten via het internet aan consumenten is de WHPC (Wet van 14 juli 1991) van toepassing. Het betreft een overeenkomst (koop/verkoop) op afstand (art. 77 WHPC): “elke overeenkomst tussen een verkoper en een consument inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf”.

 Art. 78 WHPC bepaalt de verplichte vermeldingen t.a.v. de consument bij tekoopaanbieding op afstand. Zodoende dienen alleszins op de website volgende elementen voor te komen, en dit op heldere, ondubbelzinnige en begrijpelijke wijze:

- identiteit van de verkoper
- de belangrijkste kenmerken van het product (m.i. beschrijving van de modelbrief of –contract en summiere inhoudstafel)
- de prijs (verplichte vermelding inclusief BTW wanneer aan consumenten gericht)
- de leveringskosten (i.c.: via e-mail of FTP, …: onbestaande; indien u de mogelijkheid wenst aan te bieden de stukken via de klassieke post te verkrijgen dient u wel de leveringskosten (indien u deze gerecupereerd wil zien worden) te vermelden (deze mogelijkheid aanbieden lijkt me wel onnodig arbeidsintensief en verhoogt de voor u onrechtstreekse kosten, bij producten of diensten die elektronisch vie e-mail kunnen worden verstuurd).
- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
- het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht
- de wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten
- de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand (bij internet zijn geen extra kosten, beoogd wordt hier vnl. extra telefoonkosten, dus dit element vergt geen nadere aandacht)
- geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs
- de minimumduur van de overeenkomst (in geval van periodieke duurzame dienstverlening of productlevering)

 Art. 79 WHPC bepaalt op zijn beurt dat de consument schriftelijk of op een andere duurzame drager volgende informatie moet ontvangen:

- bevestiging van de inlichtingen vermeld in art. 78 WHPC, i.h.b.: de identiteit van de verkoper, de prijs van het product, de leveringskosten, de wijze van betaling en het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht.
- de eventuele uitoefening van het verzakingsrecht
- echter bij ontstentenis van een verzakingsrecht, de volgende tekst: “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.” (zie infra)
- “klachtenadres”
- Inlichtingen betreffende dienst na verkoop en commerciële waarborgen
- Voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur van meer dan één jaar heeft

Deze informatie dient de cliënt te bereiken bij verkoop van producten: ten laatste bij de levering.

“§ 3. De bepalingen van §§ 1 en 2 zijn niet van toepassing op diensten die zelf met behulp van een techniek voor communicatie op afstand worden uitgevoerd wanneer deze diensten in één keer worden verleend en rechtstreeks door de communicatietechniek-exploitant worden gefactureerd. Niettemin moet de consument in ieder geval in kennis gesteld worden van het geografische adres van de vestiging van de verkoper waar hij zijn klachten kan indienen.”

 Art. 80 WHPC regelt het verzakingsbeding. In geval van verkoop van modelbrieven en – contracten, bestanden, mediabestanden werkt een verzakingsbeding misbruik in de hand. Wanneer het contract reeds werd verleend aan de koper is het moeilijk, zelfs onmogelijk, te controleren of koper het product verder verkoopt, gebruikt, gekopieerd heeft. Uit de aard van de verleende producten is het in deze gevallen van modelln of bestandenverkoop, dan wel softwareverkoop niet aangewezen een verzakingsrecht aan koper te verschaffen. Vandaar dat de verkoper dan gebruik dient te maken van de regeling in §4: “Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het in §§ 1 en 2 bedoelde verzakingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten: 2° betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.”
In dit geval is het van belang de consument van de ontstentenis van een verzakingsrecht te verwittigen, overeenkomstig art. 78, 3° WHPC, zoniet beschikt de consument wel over dergelijk verzakingsrecht.

 Art. 81 WHPC regelt de uitvoering van de overeenkomst. Deze dient uitgevoerd te worden binnen de 30 dagen. Het internet biedt de mogelijkheid de overeenkomst automatisch te laten uitvoeren op enkele seconden, minuten. Een probleem kan optreden in geval van technische problemen waarbij de betaling wel gebeurde en doorging, maar waarbij de levering van het model achterwege bleef. Best wordt op de website nogmaals gestipuleerd dat in geval van technische problemen niet te wijten aan fout van de verkoper, dit een geval van overmacht uitmaakt, waarvoor in voorkomend geval geen schadevergoeding kan toegekend worden. Uiteindelijk beschikt de verkoper, indien niets anders bedongen, over een termijn van 30 dagen om de overeenkomst uit te voeren. Voor de verkoop van modellen via het internet is dit een zeer voordelige termijn, doch hij komt zeer onbillijk over. Iemand die een contract online koopt, doet dit waarschijnlijk voornamelijk voor de snelle levering e.d.m. Vandaar dat u als verkoper best eens goed over de uitvoeringstermijn nadenkt. In elk geval dient u, in geval de uitvoeringstermijn overschreden werd, de betaalde sommen terug te betalen (uiteraard logisch) en dit binnen de dertig dagen.

 Tevens wordt best een exoneratieclausule opgenomen. Hierbij dient rekening gehouden worden met de onrechtmatige bedingen, eveneens onderwerp van de WHPC. Doch inbreuken op deze bedingen hebben NIET de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg maar leiden enkel tot nietigheid van het beding zelf, atlhans wanneer het beding niet een essentieel punt van de overeenkomst vormt. Vandaar dat er in wezen geen probleem is met het opnemen van onrechtmatige bedingen in uw voordeel. U riskeert meestal enkel dat u zich op deze niet meer kan beroepen. Best splitst u ook de algemene voorwaarden op in zoveel mogelijk bedingen als praktisch mogelijk is: bij nietigverklaring van het ene beding is er op die manier hoogstwaarschijnlijk meer kans dat een ander beding, dat er eventueel mee samenhangt, NIET nietig wordt verklaard.

Praktisch

 De makkelijkste betalingswijze is natuurlijk via kredietkaart. U dient wel in het achterhoofd te houden dat betaling met bv. VISA onmiddellijk een aantal klanten uitsluit aangezien niet iedereen over VISA beschikt. Een oplossing hiervoor kan eventueel gevonden worden in het toelaten van betaling via overschrijving, zodat u, van zodra u het verschuldigde bedrag ontviangt, het product of dienst kan geleverd. Een wijd verspreide betalingswijze is het PayPal-systeem (http://www.paypal.be) : veilig en makkelijk in gebruik. Enig nadeel: uw klant dient over een PayPal-account te beschikken en aangezien u geen consument bent zijn er enige kosten verbonden aan de opstart van een account. Echter ook de inbouw van een systeem dat betaling via kredietkaart toelaat, samen met de benodigde beveiliging, zorgt voor kosten.

voorbeeldvoorwaarden:

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met ...(identiteit van de verkoper of dienstverlener met aanduiding van adres, vennootschapsvorm en ondernemingsnummer). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.

VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

 

UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 Supplementair aan deze algemene voorwaarden dient de website aangevuld te worden met de verplichte vermeldingen zoals supra behandeld.
 

Rechtsleer: 

Montero E. Le régime juridique des sites de vente aux enchères sur Internet, DCCR 90-2011, 56

I. Introduction − État des lieux

II. Qualification juridique de l’activité des places de marché électroniques

A. Vente publique ?

B. Mandat, commission, agence commerciale, courtage ?

1. Le titulaire de la PM est-il un mandataire ou un commissionnaire?
2. Le titulaire de la PM est-il un agent commercial?
3. Le titulaire de la PM est-il un courtier

C. Service de la société de l’information

III. Contentieux et régimes juridiques applicables

A. Litiges entre vendeurs et acheteurs

1. L’application du droit commun des obligations et des contrats

2. L’application du régime de la vente

3. L’application de la L.P.M.C.

4. L’application de la L.S.S.I

B. Litiges entre le titulaire de la PM et les tiers

C. Litiges entre le titulaire de la PM et les vendeurs/acheteur

 

 

 

 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 17/10/2009 - 14:44
Laatst aangepast op: zo, 15/05/2011 - 21:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.