-A +A

Advocaat tuchtrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Door de wet van 24 oktober 2014, werd aan de rechter, naast de uitlegging en verbetering een derde mogelijkheid geboden tot correctie van een «gebreklige» eerder door hem gewezen uitspraak.

Een uitspraak is meer dan een vonnis of arrest alleen. Elke beslissing van de rechter en dus ook beschikkingen zijn vatbaar voor aanvulling.
Ook uitspraken die niet (meer) vatbaar zijn voor hoger beroep dan wel gewezen in laatste aanleg zijn vatbaar voor aanvulling.
Op vordering van de procureur-generaal, kan het Hof van Cassatie zijn arresten aanvullen wanneer het Hof heeft nagelaten de omvang van de uitgesproken cassatie te specificeren.
 In hoeverre partijen zullen kunnen beroep doen op art. 794/1 om een vordering tot aanvulling van een cassatiearrest in te stellen wanneer het Hof van Cassatie zou nagelaten hebben op een middel te antwoorden, zal de rechtspraak moeten uitwijzen.

Opgelet niet voor strafzaken en tuchtzaken:

De regels aangaande de uitlegging (art. 793 Ger.W.) en verbetering (art. 794 Ger.W.) zijn van toepassing in burgerlijke zaken, administratieve zaken en strafzaken.

Het toepassingsgebied van art. 794/1 (aanvulling) Ger.W. is beperkt tot burgerlijke zaken en staat dus niet open in tuchtzaken, strafzaken  en administratieve

 

De wet van 24 oktober 2014, verschaft de rechter het recht om niet alleen tot verberering en uitleggning ofer te gaan maar ook tot aanvulling van zijn uitspraken wanneer hij naliet één of meer voor hem aangebrachte geschilpunten te beslechten. Aldus kunnen partijen door deze wet (zonder in beroep te moeten geen) de rechter verzoeken over de door hem vergeten punten een uitspraak te bekomen. Nieuw is ook dat thans de beslagrechter een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing kan uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen."

Uitreksel uit deze wet tot aanpassing van het gerechtelijk wetboek

[...]

Art. 3. Artikel 793 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende :
"De beslagrechter kan een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen."

Art. 4. Artikel 794 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :
"Art. 794. De materiële verschrijvingen en omissies die in een zelfs al in kracht van gewijsde gegane beslissing voorkomen, kunnen altijd worden verbeterd door het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, of door het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.
Evenzo kan de beslagrechter de materiële verschrijvingen en omissies verbeteren die een, zelfs in kracht van gewijsde gegane, beslissing aantasten, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. De gegevens van de verbetering moeten zich bevinden in de tekst zelf van de te verbeteren beslissing."

Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 794/1 ingevoegd, luidende :
"Art. 794/1. Het gerecht dat verzuimd heeft zich over een punt van de vordering uit te spreken kan deze omissie in zijn beslissing ook herstellen zonder aan het in kracht van gewijsde gegane van de andere punten te raken, hierbij rekening houdend met de in artikel 748bis vervatte regels en zonder dat evenwel de in die beslissing bevestigde rechten uitgebreid, beperkt of gewijzigd mogen worden.
Het verzoek dient te worden ingediend ten laatste een jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan."

Art. 7. Artikel 796 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :
"Art. 796. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd bij verzoekschrift op tegenspraak als bedoeld in de artikelen 1034bis tot 1034sexies dan wel bij gezamenlijk verzoekschrift overeenkomstig artikel 706.
Het verzoekschrift kan alleen worden ingediend als de beslissing niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een uitlegging, rechtzetting of herstel van een omissie."

Art. 9. Artikel 799 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :
"Art. 799. De rechter mag een beslissing enkel verbeteren of oordelen over de omissie van een punt van de vordering in zover de beslissing niet is bestreden."

Art. 12. In hetzelfde Wetboek, wordt tussen artikel 801 en artikel 801bis een artikel 801/1 ingevoegd, luidende :
"Art. 801/1. Eenmaal de verbeterde beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, kan de verbeterende beslissing alleen nog worden betwist door cassatieberoep in te stellen."

 

Rechtsleer: 

 V. Van Severen, De rechterlijke dienst naverkoop:
uitlegging, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Commentaar bij de wet van 24 oktober 2012, RW 2014-2015, 123. Klik hier voor inhoudstafel en bronverwijzingen

Gerelateerd
Nog dit: 

Ook het Hof van Cassatie acht zich bevoegd zijn arresten uit te leggen en te verbeteren, als daartoe grond bestaat (Cass. 24 maart 2000, Arr.Cass. 2000, 201; Cass. 21 juni 2001, Arr.Cass. 2001, 1260).

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 20/09/2014 - 15:59
Laatst aangepast op: za, 20/09/2014 - 15:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.