-A +A

Aanvulling, uitlegging en verbetering van een uitspraak thans bij verzoekschrift

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Door de wet van 24/10/2013 bepaalt art. 796 Ger.W. dat de «zaak» – waaronder zowel het verzoek tot uitlegging of verbetering als het verzoek tot aanvulling moet worden begrepen – aan de rechter wordt voorgelegd bij verzoekschrift op tegenspraak zoals bedoeld in art. 1034bis tot 1034sexies Ger.W.

Parijen kunnen ook vrijwillig verschijnen (art. 706 Ger.W.).

 

Uitreksel uit deze wet tot aanpassing van het gerechtelijk wetboek

[...]

Art. 3. Artikel 793 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende :

"De beslagrechter kan een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen."

Art. 4. Artikel 794 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 794. De materiële verschrijvingen en omissies die in een zelfs al in kracht van gewijsde gegane beslissing voorkomen, kunnen altijd worden verbeterd door het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, of door het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.

Evenzo kan de beslagrechter de materiële verschrijvingen en omissies verbeteren die een, zelfs in kracht van gewijsde gegane, beslissing aantasten, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. De gegevens van de verbetering moeten zich bevinden in de tekst zelf van de te verbeteren beslissing."

Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 794/1 ingevoegd, luidende :

"Art. 794/1. Het gerecht dat verzuimd heeft zich over een punt van de vordering uit te spreken kan deze omissie in zijn beslissing ook herstellen zonder aan het in kracht van gewijsde gegane van de andere punten te raken, hierbij rekening houdend met de in artikel 748bis vervatte regels en zonder dat evenwel de in die beslissing bevestigde rechten uitgebreid, beperkt of gewijzigd mogen worden.

Het verzoek dient te worden ingediend ten laatste een jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan."

Art. 7. Artikel 796 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 796. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd bij verzoekschrift op tegenspraak als bedoeld in de artikelen 1034bis tot 1034sexies dan wel bij gezamenlijk verzoekschrift overeenkomstig artikel 706.

Het verzoekschrift kan alleen worden ingediend als de beslissing niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een uitlegging, rechtzetting of herstel van een omissie."

art. 797 Ger.W. bepaalt dat uitlegging en verbetering «ambtshalve» kunnen gebeuren. 

Art. 9. Artikel 799 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 799. De rechter mag een beslissing enkel verbeteren of oordelen over de omissie van een punt van de vordering in zover de beslissing niet is bestreden."

Art. 12. In hetzelfde Wetboek, wordt tussen artikel 801 en artikel 801bis een artikel 801/1 ingevoegd, luidende :

"Art. 801/1. Eenmaal de verbeterde beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, kan de verbeterende beslissing alleen nog worden betwist door cassatieberoep in te stellen."

 

Potpouurri VI verruimt de mogelijkheden tot verbetering van de vonnissen.
Sinds Potpourri VI is de verbetering van een gerechtelijke beslissing niet louter beperkt tot de “materiële verschrijvingen en ommissies”.

Potpourri VI voorziet dat elke kennelijke rekenfout of verschrijving kan worden verbeterd, net zoals elke ander kennelijke leemte dan het in artikel 794/1 Ger.W. bedoelde verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering (met name het achterwege laten van de vermeldingen die zijn opgesomd in artikel 780, eerste lid, 1°, 2°, 4° en 5° Ger.W. en de ontstentenis van de ondertekening voorgeschreven in artikel 782 Ger.W.) en voorts de niet-naleving van de bepalingen van de Taalwet Gerechtszaken die zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.
Aldus voorziet Potpourri VI in de reparatiemogelijkheid van de rechter om zijn rechterlijke beslissing te verbeteren wanneer die een tekortkoming vertoont ten gevolge van een vergissing die met de nietigheid van de beslissing wordt gestraft, met inbegrip van de nietigheden waarin de Taalwet Gerechtszaken voorziet.
De gerechtelijke verbetering kan te allen tijde geschieden, ofwel ambtshalve, ofwel op verzoek van een partij. De verbetering kan tot stand worden gebracht door de rechter die de beslissing heeft gewezen, door de beslagrechter of door de rechter die is gevat is door een beroep tegen de beslissing.

De verbetering kan enkel betrekking hebben op de ontbrekende vermelding van een gegeven of vormvereiste die in de beslissing moest staan en niet op de vervulling van de vormvereiste zelf.
Ingevolge Potourri VI leest art 794 Gerechtelijk Wetboek als volgt:
De materiële verschrijvingen en omissies die in een zelfs al in kracht van gewijsde gegane beslissing voorkomen, kunnen altijd worden verbeterd door het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, of door het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.Evenzo kan de beslagrechter de materiële verschrijvingen en omissies verbeteren die een, zelfs in kracht van gewijsde gegane, beslissing aantasten, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. De gegevens van de verbetering moeten zich bevinden in de tekst zelf van de te verbeteren beslissing.
Het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, het gerecht waarnaar de beslissing werd verwezen of de beslagrechter kunnen te allen tijde ambtshalve of op verzoek van een partij elke kennelijke rekenfout of verschrijving of andere kennelijke leemte dan het in artikel 794/1 bedoelde verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering, met inbegrip van een inbreuk op artikel 780, met uitsluiting van artikel 780, eerste lid 3°, of op artikel 782 en met inbegrip van een louter formele miskenning van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, verbeteren, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.
De verbetering vindt steun in de wet, het dossier van de rechtspleging of de stavingsstukken die werden voorgelegd aan de rechter die de te verbeteren beslissing heeft uitgesproken.
Ingevolge Potourri VI leest art 795 Gerechtelijk Wetboek als volgt:
Het gerecht dat verzuimd heeft zich over een punt van de vordering uit te spreken kan deze omissie in zijn beslissing ook herstellen zonder aan het in kracht van gewijsde gegane van de andere punten te raken, hierbij rekening houdend met de in artikel 748bis vervatte regels en zonder dat evenwel de in die beslissing bevestigde rechten uitgebreid, beperkt of gewijzigd mogen worden.Het gerecht dat verzuimd heeft zich over een punt van de vordering uit te spreken, kan, mits rekening te houden met de in artikel 748bis vervatte regels, dit verzuim herstellen zonder afbreuk te doen aan de over de reeds beslechte geschilpunten uitgesproken beslissingen.Het verzoek dient op straffe van verval te worden ingediend ten laatste een jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Ingevolge Potourri VI leest art 794/1 Gerechtelijk Wetboek als volgt:
De vorderingen tot uitlegging, verbetering of herstel van de omissie van het verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering worden gebracht voor de rechter die de uit te leggen, te verbeteren of te herstellen beslissing heeft gewezen, of voor het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen.
Ingevolge Potourri VI leest art 797 Gerechtelijk Wetboek als volgt:
Uitlegging en verbetering kunnen ambtshalve geschieden.Een rechtsmiddel als bedoeld in Boek III van het vierde deel kan niet worden aangewend wanneer uitsluitend de uitlegging of verbetering van de betrokken beslissing of het herstel in die beslissing van het verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering wordt beoogd. 
Ingevolge Potourri VI leest art 799 Gerechtelijk Wetboek als volgt:
De rechter mag een beslissing enkel verbeteren of oordelen over de omissie van het verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering in zover de beslissing niet is bestreden.
Ingevolge Potourri VI leest art 800 Gerechtelijk Wetboek als volgt:
De griffier maakt, op de kant van de oorspronkelijke beslissing, melding van het beschikkende gedeelte van de uitleggende of verbeterende beslissing, dan wel van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de omissie van het verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering.
Geen uitgifte, afschrift, noch uittreksel van de oorspronkelijke beslissing mag worden uitgereikt, tenzij daarop melding is gemaakt van het beschikkende gedeelte der uitleggende of verbeterende beslissing, dan wel van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de omissie van het verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering.
Ingevolge Potourri VI leest art 861 Gerechtelijk Wetboek als volgt:
De rechter kan een proceshandeling alleen dan nietig verklaren of het niet-naleven van een termijn die op straffe van nietigheid is voorgeschreven sanctioneren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.
Wanneer hij vaststelt dat de bewezen belangenschade kan worden hersteld, maakt de rechter, op kosten van de opsteller van de onregelmatige akte, de verwerping van de exceptie van nietigheid afhankelijk van de uitvoering van de maatregelen waarvan hij de inhoud en de termijn waarna de nietigheid zal worden verkregen, bepaalt. 

Rechtsleer: 

V. Van Severen, De rechterlijke dienst naverkoop:

uitlegging, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Commentaar bij de wet van 24 oktober 2012, RW 2014-2015, 123. Klik hier voor inhoudstafel en bronverwijzingen

Rechtspraak: 

Cassatie 15/12/2004, juridat P041590F

Een vordering tot verbetering van een verschrijving wordt rechtsgeldig bij de strafgerechten aanhangig gemaakt op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.

 

Gerelateerd
Nog dit: 

Ook het Hof van Cassatie acht zich bevoegd zijn arresten uit te leggen en te verbeteren, als daartoe grond bestaat (Cass. 24 maart 2000, Arr.Cass. 2000, 201; Cass. 21 juni 2001, Arr.Cass. 2001, 1260).

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 21/09/2014 - 18:20
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 22:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.