-A +A

aansprakelijkheid van de notaris

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Bij toepassing van deze wetsbepaling heeft de notaris, naast het verlenen van de authenticiteit, een uit zijn vertrouwensopdracht voortvloeiende en ten aanzien van iedere partij te vervullen raadgevingsverplichting met een drievoudig voorwerp: een voorlichtingsplicht, een onderzoeksplicht en een verplichting formaliteiten te vervullen na het verlijden van de akte.

Deze verplichtingen van de notaris zijn te beschouwen als middelen-verbintenissen.
Criterium ter beoordeling van de aansprakelijkheid van de notaris is bijgevolg de abstracte vergelijking van de gedraging van de notaris met de veronderstelde gedragswijze van een normaal zorgvuldig en omzichtig notaris (de goede huisvader) geplaatst in dezelfde concrete externe omstandigheden. Fout is er zodra er een afwijking is van de veronderstelde gedraging van de goede huisvader.

In deze zaak staat vast dat de appellant voor het verlijden van de notariële akte niet heeft gecontroleerd of artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 nog steeds van kracht was.

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 B.W. dient wie een ander schade berokkent, die schade volledig te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde in de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden als de daad waarover hij zich beklaagt, niet zou zijn gesteld.

De benadeelde van een onrechtmatige daad heeft recht op volledige vergoeding van zijn schade. Hij is niet verplicht zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Hij moet alleen de redelijke maatregelen nemen om het nadeel te beperken als dat met de houding van een redelijk en voorzichtig persoon strookt (zie ook: Cass., 14 mei 1992, www.cass.be).

Hof van beroep Antwerpen 05/11/2012 iuridat

De aansprakelijkheid van een notaris wanneer hij optreedt als openbare ambtenaar (bv. bij het verlijden van een notariële akte) is volgens de meerderheidsopvatting in rechtsleer en rechtspraak buitencontractueel en dit gesteund op artikel 1 van de wet tot regeli,ng van het notarisambt.

• Cass. 24 september 2004
• Hof van Beroep Gent 24 januari 2008, NJW 2008, 313.

Wanneer de notaris wordt aangesproken voor zaken waarin hij optreedt niet in zijn zuivere hoedanigheid van notaris, maar als beoefenaar van een vrij beroep of zakenman, hetgeen perfect legaal is, zoals bij het opstellen van een onderhandse akte, is zijn aansprakelijkheid contractueel. Zie Cass. 23 oktober 2008, RW 2009-2010, 1349, met noot De aard van de aansprakelijkheid van de notaris bij een onderhandse akte en bij een authentieke akte van NORDIN E., lees deze noot met paswoord RW

Rechtsleer: 

• Rens R. en Rens J.L., Professionele aansprakelijkheid van de notaris (I963-64) Overzicht van rechtspraakU kan deze bijdrage lezen via deze link die verwijst naar de website van TPT online open acces

• De beroepsaansprakelijkheid van de notaris en de draagwijdte van zijn informatieplicht, Frank Buyssens, noot onder Brussel 16 oktober 2008, arrest waarin de notariële verantwoordelijkheid bij de schatting van een onroerend goed werd beoordeeld. T. Fam 2012/3, 73

Rechtspraak:

• Over de aansprakelijkheid van de notaris bij de tekortschatting en/of verkeerde opgave stedenbouwkundig statuut onroerend goed, zie Antwerpen 7 april 2014, RABG 2015/11, 791.
• • Over de aansprakelijkheid van de notaris die uitbetaalt ondanks bewarend beslag onder derden zie Gent 28/03/2013, RABG 2015/11

Rechtsleer: 

Notaris is volledig aansprakelijk voor bodemverontreiniging, Bernard Vanheusden, de Juristenkrant, 10 maart 2017 pagina zes.

In deze bijdrage bespreekt de auteur een arrest van het Hof van beroep te Brussel, Eerste Kamer 22 februari 2017-2 1012/AR 2619.

Artikel 102 van het bodemdecreet bepaalt dat risicogronden gronden zijn waarop een risico-inrichting gevestigd was. Deze gronden zijn slechts vatbaar voor overdracht na een voorafgaand oriënterend bodemonderzoek (zie bijlage één van Vlarem II).

In de besproken rechtzaak had de notaris van de verkoper wel degelijk stukken overgemaakt aan de notaris van de koper, doch deze waren niet volledig en waren voor een deel gesteund op loutere telefonische en niet schriftelijk bevestigde berichten van de stad.

Koper en verkoper gaven de notaris een opdracht om niet te wachten tot het antwoord van de stad en de verkoopakte reeds te verlijden. Aldus geschiedde. Kort na de verkoop, besliste de koper om het goed opnieuw door te verkopen. Hierbij kwam dan vast te staan dat de notarissen al te voorbarig hadden gehandeld.

Inmiddels werd het uitgebleven schriftelijk antwoord van de stad ontvangen waaruit blijkt dat er wel degelijk een voorafgaand oriënterend bodemonderzoek diende plaats te vinden. Dit onderzoek werd dan ook uitgevoerd. Omdat ongelukken nooit alleen komen, bleek dan uit dit onderzoek dat er wel degelijk sprake was van verontreiniging.

In haar arrest van het Hof van beroep te Brussel de dato 22 februari 2017 werden de notarissen aansprakelijk gesteld voor alle kosten van de bodemonderzoeken, en voor de kosten van de bodemsanering, en met de kosten gerelateerd met de vertraagde doorverkoop en met de niet afsluiting van de vereffening van de verkoper.

Zie ook:
A. Keereman, notarissen moeten beter communiceren zegt ombudsnotaris, Juristenkrant 10 mei 2017, pagina 7.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 25/04/2010 - 18:21
Laatst aangepast op: di, 23/05/2017 - 16:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.