-A +A

aandelenregister

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een aandelenregister is een boek waarin elke houder van een aandelen in de vennootschap vermeld wordt met opgave van diens volledige identiteit, het aantal aandelen waarvan hij houder is, de gedane stortingen op de aandelen en waarin ook de data van verwerving en overdracht vermeld worden.

Zie de artikelen 233, 357 en 463 W. Venn.

Uitreksel uit het wetboek van vennootschappen:

artikel 233 In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.
In het register van aandelen wordt aangetekend :
1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
In het register van obligaties wordt aangetekend :
1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties;
2° de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Art. 357. § 1. In de zetel van de coöperatieve vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen.
§ 2. In het aandelenregister wordt aangetekend :
1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
5° de gedane stortingen;
6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.
§ 3. Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.
Met betrekking tot de inschrijvingen in het aandelenregister van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, verbindt de in het eerste lid bedoelde handtekening de ondertekenaar slechts op voorwaarde dat zij wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding : " Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis ".

 

Art. 463. (NV) In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam als bedoeld in artikel 460. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.
(De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De Koning kan voorwaarden opleggen aan welke het elektronische register dient te voldoen.) <W 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>
In het register van aandelen op naam wordt aangetekend :
1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° (de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, indien de statuten het toelaten.) <W 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
4° de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625.
In het register van de winstbewijzen op naam en van de effecten op naam die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks recht geven, wordt aangetekend :
1° de vermelding van de aard van deze effecten;
2° de datum van hun uitgifte;
3° de voorwaarden van hun overdracht;
4° (de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van winstbewijzen op naam in gedematerialiseerde winstbewijzen voor zover de statuten omzetting toelaten;) <W 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>
In het register van de obligaties op naam wordt aangetekend :
1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties;
2° de overdrachten en overgangen van obligaties met hun datum en de omzetting van obligaties op naam in obligaties aan toonder of in gedematerialiseerde obligaties, voor zover de statuten omzetting toelaten.
 

 

Franse term: 
registre des actions
Rechtsleer: 

WAUTERS, B., Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister, TRV 1998, 529-532.

MAES, X., Het bewijs van de toetreding en uittreding in een coöperatieve vennootschap, TBH 2010, afl. 4, 366-368

VAN BRUYSTEGEM, B., Art. 357 W. Venn - Bijdragen in boek - In: X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 18 p - april 2002

STOLLE, L., Het aandeelhoudersregister: minder bewijskrachtig dan u dacht, B.I.B. Revue 1996, afl. 1, 48-52.

 

PINTE, F., Art. 357 C.soc, Bijdragen in boek - In: X., Commentaire systématique du 'nouveau' Code des sociétés, 2 p - september 2001

MOURY, A., La sanction du défaut d'inscription au régistre d'une société coopérative, Ann. dr. Liège 1987, 327-333.

 

VANDER LINDEN, M., Het bewijs van aandeelhouderschap, Acc. Thema's (M) 1985, afl. 5, 7-11

Rechtspraak: 

Luik (7e k.) 15 januari 2009 JLMB 2009, afl. 39, 1840 en http://jlmbi.larcier.be (14 december 2009)

Het aandelenregister dat wordt beoogd in art. 357 W. Venn., wordt opgesteld door de zaakvoerder. Het is niet meer vereist dat het register wordt ondertekend door de vennoot, zelfs in geval van overdracht van effecten van een cvoa. De zaakvoerder moet erop toezien dat enkel de verrichtingen waarvoor hij over gedateerde en ondertekende bewijskrachtige documenten beschikt, worden ingeschreven.

In dit opzicht, aangezien het gaat om de cvoa en de hoedanigheid van vennoot, onder meer na een overdracht van effecten, moet de handtekening die moet voorkomen op de bewijskrachtige documenten worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”. Bij gebrek hieraan is de ondertekenaar niet aansprakelijk en volgens sommigen zou zijn hoedanigheid van vennoot zelfs worden aangetast. In deze omstandigheden moet de zaakvoerder controleren of het document waarop hij zich steunt, voldoende uitdrukkelijk is betreffende de aangegane verbintenis. Dit is onder meer het geval indien de verbintenis een uittreksel van de statuten bevat. De loutere verwijzing naar de kennis van de statuten, zonder dat een uittreksel van de bepaling met betrekking tot de hoofdelijke en persoonlijke verbintenis wordt opgenomen, voldoet daarentegen niet aan de vereiste van “goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis” die vereist is door de wet naast de handtekening van de nieuwe vennoot.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 18/01/2011 - 22:20
Laatst aangepast op: zo, 17/04/2011 - 21:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.