-A +A

Indicatieve Tarificatie honoraria

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Indicatief honorarium

volgens omschreven prestatie 

Dit uitgebreid overzicht van prestaties verschaft u een idee van onze honoraria exclusief de kosten. Deze tarificatie is indicatief en subsidiair aan andere overeenkomsten.

Principieel geven wij u bij aanvang van onze tussenkomsten een idee van de kosten en erelonen. Indien u dit wenst stellen wij een bindend engagement op. Voor een eerste consultatie met richtinggevend advies rekenen wij 100 euro aan. Ons basisuurtarief bedraagt 125 euro (tarief 2011)aan.

U kan zelf de kosten aanzienlijk beperken door een zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk bundel mee te brengen.
Maak een map met:

- Alle identiteiten van alle betrokken partijen
- Een korte samenvatting van het probleem met eventueel schema en een chronologisch overzicht
- Uw concrete vragen en verwachtingen 
- Uw bewijsstukken (orden deze zo goed mogelijk en voorzie deze van nummertjes en zo mogelijk een inventaris

Nadat wij tijdens deze consultatie een schets hebben kunnen maken van de problematiek en u een voorstel van concrete aanpak kunnen voorleggen, kunnen wij u ook onmiddellijk een kostenraming bezorgen. Het is zeer moeilijk om u een idee te geven van de kosten en honoraria, zolang wij uw probleem niet volledig kennen en wij de aanpak met u niet besproken hebben, net zo min een garagist u een prijsraming kan bezorgen zonder uw voertuig gezien te hebben. Om u toch een idee te bieden vindt u hierna een louter indicatieve tabel waarin de meest diverse procedures worden opgenomen en waarin ze onderling worden gewogen op basis van de gemiddeld veronderstelde complicatie graad. Onmiddellijk dient hieraan toegevoegd dat een en ander slechts een gemiddeld overzicht biedt van gemiddelde procedures.

De prestaties worden hierbij getaxeerd aan de hand van een puntensysteem. Een punt staat voor een prestatie-eenheid waarbij als vergelijkingspunt een consultatie van 1 uur met een punt gelijkgesteld wordt. Hte puntensysteem werd samengesteld aan de hand van gemiddelden waarbij er geen complicaties in de procedure werden voorzien en gelden dus slechts voor 1 aanleg en maximum 2 conclusies en 1 pleidooi per zaak.

Maar elke zaak is verschillend. In praktijk worden door ons striote timesheets bijgehouden waarop alle gepresteerde uren en gemaakte kosten worden bijgehouden en verantwoord op basis waarvan de berekening wordt uitgevoerd.


1. PRESTATIES NIET GEVOLGD DOOR EEN PROCEDURE
1.1. Consultatie
(per consultatie) 1
1.2. Consultatie buiten het kantoor
(gevangenis, psychiatrische instelling,...) 3  meer de reistijd)
1.3. Schriftelijk advies 4
Opstelling van de klacht 2 à 7
1.4. Regeling in der minne
(per tegenpartij 2 à 5) en in functie van belang zaak en gespendeerde tijd
2. FAMILIEPROCESRECHT
2.1. Vredegerecht
2.1.1. Geschillen tussen echtgenoten tussen 15 en 30
2.1.2. Onderhoudsvorderingen tussen 15 en 30
2.1.3. Verzegeling 12 (vacatie verzegeling +4)
2.1.4. Adoptie (verzoekschrift) 30
2.1.5. Familieraad 15
2.1.6. Geesteszieken (wet van 26/06/1990 en koninklijk besluit van 18/07/1991) 18
Bijkomende verschijning + 6
Bijlagen (oktober 2002) 20
2.2. Rechtbank van eerste aanleg
2.2.1. Verlengde minderjarigheid 18
2.2.2. Scheiding van tafel en bed of echtscheiding door onderlinge toestemming :
onderhandelingen, voorafgaande overeenkomst en neerlegging van het
verzoekschrift 16 + 1 per uur onderhandeling/bemiddeling
2.2.3. Scheiding van tafel en bed of echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting : 25
verzoekschrift wegens overspel + 8
onderhoudsgeld + 15 getuigenverhoor +7 per getuigenverhoor; begeleiding en diverse problemen en opvolging 1 punt per maand; bijkomende consultaties: 1
2.2.4. Scheiding van tafel en bed of echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 20
onderhoudsgeld + 15
2.2.5. Vereffening en verdeling in alle materies :
— zonder tussenkomst notaris en zonder onroerende goederen 18
— tussenkomst notaris en akkoord ontwerp vereffening 20 à 40 (in functie complicaties en vermogen)
— met procedure tussen 15 en 50
2.2.6. Andere geschillen tussen echtgenoten 15 à 50
2.2.7. Vordering tot nietigverklaring van het huwelijk tussen 20 en 45
2.3. Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
2.3.1. Dagvaarding 15
2.3.2. Verzoekschrift 10
2.4. Jeugdrechtbank (burgerlijke rechtspleging)
2.4.1. Geschillen met betrekking tot de ouderlijke macht, het recht op bewoning
en op persoonlijk contact van de ouders en grootouders 25
met onderhoudsgeld + 15
2.4.2. Adoptie en volle adoptie 40
3. AFSTAMMINGSRECHT
3.1. Vredegerecht
Procedure en/of verschijning (voor het volledig geschil) 8
3.2. Rechtbank van eerste aanleg
3.2.1. Afstammingsprocedure (eiser) 15
Verzoekschrift tot aanstelling voogd ad hoc + 5
3.2.2. Afstammingsprocedure (verweerder)
— met betwisting 15
— zonder betwisting 8
3.2.3. Procedure vordering tot levensonderhoud (artikelen 336 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek)
— Procedure in raadkamer 8
Behandeling voor de rechtbank + 15
4. ANDERE BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN
(met uitzondering van wegverkeer)
4.1. Vredegerecht
4.1.1. Verzoening 5
4.1.2. Laatste aanleg 8
4.1.3. Eerste aanleg 15
4.1.4. Afbetalingstermijnen (in verweer) 5
4.1.5. Afbetalingstermijnen als eiser (consumentenkrediet) 10
4.1.6. Rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift 10
4.2. Rechtbank van Eerste Aanleg, beslagrechter en Rechtbank van Koophandel
4.2.1. Verzoening 5
4.2.2. Afbetalingstermijnen als verweerder 5
4.2.3. Laatste aanleg 15
4.2.4. Eerste aanleg 20
4.2.5. Eenzijdig verzoekschrift 10
4.2.6. Collectieve schuldenregeling
— neerlegging verzoekschrift 15
— verdere opvolging na de toelaatbaarheid 10
4.3. Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg en van de Rechtbank van Koophandel
4.3.1. Kort geding op dagvaarding 15
4.3.2. Eenzijdig verzoekschrift 10
4.4. Arbitrage 15
5. SOCIALE ZAKEN
5.1. Arbeidsrechtbank
5.1.1. Alle geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst 15 à 25
5.1.2. Arbeidsongevallen alle procedures 10 à 25
met betwisting van de kwalificatie als arbeidsongeval + 10
5.1.3. Sociale zekerheid en sociale bijstand
— Betwistingen in alle materies 15
— Afbetalingstermijnen als verweerder 5
5.1.4. Verzoening 5
5.2. Voorzitter van de Arbeidsrechtbank
5.2.1. Dagvaarding in kort geding 15
5.2.2. Eenzijdig verzoekschrift 10
6. WEGVERKEER
6.1. Verdediging op strafgebied 3 à 8
Verdediging op strafgebied in aanwezigheid van een burgerlijke partij + 7
Rechtstreekse dagvaarding + 5
6.2. Burgerlijke partij 10
6.3. Burgerlijke rechtspleging
6.3.1. Laatste aanleg 15
6.3.2. Eerste aanleg 20

7. STRAFZAKEN ANDERE DAN WEGVERKEER
7.1. Verdediging op strafgebied
7.1.1. Politierechtbank 8
met burgerlijke partij + 7
7.1.2. Correctionele Rechtbank en Krijgsraad 25
met burgerlijke partij + 7
bijkomende daadwerkelijke zitting andere dan uitstel + 6; (zware feiten  en ingewikkelde of omvangrijke bundels + 20 of te bespreken)
7.1.3. Raadkamer (per verschijning) 12
7.1.4. Hof van Assisen (verdediging en burgerlijke partij) per dag 25
7.2. Stelling van burgerlijke partij (behalve Hof van Assisen) 10
Bijkomende zitting andere dan uitstel + 6
7.3. Genadeverzoek 15
7.4. Eerherstel 15
7.5. Commissie voor sociaal verweer (per verschijning) 15
7.6. Voorwaardelijke invrijheidstelling 15
7.7. Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 10
7.8. Bemiddeling in strafzaken. Herstelbemiddeling 8
7.9. Verschijning voor een personeelscollege in het kader van de voorlopige of
voorwaardelijke invrijheidstelling. Verschijning voor de commissie V.I 10
7.10. Verzoekschrift wet Franchimont 10
Verzoekschrift beperkt tot inzagerecht 5
7.11. Uitlevering 15

8. JEUGDZAKEN
(andere dan burgerlijke)
8.1. Jeugdrechtbank 15
met burgerlijke partij + 7
8.2. Jeugdrechter
Eerste verschijning 12
Bijkomende verschijning + 3
Verschijning tijdens het weekend en op feestdagen + 4
8.3. Verdediging voor comite´ bijzondere jeugdzorg /
Bemiddelingscommissie bijzondere jeugdzorg 15
8.4. Andere procedures (per verschijning met maximaal 21 punten per jaar) 3
9. ADMINISTRATIEF RECHT
9.1. Procedure voor een administratieve overheid of een administratief
rechtscollege andere dan de Raad van State Bijvoorbeeld gemeente,
bestendige deputatie, O.C.M.W.,R.V.A.,... 20
Commissariaat-generaal voor vluchtelingen, Vaste Beroepscommissie... doorverwijzing
9.2. Raad van State ... doorverwijzing
10. FISCAAL RECHT
— bezwaarschrift 15
— procedure ten gronde 20

11. VERZET ALS VERWEERDER
2/3 van de punten toegekend voor een nieuwe procedure.
12. HOGER BEROEP
Zelfde punten als voor de procedure in aanleg.
13. CASSATIE
Strafprocedure 65
14. ARBITRAGEHOF 65
15. INTERNATIONALE RECHTSCOLLEGES 150
16. PROCEDURE VOOR EEN GESCHILLENCOMMISSIE
(C.D.V., overlegcommissie spaarbanken,...) 15
17. PRESTATIES EIGEN AAN EEN NIET-STRAFPROCEDURE
17.1. Zitting getuigenverhoor (per zitting) + 10
17.2. Persoonlijke verschijning (per verschijning) + 6
17.3. Heropening van de debatten (per heropening) + 6
17.4. Verwijzing naar de arrondissementsrechtbank + 6
17.5. Interpretatie of wijziging van een gerechtelijke beslissing + 6
17.6. Deelname aan een deskundigenonderzoek (per vergadering) + 6
17.7. Plaatsopneming (per vergadering) + 6
17.8. Verzoek om rechtsbijstand + 3

18. OP- EN NEERREIZEN
De tijd benodigd voor het op- en neerreizen wordt vergoed naar rata van een half punt voor iedere 20 km die specifiek voor een bepaalde zaak vanaf het kantoor wordt afgelegd.
19. Voor de taken waarin de lijst van de aan te rekenen punten niet uitdrukkelijk voorziet, wordt  er per analogie gewerkt te worden.

Voor ondernemingen, invorderingen en cliënten met veelvuldige zaken kunnen bijzondere overeenkomsten aan gunstige tarieven worden afgesproken of abonnementen aan vaste prijs. Wij zoeken samen met u naar een betaalbare oplossing en houden hierbij rekening met uw mogelijkheden. Aldus staan we principieel niet afkerig tegen gespreide betalingen.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: wo, 16/11/2011 - 21:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.