-A +A

Het voorrecht van de kosten tot behoud van de zaak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Krachtens art. 20, 4° Hypotheekwet is de schuldvordering voor kosten gemaakt voor het behoud van een roerende zaak bevoorrecht.

Onder kosten tot behoud van de zaak gedaan, in de zin van art. 20,4° Hyp. W., dient verstaan te worden: "alle uitgaven zonder dewelke de zaak geheel of gedeeltelijk zou zijn tenietgegaan of tenminste niet meer geschikt zou zijn voor het gebruik waartoe zij bestemd was"

Rechtsleer: Mireille Knockaert, Het voorrecht van de kosten tot behoud van de zaak, Jura Falconis: klik hier

Indien de tussenkomst van een advocaat strekt tot behoud van de zaak van zijn cliënt, is het ereloon bevoorrecht. Hierbij wordt niet alleen het succes, maar ook de opportuniteit beoordeeld (Luik 28 november 1986, JLMB 1987, noot J. Caemaex). Het louter afweren van een vordering wordt niet aanzien als een kost tot behoud (Kh. Ieper 12 oktober 1998-99, 1226).

Op basis van het beroepsgeheim kan een advocaat weigeren om zijn prestaties te detailleren. In concreto wordt geoordeeld of dit terecht is. Hezt beroepssgeheim wordt geschonden wanneer derden door deze onthulling een voordeel of nuttige kennis zouden kunnen krijgen in procedures tegen de cliënt van de advocaat. Hiertoe zal de rechtbank het advies inwinnen van de stafhouder. Wanneer het beroepsgeheim terecht werd ingewonnen en hierdoor de prestaties niet kunnen gedetailleerd worden, kan de advocaat ook geen voorrecht tot behousd van de zaak inroepen. Zie Elien Dewitte, Kosten en erelonen versus Beroepsgeheim en kosten tot behoud van de zaak, noot onder  Hof van Beroep Gent, NJW 2015-2016, 326, 547.

Rechtspraak

• Hof van Beroep te Gent, 7 november 2016, RW 2016-2017, 1101

samenvatting

Een vrachtwagen die niet behoorlijk en regelmatig onderhouden wordt, verliest waarde en gaat uiteindelijk vroegtijdig kapot. Om de waarborg op een voertuig te kunnen behouden, is het correct onderhoud een voorwaarde. Bij elk onderhoud of herstelling aan een voertuig geeft de garage trouwens de kilometerstand door aan de vzw CarPass. Een voertuig kan wettelijk niet doorverkocht worden zonder het attest met de kilometerstanden bij de uitgevoerde handelingen, wat er nogmaals op wijst dat vanaf 2006 onderhoud het voertuig mee in stand hield. Ten slotte is een onvoldoende herstelde en onderhouden vrachtwagen een belasting voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. Op die manier wordt een gebrekkig onderhouden vrachtwagen niet meer geschikt voor het gebruik waarvoor hij bestemd is, namelijk een binnen de normen vervuilend transportmiddel voor vracht.

Aldus zijn kosten voor het herstel en het onderhoud van een vrachtwagen te beschouwen als kosten gemaakt voor het behoud van die vrachtwagen en zijn bijgevolg bevoorrecht.

tekst arrest

NV B.N. t/ Faillissement BVBA T. en NV M.-B. A....

II. Situering van de betwisting

3. BVBA T. werd failliet verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk van 8 juli 2011. Mr. S. Vanden Bulcke werd aangesteld als curator.

Met aangifte van schuldvordering in het faillissement van de BVBA T. vordert NV D.L.B., thans genoemd NV B.N., de opname in het bevoorrecht passief voor 62.846,41 euro ingevolge haar inschrijving op het handelsfonds en art. 20, 5o Hyp.W. voor het door haar gefinancierde voertuig.

4. Met de inleidende dagvaarding (...) en in latere conclusies vroeg NV D.L.B., thans genoemd NV B.N., te zeggen voor recht dat de schuldvordering van NV M.-B. A., ingediend in het passief van het faillissement van de BVBA T., niet aanvaard kan worden in het bevoorrecht passief (op grond van art. 20, 4o Hyp.W.), maar enkel in het gewoon passief ten belope van een bedrag van 2.997,15 euro.

NV B.N. was van oordeel dat de schuldvordering van NV M.-B. A. louter betrekking heeft op kosten van onderhoud van de zaak (het voertuig M. type ...) en geenszins op kosten tot behoud van de zaak. Zij voerde aan benadeeld te zijn door de onterechte aanvaarding van de schuldvordering van de NV M.-B. A. in het bevoorrecht passief, aangezien het voorrecht van art. 20, 4o Hyp.W. primeert op de voorrechten waarop zijzelf zich kan beroepen (art. 22, eerste lid Hyp.W.)....

5. De curator vorderde de afwijzing van de vordering als onontvankelijk ingevolge laattijdigheid (art. 69 Faillissementswet), minstens ongegrond.

6. NV M.-B. A. concludeerde tot de ongegrondheid van de vordering (...).

7. Samengevat stelde de eerste rechter vast dat het bezwaar van de NV B.N. tegen de verificatie van de vordering van de NV M.-B. A. niet is ingebracht binnen de termijn zoals bepaald in art. 69 Faillissementswet, maar dat er geen wettelijke sanctie is bepaald voor het niet in acht nemen van de termijn en dat het niet gaat om een vervaltermijn, zodat de vordering wel ontvankelijk is.

De eerste rechter was, anders dan de curator, van oordeel dat een bezwaar tegen een opname van een schuldvordering kenbaar moet worden gemaakt en opgelost moet zijn vooraleer de curator de rekening aan de schuldeisers voorlegt. Hij oordeelde dat de door de NV M.-B. A. aangerekende prestaties behoren tot de kosten tot behoud van de zaak zoals bedoeld in art. 20, 4o Hyp.W., behoudens de aanrekening van een “Handeling Nederlands” op een factuur (...) ten bedrage van 24,20 euro, inclusief BTW.

Voor wat de verwijlinteresten en het schadebeding (in totaal 387,45 euro) betreft, kon de schuldvordering volgens de eerste rechter slechts worden opgenomen in het gewoon passief, zoals gevorderd.

De eerste rechter willigde de vordering dan ook gedeeltelijk in en besloot tot de opname van de schuldvordering van de NV M.-B. A. in het gewoon passief van het faillissement voor 411,65 euro, en in het bevoorrecht passief voor 2.585,50 euro ingevolge art. 20, 4o Hyp.W....

III. Grieven – Voorwerp van het hoger beroep...

9. NV B.N. vordert de inwilliging van haar hoger beroep, de hervorming van het bestreden vonnis en de toekenning van haar verzoek om te zeggen voor recht dat de schuldvordering van NV M.-B. A. ingediend in het passief van het faillissement van de BVBA T. aanvaard wordt in het gewoon passief ten belope van een bedrag van 2.675,11 euro en in het bevoorrecht passief ten belope van een bedrag van 322,04 euro (art. 20, 4o Hyp.W.)...

10. De curator besluit tot de ongegrondheid van het hoger beroep. Zij berust in het vonnis in zoverre de eerste rechter heeft geoordeeld dat de schuldvordering van de NV M.-B. A. kan worden opgenomen in het passief van het faillissement van de BVBA T. ten belope van 411,65 euro in het gewoon passief en ten belope van 2.585,50 euro in het bevoorrecht passief op grond van artikel 20, 4o Hyp.W....

11. NV M.-B. A. vraagt het principaal hoger beroep ongegrond te verklaren....

IV. De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen

Eerste betwisting in hoger beroep: is art. 20, 4o Hypotheekwet van toepassing op de facturen van NV M.-B.

12. Appellante argumenteert dat de facturen van de nv M.-B. slaan op het onderhoud van de vrachtwagen en daarom niet dienden tot behoud van de zaak.

Het hof volgt deze argumentatie niet. Krachtens art. 20, 4o Hypotheekwet is de schuldvordering voor de kosten gemaakt tot het behoud van de (roerende) zaak bevoorrecht. De facturen van M.-B. aan de gefailleerde betroffen werken aan en producten voor een vrachtwagen.

Een vrachtwagen die niet behoorlijk en regelmatig onderhouden wordt, verliest waarde en gaat uiteindelijk vroegtijdig kapot. Om de waarborg op een voertuig te kunnen behouden, is het correct onderhoud een voorwaarde. Bij elk onderhoud of herstelling aan een voertuig geeft de garage trouwens de kilometerstand door aan de vzw CarPass. Een voertuig kan wettelijk niet doorverkocht worden zonder het attest met de kilometerstanden bij de uitgevoerde handelingen, wat er nogmaals op wijst dat vanaf 2006 onderhoud het voertuig mee in stand hield. Ten slotte is een onvoldoende herstelde en onderhouden vrachtwagen een belasting voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. Op die manier wordt een gebrekkig onderhouden vrachtwagen niet meer geschikt voor het gebruik waarvoor hij bestemd is, namelijk een binnen de normen vervuilend transportmiddel voor vracht.

Het bestreden vonnis wordt in dit onderdeel bevestigd.... 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: do, 23/03/2017 - 20:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.