-A +A

het recht van een burgerlijke partij om in een gerechtelijk onderzoek beroep te doen op een detective

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Hof van Cassatie, 2e Kamer – 24 april 2007, R.W. 2007-2008, 1198 met noot D. De Smet

De enkele omstandigheid dat de onderzoeksrechter gelast is met het onderzoek naar een misdrijf, belet de burgerlijke partij niet om, zelf of door een privédetective, met betrekking tot het schadegeval dat het gevolg is van dat misdrijf, een intern onderzoek te doen en de aldus ingewonnen inlichtingen aan de onderzoeksrechter mee te delen.

Het Hof van Cassatie geeft  geen vrijgeleide aan de burgerlijke partij om achter de rug van de onderzoeksrechter een privéonderzoek te starten. De burgerlijke partij mag enkel een parallel onderzoek voeren over het «schadegeval» dat het gevolg is van het strafbaar feit dat het voorwerp uitmaakt van het gerechtelijk onderzoek. Bewijs dat nuttig is voor de strafvordering kan dus enkel door de politie of de onderzoeksrechter worden verzameld.
 

 rechtspraak: bewijs foto's van privédetectives

• Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen, 8e B Kamer – 7 maart 2007,332

samenvatting:

Het beeldmateriaal van een observatie door een privé- detective, uitgevoerd op een openbare plaats, conform de wet tot regeling van het beroep van privédetective, zonder enige aanwending van onwettige middelen en zonder dat de detective de gedragingen heeft uitgelokt, vormt een geoorloofd bewijs

tekst van het vonnis

Eerste verweerder is orthopedisch chirurg en beoefent zijn beroepsactiviteit onder meer in het ziekenhuis van tweede verweerster.

Volgens eerste verweerder raadpleegde eiseres hem voor het eerst op 26 november 1996 wegens nekklachten.

Op 25 september 1997 werd in de kliniek van tweede verweerster een ingreep uitgevoerd door eerste verweerder, welke ingreep bestond uit een discectomie, uncectomie en arthrodese met een osteosyntheseplaat, die werd geproduceerd door verweerster in tussenkomst en vrijwaring.

Op 29 september 1997 verliet eiseres de kliniek.

Gelet op de aanhoudende klachten van eiseres en de vaststelling dat een vijs was losgekomen van de osteosyntheseplaat, werd beslist om de cervicale plaat opnieuw te verwijderen. Deze tweede ingreep werd door eerste verweerder uitgevoerd op 30 april 1998.

Volgens eiseres ondervond zij na deze tweede ingreep nog steeds klachten en kon zij haar dagdagelijkse bezigheden niet meer op een normale manier uitvoeren.

Omdat eiseres eerste verweerder en tweede verweerster aansprakelijk acht voor haar aanhoudende klachten heeft zij op 19 januari 1999 eerste verweerder en tweede verweerster gedagvaard.

Op 16 maart 1999 heeft eerste verweerder verweerster in tussenkomst en vrijwaring gedagvaard.

Bij vonnis van 29 juni 1999 heeft de 2B kamer van deze rechtbank een college van deskundigen aangesteld.

Op 9 juli 2003 heeft het college van deskundigen zijn definitief verslag neergelegd ter griffie van deze rechtbank.

Het college van deskundigen besluit dat zowel eerste verweerder als verweerster in tussenkomst en vrijwaring fouten hebben begaan..

Voor wat de klachten van eiseres betreft, verwijst het college naar de uitgebreide eigenhandige beschrijving van klachten door eiseres zelf.

Ten slotte neemt het college een blijvende fysieke invaliditeit van 70% in aanmerking. De morele schade wordt op een schaal van 1 tot 7 bepaald op 5 en de esthetische schade op 4.

De prognose wordt omschreven als zeer onzeker.

Eerste verweerder voert aan dat hij in strijd met de besluitvorming van het college van deskundigen er steeds rotsvast van overtuigd is geweest dat de door eiseres ten gevolge van de operatieve ingrepen geformuleerde klachten niet alleen niet objectiveerbaar zijn, maar daarenboven niet eens reëel zijn.

Teneinde deze stelling kracht bij te zetten werd daarom op zijn verzoek door het detectivebureau BVBA B. in de periode van 3 juni 2005 tot 1 juli 2005 een onderzoek ingesteld naar de dagdagelijkse bezigheden van eiseres.

Op 1 juli 2005 werd het detectivebureau bijgestaan door een gerechtsdeurwaarder die de observaties die dag volgde.

Zich baserende op de rapporten van het detectivebureau en het door haar op DVD opgenomen beeldmateriaal en het proces-verbaal van vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder voeren eerste verweerder, tweede verweerster en verweerster in tussenkomst en vrijwaring aan, dat blijkt dat eiseres wel alle dagdagelijkse handelingen kan verrichten zonder enige merkbare hinder. Zij betwisten dan ook dat eiseres in werkelijkheid enige schade heeft geleden ten gevolge van de ingrepen.

Volgens eiseres zijn de voormelde rapporten van het detectivebureau en het door dit detectivebureau op DVD opgenomen beeldmateriaal en het proces-verbaal van vaststellingen een reële schending van haar privacy, in strijd met de wet en volkomen waardeloos en niet toelaatbaar. Eiseres verwijst dan ook naar de besluitvorming van het college van deskundigen, dat haar klachten heeft omgezet in een blijvende fysieke invaliditeit van 70%.

De rechtbank is van oordeel dat in casu eerst dient te worden nagegaan, of enige bewijswaarde kan worden gehecht aan de voormelde rapporten van het detectivebureau en zijn beeldmateriaal.

De rechtbank merkt op dat het beroep van privé- detective thans een wettelijk geregeld beroep is op grond van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective (B.S. 2 oktober 1991). Eiseres kan dan ook niet zonder meer beweren dat de verslagen en het beeldmateriaal waardeloos zijn en van elke bewijswaarde zijn uitgesloten.

Vanzelfsprekend dienen de vaststellingen allereerst te voldoen aan de bepalingen van de wet van 19 juli 1991 zelf.

Eiseres geeft niet aan welke bepalingen van deze wet werden geschonden.

De rechtbank stelt vast dat de raadsman van eerste verweerder op 30 mei 2005 een contract met nr. 2005/ 05053 heeft gesloten met de BVBA B., strekkende tot «onderzoek naar tijdsgebruik van de genaamde M. De R. (...)», dat naar vorm en inhoud voldoet aan de bepalingen van art. 8 van de wet van 19 juli 1991.

De duidelijk omschreven en afgebakende opdracht kadert bovendien in de in art. 1, § 1, 3o, van de wet van 19 juli 1991 omschreven toegelaten wettelijke activiteit, namelijk «het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van conflicten».

In het raam van deze overeenkomst werden door detectives N. en V., die daartoe over de vereiste vergunningen beschikken, observaties van eiseres verricht. Van deze vaststellingen werden verslagen opgesteld.

Deze observaties hebben enkel betrekking op de dagdagelijkse activiteiten van eiseres en zijn in hoofdzaak niet meer dan dat wat iedereen op openbare plaatsen kan zien. In de verslagen en de DVD-beelden zijn geen medische gegevens van eiseres verwerkt. Evenmin blijkt dat de detectives bij hun vaststellingen onwettige middelen hebben aangewend of de gedragingen van eiseres hebben uitgelokt.

Door eiseres wordt trouwens niet betwist dat de opnames op DVD betrekking hebben op haar persoon en op de door haar op voormelde data op openbare plaatsen verrichte handelingen.

De rapporten van het detectivebureau en het door dit bureau op DVD opgenomen beeldmateriaal bevinden zich dan ook binnen het wettelijke kader van de wet van 19 juli 1991.

Bovendien maken de vaststellingen door het detectivebureau geen schending uit van het privéleven van eiseres. De observaties gebeurden immers op openbare plaatsen en hebben betrekking op handelingen die door eenieder ander konden worden opgemerkt.

De observaties werden tijdelijk op verzoek van eerste verweerder uitgevoerd, teneinde hem in staat te stellen bewijsmateriaal te vergaren ter staving van door hem aangevoerde feiten.

Gelet op voormelde vaststellingen is de rechtbank dan ook van oordeel dat de verslagen van het detectivebureau en de DVD rechtmatig verkregen bewijsstukken zijn, die in het verdere verloop van de procedure verder aangewend kunnen worden.

Bovendien werd het detectivebureau op 1 juli 2005 bijgestaan door een gerechtsdeurwaarder, die de observaties die dag volgde.

De gerechtsdeurwaarder heeft van zijn vaststellingen op dezelfde datum een proces-verbaal opgemaakt.

Eiseres toont niet aan dat de gerechtsdeurwaarder in de uitvoering van zijn opdracht enige wettelijke of deontologische verplichting heeft geschonden.

Ook de vaststellingen van deze gerechtsdeurwaarder kunnen dan ook in het verdere verloop van de procedure worden aangewend.

De rechtbank stelt vast dat de voormelde rapporten van het detectivebureau en het door dit bureau op DVD opgenomen beeldmateriaal, alsmede het proces- verbaal van vaststellingen eventueel een ander licht kunnen werpen op de besluiten van het college van deskundigen, dat zich in zijn besluitvorming vooral gebaseerd heeft op de uitgebreide eigenhandige beschrijving van klachten door eiseres.

De rechtbank acht het in casu dan ook passend en noodzakelijk dat de reeds door het college van deskundigen gevormde besluiten, door een nieuw college van deskundigen worden getoetst aan de feitelijke elementen betreffende de gedragingen en de tijdsbesteding van eiseres, zoals weergegeven in de rapporten en de video-opnamen van de BVBA B., en bevestigd in het proces-verbaal van vaststelling van de gerechtsdeurwaarder.

Zie ook: B. Allemeersch en P. Schollen, «Behoorlijk bewijs in burgerlijke zaken. Over de geoorloofdheidsvereiste in het burgerlijk bewijsrecht», R.W. 2002- 03, (41), 56.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: do, 05/05/2011 - 18:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.