-A +A

Het ambtshalve weren van laattijdige conclusies

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De tijdigheid van een conclusie hangt af van 3 voorwaarden:

• de tijdige neerlegging ter griffie (tijdens de openingsuren van de griffie)

• de tijdige toezending aan de tegenpartij (hetgeen per fax kan tot middernacht)

• de afwezigheid van een akkoord tussen partijen om andere conclusietermijnen af te spreken.

De rechter kan dus niet zomaar op eigen initiatief conclusies uit het debat weren. De rechtbank heeft immers geen kennis (tenzij deze wordt voorgelegd) wanneer een conclusie aan de tegenpartij werd toegezonden en vooral of er geen ander akkoord is tussen de partijen. Er zal dus steeds een debat dienen vooraf te gaan alvorens een rechter zomaar conclusies uit het debat kan weren.

De vraag stelt zich verder of de wering van laattijdige conclusies een autonome sanctie is (zoals verdedigd door K. Wagner, sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu 2007, 360) dan wel of er toch niet belang dient aangetoond in hoofde van de partij die om de wering van de conclusies verzoekt.

Gelet op de verschillende standpunten ter zake (zie cassatie 20.04.2007, A.C. 2007, 836 en RW 2010-11, 954, versus M. De Corte, Hoe autonoom is het procesrecht, studie van enkele raakvlakken tussen materiaal recht en gerechtelijk recht in M. Storme, Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer 1980, 22) is het aangewezen om toch steeds het belang aan te tonen wanneer men de wering van de conclusies vordert.

Het nut van termijnen beoogt het efficiënte procesverloop, zo stelt D. Scheers, in “Termijnen van goede wil”, RW 2011-2012, 1214.

Met betrekking tot de tijdige toezending per telefax aan de tegenpartij, stelt zich de vraag naar het bewijs van de datum en het uur van de verzending.

Ter zake kan verwezen worden naar het Cassatiearrest van 04.12.2006 zoals verschenen bij het RW 2006-07, 1522 met noot T. Toremans; NJW 2007, 567 met noot Peeters.

Elk normaal faxtoestel vermeldt een datum en uur van verzending.

Bovendien maakt het verzendrapport melding of de verzending al dan niet succesvol is verlopen.

Natuurlijk kan men het toestel manipuleren. Maar kwader trouw wordt niet vermoed.

Natuurlijk kan de tegenpartij melden dat hij een totaal onleesbaar exemplaar heeft gekregen, een blanco fax of een zwarte fax. Het is dan aan de tegenpartij om onmiddellijk te reageren naar het faxnummer van de afzender dat hij een onleesbaar exemplaar of een blanco exemplaar heeft gekregen bij gebreke waaraan een verweer in die zin zou falen.

Voor een tepassing zie Brussel 18.11.1997, JLMB 1998, 1139.

 

Nog dit: 

Sanctie laattijdge conclusie wering uit de debatten maar niet zonder de partijen hierover te horen

Rechtspraak

• Hof van Casssatie 14/11/2011, RABG, 2012/6, pagina 371 met noot Bruno Maes, "De sanctie van het ambtshalve weren van een conclusie uit het debat en het recht van verdediging

Samenvatting

De sanctie van het ambtshalve weren uit het debat van een conclusie die na het verstrijken van de termijnen ter griffie werd neergelegd of aan de tegenpartij gezonden, betekent dat de rechter de beslissing kan nemen zonder dat hij daartoe door partijen is gevorderd, maar stelt hem niet vrij partijen ter zake te horen.

Tekst arrest

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 18 maart 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 747, § 2, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek worden, onverminderd de toepassing van de in artikel 748, § 1 en § 2, bedoelde uitzonderingen, de conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden neergelegd of aan de tegenpartij gezonden, ambtshalve uit het debat geweerd.

2. De sanctie van het ambtshalve weren van een conclusie uit het debat betekent dat de rechter de beslissing kan nemen zonder dat hij daartoe door partijen is gevorderd, maar stelt hem niet vrij partijen ter zake te horen.

3. De appelrechter stelt vast dat ingevolge de door het hof van beroep vastgestelde conclusietermijnen de eiser uiterlijk op woensdag 28 oktober 2009 zijn conclusie diende neer te leggen, terwijl de gefaxte conclusie slechts werd neergelegd ter griffie op donderdag 29 oktober 2009 en het origineel slechts op vrijdag 30 oktober 2009.

Hij beslist vervolgens tot het ambtshalve weren uit het debat van voormelde conclusie wegens laattijdige neerlegging ervan.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de appelrechter partijen gehoord heeft omtrent de laattijdigheid van de conclusie van de eiser en de daaraan verbonden sanctie.

5. De appelrechter die aldus ambtshalve tot wering overgaat, miskent het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Het middel is gegrond.Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 18/12/2013 - 03:47
Laatst aangepast op: zo, 24/06/2018 - 13:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.