-A +A

Hervatting van geding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Krachtens art. 816, eerste lid, Ger. W., leggen de partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten overeenkomstig de regels van de artikelen 742 en 743 ter griffie een akte neer waarin, op straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding wordt hervat, alsmede van hun naam, voornaam, beroep en woonplaats, of, bij gebreke van woonplaats, hun verblijfplaats. Degene die het geding namens een rechtsvoorganger hervat, moet dit aldus in een neergelegde akte verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de rechtsopvolging hervat. De gedinghervatting moet dus steeds uitdrukkelijk gebeuren en kan niet impliciet geschieden (Cass. 6 december 2007).

uittreksel uit het gerechtelijk wetboek

Hervatting van geding.

Art. 815. In de zaken waarin de debatten nog niet gesloten verklaard zijn, blijft het overlijden van een partij, haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is opgetreden, zonder gevolg zolang daarvan geen kennis is gegeven.

Art. 816. De partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten leggen overeenkomstig de regels van de artikelen 742 en 743 ter griffie een akte neer waarin, op straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding hervat wordt, alsmede van hun naam, voornaam, beroep en woonplaats, of, bij gebreke van woonplaats, hun verblijfplaats. De griffier geeft bij gerechtsbrief kennis van die akte aan de overige partijen.
Dagvaarding tot hervatting van het geding kan bovendien worden uitgebracht op verzoek van iedere partij.

Art. 817. De rechter voor wie de vordering tot hervatting van het geding aanhangig is, kan het openbaar ministerie verzoeken inlichtingen in te winnen over de identiteit of de hoedanigheid van de partijen ten aanzien van wie het geding kan worden hervat.

Art. 818. Hervatting van het geding heeft van rechtswege plaats, indien de gedagvaarde partij bij het verstrijken van de termijn van verschijning verstek laat gaan en het vonnis zal worden geacht op tegenspraak te zijn gewezen te haren opzichte, indien de regels van artikel 751 of, in voorkomend geval, die van artikel 752 zijn toegepast.
Art. 819. Op de akte van hervatting van het geding wordt de rechtspleging voortgezet volgens de laatste gedingstukken en de vroeger neergelegde conclusies worden geacht te blijven gelden, tenzij in de akte nieuwe conclusies worden ter kennis gebracht.

Krachtens artikel 816, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, leggen de partijen of hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten overeenkomstig de regels van de artikelen 742 en 743 ter griffie een akte neer waarin, op straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het geding wordt hervat, alsmede van hun naam, voornaam, beroep en woonplaats, of, bij gebreke van woonplaats, hun verblijfplaats.

Daaruit volgt dat degene die het geding namens een rechtsvoorganger hervat, in een neergelegde akte moet verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de rechtsopvolging hervat.
Deze gedinghervatting dient uitdrukkelijk te gebeuren en kan niet impliciet geschieden (Cassatie - arrest van 6 december 2007)

Rechtspraak:

• Hof van Beroep te Gent, 17e Kamer – 11 december 2015, RW 2016-2017, 1071

Samenvatting
Het instellen van een burgerlijke vordering rechtstreeks tegen een overledene is in rechte onmogelijk. De hervatting van het geding is ongeldig in een geding dat ab initio geen rechtsgeldig bestaan kende.

Er is geen sprake van een rechtsgeldige gedinghervatting wanneer voor het eerst in hoger beroep de burgerlijke vordering door middel van een rechtstreekse dagvaarding wordt gericht tegen de rechtsopvolgers van een beklaagde wiens overlijden plaatshad en voor alle partijen bekend was vóór het sluiten van het debat in eerste aanleg.

Uit de artikelen 815-817 Ger.W. volgt dat een gedinghervatting slechts mogelijk is wanneer het debat in het geding nog niet gesloten werd verklaard of weer heropend werd verklaard.

Een burgerlijke vordering kan worden uitgeoefend worden tegen een overledene voor de strafrechter, op voorwaarde dat deze vordering reeds werd ingesteld voor het overlijden.

Tekst arrest
Openbaar ministerie, NV L.A.B. e.a. t/ R.M. e.a.
...

Op burgerrechtelijk gebied


Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de beklaagde M.R. overleed op 8 mei 2013.

Terecht verklaarde het bestreden vonnis van 10 december 2013 de strafvordering ten laste van de beklaagde M.R. vervallen.

...

Met betrekking tot de vorderingen van de burgerlijke partijen NV L.A.B. en N.R. tegen de rechtsopvolgers van wijlen de beklaagde M.R., namelijk de h. B.R., de h. F.R. en de beklaagde A.J., oordeelt het hof als volgt.

Uit het dossier van de rechtspleging voor de eerste rechter blijkt dat:

– de burgerlijke partij NV L.A.B. klacht met stelling van burgerlijke partij neerlegde tegen wijlen de beklaagde M.R. op 13 februari 2008;

– de zaak werd ingeleid voor de eerste rechter op 12 februari 2013;

– ...

– de beklaagde M.R. overleed op 8 mei 2013;

– het overlijden van de beklaagde M.R. voor de eerste rechter werd vastgesteld op de terechtzitting van 15 oktober 2013;

– de zaak voor de eerste rechter ten gronde werd behandeld op de terechtzitting van 15 oktober 2013;

– de burgerlijke partij R.N. zijn vordering voor de eerste rechter instelde op de voormelde terechtzitting van 15 oktober 2013.

Uit wat voorafgaat volgt dat wijlen de beklaagde M.R. al overleden was toen de burgerlijke partij R.N. zijn vordering tegen hem instelde.

Het instellen van een burgerlijke vordering rechtstreeks tegen een overledene is in rechte onmogelijk. Nog los van de hiernavolgende motieven met betrekking tot de vordering van de burgerlijke partij NV L.A.B., die a fortiori op dezelfde wijze gelden voor wat betreft de vordering van de burgerlijke partij R.N., kan er geen sprake zijn van een regelmatige hervatting van een geding dat ab initio geen rechtsgeldig bestaan kende.

De vordering van de burgerlijke partij R.N. tegen de rechtsopvolgers van wijlen de beklaagde M.R., namelijk de h. B.R., de h. F.R. en de beklaagde A.J., is om die reden onontvankelijk.

Anders dan de burgerlijke partij NV L.A.B. beweert, vermag het hof binnen de perken van het hoger beroep niet te oordelen over de vordering die voor het eerst bij rechtstreekse dagvaarding van 2 januari 2015 werd ingesteld tegen de partijen B.R., F.R. en A.J., in hun hoedanigheid van wettelijke erfgenamen en rechtsopvolgers van de beklaagde M.R., thans overleden.

Hoewel reeds lopende de procedure voor de eerste rechter bekend was dat de beklaagde M.R. overleden was, bleef de burgerlijke partij NV L.A.B. haar burgerlijke vordering tegen deze overleden beklaagde handhaven tot het sluiten van het debat en heeft zij voor de eerste rechter haar vordering niet hernomen tegen de voormelde rechtsopvolgers van de oorspronkelijke beklaagde M.R.

De eerste rechter, die zich diende uit te spreken over de vordering van de burgerlijke partij tegen de overleden oorspronkelijke beklaagde wijlen M.R., verklaarde deze vordering ongegrond.

Het hoger beroep van de burgerlijke partij NV L.A.B. is tegen deze beslissing gericht.

Terecht wordt in de namens de beklaagde A.J. – in haar hoedanigheid van rechtsopvolger van de oorspronkelijke beklaagde wijlen M.R. – ter terechtzitting neergelegde conclusies opgeworpen dat de eerste rechter de vordering van de burgerlijke partij NV L.A.B. tegen de overleden oorspronkelijke beklaagde wijlen M.R. onontvankelijk had moeten verklaren.

Anders evenwel dan wordt aangenomen in de namens de beklaagde A.J. – in haar hoedanigheid van rechtsopvolger van de oorspronkelijke beklaagde wijlen M.R. – neergelegde conclusies, is het hoger beroep van de burgerlijke partij NV L.A.B. niet per definitie onontvankelijk (het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een burgerlijke partij de vaststelling van het bestaan van het overlijden van een beklaagde in rechte betwist; er valt niet in te zien waarom een dergelijk beroep automatisch onontvankelijk zou zijn).

De burgerlijke partij NV L.A.B. betwist kennelijk niet het bestaan en de rechtsgeldige vaststelling van het overlijden van de overleden oorspronkelijke beklaagde wijlen M.R.

Haar burgerlijke vordering rechtstreeks tegen de overleden beklaagde M.R. voor zover deze wordt gehandhaafd – is onontvankelijk, zoals hierna bepaald.

Er is voorts geen sprake van een rechtsgeldige gedinghervatting wanneer voor het eerst in hoger beroep de burgerlijke vordering door middel van een rechtstreekse dagvaarding wordt gericht tegen de rechtsopvolgers van een beklaagde wiens overlijden plaatshad en voor alle partijen bekend was vóór het sluiten van het debat in eerste aanleg.

Uit de artikelen 815-817 Ger.W. volgt dat een gedinghervatting slechts mogelijk is wanneer het debat in het geding nog niet gesloten werd verklaard of weer heropend werd verklaard. Deze bepaling moet aldus worden begrepen dat – behalve in het geval waarin het overlijden van een partij zich voordoet tussen de sluiting van het debat en de uitspraak – de gedinghervatting moet gebeuren binnen één en dezelfde aanleg.

De toepassing van voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek is niet strijdig of onverenigbaar met de beginselen die ten grondslag liggen aan de strafprocedure.

Te dezen ging de burgerlijke partij NV L.A.B. pas over tot rechtstreekse dagvaarding van de rechtsopvolgers van de overleden beklaagde M.R. in deze instantie, terwijl zij voor de eerste rechter haar vordering handhaafde tegen laatstgenoemde, ook al was diens overlijden haar bekend, wat zij overigens niet betwist. Deze vordering van de burgerlijke partij NV L.A.B. in het kader van een beweerde gedinghervatting tegen de rechtsopvolgers van de overleden beklaagde M.R. is derhalve onontvankelijk.

Het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij NV L.A.B. tegen de beslissing van de eerste rechter waarbij de vordering van deze burgerlijke partij tegen de overleden oorspronkelijke beklaagde wijlen M.R. ongegrond werd verklaard, doet dit geding niet herleven, omdat dit hoger beroep enkel de laatstgenoemde beslissing van de eerste rechter aan het oordeel van het hof onderwerpt en het hof de vordering in dit verband van de burgerlijke partij NV L.A.B. onontvankelijk verklaart...

Rechtsleer:

• R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 1219, nr. 3081;

• R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, p. 197-198, nr. 331 en p. 213, nr. 347.
• Art. 816 Ger.W.” in Comm.Ger., Mechelen, Kluwer, p. 3, nr. 3.

.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: do, 23/03/2017 - 12:10

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.