-A +A

herroeping probatie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De vordering tot herroeping van het probatie-uitstel wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden moet op straffe van verval worden ingesteld binnen één jaar na afloop van de proeftermijn en is bovendien onderworpen aan een verjaringstermijn van één jaar, die kan worden gestuit en geschorst.

De herroeping wegens niet-nakoming van één van de probatievoorwaarden wordt uitgesproken (na verslag van de probatiecommissie) indien de veroordeelde de opgelegde voorwaarden niet heeft nageleefd en indien geen alternatieve probatiemaatregelen mogelijk zijn (contra Cass. 15/12/2015 infra opgenomen in deze bijdrage). Aldus kunnen bestaande probatievoorwaarden worden vervangen door nieuwe voorwaarden of kunnen aan de bestaande voorwaarden nieuwe en andere worden toegevoegd, mits de instemming van de veroordeelde met deze nieuwe voorwaarden.

De voorziene proeftermijn kan evenwel niet worden verlengd.
De herroeping is geen sanctie voor het mislukken van de probatie. Probatie beoogt de veroordeelde, die de gunst van de opschorting of het uitstel van de tenuitvoerlegging geniet en die akkoord is gegaan met de opgelegde probatie, te helpen met succes zijn op proefstelling door te komen en af te ronden. De verwachting is immers dat zonder deze probatie de veroordeelde er niet in zal slagen niet te hervallen.

Het feit dat betrokkene gedurende zijn proeftermijn niet altijd en niet steeds stipt de opgelegde probatievoorwaarden zou zijn nagekomen, is op zich niet voldoende om hieruit ipso facto af te leiden dat de herroeping van het uitstel wegens niet-nakoming van de voorwaarden dient uitgesproken.

Het feit dat beklaagde zich opnieuw aan misdrijven zou hebben schuldig gemaakt, aangenomen dat dit bewezen is, kan een zelfstandige grondslag vormen om het toegekende uitstel te herroepen, maar betekent daarom al evenmin ipso facto dat hij daarom de hem opgelegde voorwaarden niet heeft nageleefd.

voor een toepassing zie Antwerpen 29 november 2007, RABG 2008/7, 447.

Nog dit: 

Rechtspraak:

• Cassatie 11/09/2013, juridat

samenvatting

In het geval van een verzoek tot herroeping van een probatie-uitstel, heeft de beslissing van de rechter om het uitstel te handhaven, te herroepen of de voorwaarden ervan aan te vullen, alleen gevolgen voor de tenuitvoerlegging van de straf zoals ze werd uitgesproken en kan ze de aard of het voorwerp ervan niet wijzigen; de wet staat de rechter bij wie een dagvaarding tot herroeping van het uitstel aanhangig is gemaakt, bijgevolg niet toe de gevangenisstraf die samen met het te herroepen uitstel is uitgesproken, te vervangen door een werkstraf.

tekst arrest

Nr. P.13.0706.F
C. A.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 18 maart 2013....

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 14, § 2, eerste lid, Probatiewet, kan het probatie-uitstel worden herroepen indien degene ten aanzien van wie de maatregel is genomen de opge-legde voorwaarden niet naleeft.

Artikel 14, § 2, tweede lid, Probatiewet preciseert dat als het vonnisgerecht het uitstel niet herroept, het aan dat probatie-uitstel nieuwe voorwaarden kan verbin-den.

De beslissing van de rechter om het uitstel te handhaven, te herroepen of de voorwaarden ervan aan te vullen, heeft alleen gevolgen voor de tenuitvoerlegging van de straf zoals ze werd uitgesproken en kan de aard of het voorwerp ervan niet wijzigen.

De wet staat de rechter bij wie een dagvaarding tot herroeping van het uitstel aan-hangig is gemaakt, bijgevolg niet toe de gevangenisstraf die samen met het te her-roepen uitstel is uitgesproken, te vervangen door een werkstraf.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel

Het louter schenden van één voorwaarde is voldoende voor de herroeping

• Cass. 15/12/2015, P.15.1242.N, juridat

Samenvatting:

Het is vereist, doch voldoende dat degene voor wie de maatregel van probatieuitstel is genomen één van de opgelegde voorwaarden niet naleeft opdat het probatieuitstel zou kunnen worden herroepen; de herroeping vereist niet dat wordt vastgesteld dat alternatieve probatiemaatregelen niet mogelijk zijn (1). (1) Zie: Cass. 3 oktober 2001, AR P.01.0881.F., AC 2001, nr. 520; Cass. 6 oktober 2004, AR P.04.0919.F, AC 2004, nr. 461.

Tekst arrest

Nr. P.15.1242.N
G L D,
veroordeelde, gedetineerd,
eiseres,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (nr. 2015/2945) van het hof van be-roep te Gent, correctionele kamer, van 24 augustus 2015.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 68 Wetboek van Strafvordering: het arrest herroept het aan de eiseres verleende pro-batie-uitstel en verwijst daartoe naar het proces-verbaal van de zitting van de pro-batiecommissie, waarin werd vastgesteld dat de afspraken met de justitie-assistent niet werden nageleefd; uit deze motivering kan niet worden afgeleid dat er vol-doende bezwaren zijn om de probatievoorwaarden te herroepen.

2. Artikel 68 Wetboek van Strafvordering is vreemd aan de aangevoerde grief.
In zoverre faalt het middel naar recht.

3. Artikel 14, §2, eerste lid, Probatiewet bepaalt: "Het probatie-uitstel kan worden herroepen indien degene voor wie die maatregel is genomen, de opgelegde voorwaarden niet naleeft." Daartoe is het vereist, doch voldoende dat één voorwaarde niet volledig wordt nagekomen. De herroeping vereist evenmin de vaststelling dat alternatieve probatiemaatregelen niet mogelijk zijn.

4. Het arrest oordeelt, eensdeels, dat bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 20 december 2011 van de correctionele rechtbank te Kortrijk probatie-uitstel werd toegestaan en dat één van de opgelegde voorwaarden "het stipt con-tact onderhouden met de justitie-assistent en strikt diens richtlijnen naleven" is en, anderdeels, dat de eiseres de afspraken met de justitie-assistent niet voldoende naleefde. Aldus is de beslissing het probatie-uitstel te herroepen naar recht ver-antwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 64,41 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer

zie ook:
• Cass. 3 oktober 2001, Arr.Cass. 2001, nr. 520
• Cass. 6 oktober 2004, Arr.Cass. 2004, nr. 461

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: do, 09/02/2017 - 15:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.