-A +A

herroeping en herziening van adoptie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Herroeping van adoptie

Uittreksel burgerlijk wetboek

Art. 354-1.  De herroeping van de gewone adoptie kan om zeer gewichtige redenen worden uitgesproken op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings.

In geval van gewone adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden kan de familierechtbank de herroeping uitspreken ten aanzien van slechts een van hen.

Art. 354-2. herroeping van de gewone adoptie van een kind ten aanzien van de adoptant of van de adopterende echtgenoten of samenwonenden, kunnen de vader en de moeder of een van hen vragen dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst.

Bij gebreke van een dergelijk verzoek of indien het wordt afgewezen, wordt de voogdij geregeld overeenkomstig dit boek, titel X, hoofdstuk II. In dit geval stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegde vrederechter onmiddellijk in kennis van de overschrijving van het vonnis waarbij de herroeping wordt uitgesproken.

Niettemin kunnen de moeder en de vader van het kind of een van hen, de familierechtbank later verzoeken dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Indien de familierechtbank] dit toestaat, houdt de voogdij bedoeld in het vorige lid op.

Herziening van adoptie

uittreksel uit het burgerlijk wetboek

Art. 351. Uitsluitend wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat de adoptie is totstandgekomen ingevolge de ontvoering van, de verkoop van of de handel in kinderen, wordt de herziening van het vonnis waarbij deze adoptie is uitgesproken, ten aanzien van de adoptant of van de adoptanten gevorderd door het openbaar ministerie.

De herziening kan eveneens worden gevorderd door een persoon die tot de derde graad deel uitmaakt van de biologische familie van het kind.
Indien het bewijs van de feiten als bedoeld in het eerste lid is geleverd, verklaart de familierechtbank dat de adoptie geen gevolgen meer heeft vanaf de overschrijving van het beschikkend gedeelte van de beslissing houdende herziening in de registers van de burgerlijke stand.

 

Rechtspraak

• Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen), 06/11/2017, RABG 2018/3, 193-196

Samenvatting

Overeenkomstig artikel 354-1, eerste lid BW kan de herroeping van de gewone adoptie om zeer gewichtige redenen worden uitgesproken op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings.

In de rechtspraak wordt het begrip “zeer gewichtige redenen” restrictief toegepast omwille van de rechtszekerheid en de stabiliteit van de afstammingsbanden. Vereist wordt dat buitengewone, onbedwingbare omstandigheden de handhaving van de adoptieband onmogelijk maken.

Tekst vonnis

(D.L. / D.B. - Rolnr.: 17/2003/A)

1. Procedure
De rechtbank heeft onder meer kennis genomen van:

- de inleidende dagvaarding, betekend op 6 april 2017;

- de namens eisende partij en het Openbaar Ministerie neergelegde stukken.

Op de zitting van de kamer minnelijke schikking hebben partijen geen akkoord bereikt.

Ter zitting van 16 oktober 2017 werd eisende partijen gehoord. Verwerende partij is niet verschenen, noch iemand voor hem. Aangezien hij op de zitting van 24 april 2017 wel aanwezig was en de zaak in voortzetting geplaatst werd, wordt dit vonnis op tegenspraak gewezen.

De wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd.

2. Situering van het geschil - Vordering
D.L., eisende partij, is geboren op 4 december 1993 als de dochter van S.C. en F.L.

S.C. heeft sinds 2001 een relatie met B.D., zij zijn in 2003 gehuwd.

Bij vonnis van de familierechtbank van Mechelen van 19 november 2015 werd de gewone adoptie uitgesproken door B.D. van L.L. en werd haar naam gewijzigd in D.L.

In huidige procedure vordert D.L. dat de adoptie wordt herroepen. Zij vraagt tevens om B.D. te veroordelen tot de kosten en om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

3. Beoordeling
Overeenkomstig artikel 354-1, eerste lid BW kan de herroeping van de gewone adoptie om zeer gewichtige redenen worden uitgesproken op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings.

In de rechtspraak wordt het begrip “zeer gewichtige redenen” restrictief toegepast omwille van de rechtszekerheid en de stabiliteit van de afstammingsbanden. Vereist wordt dat buitengewone, onbedwingbare omstandigheden de handhaving van de adoptieband onmogelijk maken.

In het concrete geval blijkt dat, hoewel de eigenlijke adoptie dateert van 2015, toen verwerende partij 18 jaar was, de feitelijke band tussen eisende en verwerende partij is ontstaan in 2001, toen eisende partij 8 jaar oud was en verwerende partij een relatie is aangegaan met de moeder van verwerende partij.

In het kader van de adoptie verklaarde eisende partij:

“Gelet ik sedert 2010 definitief bij mijn moeder en B.D. woon beschouw ik hem als mijn vader. Ik vind zelf ook dat ik behandeld wordt als zijn dochter.”

B.D. verklaarde:

“Ik ken haar dus sedert ze 8 à 9 jaar oud was. Al die tijd heb ik voor haar gezorgd als een vader. Inmiddels is er ook een halfbroer van 10 jaar. Ze heeft daar een goed contact mee. Het is I. zelf die met de vraag tot adoptie is afgekomen. Ik vind het zelf ook goed en ga er zelf mee akkoord. Het is al 13 jaar dat ik haar eigenlijk beschouw als mijn dochter. Ik ben eveneens akkoord dat ze na de adoptie mijn naam zal dragen.”

Er blijkt eveneens dat er kort na de adoptie, in mei 2016, een conflict is ontstaan tussen eisende en verwerende partij.

Nadien zouden er nog al dan niet beledigende berichten gewisseld zijn via sociale media, maar was er verder geen contact.

De rechtbank is van oordeel dat er geenszins een fout is aangetoond in hoofde van één van partijen, maar dat er bovendien geen enkele sprake is van zwaarwichtige omstandigheden die het compleet onmogelijk maken dat er nog contacten zouden zijn tussen partijen.

Wrijvingen, meningsverschillen en strubbelingen die zich veelal voordoen in een familiale relatie kunnen geen grond vormen om een adoptie te herroepen.

Partijen slagen er niet in om aan te tonen dat hetgeen er zich tussen hen heeft voorgedaan, meer is dan een misverstand dat tot wrijving heeft geleid. Het gebrek aan contact is enkel te wijten aan het gegeven dat geen van beiden de eerste stap gezet heeft om opnieuw contact te zoeken.

Eisende partij zou dit als geen ander moeten beseffen, uit het adoptiedossier blijkt immers dat er ook een periode was dat zij ten tijde van de adoptie een conflict had met haar biologische vader waardoor ze geen contact meer met hem had. Ter zitting leken deze contacten thans hersteld te zijn.

Er is niets wat erop wijst dat de contacten met B.D. na verloop van tijd niet opnieuw hersteld zullen worden.

Het zou een aanfluiting zijn van de rechtsfiguur van de adoptie, die de bedoeling heeft om een afstammingsband te creëren die gelijk staat met een biologische afstammingsband, om een adoptie te herroepen louter en alleen omdat er een meningsverschil was en dat er een periode geen contacten meer geweest zijn.

Dit is des te meer het geval daar er blijkbaar nooit enige ernstige poging is ondernomen om met elkaar te praten eventueel in aanwezigheid van een familiaal bemiddelaar alvorens deze procedure werd aangevat.

De vordering van eisende partij wordt dan ook afgewezen als ongegrond.

4. Beslissing
De rechtbank stelt vast dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd en doet uitspraak op tegenspraak.

De vordering wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

D.L. wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding, in hoofde van B.D. op nihil.

Erkenning van buitenlandse beslissingen van herroeping, herziening en nietigverklaring van een adoptie. 

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek

Art. 366-1.  Een vreemde beslissing van herroeping of herziening van adoptie wordt erkend in België wanneer :

1° de beslissing is genomen door de autoriteit welke door het recht van die Staat als bevoegd wordt beschouwd, conform de geldende vormvereisten en procedures in die Staat;

2° de beslissing in die Staat als in kracht van gewijsde gegaan kan worden beschouwd;

De erkenning wordt evenwel geweigerd wanneer de verzoekers bewust bedrog hebben gepleegd tijdens de procedure of wanneer de beslissing het gevolg is van wetsontduiking. Van deze regel kan slechts worden afgeweken indien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking tot de eerbied van de rechten van het kind dit vereisen.

De erkenning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de beslissing kennelijk strijdig is met de openbare orde.

Art. 366-2.  Eenieder die in België een vreemde beslissing van herroeping of herziening van een adoptie wenst te laten erkennen, richt zijn verzoek hiertoe tot de federale centrale autoriteit. Deze gaat na of is voldaan aan de door artikel 366-1 opgelegde voorwaarden.

Het verzoek bedoeld in het vorige lid wordt in tweevoud opgesteld en bevat :

1° een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing;

2° een door een beëdigd vertaler voor echt verklaarde vertaling van de beslissing;

3° een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte van de geadopteerde;

4° een authentiek stuk waarin de identiteit, de datum en plaats van geboorte, de nationaliteit en de gewone verblijfplaats van de adoptanten of van de adoptant zijn vermeld;

5° een authentiek stuk waarin de nationaliteit en de gewone verblijfplaats van de geadopteerde zijn vermeld;

6° een stuk waarin de identiteit is vermeld van de moeder en van de vader van het kind, ingeval deze gekend is en mag worden meegedeeld, of bij gebreke daarvan de identiteit en de hoedanigheid van de persoon die het kind tijdens de buitenlandse adoptieprocedure heeft vertegenwoordigd.

Indien voornoemde stukken niet worden overgelegd, kan de federale centrale autoriteit een termijn bepalen waarbinnen dit moet geschieden. Zij kan ook documenten aanvaarden welke met die stukken zijn gelijkgesteld, behalve wat de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde stukken betreft. Indien zij van oordeel is voldoende te zijn ingelicht, kan zij vrijstelling verlenen van de overlegging van één of meerdere stukken bedoeld in het eerste lid, 4° tot 6°.

Art. 366-3.  Onverminderd artikel 351 kan een vreemde beslissing tot nietigverklaring van een adoptie in België geen gevolgen hebben.

§ 4. Registratie. 

Art. 367-1.  Iedere beslissing van de federale centrale autoriteit inzake een verzoek houdende erkenning in België van een in deze afdeling bedoelde vreemde beslissing dient te worden gemotiveerd en overhandigd aan de verzoekers of wordt hen betekend bij ter post aangetekend schrijven. Wanneer de federale centrale autoriteit een vreemde beslissing houdende adoptie erkent, bepaalt zij in haar beslissing uitdrukkelijk of deze met een gewone dan wel met een volle adoptie overeenstemt.

Art. 367-2.  Wanneer is voldaan aan de voorwaarden voor de erkenning in België van een in een andere Staat gewezen beslissing houdende totstandkoming, omzetting, herroeping of herziening van een adoptie, wordt die beslissing door de federale centrale autoriteit geregistreerd. Deze stelt de centrale autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in kennis.

De Koning bepaalt de nadere regels voor deze registratie en voor de afgifte van het bewijs ervan. Dit geschiedt zonder heffing van enige rechten of taksen.

Onverminderd beroep tegen een beslissing die overeenkomstig deze afdeling door de federale centrale autoriteit is gewezen, wordt iedere op grond van het eerste lid geregistreerde beslissing, op eenvoudig vertoon van het bewijs van registratie, door iedere overheid of rechtsmacht, erkend, alsook door ieder ander persoon.

Art. 367-3.

§ 1. De verzoekers kunnen beroep instellen bij de familierechtbank te Brussel binnen zestig dagen te rekenen van de overhandiging of de betekening van de beslissing van de federale centrale autoriteit.

Iedere belanghebbende of het openbaar ministerie kan beroep instellen binnen de termijn van een jaar te rekenen van de datum van de beslissing tot weigering om de adoptie te erkennen of van de datum van de in artikel 367-2, bedoelde registratie.

De vordering wordt ingesteld en behandeld overeenkomstig de in de artikelen 1034bis tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure. De verzoeker moet woonplaats kiezen in het rechtsgebied van de familierechtbank.

De federale centrale autoriteit stelt de centrale autoriteiten van de gemeenschappen in kennis van het beroep.

§ 2. Wanneer het vonnis in kracht van gewijsde treedt, bezorgt de griffier binnen een maand een uittreksel dat het beschikkend gedeelte van het vonnis en de vermelding van de datum waarop het in kracht van gewijsde is getreden, bevat, bij een per post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het beschikkend gedeelte van de vreemde beslissing is overgeschreven dan wel, bij gebreke daarvan, van de gewone verblijfplaats in België van de adoptant of de adoptanten of van één van hen, hetzij, bij gebreke daarvan, van de geadopteerde.

Het ontvangstbewijs wordt door de griffier ter kennis gebracht van de partijen.

Binnen een maand te rekenen van de kennisgeving aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, schrijft deze het beschikkend gedeelte over in zijn registers en maakt hij er in voorkomend geval melding van op de kant van de akte van overschrijving van het beschikkend gedeelte van de vreemde beslissing.

Indien het een vonnis betreft waarbij een beslissing tot niet-erkenning teniet wordt gedaan, wacht de ambtenaar van de burgerlijke stand totdat de erkende en geregistreerde vreemde beslissing hem wordt toegezonden met het oog op de overschrijving ervan.

Na de overschrijving stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des Konings [1 bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel]1, onverwijld ervan in kennis.

§ 3. Wanneer het vonnis in kracht van gewijsde treedt, bezorgt de griffier onverwijld een uittreksel dat het beschikkend gedeelte van het vonnis en de vermelding van de datum waarop het in kracht van gewijsde is gegaan, bevat, bij per post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de federale centrale autoriteit.

Het ontvangstbewijs wordt door de griffier ter kennis gebracht van de andere partijen.

Binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving aan de federale centrale autoriteit registreert, wijzigt of vernietigt deze, naar gelang van het geval, de reeds ingeschreven beslissing. Zij stelt de centrale autoriteiten van de gemeenschappen ervan in kennis.

Nadat de federale centrale autoriteit tot registratie is overgegaan, wordt aan de adoptanten een bewijs van registratie afgeleverd.
 

Nog dit: 

De herroeping van de gewone adoptie is geen recht en wordt slechts toegelaten is “om zeer gewichtige redenen” die zeer streng door de rechtbank worden beoordeeld. Het bewijs dient geleverd dat er buitengewone, onbedwingbare omstandigheden voorhanden zijn die het in standhouden van de handhaving van de adoptieband onmogelijk maken.

Ondermeer: ernsitige feitelijkheden van de adoptant of de geaopteerde tegenover de andere, dan wel de psychologische onmogelijkheid van samenleven en/of de volledige mislukking van de opvoedings­relatie, dan wel door een zeer conrete ernstige toestand die zelfs los staat van fout.

Een totaal verstoorde relatie tussen adoptant en geadopteerde is op zich voldoende mits deze voldoende zwaarwichtig is en meer is dan een louter meningsverschil.

Rechtspraak: Hof van Beroep, arrest
Plaats: Brussel
Kamer:
Datum: 29.03.2012
Tijdschrift: Familierecht 2013/5
Pagina: 110

Tekst:

( ... )

Voorgaanden

N.A. werd geboren op 26 oktober 1992 te Marokko als N.E.H.
Zij is de biologische dochter van de zus van A.A..
In 2003 heeft A.A. N. mee naar België genomen en in haar gezin opgenomen. De natuurlijke ouders van N. wonen nog steeds in Marokko.

Op 17 juni 2004 werd voor de vrederechter van het kanton Diest een akte verleden waarbij A.A. overging tot de gewone adoptie van N.
Bij vonnis van de jeugdrechtbank te Leuven, uitgesproken op 25 oktober 2005, werd de gewone adoptie van N. door geïntimeerde gehomologeerd.

De verstandhouding tussen N. en haar adoptiemoeder verslechterde en het kwam tot een incident tijdens een reis naar Marokko in de zomervakantie van 2009, waarna A.A. op 3 september 2009 zonder N. terugkeerde naar België.
Via tussenkomst van de politie en het Belgische consulaat te Cassablanca - Marokko kon N.A. terugkeren naar België op 13 augustus 2009.
De minderjarige werd na haar terugkeer eerst opgevangen door haar oom H.A. en nadien door de ouders van een vriendin, die bereid waren als pleeggezin te fungeren.

Daar de adoptiemoeder niet wenste mee te werken met het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en afwezig bleef op de Bemiddelingscommissie, kwam de minderjarige N. onder toezicht van de jeugdrechter, die N. toevertrouwde aan het pleeggezin, waar zij meerdere jaren verbleef.

Bij verzoekschrift van 21 januari 2010 vorderde A.A. de herroeping van de adoptie van N.A.

In conclusies van 20 juli 2011 vorderde N. A. eveneens de herroeping van de adoptie en vorderde zij te zeggen voor recht dat zij voortaan niet meer A. zal heten.

Ondertussen is N. meerderjarig en wordt zij begeleid door de dienst Begeleid Wonen Vestah te Aarschot.

Er is geen contact meer tussen de geadopteerde en haar adoptiemoeder.

Het bestreden vonnis

Bij het bestreden vonnis worden de vorderingen tot herroeping van de gewone adoptie ongegrond verklaard.

( ... )

Voorwerp van het hoger beroep

Overeenkomstig haar verzoekschrift tot hoger beroep vordert N.A. het vonnis a quo te vernietigen en te zeggen voor recht dat de gewone adoptie door A.A. van N. A. wordt herroepen en dat N. voortaan niet meer A. zal heten.

De ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering wordt niet betwist en staat in graad van hoger beroep bijgevolg niet ter discussie.

Beoordeling

1. Wettelijk kader

Overeenkomstig artikel 354-1, eerste lid B.W. kan de herroeping van de gewone adoptie om zeer gewichtige redenen worden uitgesproken op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings.

In de rechtspraak wordt het begrip "zeer gewichtige redenen" restrictief toegepast, omwille van de rechtszekerheid en de stabiliteit van de afstammingsbanden. Vereist wordt dat buitengewone, onbedwingbare omstandigheden de handhaving van de adoptieband onmogelijk maken.

In de rechtspraktijk gaat het om twee soorten gevallen:
1 ° foutieve handelingen of foutief gedrag van een van de partijen tegenover de andere partij, zowel van de adoptandus als van de adoptant;
2° andere zwaarwichtige omstandigheden, inzonderheid de psychologische onmogelijkheid van samenleven en/of de volledige mislukking van de opvoedingsrelatie, zodat er geen enkele socio-affectieve werkelijkheid vasthangt aan de adoptieve afstammingsband.

Uiteindelijk moet het belang van het kind de voornaamste overweging zijn (P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Acco Leuven, 2011, 332; G. MAES, "De beëindiging van de adoptie" in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Intersentia 2006, 204-209).

2. Toepassing in huidige zaak

Terecht stelt appellante dat de herroeping van de adoptie gerechtvaardigd kan worden door omstandigheden die geen verband houden met de fout van de betrokkene, maar door de noodzaak van de concrete toestand.
Zoals hoger vermeld moet het gaan om zwaarwichtige omstandigheden, inzonderheid de psychologische onmogelijkheid om samen te leven en/of de mislukte opvoedingsrelatie, waarbij de socio-affectieve realiteit niet (meer) overeenstemt met de adoptieve afstammingsband.

Het openbaar ministerie meent dat er onvoldoende zwaarwichtige redenen voorhanden zijn om de adoptie te herroepen en geeft een negatief advies.

Volgens het schriftelijke advies van het openbaar ministerie in eerste aanleg is de opvoeding jarenlang zonder noemenswaardige problemen verlopen tot N. zich in haar puberteit tegen deze opvoeding ging verzetten, hebben er geen manifeste foutieve gedragingen plaatsgegrepen en is er weliswaar een breuk ontstaan tussen de geadopteerde en de adoptante, maar staat het niet vast dat deze breuk onomkeerbaar is.

De eerste rechter heeft dit negatieve advies gevolgd en overweegt dat hoewel de verstandhouding tussen N. en haar adoptiemoeder op dit ogenblik verstoord is, zeker niet kan worden gesteld dat deze breuk onomkeerbaar is.

Op 29 augustus 2009 zou er ruzie zijn ontstaan over huishoudelijk werk en zou zij door de adoptiemoeder op straat zijn gezet, waarna zij bij haar natuurlijke moeder is ingetrokken.
Geen van beide partijen is het hiermee eens.

De eerste rechter kan worden gevolgd waar wordt vastgesteld dat er geen bewijs is van de bewering dat N. door haar adoptiemoeder slecht zou zijn behandeld.

Wel blijkt dat er zich problemen voordeden in de opvoeding en N. zich afzette tegen de traditionele opvoeding die de adoptiemoeder wenste te geven.
A.A. verklaarde hierover op 9 september 2009 aan de politie PZ D. dat er problemen waren met het gedrag van N., zij een moeilijk kind was en zij niet goed studeerde.

Bij vonnis van 9 april 2008 werd N. door de jeugdrechter berispt wegens het plegen van winkeldiefstallen.

De eerste rechter oordeelde terecht dat deze feiten op zich niet voldoende zwaarwichtig zijn om een herroeping van de adoptie te kunnen verantwoorden.

Met betrekking tot het incident in Marokko dat aanleiding was tot de definitieve breuk tussen partijen, hebben beiden een verschillend verhaal.
A.A. verklaarde aan de politie dat er tijdens het verblijf in Marokko een discussie was met de natuurlijke moeder over het gedrag van N. en over een heelkundige ingreep aan de schildklier die N. had ondergaan, waarbij het eind augustus tot een slaande ruzie kwam tussen de adoptiemoeder en de natuurlijke moeder.
Volgens A.A. wenste de natuurlijke moeder van N. dat N. in Marokko bleef en heeft A.A. dan beslist om vervroegd terug te keren naar België, daar waar de terugkeer naar België normaal voorzien was op 7 september 2009.
Het vliegtuigticket van N. liet zij bij haar thuis in Marokko liggen.
A.A. verklaarde dat zij noch de Marokkaanse politie, noch het Belgische consulaat of de Belgische ambassade om hulp heeft gevraagd om N. te kunnen meenemen naar België. Ook in België heeft zij geen hulp gezocht en heeft zij niets ondernomen via de politie of het stadhuis.
Zij zou wel een advocaat hebben geraadpleegd die haar doorverwees naar de politie.
Zij heeft de school verwittigd dat N. niet meer ging komen.
Zij verklaarde nochtans dat zij wenste dat N. terug naar Diest kwam en zij bij haar mocht blijven tot haar meerderjarigheid.

N. verklaarde op 14 september 2009 aan de politie PZ Demerdal dat zij in Marokko in de woning van haar adoptiemoeder geen tijd kreeg voor zichzelf, maar er moest helpen in het huishouden en voortdurend opletten op het kindje van haar adoptiezus, en zij de behoefte voelde om bij haar natuurlijke moeder en zussen te zijn.
Op 29 augustus 2009 zou er ruzie zijn ontstaan over huishoudelijk werk en zou zij door de adoptiemoeder op straat zijn gezet, waarna zij bij haar natuurlijke moeder is ingetrokken.
Volgens N. had de adoptiemoeder haar paspoort in haar bezit en gebruikte zij dit als drukkingsmiddel; wanneer haar natuurlijke moeder dit paspoort ging vragen, zou A dit geweigerd hebben, en hiervoor geld gevraagd hebben.
Op 4 september 2009 zou A.A. geconvoceerd zijn door de Marokkaanse politie, doch zij keerde reeds op 3 september vervroegd terug naar België, waarbij zij N. zou hebben achtergelaten zonder paspoort of kleding.
Hoewel deze versies van beide partijen volledig tegenstrijdig zijn, is het wel zeer duidelijk dat het in Marokko tussen beiden volledig verkeerd liep en de verstandhouding ernstig was verstoord.
Tevens blijkt geenszins dat N. zelf niet wenste terug te keren naar België, zoals geïntimeerde beweert, nu de minderjarige reeds op 29 augustus 2009 zelf de hulp inriep van de politie van PZ D. en het Belgische consulaat te Cassablanca diende te worden ingeschakeld om een voorlopig paspoort af te leveren, teneinde de terugkeer van N. mogelijk te maken.

Wel blijkt uit het proces-verbaal dat N. onder geen beding nog wilde terugkeren naar haar adoptiemoeder.

Tevens meldde de politie-inspecteur dat hij A.A. verzocht om de kleding van het kind klaar te zetten voor afhaling, waarop A.A. beweerde dat N. al haar kleren mee naar Marokko had genomen en ze daar zou verkocht hebben, en N. geen andere bezittingen zou hebben.
De opmerking van de politie-inspecteur dat het kind toch onmogelijk alles kon hebben meegenomen, werd door de adoptiemoeder dreigend beantwoord.
Hieruit kan worden besloten dat A.A. na het mislopen van de relatie met haar adoptiedochter in Marokko, alleen is teruggekeerd naar België en haar adoptiekind heeft achter gelaten in Marokko zonder de nodige documenten om te kunnen terugkeren, en zonder haar kleding.
Vervolgens kwam N. terecht in de hulpverlening en diende de jeugdrechter te worden ingeschakeld daar volgens het verslag van de Bemiddelingscommissie de adoptiemoeder niet wenste mee te werken met de consulente van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en zich afwezig meldde op de bemiddelingszitting.

Uit deze gegevens van het dossier en de debatten ter zitting blijkt zeer duidelijk dat de breuk tussen de partijen definitief is en verzoening niet meer mogelijk is.

Sinds de feiten die zich voordeden in Marokko is er tussen partijen geen enkele toenadering en geen enkel contact meer geweest.

Uit het verslag van de dienst Begeleid Wonen Vestah, die N. begeleidt, blijkt dat de opvoeding door haar tante voor N. geen positieve ervaring was en zij laat merken dat zij nu pas de mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen tot een volwassen zelfstandige vrouw, wat tot nu toe erg goed lukt.
De begeleiding merkt op dat er een hindernis is die N. belemmert in het proces om haar verleden en de mindere ervaringen achter zich te laten, en dat is de achternaam die ze draagt, waardoor ze steeds geconfronteerd wordt met iets waarvan ze juist afstand wil nemen.
Uit al deze elementen blijkt zeer duidelijk dat er wel degelijk zwaarwichtige omstandigheden zijn en het niet louter gaat om een onenigheid die zich voordeed na een jarenlange harmonieuze samenleving.

In casu is de opvoedingsrelatie tussen partijen duidelijk volledig misgelopen tijdens de vakantie in Marokko, waarna geïntimeerde zonder haar adoptiekind naar België terugkeerde, wat tot een definitieve breuk in de verstandhouding heeft geleid en tot gevolg heeft dat beide partijen geen enkel contact meer met elkaar wensen en het behoud van de adoptie band voor beiden enkel een zware psychologische hinderpaal vormt.
Bijgevolg is duidelijk dat er tussen partijen een psychologische onmogelijkheid bestaat tot samenleven en zelfs tot het onderhouden van nog enig contact, en het behoud van de adoptieband niet meer beantwoordt aan de socio-affectieve realiteit en geenszins in het belang is van het kind, wel integendeel.

Het hoger beroep is dan ook gegrond.

Het bestreden vonnis dient te worden hervormd.

( ... )

OM DEZE REDENEN, HET HOF, jeugdkamer, ( ... )

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond;

( ... )

Noot:
Michèle Dekervel
Gedane zaken nemen geen keer: het onomkeerbare karkater van een breuk in de gewone adoptierelatie. Tijdschrift voor familierecht 2013/5, pagina 115.
 

 

Rechtsleer:

• Christoph Castelein, Over herroeping van de adoptie en opeenvolgende en nieuwe adoptie naar huidig en komend recht, noot onder Rb. Brugge, 7e kamer d.d. 9 maart 2004, Tijd. Not. 2004 blz. 580 nr. 3).

•  Gunter Maes, De beeindiging van de adoptie in P. Senaeve en F. Swennen (ed), De hervorming van de interne en de internationale adoptie Intersentia 2006 blz.206 en volgende nr. 391 en volgende).

 

Rechtspraak:

• Gent 15/3/1973, R.W., 1973-74, 1271.

• Rb.Brussel 2/10/1996, J.L.M.B., 1997,514 :

• Luik 3/3/1988, RRD 1998, 427 :

• Rb.Mechelen 10/4/1979, Rev. Trim.Dr.Fam., 1979, 430 :

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 14:14
Laatst aangepast op: zo, 11/03/2018 - 18:15

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.