-A +A

Heling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De term heling werd door de wetgever niet gedefinieerd. De rechtspraak en -leer heeft de volgende omschrijving aanvaard: het bezitten of (bij)houden van zaken, verkregen door het plegen van een misdaad of wanbedrijf. Kortom, er moet sprake zijn van een inontvangstneming en de persoon moet op dat moment op de hoogte zijn dat de zaak voortkomt uit een misdrijf.

 

Heling is het bedrieglijk geheel of ten dele in bezit nemen van een weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak, wetende dat dit voorwerp een delictuele herkomst heeft.

Heling van een gestolen voorwerp vereist bij de heler dat hij met name het voormelde voorwerp met een bedrieglijk opzet heeft verkregen, d.w.z. met de bedoeling om er ofwel zelf voordeel uit te halen, ofwel de daders van of de medeplichtigen aan de diefstal te helpen om de voordelen eruit te halen.

De heler is duidelijk te onderscheiden van de dief.

De heler is diegene die gestolen goed opkoopt.

Heling is een wanbedrijf waardoor de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt waarbij deze termijn begint te lopen vanaf dat men in het bezit is van het gestolen goed.


Bestanddelen van het misdrijf

1) de heling veronderstelt het materieel bezit:

Toepassing: een passagier die in een gestolen wagen plaatsneemt, wetende dat de bestuurder hem heeft gestolen, heeft samen met de bestuurder(dief) het gebruik en het onrechtmatig bezit. Hij wordt als heler aanzien.


2) bedrieglijke herkomst of delictuele oorsprong:
De zaak is verkregen door een misdaad of een wanbedrijf (geen overtreding).
Let wel: de heler dient een zaak in bezit of in ontvangst te nemen, afkomstig van een misdaad of wanbedrijf gepleegd door een ander persoon. dief en heler zijn dus steeds onderscheiden personen men kan dus niet dief en heler terzelfdertijd zijn.

3) de heler moet de delictuele herkomst kennen:
Hij moet op het ogenblik dat hij de zaak verkrijgt of in ontvangst neemt kennis hebben van het bestaan van een vroeger misdrijf waardoor de voorwerpen verkregen werden. De feitenrechter beoordeelt soeverein en in concreto of de heler de wederrechtelijke herkomst van dit voorwerp kende.

De heler moet niet al de omstandigheden van het misdrijf kennen; hij moet wel de delictuele herkomst kennen vooraleer hij het voorwerp of de zaak ontvangt of ten minste op het ogenblik dat hij het in bezit neemt.

4) bedrieglijk inzicht:
De heler handelde met de bedoeling zich de zaak toe te eigenen of de geheelde zaak te onttrekken aan de opsporingen van het gerecht of aan de slachtoffers van het voorafgaande misdrijf.

Heling is een aflopende misdrijf, en staat volledig zelfstandig, los en onderscheiden van de misdaad of van het wanbedrijf, waarin het bezit van de geheelde voorwerpen zijn oorsprong vindt. De heler kan bv. Nog vervolgd worden terwijl de verjaring reeds is ingetreden voor de dader van de misdaad of het wanbedrijf. Vermits heling een aflopend misdrijf uitmaakt, begint de verjaring te lopen vanaf het tijdstip van de inontvangstname.

Verzwarende omstandigheden:

ART. 506 S.W. voorziet een strafverzwaring nl.:

"Art. 506. <W 2003-01-23/42, art. 81, 041; Van kracht : 13-03-2003> Ingeval de straf, toepasselijk op de daders van de misdaad, levenslange opsluiting of opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar is, worden de in het vorige artikel bedoelde helers veroordeeld tot opsluiting van vijf jaar tot tien jaar indien bevonden wordt dat zij ten tijde van de heling kennis droegen van de omstandigheden waaraan de wet levenslange opsluiting of opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar verbindt."


uittreksel uit het strafwetboek:

(Heling en andere verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf voortkomen.) <W 1990-07-17/30, art. 4, 004; Van kracht : 25-08-1990>
Art. 505. <L 1995-04-07/57, art. 7, 004; Van kracht : 20-05-1995 Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen worden gestraft :
1° zij die weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of een gedeelte ervan helen;
2° zij die zaken bedoeld in artikel 42, 3°, hebben gekocht, in ruil of om niet hebben ontvangen, in bezit, bewaring of beheer hebben genomen, ofschoon zij de oorsprong ervan kennen of moesten kennen;
3° zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, omgezet of overdragen hebben met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden;
4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken hebben verheeld of verhuld, ofschoon zij de oorsprong ervan kenden of moesten kennen.
De in 3° en 4° beoogde misdrijven blijven bestaan, ook indien ze gepleegd worden door de dader of mededader van, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit de zaken bedoeld in artikel 42, 3° voortkomen.
De zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel maken het voorwerp uit van de misdrijven die gedekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, en zij worden verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde, zonder dat deze verbeurd verklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurd verklaring, schaadt.
Poging tot een van de misdrijven bedoeld in 2°, 3° en 4° van dit artikel wordt bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijftigduizend frank of met een van die straffen alleen.
De personen die krachtens deze bepalingen worden gestraft, kunnen bovendien veroordeeld worden tot ontzetting, overeenkomstig artikel 33.
Art. 506. <W 2003-01-23/42, art. 81, 041; Van kracht : 13-03-2003> Ingeval de straf, toepasselijk op de daders van de misdaad, levenslange opsluiting of opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar is, worden de in het vorige artikel bedoelde helers veroordeeld tot opsluiting van vijf jaar tot tien jaar indien bevonden wordt dat zij ten tijde van de heling kennis droegen van de omstandigheden waaraan de wet levenslange opsluiting of opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar verbindt.

 

Heling is een aflopend misdrijf

In België begint de verjaring tegen de heler vanaf het ogenblik dat hij welbewust het gestolen goed ontvangt, terwijl die in Frankrijk pas begint wanneer de heler zich van het gestolen goed ontdoet. Bijgevolg beschikt het gerecht in België over een veel kortere tijdsspanne om op te treden dan in Frankrijk. Aldus wordt vastgesteld dat, na afloop van de verjaringstermijn van vijf jaar, gestolen voorwerpen opnieuw « wettig » op de markt kunnen opduiken, zonder dat de helers nog vervolgd kunnen worden aangezien de vijfjarige verjaringstermijn is beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat zij het voorwerp op ongeoorloofde wijze in ontvangst hebben genomen. In Frankrijk daarentegen blijven alle opeenvolgende helers die op een of ander ogenblik het onrechtmatig verworven goed in handen hebben gehad strafbaar aangezien de verjaring pas begint te lopen op het ogenblik dat de laatste heler in de reeks het goed verkoopt aan een koper die te goeder trouw is.

Rechtspraak:

• Cassatie 4 september 2007:

Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Strafwetboek kan erin bestaan dat de oorsprong van gelden van criminele oorsprong of van het ermee overeenstemmend bedrag wordt verheeld en verhuld door handelingen waarbij de dader, tevens dader van het basismisdrijf, rechtstreeks en zonder tussenbewerking, illegale vermogensvoordelen in ontvangst neemt, bijvoorbeeld door plaatsing op zijn bankrekening.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: di, 18/03/2014 - 20:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.