-A +A

gewijzigde voorrangsregels

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

nieuwe regels in het verkeer vanaf 01/03/07

Koninklijk besluit van 29/01/07 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

gewijzigde voorrangsregels en mogelijkheid om snelheidszones af te bakenen

Het KB van 29 januari 2007 wijzigt de wegcode door een aantal voorrangsregels te veranderen en door wegbeheerders in staat te stellen om snelheidszones af te bakenen.

De regel die bepaalt dat de bestuurder die voorrang heeft, zijn voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben wordt afgeschaft.

De verplichting om «op regelmatige wijze» van rechts te komen teneinde van voorrang van rechts te kunnen genieten wordt geschrapt.

De notie « op een regelmatige wijze » is te vaag en leidt tot rechtsonzekerheid.
Er wordt expliciet bepaald dat de bestuurder die uit een verboden rijrichting komt geen voorrang van rechts heeft.

Fietsers die uit een straat komen met beperkt éénrichtingsverkeer, aangegeven met het onderbord M2, genieten uiteraard voorrang van rechts daar zij niet uit een voor hen verboden rijrichting komen.

Hetzelfde geldt voor bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A die uit een straat komen met beperkt éénrichtingsverkeer, aangegeven met het onderbord M3.

Wie op een kruispunt een doorlopend trottoir of een fietspad overschrijdt zal voortaan zijn voorrang van rechts ten aanzien van andere automobilisten niet meer verliezen. Met dien verstande dat de bestaande voorrangsregels ten opzichte van voetgangers en fietsersgevrijwaard blijven.

Ten tweede voorziet dit KB expliciet in de mogelijkheid voor de wegbeheerders om snelheidszones af te bakenen. Het betreft hier niet alleen de mogelijkheid om een zone 30 af te bakenen maar bijvoorbeeld ook zone 70 of een andere snelheid.

De zonale snelheid wordt aangeduid door een rechthoekig verkeersbord met witte achtergrond waarop het bord C43 wordt weergegeven. Snelheidszones hebben het voordeel dat de wegbeheerder niet langer na elk kruispunt een bord moet plaatsen.

Het nieuwe KB geeft de wegbeheerders bovendien de mogelijkheid om herkenningstekens te gebruiken die de bestuurders er aan herinneren in welke snelheidszone zij zich bevinden.

Deze kleine borden of aanplakvignetten hebben een kleine afmeting : ze springen niet automatisch in het oogveld van elke weggebruiker, maar zijn enkel bedoeld als geheugensteuntje voor wie bevestiging zoekt.
De Minister van Mobiliteit kan de afmetingen bepalen.

Dit KB treedt in werking op 1 maart 2007.

29 JANUARI 2007. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Artikel 1. In artikel 12 van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1° Artikel 12.3.1., eerste lid wordt vervangen als volgt :
« Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van
rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de
bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt. »;
2° Artikel 12.3.2. wordt opgeheven;
3° In Artikel 12.4., tweede lid worden de zinsnede « een gedeelte van
de openbare weg oversteken die niet voor hem is voorbehouden, zoals
een trottoir dat de rijbaan oversteekt, een fietspad » en de zinsnede
« zijn voertuig opnieuw in beweging brengen » opgeheven;
4° Er wordt een artikel 12.4.bis ingevoegd dat luidt als volgt :
« Art. 12.4bis De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt,
moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig
dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen. »

Art. 2. In artikel 65.5. van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1° de 3 wordt aangevuld met het volgende voorbeeld :


Begin van een zone waar de snelheid beperkt is tot de aangeduide
snelheid.

Einde van een zone waar de snelheid beperkt is tot de aangeduide
snelheid.

2° Een 10 die luidt als volgt wordt toegevoegd :
« 10. Snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C43
waaraan overeenkomstig 65.5.3. zonale geldigheid wordt gegeven.
Vanaf het zonebord tot het eindezonebord is het verboden te rijden
met een hogere snelheid dan de zonale snelheid.
Het zonebord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot de
desbetreffende snelheidszone. Het bord mag links herhaald worden.
Wanneer binnen de zone het bord C43 een andere snelheid aanduidt,
dan geldt vanaf het volgende kruispunt opnieuw de zonale snelheid.
Het zonebord wordt niet herhaald.
Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die
een hogere snelheid aanduidt dan de zonale snelheid.
Wanneer binnen de zone, een erf, woonerf, of schoolomgeving wordt
afgebakend, dan geldt vanaf het einde van het erf, woonerf of
schoolomgeving opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet
herhaald.
Wanneer binnen de zone een bebouwde kom wordt afgebakend, dan
moet op het einde van de bebouwde kom het zonebord evenwel
opnieuw geplaatst worden.
Wanneer binnen de zone een andere snelheidszone wordt afgebakend,
dan moet op het einde van de andere snelheidszone het zonebord
opnieuw geplaatst worden.
De punten 65.5.6. tot en met 65.5.9. zijn niet van toepassing op
snelheidszones. »;
3° Een 11 die luidt als volgt wordt toegevoegd :
« 11. De wegbeheerder mag binnen de snelheidszone aan verlichtingspalen
en verkeerspalen een zelfklevend vignet of herkenningsbord
bevestigen met een afbeelding van het verkeersbord C43 die zonale
snelheid in herinnering brengt.
Het vignet en het herkenningsbord dienen als herkenningsteken en
hebben op zich geen bindende gevolgen voor de weggebruiker.
De minister bevoegd voor het wegverkeer kan de plaatsingsvoorwaarden
en de afmetingen van het vignet en het herkenningsbord
bepalen. ».
Art. 3. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 september 2005
tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene
reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° De 9°, eerste lid, wordt vervangen als volgt :
« Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van
rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de
bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt. »;
2° De 10° wordt vervangen als volgt :
« Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste
cyclable, doit céder la priorité aux usagers de la route
qui, conformément au présent arrêté, sont autorisés à
circuler sur le trottoir ou la piste cyclable.
12.4bis « De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt,
moet voorrang verlenen aan de weggebruikers
die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het
trottoir of fietspad te volgen. »
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2007.
Art. 5. Onze Minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort,
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: wo, 07/02/2018 - 17:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.