-A +A

geheim van het beraad

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Alle besprekingen tussen de magistraten en alle voorbereidende geschriften die het vonnis voorafgaan, met inbegrip van ontwerpen van vonnissen vallen onder het geheim van het beraad. De schending hiervan maakt de schending van het beroepsgeheim door de rechter uit.

 

Het geheim van het beraad en het beroepsgeheim van de rechter

Hof van beroep Brussel, 21 januari 2013, RW 2013-2014, 909

Samenvatting

Alle besprekingen tussen de magistraten en alle voorbereidende geschriften die het vonnis voorafgaan, met inbegrip van ontwerpen van vonnissen vallen onder het geheim van het beraad. De schending hiervan maakt de schending van het beroepsgeheim door de rechter uit.

Tekst arrest

Openbaar ministerie t/ D.T.F.

...

I. Wat de aangehouden ten lasteleggingen betreft

...

A. Wat beklaagde sub 1 betreft (F.D.T.)

Tenlastelegging D (schending van het beroepsgeheim)

1. Uit de verklaring van mevrouw H. – toenmalig rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel – blijkt dat mevrouw D.T. de ontwerpteksten van de door haar te verlenen beschikkingen in een F.-zaak tot tweemaal toe aan haar heeft bezorgd ter nalezing en haar in die zaak om een advies heeft gevraagd op juridisch vlak (= vraag over de belangenafweging) waarover die collega een nota heeft opgesteld van vier pagina’s die nadien in het ontwerp werd verwerkt.

Mevrouw D.T. ontkent in haar conclusie niet dat “zij, na de zaak m.b.t. de verkoop van de F.-bank in beraad te hebben genomen, met mevrouw H., toen rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel en inmiddels bekleed met het mandaat (...), overleg gepleegd heeft en is ingegaan op haar voorstel om een bepaald rechtsprobleem na te kijken”.

Mevrouw H. was niet geadieerd voor het beslechten van de vorderingen in voornoemde zaak waarin mevrouw D.T. optrad als alleenrechtsprekend kortgedingrechter.

2. De rechter behandelt zijn dossiers persoonlijk of in collegiaal verband. Hij kan ter voorbereiding van het beraad een beroep doen op de medewerkers die aan zijn rechtscollege verbonden zijn en die daarvoor dan onder zijn rechtstreeks toezicht staan, zoals een referendaris.

3. Bespreking of mededeling van voorbereidende geschriften of ontwerpen van vonnissen of arresten aan andere magistraten, van het eigen of van andere, lagere of hogere rechtscolleges, zelfs slechts met de bedoeling een ontwerp taalkundig te laten nalezen, maakt een schending uit van het beroepsgeheim.

Niemand, tenzij een betrokken zittinghoudende rechter, mag tussenkomen in het beraad of zelfs maar trachten dit te beïnvloeden.

4. De tussenkomst van mevrouw H. was bovendien in deze zaak niet noodzakelijk en pertinent voor de opdracht van de geheimhouder. Mevrouw D.T. beschikte over directe medewerkers, zoals referendarissen, tot wier taken het o.a. behoort een magistraat bij te staan bij het opstellen van ontwerpen en juridisch opzoekingswerk uit te voeren.

5. De tenlastelegging D is dan ook bewezen in de persoon van mevrouw D.T

Overige rechtspraak:

Cass. 13 maart 2012, RW 2012-13, 1255, noot F. Blockx.


De pest van de ontwerpvonnissen

Reeds meermaals werd het bestaan van ontwerpvonnissen gehekeld zoals deze voorkomen in de bundels die op de zitting aanwezig zijn.

Blijkt dat meer dan één rechter nog vóór het in beraad nemen van het vonnis reeds een ontwerpvonnis heeft opgemaakt. Terecht kan gesteld worden dat ontwerpvonnissen deel uitmaken van het beraad en dus onder het geheim van het beraad vallen en onder het beroepsgeheim van de magistraten.

In het verleden verdedigde de rechterlijke macht zich door te stellen dat deze ontwerpteksten geen enkele vooringenomenheid inhouden maar slechts een eerste draft, een vrijblijvende en privaat werkdocument zonder enige relevantie.

Vanzelfsprekend is dit klinkklare onzin en dit werd ook bevestigd door het Hof van Cassatie in haar arrest van 13.03.2011, NJW 268, 597.

Ter zake stond niet de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid of de onvooringenomenheid van de rechter centraal maar wel de schending van het beroepsgeheim.

Het Hof oordeelde dat artikel 458 van het Sw. personen bestraft die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn toevertrouwd en deze geheimen bekend maken buiten het geval dat zij herroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken. Behalve in de wettelijk bepaalde uitzonderingen, moeten rechters het geheim bewaren over het beraad waaraan zij hebben deelgenomen.

De niet-naleving van deze geheimhoudingsplicht wordt bestraft volgens artikel 458 Sw.

Tot het geheim van het beraad behoren de opgestelde ontwerpen van beslissingen en de standpunten die de rechters omtrent de te nemen beslissing hebben ingenomen, ook als over die ontwerpen of standpunten nog niet collegiaal werd beraadslaagd.

Zo kan onder geen enkel beding een dergelijk ontwerparrest bekend gemaakt worden aan een derde, zelfs niet voor een taalkundig onderzoek, evenmin mag een dergelijk ontwerp van een vonnis in eens strafbundel zitten waardoor het door honderden personen kan worden ingezien.

Een persoon die tot een beroepsgeheim is gehouden overtreedt het strafwetboek (artikel 458) niet wanneer de onder het beroepsgeheim vallende informatie wordt meegedeeld aan derden die eveneens gehouden zijn tot geheimhouding.

In de Fortiszaak oordeelde het Hof van Cassatie dat er geen sprake kon zijn van een zogenaamd gedeeld of toevertrouwd beroepsgeheim wanneer de overdracht van gegevens hoegenaamd niet noodzakelijk was voor de uitoefening van de vertrouwensopdracht, namelijk de behandeling, het beraad en het maken van een ontwerparrest.

Zo het Fortisarrest, Hof van Cassatie, 13.03.2012, NJW, 268, pagina 597 met noot.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 19/03/2014 - 22:42
Laatst aangepast op: wo, 19/03/2014 - 22:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.