-A +A

forfaitaire belasting auteursrechten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

In het verleden werd een geregeld discussie gevoerd of auteurs een vergoeding en diverse inkomsten uitmaken belast aan 33 procent, dan wel als beroepsinkomsten dienen aanzien te worden met een progressief tarief tot 50 procent belastingen. Deze discussie is thans definitief beslecht door de wet van 16 juli 2008.

Door de wet van 16 juli 2008 worden de inkomsten uit auteursrechten voortaan gelijkgesteld met een roerende inkomsten, evenwel geplafonneerd tot een  maximumbedrag van 37.500 €. Geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2008 geeft dat 49.680 €.

(Indien de inkomsten dit plafond  te boven gaan, zal het deel erboven als een beroepsinkomen worden belast en dus aan de normale tarieven van de personenbelasting worden onderworpen).

Door de kwalificatie als onroerende inkomsten worden de auteurs vergoedingen thans nog slechts belast tegen 15 procent. bovendien heeft de auteursrecht op een kostenforfait van 50 procent op de eerste schijf van 10.000 € en van 25 procent op de volgende schijf van 10.000 €.

Deze belasting zal aan de bron worden ingehouden, het weze door SABAM, het weze door de uitgevers, het weze door anderen beheersvennootschappen bij wijze van de roerende voorheffing. Concreet zullen de auteurs vergoedingen niet langer meer moeten aangegeven worden in de aangifte van de personenbelastingen. De ingehouden roerende voorheffing geldt immers meteen als een bevrijdende eindbelasting.

voorbeeld: de de auteur die vroeger 100 € ontving van zijn uitgever zal (rekening houdende met een kostenforfait van 50 procent op de eerste 10.000 € in het vervolg slechts 92,50 € ontvangen), weze het dat hij dan vrijgesteld is van enige aangifteplicht en waarbij dit bedrag van 92,50 € dus supernetto is.

Let wel deze regeling staat volledig los van de BTW plicht.

De regeling is met terugwerkende kracht inwerking getreden vanaf 1 januari 2008.

wettekst:

16 JULI 2008. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten.


Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 17, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, wordt aangevuld met een 5°, luidende :
" 5° de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht. ".

Art. 3. In artikel 22, § 3, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " en concessie van roerende goederen " vervangen door de woorden " en concessie van roerende goederen en auteursrechten bedoeld in artikel 17, § 1, 5° ".

Art. 4. In artikel 37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 17 mei 2004, wordt tussen het eerste en het tweede lid, een lid ingevoegd, luidende :
" In afwijking daarvan behouden de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, hun hoedanigheid van roerende inkomsten, behalve indien en in zover zij hoger liggen dan 37.500 euro. "

Art. 5. In artikel 261, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het 4°, opgeheven bij de wet van 25 april 2006, opnieuw ingevoegd in de volgende lezing :
" 4° door rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen, alsook aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen en aan de belasting van niet-inwoners onderworpen belastingplichtigen, die inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, verschuldigd zijn. "

Art. 6. Het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 27 augustus 1993, wordt gewijzigd als volgt :
1° Het opschrift van hoofdstuk I, afdeling III, wordt vervangen als volgt :
" Afdeling III. Forfaitaire raming van de kosten die aftrekbaar zijn van het bruto-inkomen uit verhuring, verpachting, gebruik, concessie van roerende goederen en auteursrechten ";
2° In artikel 3 worden de woorden " en concessie van roerende goederen " vervangen door de woorden ", concessie van roerende goederen en auteursrechten ";
3° In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) Er wordt een 1° ingevoegd voor het 1°, dat het 2° wordt, luidende :
" 1° 50% van de eerste schijf van 10.000 euro en 25% van de schijf van 10.000 euro tot 20.000 euro indien het auteursrechten betreft. ".
b) Het 2° wordt het 3°;
4° In artikel 5, tweede lid, worden de woorden " artikel 4, 2°, c " vervangen door de woorden " artikel 4, 3°, c ".

Art. 7. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

 Noot: Volgens de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken vallen auteursrechten op computerprogramma's niet onder de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht. Voor computerprogramma's heerst dus nog steeds de grootste onduidelijkheid over de fiscale kwalificatie van deze inkomsten.

Het standpunt van het College is dat computerprogramma's onder de Wet van 30 juni 1994, wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's vallen en niet onder de Wet van 30 juni 1994, wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Vermits de Wet van 16 juli 2008, wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten alleen op de Wet van 30 juni 1994, wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten slaat, worden auteursrechten op computerprogramma's nog steeds als beroepsinkomsten belast.

Bronnen
- de Wet van 30 juni 1994, wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994063035&table_name=wet
- de Wet van 30 juni 1994, wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1994063036&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
- de Wet van 16 juli 2008, wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/DroitsAuteurRechten/PDF/loidroitsdauteurs16.7.2008FRetNL.pdf

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 05/01/2018 - 14:11

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.