-A +A

De uitvoering van een vonnis

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Executie

gelijk hebben, gelijk krijgen, gelijk uitvoeren 

 

Hoe krijg ik het vonnis uitgevoerd? Zijne Majesteit, Albert II, staat vermeld op de expeditie.

Eens een advocaat van een schuldeiser een vonnis heeft bekomen zal deze de schuldenaar een kordate brief sturen met verzoek het vonnis na te komen en tot betaling over te gaan van hetgeen waartoe deze veroordeeld wordt met inbegrip van de kosten van de  gerechtsdeurwaarder en de betaalde rechten aan de de griffie.

Komt de tegenpartij deze veroordeling nog niet na, dan dient op een gerechtsdeurwaarder beroep gedaan. De gerechtsdeurwaarder zal dan de expeditie van het vonnis ter griffie bestellen. De expeditie of uitgifte is een eenvormig verklaard afschrift van het vonnis waarop de Koninklijke formule van tenuitvoerlegging staat vermeld. Inderdaad staat op dit exemplaar letterlijk dat zijne majesteit Albert II het bevel geeft aan alle gerechtsdeurwaarders om het vonnis ten uitvoer te leggen. Deze expeditie kost tussen de 0,75 en de 4,83 euro per bladzijde van het vonnis. De meeste vonnissen zijn hooguit 5 bladzijden lang.
De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis hierna betekenen, hetgeen de officiële kennisgave van het vonnis aan de wederpartij inhoudt. Deze betekening zal meestal tussen de 200 en de 350 euro kosten.

Na deze betekening kan de tegenpartij beroep of soms (bij een verstekvonnis) verzet instellen. In bepaalde gevallen is geen beroep mogelijk. Eens de termijn van verhaal (cassatie, beroep en verzet) verstreken (in de regel 1 maand) kan tot uitvoering overgegaan en kan de advocaat van de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen zowel op de inboedel, onroerende goederen als op het voor beslag vatbare deel van de inkomsten. Beslag kan 750 euro en meer kosten opleveren. Doch deze kosten zoals alle andere gemaakte gerechtskosten kan de schuldeiser de schuldenaar partij doen betalen. Maar indien de tegenpartij spoorloos is of onvermogend blijkt te zijn zal u de schuldeiser zelf deze kosten dienen te dragen met mogelijkheid om ze gedurende 10 jaar (behoudens verjaringsstuinde betekening op de schuldenaar of op diens erfgenamen (mits zij de erfenis niet verwerpen) te verhalen. En heeft de rechtbank de eis van de schuldeis afgewezen, dan zal deze zelf als verliezende partij voor de kosten dienen in te staan. In een aantal gevallen oordeelt de rechtbank dat beide partijen fout treffen en dat zij dus beiden voor een deel van de kosten dienen in te staan.
 

Bent U een slachtoffer van een misdrijf dan kan u op de zitting waarop de zaak is gesteld, al dan niet met bijstand van een advocaat, u burgerlijke partij stellen voor de rechtbank. U kan ook een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoeksrechter, burgerlijk dagvaarden of zelfs rechtstreeks strafrechtelijk dagvaarden.

Indien u verweerder bent in een burgerlijk geschil dan kan u zelf aan de rechtbank uw verweer uitleggen. U mag zelfs zelf conclusies opstellen, maar deze conform te zijn aan de bepalingen van de wet en u dient u zeer goed op de hoogte te zijn van de wettelijke bepalingen inzake conclusietermijnen, excepties en de wijze van mededeling van conclusies en stukken.

 

Garanties die wij bieden bij de uitvoering:

 

- voorafgaand aan de procedure onderzoeken wij reeds de solvabiliteit:

    - wij gaan na of de betrokkene reeds geficheerd staat op de zogenaamd zwarte lijsten

    - wij gaan na of er reeds eerdere beslagleggingen zijn gepleegd

 aldus kunnen wij u informeren over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van uw vordering alvorens kosten te maken.

 

-Bij de uitvoering van een vonnis geven wij onze gerechtsdeurwaarders opdracht teneinde:

- de werkgevers op te sporen om aldaar beslag te leggen;

- bij de dienst inschrijving voertuigen na te gaan of uw schuldenaar een voertuig heeft met oog op beslag

- bankrekeningen op te sporen met oog op beslag

- onroerende goederen of onverdeelde rechten ingevolge erfenissen op te sporen met oog op beslag

- advies te verschaffen mbt de waarde van voor beslag vatbare roerende goederen.

- vorderingen van uw debiteur op te sporen met oog op beslag onder derden (banken, teruggaven belastingen, erfenissen..)

 

- Wij garanderen u op verzoek de opvolging gedurende 10 jaar van een uitvoerbaar vonnis, met periodieke controle van uw schuldenaar.

 

Nog dit: 

Nieuwe Potpourri wet I

(wet van 19 oktober 2015 houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015) - Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek
Artikelen 1397 - 1401 en 1495 Gerechtelijk Wetboek Deze worden samen genomen en samen besproken aangezien zij de vereisten van de uitvoerbaarheid bespreken (de verplichting tot betekening), de principiële voorlopige uitvoerbaarheid en de principiële schorsende werking van verzet samen met de mogelijkheden om het recht tot voorlopige tenuitvoerlegging te vragen. Het betreft volledig in nieuwe wetsbepalingen die het bestaande systeem van voor de Potpourri I wet volledig wijzigen.

"HOOFDSTUK III. - Voorlopige tenuitvoerlegging.

Art. 1397. Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de rechter bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders beveelt en onverminderd artikel 1414, schorst verzet tegen eindvonnissen daarvan de tenuitvoerlegging.

Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de rechter bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders beveelt, onverminderd artikel 1414, zijn de eindvonnissen uitvoerbaar bij voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep en zonder zekerheidsstelling indien de rechter deze niet heeft bevolen.

Art. 1398. De voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt alleen op risico van de partij die daartoe last geeft.

Zij geschiedt zonder borgstelling indien de rechter deze niet heeft bevolen en onverminderd de regels inzake kantonnement.

Art. 1398/1. In afwijking van artikel 1397, eerste lid, en behalve specifieke bepalingen schorst verzet tegen het eindvonnis gewezen door de rechter van de familierechtbank de tenuitvoerlegging daarvan niet.

De rechter die zitting houdt in de familierechtbank kan, bij een met bijzondere redenen omklede beslissing, de voorlopige tenuitvoerlegging weigeren indien een van de partijen hem daarom verzoekt.

Art. 1398/2. (Opgeheven)

Art. 1399. Verzet en hoger beroep schorsen de tenuitvoerlegging:

1° van de eindvonnissen inzake de staat van personen;

2° de vonnissen uitgesproken door de rechter van de familierechtbank die zitting neemt in het kader van zaken die worden geacht spoedeisend te zijn of zaken waarvoor de spoedeisendheid wordt aangevoerd in de zin van artikel 1253ter/4, en die betrekking hebben op geschillen inzake formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk, de opheffing van het verbod op het huwelijk van minderjarigen en de toestemming daartoe.

De voorlopige tenuitvoerlegging van deze vonnissen kan niet worden toegestaan.

Art. 1400.§ 1. De rechter kan aan de voorlopige tenuitvoerlegging de voorwaarde verbinden dat een zekerheid wordt gesteld, die hij bepaalt en waarvoor hij, zo nodig, de modaliteiten vaststelt.

§ 2. De zekerheid is van rechtswege bevrijd wanneer de consignatie door de veroordeelde partij gedaan is overeenkomstig artikel 1404.

Art. 1401. Indien de eerste rechters de voorlopige tenuitvoerlegging hebben uitgesloten, kan deze altijd worden verzocht bij het hoger beroep.]

Art. 1497. In geval van bewarend beslag, is er geen grond tot nieuw beslag voorafgaand aan de tenuitvoerlegging. Er wordt daartoe, in voorkomend geval, overgegaan door middel van de uitvoerbare titel die de beslaglegger bezit of zal bezitten, en na bevel krachtens die titel.

Wanneer bewarend beslag op onroerend goed of bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen omgezet wordt in uitvoerend beslag, geldt de overschrijving of de inschrijving van het bevel voorafgaand aan de tenuitvoerlegging, voor de toepassing van de hoofdstukken V en VI van deze titel, als overschrijving of inschrijving van het exploot van uitvoerend beslag. Dat bevel moet ten laatste binnen vijftien dagen worden overgeschreven of ingeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor en de nauwkeurige aanduiding bevatten van de overschrijving of de inschrijving van het bewarend beslag dat in uitvoerend beslag is omgezet."

Samengevat: zonder voorafgaande betekening van de uitgifte of in uitzonderlijke bijzonder dringende gevallen van de minuut voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging (zoals beschreven in artikel 1386, 1495 en 1041 werd het wetboek) kan niet worden uitgevoerd.

Uitzondering: vonnissen waarbij onderzoek maatregelen worden bevolen (artikel 1496 Gerechtelijk Wetboek) en tenuitvoerlegging van notariële akten vergen geen voorafgaandelijke betekening.

Onmiddellijk na de betekening kan worden overgegaan tot beslag. Er is dus geen wachttermijn. Uitzondering is evenwel de veroordeling bij verstek tot betaling van een geldsom die ten vroegste één maand na de betekening kan worden uitgevoerd.

Elk vonnis, zelfs al is het niet uitvoerbaar niettegenstaande verzet of hoger beroep, geldt als toelating om bewarend beslag te leggen voor de uitgesproken veroordelingen, tenzij anders is beslist (artikel 1414 Ger. W.).

Elk verzet tegen een verstekvonnis schorst de tenuitvoerlegging, tenzij de eisende partij de uitvoering bij voorraad niettegenstaande verzet op een gemotiveerde wijze heeft gevorderd en van de rechter bekomen.

Uitzondering hierop maken de dringende en voorlopige maatregelen uit artikel 1253 ter/4§2 Gerechtelijk Wetboek, alle alimentatievonnissen, alle vonnissen met aangevoerde hoogdringendheid (1253ter/4 §1 Ger.W. En andere niet eenzijdige vorderingen voor de familierechtbank (bijvoorbeeld vereffening-verdeling, vorderingen met betrekking tot schenkingen testament), deze vonnissen uitspraken zijn dus uitvoerbaar niettegenstaande verzet tenzij de rechtbank oordeelde dat het verzet op haar uitspraak geen schorsende werking zou hebben.

De eindvonnissen met betrekking tot de staat van de personen zijn niet van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad (artikel 1399 eerste lid 1° Gerechtelijk Wetboek. Zowel een verzet als een hoger beroep in een zaak met betrekking tot de staat van de personen schorst de uitvoerbaarheid.

In de zaken met betrekking tot de staat van de personen kan de rechter hierop geen uitzondering maken en kan hij ondanks artikel 1399 eerste lid,,1° geen (uitzonderlijke) toelating geven tot voorlopige tenuitvoerlegging. Tussenvonnissen en vonnissen alvorens recht te doen, vonnissen die onderzoeksmaatregelen toelaten of organiseren, vorderingen tot aanstelling van deskundigen, blijven wel uitvoerbaar bij voorraad.

Let wel, alle vonnissen van de familierechtbank zijn uitvoerbaar niettegenstaande verzet. Het verzet tegen een vonnis van de familierechtbank schorst dus niet de tenuitvoerlegging (artikel 1397, eerste lid gelegd). Op deze regel kan de rechter afwijken door de voorlopige tenuitvoerlegging van deze vonnissen te verbieden wanneer verzet wordt aangetekend middels deze beslissing bijzonder gemotiveerd is en indien één van de partijen hem daarom verzoekt

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: za, 18/02/2017 - 12:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.