-A +A

De kostprijs van een advocaat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het voorgerecht –– De minnelijke en buitengerechtelijke beslechting.

Minnelijke regelingen
Buitengerechtelijke procedure

150 euro om honderden of duizenden  euro kosten en moeilijkheden te besparen. 

Alvorens een advocaat te raadplegen trachten heel wat burgers zelf middels besprekingen en onderhandelingen zelf hun problemen op te lossen.

In dit stadium van het geschil worden meestal de meeste fouten gemaakt. De stappen die u zelf zet of geschriften die U opstelt, zullen bij een afgesprongen onderhandeling tegen U gebruikt kunnen worden. Niet schrijven of reageren is al evenzeer bruikbaar, gezien dit wel eens tot een stilzwijgende instemming zou kunnen beschouwd worden. Een verstandige burger denkt eerst na alvorens te handelen. Maak daarom eerst uw huiswerk en stel daarom eerst zelf een dossier samen. Verzamel zoveel mogelijk stukken, inventariseer uw stukken, maak een samenvatting van de feiten en vat uw standpunt samen. Onthou dat een loutere bewering die door de tegenpartij niet aanvaard wordt waardeloos is. Schrijf daarom in de marge hoe u meent de door u aangehaalde feiten te bewijzen. Noteer tenslotte uw eis of verweer en uw gebeurlijke vragen.

Het inwinnen van een voorafgaand advies kan nuttig zijn teneinde een beter idee te vormen over haalbaarheid en realiseerbaarheid. De juiste beslissing in deze stap van de geschilbeslissing kan u later hopen geld en kosten sparen. Heel wat advies kan je vandaag kosteloos bekomen. U dient behoudens de louter richtinggevende adviezen in het kader van de eerste lijnsrechtshulp voorzichtig te zijn ten aanzien van deze vrijblijvende kosteloze adviesverlening. Vrienden en familieleden kunnen u zelden de gouden tip leveren. Zij zijn niet alleen niet professioneel geschoold, doch zijn bovendien veelal emotioneel betrokken. De professionele adviesverlener bij uitstek ten aanzien van geschillen is de advocaat. Hij kan u vanuit zijn ervaring op de rechtbank als praktijkjurist bij uitstek een antwoord geven op ondermeer volgende vragen:


• Is mijn standpunt correct?
• Is mijn bundel hard genoeg en hoe kan het vervolledigd worden?
• Welk standpunt neem ik best in?
• Welke stappen zijn aangewezen om een procedure te vermijden?
• Ga ik in op de voorstellen van de tegenpartij?
• Wat zijn mijn kansen in de procedure?
• Welke kosten zou een procedure meebrengen?
• Zijn deze kosten dan te verhalen op de tegenpartij?
• Is mijn tegenpartij voldoende solvabel zodat een veroordeling ook kan uitgevoerd?
• Hoe bescherm ik mij tegen en reageer ik op het geweld van de tegenpartij?

Een eerste oriënterende consultatie bij een advocaat waarbij U veelal reeds een antwoord op deze vragen zal bekomen kost U 150 euro tijdens de kantooruren en 175 euro na de kantooruren. Meer dan 60% van de procedures worden aldus reeds vermeden. In de andere gevallen zal een dergelijke goede start heel wat latere kosten en teleurstellingen verhinderen.

Voor een aantal geschillen kan u zich hiertoe ook wenden tot consumentenverenigingen. Voor conflicten met reisagenten kan u zo ondermeer beroep doen op de geschillencommissie reizen, voor geschillen met overheden kan u beroep doen op de ombudsdiensten. Voor geschillen met een waarde onder de 300 euro is het inderdaad in de regel weinig zinvol een advocaat te raadplegen gezien de kosten dan hoger zouden kunnen oplopen dan de baten.

Na degelijke adviesverlening beschikt u over voldoende informatie om de pen zelf ter hand te nemen en uw tegenpartij aan te schrijven. U zal inderdaad wellicht eerst proberen de aanspraken van de tegenpartij te beantwoorden of te weerleggen, dan wel een aanmaning naar de tegenpartij te versturen, in de hoop dat hieraan gevolg wordt gegeven. Doet U dit zelf dan blijven de kosten beperkt tot uw verzendingskosten. U kan dit ook door uw advocaat laten doen, waarna u zal geconfronteerd worden met een gemiddelde kost hiervoor van 100 tot 200 euro. Groot voordeel inzake briefwisseling tussen advocaten is, dat deze vertrouwelijk is en dus nooit tegen u kan gebruikt worden, in tegenstelling tot brieven van u zelf of door derden geschreven.

U kan ook van in het begin uw advocaat met een volledige opdracht belasten waarbij u in een geschrift afspraken maakt inzake kosten en erelonen en waarbij overeengekomen wordt dat bij minnelijke recuperatie het ereloon gehalveerd wordt.

Het is verkeerd te denken dat alle advocaten graag procederen. Het merendeel van de dossiers wordt door de advocaten van vandaag overigens buitengerechtelijk opgelost. Dit kan ondermeer door een klassieke onderhandeling met de advocaat van de tegenpartij waarbij middels geven en nemen een minnelijke oplossing wordt bereikt. Inmiddels hebben heel wat advocaten zich echter bovendien gespecialiseerd in alternatieve geschillenbeslechting, waarbij middels arbitrage enerzijds of bemiddeling anderzijds een zakelijk, maar ook familiaal geschil kan opgelost. Dergelijke oplossingen gaan niet alleen veelal veel vlugger dan de gewone rechtsgang maar zijn veelal stukken goedkoper. Voor een bemiddeling zal u meestal om en rond de 150 € per uur betalen. Veelal zal 10 uur bemiddeling volstaan. De uitwerking van een dadingovereenkomst door een advocaat zal u gemiddeld een 1.250 euro kosten. Deze kosten worden in de regel gedeeld door de beide partijen. De beslechting voor de rechtbank van hetzelfde geschil zal in de regel het drievoudige kosten.

U hoeft niet teveel betalen maat onthou wel "if you pay peanuts, you only get monkeys".

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: zo, 12/01/2014 - 03:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.