-A +A

dading

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Geschillen kunnen opgelost worden door een uitspraak van de rechter, of door de uitspraak van een door hen gekozen derde (arbitrage) of met hulp van een derde (bemiddeling).

Wanneer partijen zelf of met de hulp van een derde een bestaand conflict willen oplossen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen middels wederzijdse toegevingen, kunnen zij een dading sluiten.

 

Deze overeenkomsten zijn mits goed opgesteld definitief en kunnen niet meer aanvochten worden.  

Gelet op het belang en het gezag van een dading, doet u best beroep op uw advocaat om een dading op te stellen of minstens grondig na te laten lezen alvorens u tekent. Want in de praktijk maken sterkere partijen zoals verzekeringsmaatschappijen vaak misbruik om van de onwetendheid of slordigheid van de wederpartij, terwijl er meer dan eens getracht wordt de bindende kracht van de dading te doorbreken door interpretatie van de dading.

Wanneer een dading niet wordt uitgevoerd kan men zich tot de rechtbank wenden om de uitvoering van de dading te vorderen.

Anderzijds kan ten aanzien van de dading de vordering ingesteld worden op basis van artikel 1184 burgerlijk wetboek. Een dading is namelijk een wederkerig contract waarbij de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen is voor het geval dat een van de partijen haar verbintenissen niet nakomt. In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partijen jegens wie de verbintenissen niet is uitgevoerd, heeft de keuze om ofwel de andere partij de noodzaak in de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden en aan de verweerder kan naargelang van de omstandigheden uitstel worden verleend (zie artikel 1184 burgerlijk wetboek.

Niets belet dat partijen een van de dading afwijken en een akkoordconclusie opstellen inhoudende andere termen, inhoudende een ander akkoord. Krachtens artikel 1134 lid twee burgerlijk wetboek kan elke dadingsovereenkomst in onderling akkoord tussen de partijen herroepen worden. Een akkoordconclusie dient als een overeenkomst aanzien die een dergelijke herroeping van een dading kan inhouden. Zie ter zake hof van beroep te Gent 28 juni 2007.

Rechtspraak

•• Hof van Cassatie, RW 2007-2008, 492, 3e Kamer – 31 oktober 2005

Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die elkaar wederzijdse toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen, zonder dat een van de partijen de gegrondheid van de aanspraken van de andere partij daarom erkent.


I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 oktober 2004 is gewezen door het Arbeidshof te Luik.

...

IV. Beslissing van het Hof

...

Overwegende dat het arrest, om de vordering van eiseres tegen verweerster te verwerpen, beslist dat «de schade die eiseres heeft geleden (...) bijgevolg niet voortvloeit uit een fout van verweerster, maar uit de dading die de partijen hebben aangegaan om het geschil tussen hen te beëindigen, en die bestond in de storting van een geldsom»;

Overwegende dat een dading een wederkerige overeenkomst is tussen partijen die elkaar wederzijdse toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen, zonder dat een van de partijen de gegrondheid van de aanspraken van de andere partij daarom erkent;

Overwegende dat noch uit de in het middel weergegeven en bekritiseerde redenen van het arrest noch uit enige andere vermelding van dat arrest kan worden afgeleid dat eiseres en verweerster wederzijdse toegevingen zouden hebben gedaan en een overeenkomst zouden hebben gesloten die als een dading moet worden beschouwd;

Dat het arrest bijgevolg art. 2044, eerste lid, B.W. schendt;

Dat het middel in zoverre gegrond is;

Rechtpraak

Antwerpen, 15/09/2014, TBBH 2018-3, 177

samenvatting:

Een dading gesloten tussen een koper en verkoper is een wederkerig contract waarin het stilzwijgend ontbindend beding begrepen is. De toepassing van artikel 1184 BW vereist het bewijs, door de koper, van een contractuele wanprestatie in hoofde van verkoopster die voldoende ernstig moet zijn om de sanctie van de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen.

 

 

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 19/10/2009 - 21:58
Laatst aangepast op: vr, 08/06/2018 - 15:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.