-A +A

CEPANI

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

CEPANI staat voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie.

 

CEPANI staat voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie.

CEPANI werd opgericht in 1969.

CEPANI is een letterwoord dat oorspronkelijk stond voor Centre Belge pour l’Etude de la Pratique de l’Arbitrage National et International.

Aangezien het centrum tweetalig is kreeg het centrum ook een Nederlandse benaming zijnde Belgisch Centrum voor Studie en Praktijk van Nationale en Internationale Arbitrage, het weze creatief afgekort tot CEPINA.

In 2012 werd beslist om deze dubbele naam (CEPANI enerzijds en CEPINA anderzijds) te herleiden tot de unieke naam CEPANI met als Nederlandse ondertitel Centrum voor Arbitrage en Mediatie.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat CEPANI een privé-initiatief is en geen orgaan van de justitie.

Bij een arbitrage staat het partijen vrij om zelf een arbiter te kiezen. Ze kunnen hiertoe beroep doen op een advocaat die ondermeer onderlegd is in arbitrage, dan wel op een instelling die verschillende arbiters groepeert.

CEPANI is één van de vele instituten. Denken we ondermeer niet in het minst aan CEDIRES.

Deze instituten kunnen net zoals bepaalde advocaten (zoals ons advocatenkantoor) voorzien in arbitrage, maar ook in bemiddeling en in minitrials.

Arbitrage en bemiddelingsinstituten voorzien meestal in een algemeen reglement waarbij de procedureregels van de arbitrage die zij toepassen worden omschreven.

Aangezien de arbitrage kan afwijken van de regels van het gerechtelijk wetboek staat het de arbiter of het arbitrage-instituut vrij om bepaalde procedureregels op te leggen.

Vanzelfsprekend zijn de partijen niet verplicht om deze regels te aanvaarden.

Zij kunnen er in bepaalde gevallen van afwijken, mits dit in een geschrift wordt vastgelegd.

Het CEPANI-arbitragereglement wordt evenwel door heel wat arbiters, zelfs diegene die niet tot CEPANI behoren gebruikt en verdient daarom bijzondere aandacht.

Op geregelde tijdstippen wordt het CEPANI-reglement aangepast. De laatste aanpassing dateert van 01.01.2013.
 

Rechtsleer:
Luc De Meyere en Herman Verbiest, Het nieuwe CEPANI-reglement van 01.01.2013, rechtskundig weekblad, 2013-2014, kolom 682.
 
Samenvatting:
De auteur beschrijft de wijzigingen van het arbitragereglement en bespreekt dit stuk voor stuk, vooral:
 
• de opdracht van CEPANI (artikel 1);
• de gehanteerde definities (artikel 2);
• de elektronische communicatie (artikel 8 (2));
• verschillende partijen (artikel 9);
• meerdere contracten (artikel 10);
• tussenkomst (artikel 11);
• bevoegdheid van het scheidsgerecht (artikel 12);
• onpartijdigheid van de arbiter (artikel 14 (1));
• bewijs van volmacht (artikel 19);
• loyale en dirigente procesvoering (artikel 23 (1));
• sluiting van het debat (artikel 24);
• vertrouwelijkheid van de arbitrageprocedure (artikel 25);
• voorlopige en bewarende maatregelen voorafgaand aan de samenstelling van het scheidsgerecht (artikel 26);
• verbetering en interpretatie van de arbitrale uitspraak – terugverwijzing van de arbitrale uitspraak (artikel 33);
• beperking van de aansprakelijkheid (artikel 37);
• suppletieve bepalingen (artikel 38);
 
Inhoud van de bijdrage:
I.                    Inleiding
II.                  Overzicht van de wijzigingen aan het arbitragereglement
III.                Bespreking van de wijzigingen
IV.                 
A.      Voorafgaande bepalingen
B.      Toepassing in de tijd van het arbitragereglement
C.      Prima Facie, controle van de arbitrageovereenkomst
D.      Schriftelijke kennisgeving of mededelingen of termijnen
E.       Meer partijen arbitrage
F.       Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiter (s)
G.      
H.      Keuze van de arbiter (S)
I.        Wraking van de arbiters
J.        Vervanging van de arbiters
K.      Het verloop van de arbitrageprocedure
L.       Vertrouwelijkheid van de arbitrageprocedure
M.    Voorlopige en bewarende maatregelen
N.     Termijnen voor de arbitrale uitspraak
O.     Motivering van de arbitrale uitspraak
P.      Verbetering en interpretatie van de arbitrale uitspraak
Q.     Terugverwijzing van de arbitrale uitspraak
R.      Arbitragekosten
S.       Beperking van de aansprakelijkheid
T.       Suppletieve bepaling
V.                  Besluit (zie RW 2013-2014, kolom 682)
 
Adres CEPANI:
 
CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie)
Stuiversstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02/515.08.35
Fax: 02/515.08.75
website: www.cepani.be

 

de wettelijke bepalingen inzake arbitrage
uittreksel uit het
gerechtelijk wetboek: klik hier

 

 

Nog dit: 

Arbitrage is een alternatieve manier om een geschil te beslechten.
 
Als voordelen voor de arbitrage worden meestal opgesomd, de snelheid waarmee de arbitrale beslissing wordt genomen en de vrijheid die de partijen hebben om de arbitrageregels te bepalen.
 
Het nadeel van arbitrage bij CEPANI is dat dit laatste voordeel wegvalt door een al te rigide regeling waarbij er aldus weinig plaats is voor maatwerk inzake de af te spreke procedureregels.
 
Men dient ook zeer goed te beseffen dat arbiters als het ware de rechter vervangen en dat hun uitspraak bindend is.
 
De rechter rekent bij de behandeling van een zaak nooit een ereloon aan. De lonen van de magistraten worden door de overheid betaald. De lonen van de arbiters worden door de partijen betaald. In die zin is de arbitrage vaak kostenverhogend omdat het totaal onverstandig is om zonder advocaat aan een arbitrage deel te nemen.
 
Net zoals men voor de rechtbank voor de gemiddelde zaak een advocaat nodig heeft, geldt dit ook voor arbitrage.
 
Een belangrijk voordeel van arbitrage is dat zij achter gesloten deuren gebeurt en dat er kan voorzien worden in de totale vertrouwelijkheid van de arbitrage middels dit in de overeenkomst wordt vastgelegd.
 
Aldus wordt een geschil binnenskamers gehouden, nu de arbiters ook gehouden zijn tot het beroepsgeheim.
 
Een ander belangrijk voordeel is dat er combinaties kunnen uitgewerkt worden tussen arbitrage en bemiddeling waarbij er kan afgesproken worden om eerst te bemiddelen (middels onderhandelingen en de specifieke bemiddelingstechnieken van een bemiddelaar te trachten een beslissing te vinden die door alle partijen wordt goedgekeurd) en bij mislukking hiervan onmiddellijk over te gaan tot arbitrage.
 
Men kan ook het omgekeerde doen en beslissen om eerst tot arbitrage over te gaan (de arbitrale beslissing in een gesloten omslag te plaatsen, deze te verzegelen en deze op de bemiddelingstafel te leggen waarbij tijdens de bemiddeling elke partij ervoor kan kiezen de bemiddeling te stoppen en de omslag te openen.
 
Hoe eigenaardig ook biedt deze techniek ook heel wat voordelen.
 
De zogeheten minitrials, zijn arbitrages in verkorte vorm waarbij een aantal formaliteiten worden achterwege gelaten en het tijdsbestek van de procedure wordt ingekort tot het hoogstnoodzakelijke.
 
Onafhankelijkheid tussen de arbitrale instelling en de arbiter.
 
Tussen de arbitrale instelling enerzijds en de arbiter anderzijds dient er een totale onafhankelijkheid.
 
Er is geen sprake van onafhankelijkheid wanneer een arbitrage-instelling de arbiter benoemt.
 
Een en ander is een schending van artikel 6 EVRM dat het recht op een eerlijk proces waarborgt in de arbitrage, omdat de arbitrage-instelling als het ware tegelijk partij en arbiter (op het vlak van de procedure handelt).
 
Aldus werd geoordeeld door de rechtbank te Brugge 25.06.2007, TGR, 2008.
Het Europees Hof voor de rechten van de mens stelde reeds dat er een schending is van artikel 6 EVRM wanneer een partij gedwongen wordt arbiters te kiezen uit een lijst opgesteld door een bedrijf of instelling die de partij zelf niet heeft kunnen kiezen (EHRM, 28.10.2010, Suda/Replubliek Tsjechië.

Nuttige tips: 

Naast CEPINA is sinds kort CEDIRES opgericht:

 

CENTER FOR DISPUTE RESOLUTION VZW 0476/46.08.74 info@cedires.be 

CEDIRES is een gespecialiseerd Centrum voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR, alternative dispute resolution).

• tarieven en kosten Cedires

• werkwijze Cedires

• Commerciële geschillen Cedires

• Familale geschillen Cedires

• Bedrijfsinterne conflicten Cedires

• Leden Cedires

• Contactgegevens Cedires

• Procedure-reglement Cedires.be

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 23/02/2014 - 17:59
Laatst aangepast op: zo, 23/02/2014 - 17:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.