-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (809) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
waarborgen bij uithuiszetting
Waarborgen van de fiscus bij de overdracht van een algemeenheid van goederen
waarde afgesprongen EOT
waarde goodwill vrij beroep
waarde van de goodwill van een onderneming
Waarde van de vordering
Waarde van een vordering
waarde van het cliënteel
waardebepaling bij vereffening verdeling van een nalatenschap
Waardebepaling en vereffening-verdeling
waardebepaling van de onderneming
waardebonnen
Waardering van het cliënteel
Waardeschatting van de goederen bij de vereffening-verdeling
Waarheid
Waarom advocaten niet aan de BTW zouden mogen onderworpen zijn?
Waarom een "My Elfri" account aanmaken?
waarom geen bemiddeling in strafzaken voor organisatie prostitutie
waarom spuwen mannen op de grond
Waarom verliezen in eerste aaleg de beste garantie is op het wiinnen van het proces in hoger beroep
Waarom willen oudere mannen scheiden?
Waarom zijn advocaten ongelukkig
waarschuwingsprocedure WHPC
Waarzeggerij
Wachten op een uitspraak als ondraaglijke straf
wachtlijsten en inschrijvingen op lijsten sociale woningen
wachttermijn
Wallonië
Walter van Gerven
Walter van Gerven
Wanbetaling loon is misdrijf maar de niet betaling van bijzondere beschermingsvergoedingen maakt geen misdrijf uit.
Wanneer beroep doen op een advocaat
Wanneer is de politierechter bevoegd
Wanneer mag een bloedproef worden genomen
Wanneer moet een schuldbekentenis met de hand geschreven zijn
Wanneer moet of kan de rechter een deskundige aanstellen
Wanneer treedt een wet in werking
wanneer wordt u geacht kennis gekregen te hebben van een aangetekend schrijven
wat dient een partij te bewijzen
wat doen bij een overlijden
Wat doen stalkers?
Wat doet het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken
Wat doet het Hof van Cassatie?
wat indien de werkgever de loonoverdracht niet uitvoert
wat is arbeidstijd?
WAT IS BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN ?
Wat is berusten in een uitspraak
Wat is de betekening
Wat is een eindbeslissing
Wat is een expeditie, grosse of een uitgifte?
Wat is een justitiehuis
Wat is een ondernemer en een onderneming in het kader van de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
wat is een politiestraf
Wat is een tussenvonnis, een eindvonnis en een provisioneel vonnis en en vonnis alvorens recht te doen
Wat is een verkeersongeval
wat is het verschil tussen vereffenen en verdelen
Wat is het voorwerp van de vordering
wat is liefde?
wat is mensenhandel
Wat is onderhandeling
Wat is recht
wat kan een detective voor een advocaat betekenen
Wat kan een gefailleerde ondernemen tegen een vonnis waarin hij niet verschoonbaar werd verklaard.
Wat kan een schuldeiser ondernemen tegen een vonnis waarbij een gefailleerde verschoonbaar wordt verklaarderd verklaard.
wat zijn wapens
Waterafloop
WCO 3
WCO aanstelling voorlopige bewindvoerder door echtelijke moeilijkheden binnen de vennootschap
WCO en beslag daterend van voor de opening van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie
WCO en de pandhoudende schuldeisers
WCO en de vrijwillige betaling door de schuldeiser
WCO en medeschuldenaars en hun partners
WCO en vergeten opgenomen vorderingen loon in het plan
WCO gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord
WCO gerechtelijke reorganisatie en tussenkomst van een derde
WCO Homologatie miskenning pleegvormen
WCO homologatieplan kan geweigerd wegens schending mededingsrecht
WCO professioneel
WCO staat niet open voor advocaten en andere vrije beroepen
WCO staat niet open voor burgerlijke vennootschappen van vrije beroepen zoals advocatenkantoren
WCO stemming reorganisatieplan en mandaat aan de advocaat van de schuldenaar
WCO van zodra een verzoekschift tot gerechtelijke reorganisatie is neergelegd kan de schuldenaar niet failliet verklaard worden
WCO Wet en commentaar
WCO wijziging van gerechtelijke reorganisatie onder gerechtelmijk gezag naar minnelijk akkoord is onmogelijk
WCO – homologatie – reorganisatieplan en redelijkheid
web 2.0 en sociale netwerken
Webpagina voor magistraten
Webpagina's afdrukken
webtutorials
wederbelegging
wederbeleggingsvergoeding hypothecair krediet
wederbelegginsvergoeding en hypothecair krediet
wederkerigheid van schadebedingen
wederrechtelijk registreren van domeinnamen
Weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag en verborgen gebrek
Weens koopverdrag toepassingsgebied uitsluiting particuliere verkoop
Wegenwerken en burenhinder
Weggelaten pagina
Wegmaken van de goederen van de nalatenschap
Wegmaking van in beslag genomen goederen
Wegtakelen en stallingskosten op verzoek van de bevoegde overheid
Weigering de eed af te leggen bij notaris bij boedelbeschrijving - sanctie dwangsom
Weigering Fedasil kinderen eonotbeerlijke materiële hulp te verschaffen geeft aanleiding tot veroordeling Fedasil tot schadevergoeding
Weigering inzage strafdossier
Weigering omgangsrecht sanctie beslag voor de kosten
Weigering tot het afsluiten van een huwelijk
weigering van de verzekeringsmaatschappij tot vergoeding wegens opzettelijke daad
Welk deel van het inkomen is (niet) vatbaar voor beslag
Welke beslissingen zijn vatbaar voor aanvulling door de rechter
welke fouten leiden tot aansprakelijkheid
Welke geschillen zijn vatbaar voor bemiddeling
Welke meldingen worden geregistreerd in de centrale berichten van beslag
welke ondernemingen zijn onderworpen aan de WHPC
Welke overeenkomsten kunnen nietig verklaard worden?
welke rechter is bevoegd
Welke sancties en maatregelen kunnen genomen worden bij inbreuk op de WHPC
Welke zaken worden toebedeeld aan 3 rechters
Welzijn op het werk
Wendy van Wanten werd misdadig eerrovend beledigd als hoer. Eerroof door de makers van Albert II
Wensvader kan kind gedragen door draagmoeder nog voor de geboorte erkennen
Werkaanbieding
Werkaanbieding Advocaat junior medewerker (meerdere vacatures)
Werkaanbieding Advocaat senior medewerker (meerdere vacatures)
Werkaanbieding hulpboekhouder
Werkaanbieding Jurist
Werkaanbieding rechtspracticus
Werkaanbiedingen
Werkgever kan internetverkeer van werknemer niet zonder meer aanwenden als reden van ontslag
werkloosheidsuitkering verliezen door en beslissing RVA
Werknemer recht van kritiek
werknemersbonus
werkroosters deeltijdse arbeid
Werkstraf
Westvlaams Juridisch Woordenboek
Wet 15 mei 2007 mbt het deskundigenonderzoek zoals aangepast door de wet van 30 december 2010
Wet betreffende de arbeidsinspectie
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
Wet betreffende de economische reglementering en de prijzen
wet betreffende de elektronische communicatie
Wet betreffende de elektronische procesvoering
Wet betreffende de jeugdbescherming
Wet betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang.
Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
Wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie29 juni 1964
Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
Wet betreffende de rechten van de patiënt
Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen WAM
Wet Breyne
Wet continuïteit van de ondernemingen
wet experimenten menselijke persoon
wet gerechtelijk akkoord
wet huwelijksbemiddeling
wet invoer en uitvoer van wapens
Wet met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid
Wet op de elektronische handel
Wet op de landverzekeringsovereenkomst
Wet op de uitvindingsoctrooien
Wet op de verzekeringen
wet op het Arbitragehof (thans grondwettelijk hof)
Wet op het consumentenkrediet
Wet op het hypothecair krediet
Wet op het politieambt
Wet openingsuren
Wet rechtspositie gevangenen
Wet tot bescherming van de economische mededinging
Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen
Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
Wet tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen
wet tot regeling van het notarisambt
Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen
Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de adoptie
Wet uitgesloten derde
wet Valkeniers
Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie
Wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis, Belgisch Staatsblad 10 april 1973
Wet van de uitgesloten derde
Wet van openbare orde
Wet van Tsjechov
Wetboek Belgisch Recht
Wetboek Internationaal Privaatrecht
Wetboek van Koophandel
Wetboek van vennootschappen
wetboek verzekeringen
Wetboeken Belgisch Recht
Wetboeken Belgisch Recht
Wetboeken Belgisch Recht
Wetboeken lezen op uw Ipad Iphone en andere mobiele devices
Wetboeken on line
Wetgeving Consumentenkrediet
Wetgeving dierenbescherming voldoet aan legaliteitsbeginsel
wetgeving dierenwelzijn
wetgeving zonnecentra
Wetgevingstechniek of Legistiek
Wettelijk beschermd geschrift
wettelijk stelsel
wettelijke afstand
Wettelijke basis deeltijdswerk
wettelijke bepalingen inzake testamenten
Wettelijke bepalingen prostitutie-ontucht-goede zeden-aanranding eerbaarheid
Wettelijke herhaling
wettelijke indeplaatsstelling van de verzekeraar in de rechten van de verzekerde of de begunstigde «tegen de aansprakelijke derden
Wettelijke inhoudingen op opzegvergoeding en terugbetalingsplicht van de werkknemer
wettelijke interest
wettelijke interest 2011
wettelijke interest voor het jaar 2012
Wettelijke regeling inzake prostitutie ontucht, paydate, escorte
Wettelijke rente 2011
Wettelijke samenwoning
Wettelijke samenwoning en dringende maatregelen
Wettelijke specialiteit van een vennootschap, het vennootschapsbelang,collectief belang van alle aandeelhouders en de statutaire specialiteit
Wettelijke uitsluitingen op de mogelijkheid op nietigverklaring van een overeenkomst of transactie
Wettelijke vermeldingen
wettige zelfverdediging
wezengeld
White Knight
WIB 92
wie betaalt de begrafeniskosten
wie betaalt de brandverzekeringspremies na verkoop van het onroerend goed
Wie betaalt de kosten van opruiming van een aangespoelde potvis?
Wie draagt de kosten van de lasthebber ad hoc in strafzaken
Wie heeft toegang tot het centraal register van beslag
wie het huis verlaat verliest zijn rechten?
wie is bevoegd
Wie is bewaarder van een zaak in het aansprakelijkheidsrecht
Wie is consument in de koopwet
Wie is consument in de zin van de WHPC
Wie is de beschermde partij inzake relatieve nietigheden en interpretatie van contracten?
wie is onderneming in de zin van de WHPC
Wie kan wettelijk samenwonen?
Wie krijgt het hoofdverblijf voor de kinderen?
Wie mag niet pleiten
Wie mag pleiten
Wie moet de kennis van het bedrijfsbeheer hebben?
Wie zijn de stalkers belagers?
Wie zijn wij
Wiewauwen
Wiite ridder
Wij zijn niet onze gedachten
Wijn (links)
wijsheid van de rechter
Wijze van neerlegging conclusies
Wijze van voorziening tegen uitspraken in strafzaken
Wijzigen van de vordering
Wijzigen van hoedanigheid in de loop van het geding
wijziging EOT tijdens de procedure
wijziging huurwet
wijziging huwelijkscontract
wijziging van de maatregelen mbt de kinderen in een echtscheiding onderlinge toestemming
wijziging van voorlopige maatregelen in kortgeding
wijziging verblijfsregeling van de kinderen
wijziging voorwaarden EOT
Wijziging wet collectieve schuldregeling
Wijziging woonplaats minderjarige
Wikipedia verwijzingen naar elfri.be
Wildplassers opgelet de politie kan u 24 uur opsluiten
wildschade
Willekeurig ontslag
Willekeurige aanslag
Willekeurige vrijheidsberoving
Willige rechtspraak
Willy Delva
Wilsautonomie
Wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging
wilsgebreken
Wilsovereenstemming als vorm van totstandkoming van een overeenkomst
wisselbrief
Wisselbrieven en orderbriefjes
wisselkoersen van de dag
Witte stok
Witwassen
Wobben
woeker
Woningbouwwet
Woninghuuropzeg voor eigen gebruik en tegenopzeg.
Woninghuurwet
Woonstvergoeding
Woonzekerheid en sociale huisvesting.
woordenboeken
woordenlijsten
Word een elfri.be cliënt
Wordt lid van het netwerk elfri.be
Wraking deskundige termijn
Wraking kan nog na de pleidooien
Wraking van de rechter
Wraking van een deskundige
wrongful birth
wrongful life-vordering
Wrongfull trading

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.