-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Vacatures
Vademecum huurontbinding
Vader krijgt opdracht zoon te vermoorden gehoorzaamt en wordt beloond
Vaderschap en betwisting vaderschap
vakantie en ziekte
vakantiegeld bij ontslag
Vakantieregeling deeltijdse werknemers
vakantieregelingen kinderen
Valpartij bij uitstappen van tram bevoegdheid Politierechtbank
Vals profiel aanmaken op facebook strafbaar
vals stuk
Valse argumentatie
valse eed bij verzegeling en boedelbeschrijving
Valse gebruikelijke bestuurder
valse getuigenis
valse naam
Valse stukken gebruikt voor de rechter die hierdoor misleid werd
Valse verklaringen van de verzekeringnemer en nietigheid van de polis
valsheid in geschrifte
Valsheid in informatica middels vals e-mailadres
Valsheid voor de Burgerlijke rechter
Valsheid voor de strafrechter
Van advocaat veranderen
Van alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten
Van den vos Reynaerde
Van objectieve terug naar subjectieve aansprakelijkheid ouders
Vanaf wanneer gaat de opzegperiode in bij ontslag van een werknemer.
Vandalisme in onroerende goederen
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Variabel loon onder onbepaalde voorwaarden zonder vastgestelde criteria dient steeds uitbetaald
Vaste dagtekening
vastgoedmakelaar en lasthebber of aannemer
Vastgoedmakelaar fout bij opstelling verkoopscompromis
Vastgoedmakelaar mag zelf verkoopprijs bepalen?
vastgoedmakelaar niet verzekering en niet betaling advocaat deontologische fout
vastgoedmakelaars bemiddelingskosten en commissie niet ten laste van de huurder
vaststelling alcoholintoxicatie
Vaststelling vaderschap overspelig kind geboren meer dan 300 dagen na de feitelijke scheiding gevolgd door echtscheiding onderlinge toestemming
Vaststelling van definitieve arbeidsongeschiktheid van een werknemer en bewijslast voor de werkgever
Vaststelling verstek in strafzaken
Vatstgoedmakelaar bij naamlening en samenwerking met een niet-erkende derde
vechtscheidingen
Vechtscheidingen ()
vechtscheidingen of echtscheidingen ()
veelgestelde vragen van onvermogenden
Veiligheidscoordinatie
Veinzing
veldwetboek
Vennnootschapsconstructies en onvermogenden
vennootschap in oprichting
vennootschap in oprichting
Vennootschap met een lager minimumkapitaal dan wettelijk voorzien begaat voortdurende fout niet vatbaar voor verjaring
Vennootschap oprichten of in eigen naam blijven werken
Vennootschap Vereniging
Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid neemt verplichting van vennootschap in oprichting niet over
Vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
Vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek
Vennootschapsvordering
vennootschapsvordering en minderheidsvordering
Veranda verkoop
Veranderen van familienaam
Verantwoordelijkheden en rechtsgevolgen van de handelingen gesteld door een curator van de onbeheerde nalatenschap
verantwoordelijkheid van de bankier bij belegging
Verbetering van de uitspraak door de tuchtrechter
Verbetering van tussenvonnis
Verbetering van vonnissen en arresten
Verbeurdverklaarde bedragen kunnen onder veroordeelden verdeeld
verbeurdverklaarde goederen en burgerlijke partij
Verbeurdverklaring
Verbeurdverklaring en immobilisering voertuig wegens verkeersmisdrijven
verbeurdverklaring van een voertuig bij het rijden onder invloed
verbeurdverklaring vermogensvoordeel prostitutie
Verbiage
Verbicide
verbintenis overeenkomst contract
Verbintenis – In solidum – Moratoire rente – Ingebrekestelling
Verbintenissen
Verbintenissen onder voorwaarde
Verbintenissen uit onrechtmatige daad worden niet overgenomen door nieuw opgerichte vennootschap op grond van art. 60 Wetboek Venn.
verbintenissenrecht
Verblijfsco-ouderschap en de relaties tussen ouders en stiefouders
verblijfsmachtiging slachtoffers van mensenhandel mensensmokkel
verblijfsregeling kinderen
Verblijfsregeling zeer jonge kinderen nabijheid grootouders ver verwijderde ouders
verblijvingsbeding
verbod concurrentie beperkende afspraken tussen ondernemingen artikel 81 EG verdrag
verbod om bloedverwanten in nederdalende lijn te horen in een geding tot echtscheiding
Verbod stil te houden op dambordmarkering is niet absoluut
Verbod tot het houden van huisdieren in de huurwoning
verbod tot onderhuur of huuroverdracht en gezamenlijke overdracht van het handelsfonds
Verbod tot ontslag bij pesten op het werk
Verbod van verkoop van alcoholische dranken via automaten
Verbod van verkoop van alcoholische dranken via automaten
verboden kosten voor telefoonoproepen voor naverkoop
Verboden loterijen
Verboden ontbindende voorwaarden in arbeidscontracten
Verboden schuldbemiddeling
Verbonden vennootschappen
Verbreking van de pacht en verplichte oproeping in verzoening
Verbreking van de pacht wegens exploitatie van een derde
Verbruiklening
verdachte, beklaagde, beschuldigde, betichte
verdediging door een andere persoon dan een advocaat
verdediging en bijstand aan burgers
Verdediging heeft het laatste woord
Verdediging tegen een verkrachter
Verdeling van een in het buitenland gelegen onroerend goed
Verdeling van in beslag genomen gelden
Verdelingsincidenten
Verdelingsincidenten tussen afdelingen zijn geen bevoegdheidsincidenten
Verdienvermogen als criterium onderhoudsgeld
Verduisterde goederen door de gefailleerde kunnen niet verbeurd verklaard worden in de strafprocedure
vereenvoudigd beslag onder derden door de fiscus
Vereenvoudigd roerend beslag door verzet van een schuldeiser bij een eerder beslag aan de hand van de beslagberichten
Vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag door verzet van een schuldeiser bij een eerder derdenbeslag aan de hand van de beslagberichten
Vereffenen van de patrimoniumvennootschap
Vereffening van slapende vennootschappen
Vereffening van vennootschappen
vereffening van vennootschappen en rechtspersoonlijkheid
vereffening van vennootschappen onvoldoende meerderheid en beslissing van de rechtbank tot aanstelling deskundige
vereffening verdeling en vergoedingsrekening na investeringen in onroerend goed
vereffening verdeling in natura van nalatenschap en huwgemeenschap
Vereffening verdeling van de huwgemeenschap geschilpunten te regelen door de rechtbank
vereffening verdeling van de huwgemeenschap tijdens de echtscheidingsprocedure in het kader van de nieuwe echtscheidingswet
Vereffening-verdeling huwgemeenschap goederen en schulden verworven na feitelijke scheiding en bevoegdheid van de rechter tot uitsluiting uit de verdeling mogelijk
vereffening-verdeling huwgemeenschap overzicht
vereffening-verdeling overzicht
Vereffening-verdeling van een onverdeeld vruchtgebruik
vereffening-verdeling verbod om voorafgaand aan de ontbinding van de huwgemeenschap overeenkomsten mbt de verdeling te sluiten
vereffening-verdeling wettelijke bepalingen
vereiste betekening bij echtscheidingsvonnissen
vereiste van voorafgaand overleg met het ocmw alvorens een vordering tot ontbinding van sociale huur in te stellen
Verffening-verdeling Notaris verkent, neemt standpunt in, ontwart. Onopgeloste zwarigheden worden besist door de rechtbank
vergelijkende reclame
Vergiftiging
VERGOEDBAARHEID VAN SCHADE DIE DE OVERHEID LIJDT WEGENS TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN AMBTENAAR VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN DERDE
vergoedende interest interestvoet
Vergoeding arbeidsongeschiktheid en tussenkomst ziekenfonds
Vergoeding bij relatiebreuk tussen samenwonenden
vergoeding bijkomende schade na eerder vonnis over de schade
Vergoeding tussen echtgenoten met scheiding van goederen
VERGOEDING VAN DE SCHADE DOOR ABNORMALEN VEROORZAAKT
Vergoeding van de voorlopige bewindvoerder
Vergoeding van de voorlopige bewindvoerder door het OCMW
Vergoeding van schade bij rampen
Vergoeding van slachtoffers van opzettelijke misdrijven in de Europese unie
Vergoeding verschuldigd door de echtgenoot bij de vereffening-verdeling voor de bedragen die uit het gemeenschappelijk vermogen werden opgenomen.
Vergoeding voor arbeid in het huwelijk
Vergoeding voor de overdracht van auteursrechten
Vergoeding voor exclusief gebruik van onverdeelde eigendom
vergoeding voor meerinspanning door een scholier
Vergoedingsrekeningen
vergoedingsrekeningen en bewijslast
Vergoedingsrekeningen rechtspraak en rechtsleer
Verhaal op de rechter
Verhaal tegen de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
verhaal tegen weigering tot huwelijk door de ambtenaar van burgerlijke stand
Verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerde bij opzettelijke verzwijging
verhaalbaarheid belastingen op de echtgenoot
verhaalbaarheid erelonen en schadebeding en wet betalingsachterstand handelstransacties
verhaalbaarheid ereloon advocaat
verhaalbaarheid kosten en erelonen van de advocaat
verhaalbaarheid van de schade op de faillissementsboedel voor fouten van de curator
Verhaalrecht van de bouwheer tegen de aannemer die wegens burenhinder wordt aangesproken voor hinder of schade bij bouwwerken aan zijn buren
verhoog de verkoop van uw boek, verdrievoeudig uw omzet
Verhoog tot verdrievoudig uw verkoop van uw uitgaven en online produkten
verhoogde kinderbijslag
Verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut
verhoor van minderjarige slachtoffers
verhoor van partijen
Verhouding administratief recht en gerechtelijk recht
Verhouding strafsanctie en tuchtsanctie
Verhouding tussen kunst en recht
verhuring aan prostituees
verhuring aan prostituees
Verhuur van autostandplaatsen is handelshuur
Verhuur van kamers in een woning zonder stedenbouwkundige vergunning
Verhuur van rotatieparking is handelshuur
Verhuurder die de onroerende voorheffing ten laste legt van de huurder bij woninghuur
Verhuurder plaatst huurwaarborg niet op geïndividualiseerde rekening-sanctie
verjaren schulden?
Verjaring
Verjaring
verjaring arbeidsrecht
verjaring auteursrechten
verjaring belastingschulden
Verjaring bijdrage sociale zekerheid zelfstandigen
verjaring bouwmisdrijven
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW
verjaring BTW 7 jaar bij onderzoek en niet-aangifte
Verjaring BTW Zevenjarige termijn wanneer een rechtsvordering uitwijst dat belastbare handelingen niet werden aangegeven – Draagwijdte
verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid en van schadevergoeding uit een misdrijf of ongeval
verjaring burgerlijke rechtsvordering uit buitencontractuele aansprakelijkheid
verjaring burgerlijke rechtsvordering uit buitencontractuele aansprakelijkheid
verjaring burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf
verjaring burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf
Verjaring drukpersmisdrijf
verjaring en beslag
verjaring en dagvaarding
Verjaring en de temporele werking van nieuwe verjaringswetten op lopende termijnen
Verjaring en medische zorgen
Verjaring en toegang tot de rechter
verjaring en verzekering
verjaring en wilsautonomie
verjaring handelsagentuur
Verjaring in consumentenkrediet
verjaring in de CMR
verjaring in de vervoersovereenkomst
verjaring indexaanpassing huur en terugbetaling huur
Verjaring kan verlengd worden bij opzettellijk aanslepenende onderhandelingen
verjaring leasing 2277 Burgerlijk wetboek
verjaring medische zorgen
Verjaring nutsvoorzieningen
Verjaring onderhoudsgeld
Verjaring pauliaanse vordering
verjaring pensioenen
verjaring sociale zekerheid
Verjaring van 5 jaar art 2277 B.W
verjaring van belasting
verjaring van bouwmisdrijven
Verjaring van de aansprakelijkheidsvordering
verjaring van de straf
Verjaring van de strafvordering
Verjaring van de strafvordering termijnen
verjaring van de vorderingen van de staat
verjaring van een burgerlijke rechtsvordering loopt niet tegen minderjarigen
Verjaring van een burgerlijke vordering volgend op een misdrijf
verjaring van een schuldvordering op de staat
verjaring van kredietschulden
verjaring vennootschappen
Verjaring verkeersovertreding
verjaring vordering achterstallig loon
verjaring vordering achterstallig loon
verjaring vordering bij subrogatie
verjaring vordering OCMW tot terugbetaling van uitgekeerd bestaansminimum
verjaring vordering tot terugbetaling van ten onrechte betaalde registratierechten
Verjaring – Schuldvordering ten laste van de overheid
Verjaringstermijn aansprakelijkheid van de notaris
verjaringstermijn tuchtprocedure advocaten, magistraten en gerechtsdeurwaarders
verjaringstermijn tuchtrecht onderwijszaken
Verjaringstermijn tuchtvordering gerechtseurwaarders redelijke termijn
Verjaringstermijn van de consument met betrekking tot de niet-conformiteit van aangekochte koopwaar
verjaringstuitend dwangbevel
verjaringstuitende aanmaning door advocaat
verjaringstuitende werking van ingebrekestelling door advocaat
Verkavelingsnederlands op de rechtbank
Verkavelingsvergunning
Verkavelingsvlaams
Verkeerde vermeldingen en verschrijvingen in het proces-verbaal met betrekking tot de ademanalyse
verkeersagressie
verkeersongeval in het buitenland toepasselijke wet
Verklaring van benadeelde ()
verklaring van benadeelde een noodzaak na het neerleggen van een strafklacht
verklaring van derde beslagene
Verkoop onder opschortende voorwaarde
Verkoop op lijfrente
Verkoop tweedehands wagen zonder documenten kilometer stand is nietig
verkoop van andermans zaak
Verkoop van andermans zaak en vrijwaringsvordering van de koper
Verkoop van messen, potten en pannen op straat
Verkoop van wind- en waterdichte loft – geen toepassing van de woningbouwwet
Verkoopcommissie-affiliatie
Verkoopsconcessie: toepassingsgebied, kwalificatie en bewijs
Verkoopsconcessie:opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding
Verkoopsverbod garages aan andere dan eigenaars appartement
Verkoopsweigering
Verkoopverbod tussen echtgenoten
verkopen aan de consument buiten de onderneming van de verkoper
Verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper
verkopen met verlies
Verkopen met verlies
Verkorte citeerwijze wetten en besluiten en hun volledige benaming
verkrachting
verkrachting en penetratie
Verkrachting en toestemming tot seks
verkrachting en verjaring
Verkrachting gevallenstudie rechtspraak
verkrijgen van een rijbewijs wettelijke bepalingen
verkrijgende verjaring van onroerend goed
Verkrijgende verjaring van onroerend goed te goeder trouw
Verkrijger a non domino
verkwister
verkwisters
Verlaagd tarief van 6% woningbouw nu ook voor niet geregistreerde aannemers
verlengde minderjarige in het strafrecht
Verlengde minderjarigheid
Verlengde minderjarigheid en bevoegde rechtbank in de toepassing van de wet op de persoon van de geesteszieke
Verlengde verjaring tot 15 jaar voor seksuele of ernstige misdrijven op minderjarigen
Verlenging van de dienstenovereenkomst
Verlenging van termijnen die beginnen te lopen en verstrijken tijdens de gerechtelijke vakantie
verlenging van termijnen die vervallen op zaterdag zondag of feestdag
Verlenging van termijnen ten aanzien van partijen in het buitenland
verlies van de verschuldigde zaak
Verlies van een kans
Verlies van een schooljaar
Verlies van inkomsten uit zwartwerk
Verliezen doe je met stijl
Verliezen in eerste aanleg
Verlof voor palliatieve zorgen
Verlofregeling deeltijdse werknemers
verloop van het deskundigenonderzoek
Verloren bewijstukken
verloren en gevonden voorwerpen
Vermelding geboorteplaats en datum van de consument
Vermelding ondernemingsnummer in de dagvaarding
vermelding van de kredietmakelaar
Vermelding van de rechtsgrond van een besluit
Vermelding van het dispositief van de wet
Verminderd pensioen als schade bij arbeidssongeschiktheid door onrechtmatige daad
vermindering bijdrage sociale zekerheid
Vermindering persoonlijk onderhoudsgeld voor echtscheidingen van voor 2007
Vermoeden onschuld
Vermoeden van arbeidsovereenkomst voor apothekers werkzaam in een apotheek
vermogen waarop het onderhoudsgeld worden teruggevorderd bij personen gehuwd met een gemeenschapsstelsel
vermogensbeheer
vermogensconflicten bij de beëindiging van het concubinaat
Vermogensplanning
Vermogensplanning en de leningslasten inzake het hypothecair woonkrediet
Vermogensplanning en schadevergoedingen
Vermogensverschuiving zonder oorzaak actio de in rem verso
Vermomde schenking
vernieling
Vernieling en beschadiging roerende en onroerende goederen
Vernietiging en herziening strafrechtelijke uitspraken
Vernietiging van inbeslaggenomen goederen
veroordeeld tot een som die u onmogelijk kan betalen
Veroordeling in vreemde munt
Verouderde of verwijderde pagina
verouderde of verwijderde pagina
Verplaatsing
Verplichte cursus adoptie afgeschaft voor een tweede kind
Verplichte examens als straf bij zware verkeersinbreuk
Verplichte structuur en inhoud van een conclusie vormvoorwaarden
Verplichte vermelding ondernemingsnummer en sancties
Verplichte vermelding van beroepsmogelijkheid in administratieve beslissingen
verplichte vermeldingen in een eenzijdig verzoekschrift
verplichte vermeldingen in verplicht lettertype
Verplichte vermeldingen op facturen, brieven, websites, e-mailberichten...
Verplichte vermeldingen op facturen, brieven, websites, e-mailberichten...()
verplichte vermeldingen op handelsstukken ()
Verplichte vermeldingen verzoekschrift op tegenspraak
Verplichting een beroep te doen op het OCMW bij opzegging inzake sociale huur.
Verplichting mee te werken aan bewijsvoering
verplichting om mee te werken aan de bewijslast
VERPLICHTING TOT VERSCHIJNING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTER
Verplichting tot voorlichting van de consument
Verplichting van de rechter de conclusies te beantwoorden
Verplichting van een handelaar tijdig te protesteren en klachten te beantwoorden
Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de bankier bij overschrijvingsopdrachten
Verplichtingen van de bouwpromotor
Verplichtingen van de voorrangsplichtige die door de de plaatsgesteldheid op de voorrangsweg te begeven om zich van de aanwezigheid van een bestuurder op die weg te vergewissen
verrekening van schulden
Verruimde bevoegdheid van de voorlopige bewindvoerder nieuwe wet van 17.03.2013
Verruimde devolutieve werking Hoger Beroep
Verschil reïntegranda en complainte
Verschil tussen nietigheid en ontbinding van een overeenkomst
Verschil tussen ondernemingsnaam, handelsnaam en merknaam
Verschil tussen samenhang en aanhangigheid
VERSCHIL TUSSEN TONTINE BEDING EN BEDING VAN AANWAS
verschil tussen vonnis, arrest en beschikking
Verschoning ook voor de (ex)huwelijkspartner van de gefailleerde
Verschoning ook voor de samenwonende partner van de gefailleerde
Verschoning voor de borg van (ex)echtgenote van de zaakvoerder van een gefailleerde vennootschap
Verschoningsgrond
Verschoonbaarheid en verschoning van de gefailleerde
Verschoonbaarheid en verschoning van de gefailleerde
verschoonbaarheid faillissement & krediet echtgenote
verschoonbaarheid na faillissement en eerdere veroordelingen
Verschoonbaarheid na faillissement niet voor eigen kredietschulden echtgenote
Verschuldigd karakter BTW
Verslaving
Versnelling schaderegeling bij terrorisme en rampen
Versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid
Verstek
verstek na eerdere verschijning in burgerlijke zaken
verstek na eerdere verschijning in strafzaken
Verstekvonnis
Verstekvonnis is (niet meer?) een taak van de taak van de rechter
Verstekvonnis moet niet meer binnen het jaar betekend worden
verstoting
Vertegenwoordiging van de vennootschap
vertegenwoordiging van een vennootschap of rechtspersoon voor de rechtbank door een advocaat
Vertegenwoordiging voor de rechtbank door echtgenoot of familielid
Vertekpunt van de termijn hoger beroep in strafzaken bij een op tegenspraak geachte beslissing
vertrouwelijke briefwisseling
Vertrouwelijkheid in fiscale zaken
vertrouwelijkheid van de bemiddeling
Vertrouwen van de burger in Justitie
vertrouwensleer
vertrouwensleer
vertrouwensleer-verklaringsleer-wilsleer
Vertrouwenspersoon betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - Onverenigbaarheid met arbeidsgeneesheer
vervaardiging handel en dragen van wapens en munitie
verval recht tot sturen voor personen zonder rijbewijs rijverbod zonder rijbewijs
Verval strafvordering door overlijden
Verval van het recht een voertuig te besturen wegens lichaamsongeschiktheid is een veiligheidsmaatregel en geen straf
Verval van het recht tot sturen
verval van het recht tot sturen territoriale toepassing
Verval van het recht tot sturen – herhaling
Vervallen of uitdoven
vervallen of verwijderde pagina
vervallenverklaring van de schenking door het wegvallen van de doorslaggevende beweegreden
vervaltermijn
Vervangende ondernemer wet 28 april 2010
vervanging van deskundige
Vervolging in het buitenland
Vervolgingsbeleid in faillissementen
vervreemdingsverbod bij voorlopige en dringende maatregel
Vervreemdingsverbod niet tegenwerpelijk aan de curator
verwarring scheppen via internet of Google
Verweer dat tot bijkomende onderzoekshandelingen onvolledig zijn hoeft de rechtspleging van het onderzoeksgerecht niet te schorsen
Verwerking van emoties
Verwerpen van de nalatenschap om zich onvermogend te maken voor de schuldeisers en actio Pauliana
Verwerping van de nalatenschap enkel nog door notariële akte
Verwerping van de nalatenschap gevolgen voor kinderen en kleinkinderen
Verwijdede of verouderde pagina
Verwijdede of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina ()
Verwijderde of verouderde pagina die zonder voorwerp is geworden
Verwijderde of verouderde pagina die zonder voorwerp is geworden
Verwijderde of verouderde pagina die zonder voorwerp is geworden
Verwijzing naar de correctionele rechtbank door de raadkamer
Verwijzing naar de correctionele rechtbank door de raadkamer mogelijkheid beroep
verwijzing van de onbevoegde naar de bevoegde rechter 662 Gerechtelijk wetboek
verwijzingen en de opstelling ervan in juridische teksten
Verzakingsbeding
Verzamelen vergelijkend DNA Materiaal
verzekering dekking voor toevallig bestuurd voertuig
verzekering dient reddingskosten en opruimingskosten na gedekt schadegeval te vergoeden
Verzekering en toevallige bestuurder ongeval zwakke weggebruiker
Verzekering geweigerd of te duur
Verzekering medische verzorging
verzekering tegen insolventie van derden
Verzekering tegen werkloosheid of werkongeschiktheid die de betaling van de hypotheek dekt
verzekering vervangvoertuig en aansprakelijkheid garagehouder en klant
verzekering vervangvoertuig en aansprakelijkheid garagehouder en klant
verzekering voor wie het aanbelangt
Verzekeringen kennisgeving verzekerd risico en objectieve vaststellingen detective
Verzekeringen wetten
verzekeringscontract bewijs van het bestaan van een verzekeringspolis
Verzekeringswetgeving
Verzenden of verwijzen
Verzending van conclusies naar de griffie per fax
Verzet enkel mogelijk tegen een uitspraak gewezen in laatste aanleg
Verzet in strafzaken
verzet overzichtspagina
verzet tegen beslag op onbeslagbare goederen art. 1408§3 Gerechtelijk wetboek
Verzet tegen de ontzegeling
Verzet tegen een verstekvonnis ingesteld voor een onbevoegde rechter
verzet tegen huwelijk
Verzet tegen roerende waarden
verzet tegen verstekvonnis vergt bij afwijzing debat of informatie door de rechter
verzet voor een niet bevoegde rechter
verzoek tot bepalen van een pleitdatum en conclusietermijnen
Verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen kan geen tweede maal worden ingediend
Verzoek voorwaardelijke en voorlopige invrijheidstelling
verzoekschrift
verzoekschrift op tegenspraak
Verzoekschrift op tegenspraak met attest van woonst ouder dan 15 dagen
verzoekschrift op tegenspraak voor de arbeidsrechtbank
Verzoekschrift op tegenspraak zonder attest van woonst
Verzoekschrift tot bijkomende onderzoekshandelingen kan niet door verschillende partijen worden ingediend
Verzoeningscommissie bouw
Verzoeningscommissie Occasiewagens
verzwijgen van risico en verzekering draagwijdte
Verzwijgen van voorafbestaande kredieten ism de makelaar
Verzwijging bij de verkoop van een onroerend goed
vestiging van ondernemingen en handelsactiviteiten in de Europese Gemeenschap
Veterinair recht
Video Elfri De Neve in Koppen Justitie
video galerij Elfri De Neve
video galerij Elfri De Neve
video onbetaalde onderhoudsgelden
video tutorials aanmaken
VideoElfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 1Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 2
VideoElfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 1Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 2
VideoElfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 1Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 2
VideoElfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 1Elfri De Neve in Koppen justitie (VRT) deel 2
Videoverhoor minderjarigen
Vierschaar
Vigilantibus non domientibus iura subveniunt
Vijf axioma's van communicatlieer van Watzlawick
Vinden van een schat
Vingerafdruk vormt geen echt bewijs
Vingerwijzingen Raad van State
vinkeniersbesluit
virtuele CD ROM DVD drive
Vlaamse codex ruimtelijke ordening
Vlaamse info lijn
Vlaamse Wooncode
Vloeken
vluchten naar het buitenland voor de schuldeisers
Vluchthuizen: adressen
Vluchtmisdrijf
Voertuigen en voordelen van alle aard voor de werknemer
Voertuigschade
Voertuigschade bepaald door de rechter op basis van publicatie van waardebepaling in tijdschrift
Voetgangers in het verkeer
voetgangers op de openbare weg
Voetnoten in juridische teksten
Voetverzorging
VOF & GCV De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap
Volenti non fit iniuria
Volgappel door het openbaar ministerie
volgens de regels van de kunst
Volgorde van de excepties
volgrecht
Volledig loonbeslag voor onderhoudsgeld en recht op tussenkomst van het OCMW
Volledige anonimiteit
Volledige benaming van wetten en besluiten en hun verkorte citeerwijze
volledige tekst Cass. 09.10.06
volstrekte bevoegdheid
voltooiingswaarborg aanneming
voltooiingswaarborg en de wet Breyne
voltooiingswaarborg en de wet Breyne
Volui, quia coactus volui
Vonnis bij verstek – Wat is een verstekvonnis en wat er tegen doen?
Vonnis door achterhouden van beslissende stukken door een partij
Vonnis door bedrog van een partij bekomen
Vonnis met voorlopige regeling in de loop van de procedure is niet vatbaar voor hoger beroep
vonnis wordt u betekend
voogdij
Voogdij Bevoegde vrederechter bij verhuis van de voogd
Voogdij en anticonceptiva
vooor wie werken we
Voorafgaande erkenning van schuld
Voorafgaande maatregelen art. 19 gerechtelijk wetboek en Potpourri V
voorafgaande maatregelen art. 19 gerechtelijk wetboek maatregel alvorens recht te doen
Voorafgaande maatregelen art. 19, derde lid Ger. W. in zoveel exemplaren als er partijen in het geding zijn vermeerderd met één
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
voorbedachte rade
Voorbeeld artikel
Voorbeelden van pestgedrag op het werk
Voorbeschiktheid tot schade
voorbeschiktheid van het slachtoffer
voorbestraffing of voorlopige hechtenis
voordeelstoerekening bij schaderegeling
Voordelen van alle aard
Voordelen van notarieel testament
Voorgoed verval van het recht tot sturen
voorlichtingsplicht consument
Voorlichtingsplicht verkoper bij kennis van toekomstige bouwplannen in de buurt die uitzicht belemmeren
voorlopig bewind
Voorlopig Bewind en belangenconflicten
Voorlopig Bewind en betekening
Voorlopig bewind en recht op keuze van medische behandeling
voorlopig bewind en schenking
Voorlopig bewind en territoriale bevoegdheid
Voorlopig bewind geneesheer mag zich niet beroepen op beroepsgeheim
voorlopig bewind verplichting inventaris vermogenstoestand bij aanvang
voorlopig rijbewijs
voorlopige bewindvoerder
Voorlopige bewindvoerder geen ereloon op gerealiseerde meerwaarden
Voorlopige bewindvoerder mag geen begrafeniskosten regelen voor het overlijden van de te beschemen persoon
Voorlopige bewindvoering
Voorlopige en dringende maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure
voorlopige hechtenis de wet op de voorlopige hechtenis
Voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht
Voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht vergt een (kort) verblijf in de gevangenis
voorlopige maatregelen in de nieuwe echtscheidingswet
Voorlopige oplevering en verborgen gebreken
Voorlopige tenuitvoerlegging
Voorlopige tenuitvoerlegging en beschikkingsbeginsel
Voorlopige tenuitvoerlegging en motivering
Voorlopige tenuitvoerlegging en vorderingen met betrekking tot handelshuur
Voornaamswijziging
Voornaamswijziging door transseksuelen
voornemen tot loonoverdracht
voorrang bij de uitvoering van een manoever
Voorrang van een bus die de halteplaats verlaat
Voorrang van rechts
voorrangsregels bij samenhang en samenvoeging
Voorrangsregels deeltijdse werknemers
Voorrecht van de Schatkist
Voorrecht van de verhuurder
voorrecht van de verkoper van roerende goederen
Voorrecht van rechtsmacht
Voorrecht van rechtsmacht beschermt ambt en niet de persoon
Voorrechten
Voorrechten en hypotheken wet
voorschot voor zwakke weggebruiker
voorschotten op vereffening-verdeling
Voorstelling kantoor
Voorstelling van het kantoor
voortdurende misdrijven
Voortijdige beëindiging van de huur
Voortijdige beëindiging van de huur
Voortijdige beëindiging van de huur
Voorwaardelijke in vrijheidstelling en recht op verblijf in België
Voorwaarden faillissement
Voorwaarden faillissement bij een vennootschap in vereffening
Voorwaarden tussenkomst gemeenschappelijk waarborgfonds
Voorwaarden uitvoerbare titel zeker en vaststaand karakter
voorwaarden van de rechtsvordering
Voorwaarden verbonden aan het dragen van de enkelband tijdens de uitvoering van de straf
Voorwaarden voor de vordering tot aanvulling van de rechterlijke uitspraak.
Voorwerp en inhoud van de contracten
Voorwerp en inhoud van een bekentenis
voorwerp van de overeenkomst bepaald of bepaalbaar
Voorwerp van de vordering wordt bepaald door laatste conclusie niet door dagvaarding
vordering door de burger namens de gemeente
vordering in tussenkomst en vrijwaring
Vordering in vrijwaring voor het eerst in hoger beroep
Vordering ingesteld voor de rechtbank door een lasthebber
Vordering schadevergoeding van de vrijgesproken beklaagde tegen de burgerlijke partij.
Vordering tegen bestuurders wegens miskenning minimum kapitaal en verjaring
Vordering tot aanvulling van de rechterlijke uitspraak heeft geen schorsende uitwerking
Vordering tot betaling tegen een vennootschap in vereffening
Vordering tot gedwongen tussenkomst van een derde in deskundigenonderzoek
Vordering tot herverdeling van de lasten van een mede-eigendom
Vordering tot herverdeling van de lasten van een mede-eigendom
vordering tot het bekomen van onderhoudsgeld tegen de vermoedelijke vader
Vordering tot nietigverklaring van een bod op een onroerend goed door echtgenoot
Vordering tot nietigverklaring van een borgstelling op grond van artikel 224 §1, 4° BW
Vordering tot nietigverklaring van een handeling van een echtgenoot door de andere echtgenoot
Vordering tot nietigverklaring van een persoonlijke zekerheid door een echtgenoot op grond van artikel 224 §1, 4° BW
Vordering tot ontbinding en vereffening van de maatschap versus artikel 815 B.W.
vordering tot onuitverdeeldheidstreding en vordering tot vereffening-verdeling zijn onssplitbaar
Vordering tot publicatie vonnis
Vordering tot rooien van bomen en rechtsmisbruik
Vordering tot staking belang en hoedanigheid
Vordering tot staking wegens niet inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen
Vordering tot staking WER
Vordering tot staking WHPC
Vordering tot tussenkomst
Vordering tot uit onverdeeldheidtreding voor contractuele onverdeeldheid
vordering tot vermogensvermenging
Vordering tot vernietiging schenking door erfgenamen schenker - verjaring
vordering tot vernietiging van de vereffening verdeling
vordering tot volstorting van de aandelen na overdracht aandelen
vordering tot volstorting van kapitaal na faillissement
vordering tot volstorting van kapitaal na faillissement
vordering tot wijziging van geslacht
Vorderingen die voor de rechtbank kunnen worden gesteld bij pesten, geweld of ongewilde seks op het werk
Vorderingen tot collectief herstel
Vorderingen tot uitsluiting en overname van aandeelhouders
Vorderingen van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken
Vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu
vormvereisten en nietigheden notarieel testament
Vormvoorwaarden proces-verbaal algemene vergadering medeeigendom
Voyeurisme
Vraagrecht en antwoordplicht van de sollicitant, privacy tijdens de sollicitatie
Vraagrecht van de aandeelhouder in de BVBA
Vraagrecht van de aandeelhouder in de NV
Vraagrecht van vennoot dient uitgeoefend op algemene vergadering
vragen en angsten van overmogenden en schuldenaars
Vragenlijst faillissement
Vragenlijst faillissement
Vredegerecht Kruishoutem
Vreemde oorzaak
vreemdelingenrecht
Vriendschap
Vriendschap - Liefde -Seks
Vrij beroep definitie
Vrij verkeer van personen en recht op sociale uitkeringen
vrije beroepen en consumentenrechten
Vrije beroepen vennootschappen en associaties
Vrije keuze van Advocaat rechtsbijstand
Vrije schuldbemiddeling en budgetbeheer
Vrije wil is een illusie
vrijheid van de rechter bij straftoemeting
Vrijheid van de rechter om het recht toe te passen los van het beschikkingsbeginsel
Vrijheid van de rechter over de toepassing van het recht
Vrijheid van handel
Vrijheid van kopie
vrijheid van voornaam
Vrijheidsstraf als ultimum remedium
Vrijlating om medische redenen
vrijspraak door procedurefout en aansprakelijkheid van de staat
Vrijstelling enkelband na 1/3 straf
VRIJSTELLING GEZINSWONING SUCCESSIERECHTEN
Vrijstelling saneringsverplichting historisch vervuilde gronden
vrijstelling van nalatigheidsinterest
vrijwaring
vrijwaring na overdracht
Vrijwaring risico herkwalificatie schijnzelfstandigheid
Vrijwaring wegens verborgen gebreken
Vrijwaringsverplichting door de leverancier van de verkoper
Vrijwillig gestaakte poging
vrijwillige openbare verkoop
vrijwillige verschijning
vrijwilligerswerk
Vrouwelijk manager
Vrouwen in de raden van bestuur wettelijke verplichting
Vruchtgebruik
Vruchtgebruik gecombineerd met maatschap als vermogensplanning
Vruchtgebruik onderhoud en herstelling
Vruchtgebruikbepalingen uit het burgerlijk wetboek
vruchtgebruikconstructie
Vulvitis
VZW capita selecta
VZW databank
VZW is slechts een administratieve overheid wanneer zij beslissingen kan nemen die derden kan binden
VZW nationaliteitsvoorwaarde
VZW nationaliteitsvoorwaarde
VZW overzichtspagina
VZW rechtskracht notulen raad van beheer
VZW wet
VZW wet
VZW wet gecoördineerde versie

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.