-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Taak van de beslagrechter
Taak van de rechter bij de toepassing van een ongrondwettelijk verklaarde wet
Taak van de rechter in de 21ste eeuw
Taal van het ontslag
Taal van het proces-verbaal
Taalfilosofie
Taalgebruik in België algemene regels
Taalgebruik in gerechtszaken
Taalgebruik in gerechtszaken in Brussel voor plaatsen in een Vlaamse gemeente buiten de Brusselse aglomeratie
Taalgebruik in gerechtszaken sancties
taaltips voor juristen
tabak en nicotine
Tabak en passief roken
tabaksverbod op het werk
tabaksverbod op het werk ()
TABLEAU INDICATIF
Tableau indicatif
Tachograafschijven
Tak 23 Illegale beleggingsfondsen?
takelen van voertuigen
Taken bevoegdheden en opdrachten van de gerechtsdeurwaarder
Takken van het recht
tante betje
Tantum devolutum quantum appelatum
Tantum devolutum quantum iudicatum
Tarieven
Tarieven 2014
tarieven rolrecht
Tarieven successierechten
Tarieven voor schending auteursrecht
Tax shelter
Te verstrekken onontbeerlijke stukken zoals aan de rechtbank mede te delen bij vordering tot het bekomen van onderhoudsgelden voor kinderen
Technieken om een illegale website te (doen) blokkeren
Technische raadslieden van het parket onpartijdigheid en tegenspraak
technische vaststellingen na ongeval en voertuig expertise
tegen derdenverzet gewezen in graad van beroep kan geen beroep worden aangetekend
Tegenberoep
Tegenbrief
Tegeneis
tegenopzegging door de huurder
Tegensprekelijkheid van de expertise in strafzaken
Tegenstelbaarheid aan derden
Tegenstelbaarheid algemene voorwaarden in klein lettertype op de keerzijde van een contract zonder ondertekening
tegenstrijdige factuurvoorwaarden
Tegenstrijdige uitspraak van de rechter heeft geen gezag van gewijsde
Tegenstrijdige uitspraken tussen zelfde partijen
Tegenvordering
Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep
tegenvorderingen en de nieuwe echtscheidingswet
Teken geen formuliertjes ter nazicht van uw adres voor gratis lijkende publiciteit
Tekeningen en modellen
Televisiespelletjes
Tempelprostitutie
Temperatuur op het werk
Temporele dekking relatieve nietigheden
Ten enuntiatieve titel
Tenietgaan van het voorwerp van de overeenkomst
terbeschikkingstelling van de regering
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
Tergend en roekeloos beroep
Tergend en roekeloos geding
Tergend en roekeloos geding en verhaalbaarheid erelonen advocaat
Termijn betwisting vaderschap
termijn hoger beroep voor partijen in het buitenland
termijn instellen cassatieberoep strafuitvoeringsrechtbank
termijn instellen incidenteel beroep
Termijn instellen vordering tot opeisen vaderschap
termijn om cassatie aan te tekenen in burgerlijke zaken
termijn om een factuur te aanvaarden of te betwisten
termijn om een recht van vooorang te laten gelden als schuldeiser in een faillissement
termijn om een voorrecht te doen erkennen in een faillissement
termijn om hoger beroep in te stellen
termijn regresvordering in de vervoersovereenkomst
termijn terugvordering onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkering
termijn van dagvaarding in strafzaken
Termijn van verzet beroep en cassatie in strafzaken
Termijn van wraking
Termijn verzet beslag onder derden
Termijn voor de vordering tot aanvulling van de rechterlijke uitspraak.
Termijn voor de vordering tot uitlegging en verbetering van de rechterlijke uitspraak.
Termijn voor het indienen van een verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen
termijn waarbinnen de rechter uitspraak moet doen
Termijnen in de handelsagentuur
termijnen in fiscale zaken
termijnen in het arbeidsrecht
termijnen in het faillissementsrecht
termijnen in het recht
Termijnen in het verzekeringsrecht
Termijnen voor neerlegging en mededeling van conclusies
Territoriale bevoegdheid
Territoriale bevoegdheid
Territoriale bevoegdheid beslagrecht IPR
Territoriale bevoegdheid correctionele rechtbank
Territoriale bevoegdheid en verkoop van soortgoederen
territoriale bevoegdheid uitsluitend beoordeling aan de hand van de vermeldingen in de inleidende dagvaarding en bevoegdheid contractuele schadevergoeding
Tertium non datur
terugbetaling billijke vergoeding
Terugbetaling medische kosten
Terugbetaling te veel betaalde huur
Teruggave na nietigverklaring van de overeenkomst tegen welke waarde
Teruggaveverplichting ingevolge nietig verklaarde overeenkomst
Teruggevonden verloren rijbewijs dient terug ingeleverd
terugkoop inboedel na beslag art. 1526 bis gerechtelijk wetboek
Terugkoop van de overheid op grond van de economische expansiewetgeving
terugvorderbaarheid steun van het OCMW
Terugvorderbaarheid van een provisionele uitkering tot levensonderhoud
terugvordering gewaarborgd loon
Terugvordering leefloon bevoegdheid familierechtbank en vredegerecht (Potpourri V)
Terugvordering leefloon door het OCMW
Terugvordering leefloon OCMW verweer en excepties
terugvordering steun OCMW en billijkheid
Terugvordering te veel betaald loon door de werkgever
Terugvordering te veel betaald loon door de werkgever in gevolge fout bij beslag of loonoverdracht bevoegdheid arbeidsrechtbank
Terugvordering te veel betaalde huur
terugvordering uitkering sociale zekerheid op rechthebbenden
Terzake of ter zake
Testament en herroeping testament als onderdeel van een brief
Testament kan geen verplichting tot inbreng van een schenking buiten deel opleggen
testpagina medewerker
Tetrapharmakos
tewerkstelling studenten
Tewerkstelling tijdens de opzeggingstermijn
tewerkstellingsmaatregelen
Tewerkstellingsmaatregelen
Thanatos
The law Leonard Cohen
themazittingen
Themisplan
Theogonia
thesaurus boomstructuur van het Belgisch recht
Thing
Thomas-theorema
Thuis blijven wonen met hulp in plaats van het bejaardentehuis
Tien geboden in de islam
TIJD OM EEN VERDEDIGING OP TE BOUWEN VOOR DE STRAFRECHTER
Tijdelijke afwezigheid
Tijdelijke afzonderlijke woonst proefscheiding
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid of tijdelijke invaliditeit
tijdelijke handelsvennootschap
Tijdelijke schorsing als tuchtmaatregel in afwachting van het strafonderzoek
Tijdelijkheid van het onderhoudsgeld
Tijdige en gelijktijdige neerlegging van conclusies ter griffie én toezending aan de tegenpartij
tijdkrediet en loopbaanvermindering
tijdschften allerhande
Tijdskrediet en bescherming tegen ontslag
Tijdstip gerechtelijk ontbinding van wederkerige contracten
Tijdstip ontbinding huwelijk en de nieuwe echtscheidingswet
Tijdstip van de vereffening-verdeling bij pluraliteit van echtscheidingsvorderingen
Tijdstip van ontbinding van het huwelijk
Tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst aanvangt en weerslag op de geldigheid van het proefbeding
Timesharing
Toeëigening van wegen
Toegang tot de rechter
Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
toegelaten afwijkingen van de bij wet voorziene huwelijksvermogensstelsels
Toekomst van de Senaat
toekomstige schade en verdiscontering
Toekomstige schade rente of kapitaal
Toekomstige schade vergoeding door rente verdient voorkeur of vergoeding in kapitaal
toelaatbaarheid van de vordering
Toelage huisbrandolie
toelichting bij de vereffening verdeling
Toelichting onbeslagbare inkomsten
toepasselijk recht inzake handelscontracten IPR
toepasselijk recht inzake handelscontracten IPR
Toepasselijke rente bij laattijdige betaling in het handelsverkeer
Toepasselijke wet onderhoudsgeld kinderen IPR
toepassing van de wet in de tijd
Toepassing van de wet in de tijd en reeds verworven rechten
Toepassing van de wooncode bij gemengde huur
toepassing WHPC in de tijd overgangsbepalingen
toepassingen voor arbiters
toepassingen voor arbiters
toepassingen voor bemiddelaars
toepassingen voor bemiddelaars
toepassingen voor detective
toepassingen voor experten
toepassingen voor experten
toepassingen voor gerechtsdeurwaarders
toepassingen voor gerechtsdeurwaarders
toepassingen voor psychologen mental coachen en sociale assistenten
toepassingsgebied van de Belgische wet en de bevoegdheid van de Belgische rechter inzake de WHPC op buitenlandse ondernemingen
toepassingsgebied van de wet Breyne
Toepassingsgebied WCO
toepassingsgebied WHPC
toepassingsgebied WHPC
toepassingsgebied WHPC naar het voorwerp van de handeling
Toepassingsvoorwaarde voor het bestaan van een handelshuur
toerekening van betalingen
Toerekening van de voorlopige hechtenis op de duur van de vrijheidsstraf
Toestemming bij mensenhandel is niet relevant
toestemming in de overeenkomst
Toestemming in het medisch recht
Toestemming in het strafrecht
toetsingsrecht van de rechter van overheidsvergunningen die nochtans van reglementaire en niet van contractuele aard zijn
Toewijzing van de woning dienstig voor het beroep na echtscheiding
Toga en epitoga in historisch perspectief
Toga en epitoga in historisch perspectief
Toga in tabel
Tolwegen in Europa
Tolwegen in Europa
Tontine en beding van aanwas
Tontine en beding van aanwas praktisch bekeken
TONTINE EN BESLAG
Tontine en ruzie tussen de deelgenoten
Topische vragen
Topos
Tot altijd
Tot waar strekt het gezag van gewijsde
Totum pro parte
Traditio brevi manu
Traditio clavium
Translatief
Tréfonds
Trias politica
Triomf
Trouwen buiten het Gemeentehuis
Trouwen met illegalen
Trouwen zonder samen te wonen
Trust als techniek van vermogens- en successieplanning
Tuchtrecht
Tuchtrecht en burgerlijk recht
Tuchtrecht gemeentepersoneel
tuchtrecht magistraten
Tuchtrecht OCMW personeel
Tuchtrecht provincie personeel
Tuchtrecht Vlaamse ambtenaren
Tuchtrecht Vlaamse ambtenaren lokale besturen
tuchtreglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen
Tussen droom en daad
Tussen droom en wet staan wetten in de weg en praktische bezwaren
Tussengekomen vonnis
tussenkomst
Tussenkomst van de schuldeiser in de WCO
Tussenkomst van een advocaat in strafzaken
tussenpersonen inzake verzekeringen en vastgoed en WHPC
Tussenvonnis met verwerping van alle strijdige en meer omvattende conclusies
tussenvonnis, eindvonnis, provisioneel vonnis, vonnis alvorens recht te doen
tussenvordering
Tussenvordering voor het eerst in hoger beroep
tussenvorderingen, tussenkomsten en uitbreidingen van de vordering in graad van beroep
TV
TV radio video
Tweede mening
Tweewaardige Logica
Tweezwaardenleer
Twijfel is onaangenaam, zekerheid is absurd
tyrejacking

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.