-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (809) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
S-BVBA
Sabam en misbruik van machtspositie
Sado masochisme
Saisine
Saisine in het erfrecht
Saksenspiegel
salduz leer
Salduz-trap
Salduzleer en verlenging voorlopige hechtenis
Salduzleer is beperkt tot het risico van vrijheidsberoving
Salomonsoordeel of Salomo's oordeel
Salvatorische clausule
Samengevoegegde zaken kunnen afzonderlijke geschillen uitmaken en resulteren in afzonderlijke rechtsplegingsvergoedingen
Samenhang
Samenhang kan afwijking op territoriale bevoegdheid verantwoorden
Samenhang verbonden vorderingen voor rechtbanken op zelfde niveau
Samenlevingsovereenkomsten
Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
Samenloop loonoverdracht en loondelegatie
samenloop onderhoudsplicht ouders-kinderen en onderhoudsplicht echtgenoten hiërarchie
samenloop onderhoudsplicht ouders-kinderen en onderhoudsplicht echtgenoten hiërarchie
samenloop van fouten
samenloop verzet en hoger beroep
Samenlopende fouten en fraus omnia corrumpit
Samenvoeging van samenhangende zaken voor verderechter en eerste aanleg
Samenwerking met uitgeverijen
Samenwerkingsakkoord over de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik
Samenwerkingsverbanden tussen advocaten
Samenwonen relatiebreuk
samenwonenden en erfrecht
Samenwoning beëindigen
Samvoeging inkomens bij beslag
Sanctie bij het niet-respecteren van de minimumduur van de handelshuur
Sanctie wegens kennelijk vertragende of onrechtmatige procedure
Sancties bij niet eerbiedigen van het omgangsrecht
Sancties WHPC Strafbepalingen en schrapping
Sandboxie
satire
Saucissoneren van het proces
saussisoneren
scan uw hele bibliotheek
schade aan elektrische apparaten door gebrek in de stroomvoorziening
schade aan onvergund gebouwde constructie
schade bij overlijden successierechten maken geen schadepost uit
Schade bij weerkaatsing zien lijden doet lijden
Schade door everzwijnen
Schade door luchtvaartuigen
Schade door verbouwingswerken aan aanpalende woningen met samenlopende fouten (of burenhinder) tussen bouwheer en aannemer
Schade door verlies seksueel genot
Schade door verlies seksueel genot bij het verlies van een partner
Schade en aansprakelijkheid van de netbeheerder
Schade en overlast door verbouwingen van de buren die geen fout uitmaakt
Schade toegebracht door gevangenen in de gevangenis
schade veroorzaakt door een misdrijf en collectieve schuldenregeling
Schade veroorzaakt door politie
Schade veroorzaakt op bouwwerven en aansprakelijkheid.
schadebeding
schadeloosstelling beroepsziekten
schadeloosstelling joden slachtoffer tweede wereldoorlog
Schadevergoeding
Schadevergoeding arbeidsongeschiktheid (gedeelde) fout door alcoholmisbruik van slachtoffer
Schadevergoeding arbeidsongeschiktheid werkloze
Schadevergoeding bij overlijden
Schadevergoeding bij verbreking van een contract
schadevergoeding en BTW
Schadevergoeding en vrijwillige prestaties door derden
schadevergoeding van toekomstige schade bij toekomstige vervanging van tandprotheses
Schadevergoeding verplichting van het slachtoffer tot beperking van de schade
schadevergoeding voor de fout van de rechter
Schadevergoeding voor de geboorte van een kind na mislukte sterilisatie
schadevergoeding voor de strafrechter bekomen na afhandeling van de strafzaak art 4 voorafgaande titel wetboek strafvordering
Schadevergoeding voor de werkgever of uitbetalingsorganisme voor de betalingen door hen gedaan veroorzaakt door fout of misdrijf begaan door een derde
schadevergoeding voor het verlies van een hond
Schadevergoeding voor overlijden van een vrouw die weinig verdient
Schadevergoedingen in het huurrecht en provisies op lasten
schaduwen en de observaties door de staatsveiligheid
scheepvaartreglement voor de Belgische havens, stranden en kust
scheidbaarheid clausule
scheiden als oplossing voor schuldoverlast
Scheiden in overleg
Scheiden met volledig akkoord
Scheiden voor de kerk
Scheiding der machten een fictie
scheiding van goederen
scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen
Schending beroepsgeheim van de arts vereist een onthulling van een vertrouwelijk gedane mededeling
schending van het recht op afbeelding door publicatie van (pornografische) foto's op het internet
Schending van intellectuele rechten , verwarringstichtende daden en google resultaten
schenking
Schenking door schuldigerkenning
schenking of gelegenheidsgeschenk
Schenking uit de hand
Schenking van de gezinswoning aan de kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik als successieplanning
Schenking van geld of schenking van een onroerend goed
Schenking via Nederlandse notaris
Schenkingen als voorschot op erfdeel
Schenkingen als voorschot op erfdeel met vrijstelling van inbreng
Schenkingen als voorschot op erfdeel zonder vrijstelling van inbreng
Schenkingen bij huwelijkscontract aan echtgenoten en kinderen uit het huwelijk zijn geboren
Schenkingen bij vooruitmaking
Schenkingen buiten of binnen part (al dan niet als voorschot op erfdeel)
Schenkingen en beschikbaar deel
Schenkingen en legaten worden vermoed gedaan te zijn als voorschot op de nalatenschap
Schenkingen tussen echtgenoten zijn steeds herroepbaar
schenkingen van aandelen
schenkingen van bedrijven
Schenkingen zonder en met vrijstelling van inbreng
schenkingstarieven
Schijnadoptie en adoptiefraude van bejaarde volwassenen
Schijnerkenning
Schijnhuwelijk
Schijnhuwelijk en intentie van de echtgenoten bijkomend gericht op een duurzame levensgemeenschap
Schijnhuwelijk in buitenland afgesloten nietigheid
schijnmandaat
Schijnsamenwoning
Schijnzelfstandigheid
Schijnzelfstandigheid cassatierechtspraak
scholingsbeding
Schorsing van de opzeggingstermijn
schorsing van de verjaring inzake de directe belastingen
Schorsing van de verjaring van de strafvordering
Schorsing van verjaring door huwelijk
Schorsing van verjaring in burgerlijke zaken
schrapping zwarte lijst na verschoning
schrapping zwarte lijst na verschoning
Schriftelijk bewijs middels authentieke akte wettelijke bepalingen
Schriftonderzoek
Schrijfwijze van afkortingen van instellingen
Schrijfwijze van bedragen in euro in juridische teksten
schrijfwijze van cijfers en getallen in juridische teksten
Schroef van Archimedes
schuld en fout in het nieuwe echtscheidingsrecht
Schuld en onschuld in echtscheiding schuldloze echtscheiding
schuldbemiddeling
schuldeisers kunnen geen aanspraak maken op de persoonlijke rechten
schulden
Schulden en beslag
Schulden en muntontwaarding
schulden ten behoeve van de huishouding
schuldenaar kan zelf om kwijtschelding van schulden vragen in collectieve schuldenregeling CSR
schuldenaar schuldeiser schuld schuldvordering
SCHULDHERSCHIKKINGVOOR HANDELAARS
Schuldig verzuim
schuldloze echtscheiding voor de nieuwe echtscheidingswet
schuldruiterij
schuldsaldoverzekering dient vermeld in het aanbod
schuldsaldoverzekering enkel voor kapitaal
schuldvergelijking
Schuldvergelijking en belastingen
Schuldvergelijking-toelichting
schuldvermenging
schuldvermenging
schuldvernieuwing
Schuldverzaking bij vergissing schept recht
schuldvordering
Second opinion Vermogensplanning gratis bij Nagelmackers
secreet Beperking van het omgangsrecht van verdachten met derden opgelegd door de onderzoeksrechter
secundair huwelijksstelsel
Secundum legem
Segway en verzekering
seizoenpacht
seizoenpacht en cultuurpacht
Seizoenpacht en cultuurpacht
Seks en Recht
sekstoerisme
Seksuele dienstverlening voor mensen met een handicap
Seksuele meerderjarigheid
Seksuele misdrijven op minderjarigen
Seksuele schade
SEKWESTER EN ECHTSCHEIDING
sekwester mag niet neerkomen op private huiszoeking
selffulfilling prophecy
Seniorenrecht
SEO afbeeldingen voor het web
serienummers en registratiecodes software
Set seksuele agressie
Sexting
Sharia
Shopstoel
Si membrum rupserit, ni cum eo pacit, talio esto
Simulatie
Sine die
Sisyphus
Sjachelarij
Sjafisme
Sjiisme
Skim lezen
Skimmen
Slachtoffer van verkrachting
slachtofferfonds
Slachtoffers belaging helpen?
Slachtoffers van stalking?
slachtofferverklaring
slachtofferverklaring
slagen en verwondingen
slagen en verwondingen en tijdelijke werkongeschiktheid
slapende rekeningen
Slavernij vandaag
slecht vonnis wat nu ?
SLIPPEN OP GLAD WEGDEK
sluiting afdeling onderneming en ontslag beschermde werknemer
sluitingsbevoegdheid van de fiscus bij achterstallige bedrijfsvoorheffing
SM-contracten
Smaad en beledigingen
Smokkel in de gevangenis door cipiers is omkoping
snelheidsmisdrijven
snelheidsovertreding
snelheidsovertreding en andere overtredingen noodvoertuigen, geneesheren, ambulances, politiewagens, brandweerwagensartikel 71 SWB noodtoestand
Snelheidsovertreding en foutmarge
Snurken en echtscheiding.
Sociaal dwangbevel
sociaal en arbeidsrecht
sociaal en arbeidsrecht
Sociaal onderzoek met betrekking tot de kinderen
Sociaal ouderschap
sociaal recht links
Sociaal statuut meewerkende echtgenoot
Sociaal statuut meewerkende samenwonende
sociaal strafrecht
sociale fraude
Sociale huur
Sociale huur bepaling van de huurprijs gebeurt op basis van de fiscale gegevens
Sociale huur en recht op herhuisvesting bij renovatie
sociale inspectie
Sociale kredieten
Sociale media impact op websites
sociale zekerheid
Soenna
Soennisme
Sofisme
software voor advocaten
software voor advocaten
Softwarewet
sollicitatieverlof
Solo cedere solent quae inaedificantur aut inseruntur
Solvens
sommaties in kredietzaken
Soorten bemiddeling
Soorten merken
Soorten onverdeeldheden
Soorten vruchtgebruik
Sophia
souteneur
spamwetgeving
Spartacus
Specialialiteitsregel
speekseltest
speekseltesten op drugs in het verkeer wet
Spelconsole software
spelexceptie
Spelletjes die uit de hand kunnen lopen
Spiegelschenkingen
Spijt betuigen
spoedeisend karakter van de vordering in kortgeding
sponsoringscontract
Sporen van misdrijf of onrechtmatige daad wissen op het internet
sportfout spelfout opzettelijke fout grove fout verantwoordelijkheid sliding voetbal
sportrecht
SPQR
spraakherkenning voor advocaten
Spreekrecht ambtenaren
Spreekverbod advocaten
staat van onvermogen
staat van onvermogen en rechten van onvermogenden
staat van vereffening
Staat van vereffening als een duidelijke uitvoerbare titel
Staatloze
staatlozen
Staatsveiligheid
stadskeure
stafhouder adres
Stafhouders en deontologen
Stageovereenkomst en concurrentieverbod
STAK
stakeholder
Staking van betaling
Staking van betaling (datum) en faillissement
stalking bewijslast
Stalking schade van en schadevergoeding voor het slachtoffer
standaardbedingen afdwingbaarheid
Standstillverplichting
stappenplan bankgift
Stappenplan handgift
Starter Tips & Hints
Statuut van de kunstenaar
Stealthing
Stelselmatige observatie
steno voor advocaten
sterfhuisclausule
Sterfhuisclausule als fiscale constructie niet meer aanvaard
sterfhuisconstructie
Sterilisatie gehandicapten een omstreden onderwerp
Sterilisatie zonder toestemming?
Sterkmaking
Sterkmaking en overlijden
Stevia meer dan een suikervervanger alleen
Stichting administratief kantoor
Stiefouder-adoptie
Stijlformules in brieven en procedures
Stijlloze hutsepot van argumenten
stille handelsvennootschap
Stilstaan van een voertuig waar het schade kan veroorzaken
Stilzwijgend nieuw pachtcontract na pachtontbinding
Stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap
Stilzwijgende verlenging van consumentencontracten
Stilzwijgende verlenging van de handelshuur
Stookoliefonds
Stopzetting van de werkzaamheden tijdens de opzeggingstermijn op initiatief van de werkgever
Stopzettingsverzekering zelfstandigen
Straf met uitstel
Strafbare deelneming
strafbare poging
Strafbeding
Strafbepaling wanbetaling loon
Strafclausules in een testament zijn slechts geldig binnen de perken van het beschikbaar deel
Straffen bij onbetaalde onderhoudsgelden
straffen ten aanzien van rechtspersonen
Strafonderzoek als zwaarste straf
STRAFRECHT
Strafrecht hedendaagse en historische begrippenlijst
Strafrechtelijk kortgeding
strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek
Strafrechtelijke vervolging na tuchtrechterlijke veroordeling.
Strafrechter en de toepassing van de regels van burgerlijk recht
Strafrechter is niet gebonden aan de beslissing van de faillissementsrechter voor datum staking betaling
strafuitvoeringsrechtbanken
Strafverzwaring voor misdrijven tegen bepaalde personen en verzwaring voor vrijwillige slagen met de doord tot gevolg
strafvordering
Strafvordering gesteund op loutere verklaring slachtoffer
Strafvordering regels van verjaring
Strafwet en beslag uitreksel uit het strafwetboek
strafwetboek
strandvondsten
Strategisch management
Stromingen in de Islam
struikelen over een hond
studenten in de rechten
Studenten in het recht publiceer uw scripties op onze site en bouw uw CV en naambekendheid op
studentenjob studentenarbeid
studentenjob studentenarbeid
Studeren met een ruime studiebeurs
Studiekosten en verlengde onderhoudskosten of kosten van de uitrusting van en kind dienen niet ingebracht en zijn geen schenking
Stuiting van de verjaring in burgerlijke zaken
Stuiting van de verjaring in strafzaken
stuiting van de verjaring inzake de directe belastingen
Stuiting van de verjaring wordt als niet bestaande beschouwd bij afwijzing van de eis
Stuiting verjaring
Stukken die bij de aanvang van een echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting EOO moeten worden neergelegd
stukken en inventaris in conclusies
Sub iudice
Sub rosa
Subjectieve en objectieve goede trouw
Subrogatie arbeidsongevallenverzekering en zwakke weggebruiker
Subrogatie in de arbeidsongevallenwet
Subrogatie van de kredietverzekeraar in de rechten van de schuldeiser
Subrogatierecht op basis artikel 29 bis WAM-wet geldt tegen de aansprakelijke derde maar niet tegen het schadeloosgesteld slachtoffer dat zelf eigen schuld heeft aan het ontstaan van de schade.
Subrogatierecht van persoonlijke ongevallenverzekeraar tegen de WAM-verzekeraar op basis art.29bis WAM wet.
Subsidiaire aanslag
Subsidiariteitsbeginsel
subsidies voor ondernemingen
Successieplanning door verhuis naar het buitenland
Successierechten besparen door generation skipping;laat de kleinkinderen rechtstreeks erven
successierechten bij plaatsvervulling moeten neven en nichten die na overlijden van hun ouders in hun plaats erven successierechten betalen als de neven en nichten of als de broers en zusters
Successierechten op gezinswoning
Suggestie
Sui generis
Sui generis contracten
Sui iuris
Summary jury trial
Superbia
Superioriteitsregel
supra
Syllogisme
Synallagmatisch
Synecdoche
Synthese definitie
Syntheseconclusie

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.