-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
O tempora, o mores!
Obesitas discriminatie
Obiter Dictum
objectief en subjectief recht
objectieve aansprakelijkheid
Obligatio
observatie als bijzondere opsporingsmethode
OBSI
Ockhams scheermes
OCMW
OCMW decreet
OCMW vloek of redding
Octrooi
Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit
Oikofobie
oikos
Oikos en ethiek als redmiddel uit de economische crisis
Om de week
ombrengen van dieren
Ombudsdienst voor luchtvaartpassagiers en omwonenden van de luchthaven Brussel-Nationaal
Ombudsdienst voor treinreizigers
omgangsrecht en onderhoudsgeld
Omgangsrecht grootouders
Omgangsrecht van de nieuwe partner na overlijden
omgangsregeling kinderen homoseksuele koppels
Omgangsregeling voor kinderen bij ouders verblijvend in het buitenland
Omgekeerd woonkrediet opeethypotheek omgekeerde hypotheek opeetkrediet
omissiedelict
Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen
Omniumverzekering
omslaan van kosten
Omstandige geneeskundige verklaring bij verzoekschrift tot voorlopig bewind Vereiste voorzien in artikel 488bis-b, § 6, lid 1 BW
Omzendbrieven College Procureurs Generaal
Omzetting milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht in gram per liter bloed
omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag
Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
onachtzaamheidsmisdrijven
Onafhankelijkheid tussen de arbitrale instelling en de arbiter.
Onafhankelijkheid van de rechter
Onbeheerde nalatenschap
onbekwaamverklaring
Onbenoemde contracten
Onbepaald opzet
Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen
onbeslagbaar inkomen zelfstandigen
onbeslagbaarheid inkomsten op zichtrekening
onbeslagbaarheid maaltijdcheques
onbeslagbaarheid van goederen met intuitu personae karakter en goederen of vergoedingen die buiten faillissement vallen
Onbeslagbaarheid woning van de zelfstandige
onbeslagbare goederen
onbeslagbare goederen en bescherming van andere voor beslagvatbare goederen
Onbeslagbare goederen nodig voor de uitoefening van het beroep
Onbeslagbare goederen nodig voor het beroep
onbeslagbare goederen verweer indien er toch beslag wordt opgelegd
onbeslagbare inkomsten anders dan onbeslagbare lonen, onbeslagbare inkomsten van zelfstandigen
onbeslagbare inkomsten bij kinderen ten laste
Onbeslagbare inkomsten uit arbeid
Onbeslagbare vervangings-inkomsten
onbetaalde onderhoudsgelden
onbevlekte ontvangenis
Onbewoonbaarderklaring en verkoop van de woning door de eigenaar
Onbewoonbaarverklaring
Onbewoonbaarverklaring en herstellingen door de eigenaar
ondankbaarheid
Onder alle voorbehoud
Onder voorbehoud van
Onder voorbehoud van alle recht
Onder voorbehoud van alle recht en middel
Onder voorbehoud van alle recht en middel en zonder enige (nadelige) erkentenis (van elk niet uitdrukkelijk erkend feit)
Onder voorbehoud van alle rechten
onder welke omstandigheden kan de rechter in graad van beroep de uitvoerbaarheid bij voorraad verbieden of schorsen
onderhandeling
Onderhandeling als geschillenregeling
Onderhandeling wat is dit
Onderhandse verkoop bij beslag op onroerend goed
onderhoudsbijdrage verschuldigd door onderhoudsplichtigen gehuwd onder een stelsel met een gemeenschappelijk vermogen
Onderhoudsgeld en onwaardigheid
Onderhoudsgeld en vennootschap
Onderhoudsgeld loon uit vennootschap en andere voordelen uit de vennootschap
Onderhoudsgeld na wettelijke of feitelijke samenwoning
Onderhoudsgeld voor kinderen en leefloon
onderhoudsgeld voor meerderjarige kinderen
Onderhoudsgelden
Onderhoudsgelden niet de inkomsten maar de mogelijkheden om inkomsten te verwerven bepalen onderhoudsplicht
Onderhoudsgelden voor kinderen die gaan samenwonen met een partner
Onderhoudsplicht laat geen achterstallen
Onderhoudsplicht met terugwerkende kracht
Onderhoudsplicht tegenover ouders in het rusthuis
Onderhoudsplicht tussen echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure en het foutbegrip
Onderhoudsplicht van de niet-gehuwde meemoeder.
Onderhoudsplicht van kinderen en schoonkinderen ten aanzien van ouders en schoonouders
Onderhoudsplicht voor de kinderen en echtgenote zonder inkomen
Onderhoudsplicht voor de kinderen en onderhoudsgeld te betalen aan de echtgenote of echtgenoot
Onderhoudsplicht voor de kinderen te betalen voor de kinderen aan de grootouders
onderhoudsplicht voor kinderen en gebrek aan respect
Onderhoudsplicht voor pluskinderen
Onderhoudsplicht voor stiefkinderen
Onderhoudsplichtige dient de beslissing van de rechtbank niet af te wachten om tussen te komen in de onderhoudsplicht ten aanzien van een kind
Onderhoudsverplichting ouders regelingen zijn niet tegenstelbaar aan derden
Onderhoudsvordering tegen de vermoedelijke vader
Onderlinge gehoudenheid tussen verschillende borgen
ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN
Ondernemingen in moeilijkheden
ondernemingsloket of griffie van de rechtbank van koophandel
Onderscheid tussen A-attest B-attest en C-attest in het onderwijs
Onderscheid zaak- en boedelgemeenschap
Onderscheiden loonoverdracht
onderscheppen van de post als opsporingsmaatregel
Onderteken nooit een blanco contract
ondertekening van een overeenkomst
Ondervraging in strafzaken
Onderwijsniveau
Onderwijsrecht
onderzoek aan het lichaam
Onderzoek naar vermogensvoordelen kaalplukwet
Onderzoek voorafgaand aan de werkhervatting door de arbeidsgeneesheer
Onderzoekshandeling definitie
ONDUIDELIJKE TENLASTELEGGINGEN
Onechte facturen
Oneerlijke concurrentie na beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Oneerlijke concurrentie na beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Oneerlijke concurrentie na beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Oneerlijke handelspraktijken
Oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van zoektermen via het internet
Oneerlijke handelspraktijken jegens de consumenten
Oneigenlijke contracten
ongeldige dading en onderhandeling na nietig ontslag
ongeval buitenland 1 voertuig betrokken schade aan passagier: nationale wet bestuurder
ongeval en veiligheidsgordels
ongeval kind landbouwer op het veld
ongeval met spelende kinderen
ongeval met verschillende voertuigen en onmogelijkheid om vast te stellen wie het ongeval veroorzaakt heeft
Ongeval met verschillende voertuigen en vergoedingsplicht verzekeraars
Ongeval met verschillende voertuigen waarbij het onmogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt
ongevallen met fietsers
ongevallen met voetgangers
Ongewenst seksueel gedrag op het werk
ongewenste communicatie in de wet op de marktpraktijken WMPC
Ongrondwettelijk verklaarde wet gevolgen
ongunstig vonnis
onleesbare en ongestructureerde conclusies neer te leggen met gedeeltelijke en onjuiste verwijzingen
onleesbare factuurwaarden in minuscule lettertekens
onmiddellijke aanhouding
onmiddellijke bescherming tegenover de schuldeisers ingevolge de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie WCO
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs
onontvankelijkheid en ontoelaatbaarheid van de vordering zijn synoniemen
Onontvankelijkheid van de eis
Onopzettelijk doden of onopzettelijke letsels
Onopzettelijke slagen en verwondingen
Onpartijdige rechter
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid expert
onrechtmatig beding
Onrechtmatig bewijs in strafzaken sanctie
Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken sanctie
Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken: Sanctie
onrechtmatige bedingen in de nieuwe wet op de marktpraktijken
onrechtmatige registratie van domeinnamen
Onrechtstreeks opzet
onredelijke korte termijn om een gebrek te melden
onredelijke termijn
Onregelmatig bekomen elektronische berichten zijn onbetrouwbaar en hebben geen bewijswaarde
Onregelmatig bewijs in burgerlijke zaken
Onregelmatig bewijs kan in het openbaar belang toch in aanmerking worden genomen
Onregelmatige erfopvolging
onregelmatige makelaars
onregelmatige onteigening gevolgen
onroerend beslag korte uitleg
onroerende goederen
onroerende goederen
Onroerende goederen door bestemming
onroerende goederen door incorporatie
onroerende voorheffing en gesplitste eigendom
onroerende voorheffing en recht van bewoning
onroerende voorheffing en vruchtgebruik
onsplitsbaar geschil
Onsplitsbaarheid
Ontbinden verkoop van tweedehands auto wegens ontbreken Car-Pass
Ontbindende voorwaarde
Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst
ontbindende voorwaarde stilzwijgend begrepen in wederkerige contracten exceptio non adimpleti contractus
ontbinding huur
Ontbinding overeenkomst en stilzwijgende aanvaarding
ontbinding van de huur door de verhuurder zonder motivering
Ontbinding van de huur wegens burenruzie overlast,belaging misdrijven of feitelijkheden
Ontbinding van de huur wegens niet betaling van de huur
Ontbinding van de huurovereenkomst
Ontbinding van de overeenkomst
ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie zonder tussenkomst van de rechter
ontbinding van de vennootschap door niet neerlegging van de balans
Ontbinding van de vennootschap door niet neerlegging van de jaarrekening
Ontbinding van de vennootschap door niet neerlegging van de jaarrekening en verweer door regularisatie
Ontbinding van het wettelijk stelsel
ontbindingsgronden van sociale huurovereenkomsten
Onteigening bij hoogdringendheid
onteigening bij hoogdringendheid uitzonderingsprocedure wet 26 juli 1962
onteigening en de kosten technische raadsman
onterecht stellen dat een dame een vrouw van lichte zeden is vergt een onmiddellijk excuus
onthulling seksuele geaardheid zonder toestemming
Ontkentenis proceshandeling en herroeping gewijsde
Ontkentenis van proceshandeling
Ontkentenis van proceshandeling kan niet voor de strafgerechten
Ontkentenis van proceshandeling procedure
Ontkentenis van proceshandelingen
ontmoeting voor een uurtje
ontoelaatbaarheidheid van de vordering
ontslag
Ontslag door een VZW van een werknemer formalismen inzake bijeenroeping raad van bestuur
Ontslag gemotiveerd door veelvuldige ziekte
Ontslag of opzegging tijdens ziekte
Ontslag om dringende redenen
Ontslag om dringende redenen door het uiten van een mening
Ontslag om dringende redenen door kritiek op facebook
Ontslag om dringende redenen en ondertekening motiveringsbrief
ontslag om dringende redenen tijdens de opzegtermijn doet het recht op opzegtermijn of vergoeding teniet
Ontslag om dringende redenen voorafgaand verhoor werknemer
Ontslag om dringende redenen wegens prostitutie van de echtgenote van de werknemer
ontslag om dringende redenen wegens uitvoering prestaties tijdens arbeidsongeschiktheid
Ontslag op verzoek van een werknemer
Ontslag tijdens bepaalde schorsingen van arbeidsovereenkomsten of ontslag bij verminderde arbeidsduur
ontslag van een werknemer
Ontslag van een werknemer door afgifte van een opzeggingsbrief door de werknemer aan de werkgever
ontslag wegens reorganisatie
Ontslag werknemer aangenomen voor bepaalde duur aangenomen
Ontslagpremie
ontslagregeling beschermde werknemers
ontstoppingsdienst
Onttrekking van de zaak aan de rechter
Onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gebrek aan onpartijdigheid
ontucht
ontvang onze gratis nieuwsbrief
ontvankelijkheid en toelaatbaarheid van de vordering zijn synoniemen
Ontvankelijkheid van de vordering
Ontvoering in het belang van het kind
Ontvoering van minderjarigen
Ontwerpvonnissen vallen ook onder het beroepsgeheim
Ontzetting of vervallenverklaring
Ontzetting ouderlijk gezag wettelijke bepalingen
Ontzetting uit recht tot sturen Zware overtreding Herstel van het recht tot sturen Verplicht nieuw examen
Ontzetting van rechten
Onverdeeld vruchtgebruik
onvermogen en belastingen
onverschuldigde betaling
onverschuldigde betaling ()
onverschuldigde betaling ()
onverschuldigde betaling en interest
onverzekerd voertuig
Onwaardig om te erven
Onwaardigheid om te erven
onwerkzame hechtenis vergoeding
onwettige parkeerretributies door schending van de privacy
Onwettige uitoefening geneeskunde
Onze aanpak
onze aanpak
onze aanpak
onze bloggersites
onze doelgroepen
onze doelgroepen
onze rapportering
ONZE REALISATIES
onze resultaten
Onze tussenkomsten voor Belgen in het buitenland
Onze waarborgen
onze waarborgen
onze waarborgen
Oordeel van Cambyses
Oorlogsgod en heilige oorlog ook in de bijbel
Oorlogsgod in de Koran
Oorzaak van de overeenkomst
oorzaak van de vordering
Oorzaken en aanleiding van stalking
oorzaken van prostitutie
Oostenrijks recht databank
Op een zitting vastgesteld op grond van artikel 747 gerechtelijk wetboek kan tegen de afwezige partij een tegensprekelijk vonnis worden gevorderd.
Op welke goederen kan vruchtgebruik gevestigd worden
opdelen van morele schade?
Opdienen van dronkenmakende dranken aan kennelijk dronken persoon
Opdracht medisch deskundige
Opdrachten van de gemeente en de provincie inzake buurtwegen en voetwegen
opdrachtgever van een misdrijf
opdrijven bromfietsen
opeisbaarheid & partiële betaling
opeisbaarheid & overdracht schuldvordering
opeisbaarheid & partiële betaling
opeisbaarheid & partiële betaling
opeisbaarheid van het krediet na eerdere regularisatie
opeisbaarstelling door louter eisbaar stellen van de achterstand zonder rente en kosten
Open Atrium
Openbaar domein
Openbaar domein goederen kunnen niet verpacht
openbaar ministerie dient ook een onderzoek à décharge uit te voeren
openbaar ministerie gelijkheid wapens, toga plaats op de zitting en eerlijk proces
openbaar ministerie is geen partijdige openbare aanklager
Openbaarheid der terechtzittingen
Openbaarheid uitspraken
Openbaarheid van bestuur
Openbaarheid van bestuur draagwijdte
openbaarheid van bestuur en beroepsgeheim
Openbaarheid van bestuur en verplichting tot vermelding beroepsmogelijkheid
Openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen
Openbare orde
Openbare verkoop en toewijzing onder voorbehoud solvabiliteit van de bieder
openbare verkopen
openbare weg
openbare zedenschennis
Openingsuren
Opgraving van lijken
opheffing strafrechtelijk beslag
Opheffing van beslag gelegd door een boswachter
Opinie kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding
opkopers van verloren gewaande vorderingen
opkopers van verloren gewaande vorderingen
Oplevering Bouw
Oplichters – Fraudeurs - Mensenhandelaars en Witwassers holisten en valse schuldbemiddelaars
Oplichting
opname eigen telefoongesprekken en verboden telefoontap
opposition sur opposition ne vaut
oprichtersaansprakelijkheid
Oproep aan kunstenaars justitie
Oproepen van getuigen in strafzaken
Oproeping in minnelijke schikking voor de beslagrechter voorafgaand onroerend beslag bij opgezegde hypothecaire kredieten
oproeping in verzoening
oproeping in verzoening huur
oproeping minnelijke schikking alvorens onroerend beslag
opruimingen of solden
Opschortende voorwaarde
Opschorting
Opschorting en uitstel soorten voorwaarden en voorafgaand onderzoek
Opschorting geweigerd wanneer terechtwijzing noodzakelijk is
Opschorting in raadkamer
Opschorting van de uitspraak en strafregister
opschorting van de uitvoering van en verbintenis opgelegd door de kortgedingrechter
Opschorting van een strafzaak tot uistpraak van de burgerlijk rechter
opschorting van verbintenissen bij niet uitvoering van een partij
Opschorting, uitstel en probatie
opschrift
Opschrift van de wet
Opsluiting
opsporen en lokaliseren van telecommunicatie
Opsporing en vaststelling van de bij WHPC wet verboden daden
Opsporingsonderzoek à décharge
optie
Optieclausule in de arbeidsovereenkomst
Optimalisatie afbeeldingen SEO
Optimalisering van de fiscale aftrek van levensverzekeringen
Opvang onderzoek en begeleiding na verkrachting
Opzeg handelshuur wegens vervreemding afbraak en heopbouw
opzeg van de huur door één van de samenwonenden bij de beëindiging van de samenwoonst
opzeg van de huur door één van de samenwonenden bij de beëindiging van de samenwoonst
Opzeg van het huurcontract aan de beide echtgenoten
opzegbaarheid van contracten van onbepaalde duur en aanvaarding van protest door uitblijven reactie toepassing reclamecontracten
opzegbeding
opzegbedingen en schadebedingen
opzeggen van consumentenovereenkomsten
opzegging contracten van onbepaalde duur
opzegging door de huurder
Opzegging door de verpachter vormvoorwaarden en verplichte vermeldingen
Opzegging door één van de partijen bij hoofdelijke huur
Opzegging handelsagentuur wegens ernstige tekortkoming
Opzegging handelsagentuur wegens uitzonderlijke omstandigheden
Opzegging handelsagentuur zonder opzeggingstermijn
opzegging van consumentencontracten van onbepaalde duur
Opzegging van de huur op voorwardelijke wijze door de huurder is enkel een aanbod tot beëindiging
Opzegging van een aannemingsovereenkomst
Opzegging van een contract door advocaat en noodzaak bijzonder mandaat
Opzegging van een overeenkomst
opzegging van het huurcontract door de verhuurder voor persoonlijk gebruik
Opzegging van woninghuur voor persoonlijk gebruik bewijslast voor de verhuurder
Opzegging voor eigen gebruik, buitengewone omstandigheden en ongeneeslijke ziekte
Opzegging voor eigen gebruik, buitengewone omstandigheden en zwangerschap
Opzegging voor het uitvoeren van werken
Opzegging wegens dringende redenen handelsagentuur
opzeggingstermijn voor arbeiders
Opzeggingstermijn voor arbeiders
opzegtermijn en opzegvergoeding voor deeltijdse werknemers
opzegtermijn huur
opzegtermijn voor bedienden
Opzegtermijn voor hogere bedienden
opzegvergoeding arbeidsovereenkomst en bijkomende vergoedingen bij ontslag door werknemer
opzegvergoeding of verbrekingsvergoeding bij ontslag bestaat uit bruto-bedragen wanneer deze door de rechtbank worden toegekend
Opzet in het strafrecht
Opzet in het verzekeringsrecht
Opzettelijk meedelen van onjuiste gegevens aan verzekering nietigheid
Opzettelijk verstek verzet wordt onmogelijk
Opzettelijke fout door kinderen en familiale verzekering
opzettelijke fout in het verzekeringsrecht met uitsluiting van dekking tot gevolg
Opzoeken van een bankrekening na een overlijden
Orde Vlaamse Balies een graaicultuur?
Orgaandonatie
Orgaanhandel in China
Orgaantransplantatie
organen in de vennootschap
organisatie en tucht advocatuur
Organisatie prostitutie door Het laatste nieuws
organisatie van de advocatuur
Organisatie van hoven en rechtbanken
Organisatie van slechte zeden
Oslo-confrontatie
OudBrabants recht
oude huwelijkscontracten
oude spaarboekjes
Oudenaarde 1708
Ouderenmishandeling
Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag en school
Ouderlijk vruchtgebruik
Oudermoord
Ouderontvoering ontvoering kinderen door ouders naar het butenland
OUDERSCHAPSBEMIDDELING
ouderschapsverlof
Ouderstage
Ouderverstoting
Oudste Nederlandse woord
Oudste Nederlandse zin
Outplacement
Over materiële bevoegdheid van de rechter kunnen partijen geen overeenkomst afsluiten
Over vriendschappelijke brieven en dankbetuigingen als bewijs
Over vrouwen
Over wereldvreemde rechters
Overbrenging van veroordeelde personen
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Overdisponering op kredietopening
overdracht art. 26 WCK
overdracht consumentenkrediet art. 26WCK
Overdracht familiale onderneming van ouders aan kinderen
Overdracht van een arbeidsovereenkomst
overdracht van een betwiste schuldvordering
Overdracht van een overeenkomst
overdracht van fiscale terugave
overdracht van onroerend goed tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden
overdracht van schuldvordering
overdracht van schuldvordering en bijhorende overdracht van alle bijzaken
Overdracht van verontreinigde gronden
Overdreven nalatigheidsinteresten worden niet gematigd maar als oneerlijke handelspraktijk niet toegelaten
Overeenkomst bindt alleen vennootschap en niet de natuurlijke persoon die in hoedanigheid van orgaan namens de vennootschap heeft getekend
Overeenkomst met wensouders bij medisch begeleide voortplanting
overeenkomsten en de wet op de continuïteit van de ondernemingen
overeenkomsten en faillissement
Overeenkomsten erelonen tussen advocaten en cliënten
Overeenkomsten erelonen tussen advocaten en cliënten
Overeenkomsten om de pachtwet te omzeilen
Overeenkomsten op afstand
Overeenkomsten op het internet
Overeenkomsten over onderhoudsgeld
Overeenkomsten over onderhoudsplicht voor kinderen
Overeenkomsten verdeling van gemeenschappelijk vermogen tijdens feitelijke scheidng
Overeenkomsten zijn niet van rechtswege nietig
Overgang van de onderneming
overgangbepalingen echtscheidingsrecht onderhoudsgelden
Overgangsbepalingen
Overhangende takken verjaren niet
Overheidsaansprakelijkheid door het uitblijven van wetten of besluiten
Overheidsinstanties die zich kunnen verenigen
overheidsopdrachten
overheidsopdrachten offerte mag geen loutere wergave van het bestek zijn
Overige netwerken
overlading
Overlaten van een handelsagentuur
Overlaten van een vennootschap goedkoper dan vereffenen van een vennootschap
Overleg tussen magistraten
Overlevering in plaats van uitlevering tussen lidstaten van de Europese Unie
overlevingspensioen
overlevingspensioen na wettelijke samenwoning gevolgd door huwelijk
Overlevingsrechten
overlijden tijdens de echtscheiding
Overlijden tijdens de procedure
Overlijdensaangifte
Overmacht
Overmacht dient niet absoluut te zijn
Overmacht en de uitvoering van het contract
overmacht en risico
Overmacht en verlenging van termijnen voor verzet
Overmacht in het strafrecht Onweerstaanbare drang
Overmacht in het verkeer
Overmachtsbedingen
Overname en overdracht van ondernemingen
Overschrijding max JKP
Overschrijding redelijke termijn in strafzaken
Overschrijving is een rechtsfiguur sui generis
Overspel en privacy
Overtreding begaan met motorvoertuig toebehorende aan rechtspersoon
oververzekering en art. 31 WCK
Overwinnen doe je met stijl
overzicht adressen justitie
Overzicht en boomstructuur van het Internationaal recht
overzicht metarecht
Overzicht personen en familierecht
overzicht rechtspraak WCK
overzicht van het Belgisch Publiek administratief en onderwijsrecht
overzicht van het Belgisch recht
overzicht van het buitenlands recht
Overzicht verkeer
Overzichtspagina IPR

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.