-A +A

Lijst van pagina's en bijdragen

(1) | 1 (3) | 2 (1) | 3 (1) | 5 (1) | 7 (6) | 8 (1) | A (583) | B (580) | C (244) | D (414) | E (285) | F (108) | G (241) | H (320) | I (204) | J (40) | K (169) | L (150) | M (217) | N (151) | O (492) | P (337) | Q (14) | R (320) | S (377) | T (249) | U (85) | V (808) | W (294) | Y (3) | Z (72) | (1)
Titelsorteerpictogram
Maagdelijkheid Maria
maaltijdcheques
maatschap
Maatschap en rechten schuldeiser van deelgenoten van de maatschap
maatschap, stille en tijdelijke vennootschap gemeenschappelijke bepalingen
Maatschappelijke verslagen opgesteld door de sociale dienst van de jeugdrechtbank geheim en vertrouwelijkheid
Macedoine
Machiavelli
Machtiging gegeven aan geneesheer om verklaringen af te leggen aan de verzekeraar mogen enkel oorzaken van overlijden betreffen en niets meer
machtiging gemeenteraad om in rechte op te treden
machtiging om kinderen mee te nemen naar het buitenland
Madhhab
Mag een rechter naar de kerk gaan?
Magistraten en advocaten zonder taal
Magistraten niet verantwoordelijk voor gebrek aan toezicht op nalatige gerechtelijke mandatarissen zoals bemiddelaars
Magna Charta
Magnavox Odyssey
mail online
Maken atmosferische omstandigheden zoals regen,, hagel en vorst overmacht uit in het aannemingsrecht
Malikieten
Management-vennootschap
managementovereenkomst
Manager
mancipatio
mandaat ad litem van een advocaat
Mandaat ad litem van een advocaat bij de vereffening-verdeling voor de notaris
Mandaat ad litem van een advocaat voor een rechtspersoon
mandaat tot invordering
Manivel
mannen geruïneerd door echtscheidingen
Manumissio
Marcel Storme
Markgraaf
Martelaar worden in Irak
Masturbatie is niet strafbaar
Mater certa est
Mater is est quem gestatio demonstrant
materiële vergissing rechtzetten in beroep
materies door ons behandeld en onze doelgroepen
matiging schadebeding en nalatigheidsrente
Matiging van interesten en kosten bij invordering
matigingsbevoegdheid van de rechter in consumentenkrediet
Maximumduur aanhouding
Maximumfactuur
Mede-eigendom Algemene vergadering vertegenwoordiging voor de rechtbank syndicus
mede-eigendom en huur
mededeling stukken
medeeigendom herverdeling van de lasten in het appartementsrecht
medewerking aan de bewijslast in het deskundigenonderzoek
Media delen
media en rechten van de mens kunnen verklaringen in de pers een onpartijdig eerlijk proces onmogelijk maken
Mediadecreet
Mediation-arbitration
Mediation-expert opinion
medisch begeleide voortplanting en bestemming van overtallige embryo's en gameten
Medisch dossier
Medisch recht
Medisch recht
Medische aansprakelijkheid bij plastische chirurgie
Medische aansprakelijkheid en vermageringstherapie
Medische honoraria
Medische verklaringen waaruit kennis van een voorafbestaande ziekte blijkt voorafgaand aan het overlijden kunnen door het beroepsgeheim niet aangewend worden door de verzekeraar om uitbetaling te weigeren
Meer alleenzetelende rechters met minder ervaring
meer informatie via e-mail
Meer is vaak minder
Meerderjarige onbekwamen bescherming en bewind wet van 17.03.2013
meerpartijengeding met meervoudig verstek
meerpartijenovereenkomst
meerwaarden en vereffening-verdeling
Meerwaardige Logica
meest gerede partij
meest voorkomende inbreuke op de WCK
meest voorkomende inbreuken op de wet op het consumentenkrediet
meestvoorkomende inbreuken WCK
Meeting room
meineed
Meineed bij boedelbeschrijving
Meineed bij vereffening-verdeling
Meineed en kennis van een handgift aan een derde
Meineed en kennis van verduistering
Meldingsplicht aan parket van beroepsgeheimen inhoudende ernstige feiten gepleegd op minderjarigen
Memorie van toelichting
Memorie van wederantwoord voor het hof van cassatie
Mensen van het recht
mensen van het recht
mensen van het recht
Mensenhandel
Mensenhandel en het begrip werving van een persoon
Mensenrechten
Mensensmokkel
Merchandising
merkenrecht
met gesloten beurzen
metarecht
metarecht
Metonymie
Microsoft mediaplayer voor Mac
middelen van tenuitvoerlegging
middelen van tenuitvoerlegging
Middelen- en resultaatsverbintenis
Mijn buur verbouwt
Milieuhandhavingscollege en vermindering van kennelijke onredelijke geldboete
Milieumisdrijven
milieurecht
milieuschade stakingsvordering
Milieustrafrecht
Minderjarigen en wilsonbekwamen
Minderwaardige rechtspositie van de vrouw in de middeleeuwen
Mindfullness
Mini WCO
mini-instructie
Mini-trial
Minikredieten
Minimumbedrag om hoger beroep in te stellen
minimuminkomen
Minimuwaarborg bij de consumentenverkoop
Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
Ministeriële circulaires
Ministerieplicht van de gerechtsdeurwaarder
minnelijk bod na beslag
minnelijke expertise
minnelijke invordering door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder
minnelijke invordering door een gerechtsdeurwaarder en verboden kosten
Minnelijke regeling incassokantoren?
minnelijke schikking
minnelijke schikking bij inbreuken op de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
Minnelijke schikking in strafzaken uitgebreid
Minnelijke schikking nadat de strafvordering werd ingesteld dient gemotiveerd
minnelijke vereffening verdeling
minuut van de beslissing
Misbruik van de zwakke toestand van personen
Misbruik van gezag
Misbruik van inzagerecht in het strafdossier
Misbruik van macht door spilfiguren in de onderneming
Misbruik van vennootschapsgoederen
Misbruik van vertrouwen
Misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf
Misdadig brein
Misdrijven betreffende het geheim van privé-communicatie en -telecommunicatie
Misdrijven gepleegd door magistraten
Misdrijven tegen de eerbied waaronder de zittingsmisdrijven
Misjna
Miskenning bewijskracht stukken
Miskenning geheim vooronderzoek enkel invloed op strafvervolging als deze gegrond zijn op die miskenning of als bewijzen daarna op die miskenning zijn gegrond
Miskenning van het formalisme van het grievenformulier in beroep
miskenning van voorkeurrecht bij verkoop sanctie
Misleidende en oneerlijke handelspraktijken
Misleiding door de overheid inzake mogelijkheid tot beroep
Mitsgaders
Mnemotechniek
Mobiele versie van deze website
Modale logica
modaliteiten strafuitvoering
Model Beroep tegen Gemeentelijke administratieve sancties
model dagvaarding echtscheiding
Model Echtscheiding onderlinge toestemming EOT
model eenzijdig verzoekschrift echtscheiding
Model grievenformulier hoger beroep in strafzaken
model ouderschapsovereenkomst
Model Verzoek om bijstand bij navolgende verhoren op grond van artikel 2bis, §2 Wet voorlopige hechtenis bron OVB
model verzoekschrift tot vaststelling overspel
model voorlopige maatregelen voor de vrederechter
modelbrief verklaring van benadeelde
Modelbrief verklaring van benadeelde
modelbrieven of modelcontracten
Modelcontracten
modelcontracten
modelcontracten fotomodel
Modellen
Modellen gerechtelijk recht
Modellen huur
Modellen inzake kunstwerken
modellen personen en familierecht
Modellen strafrecht
modellen van arbeidscontracten
modellen van handelsrecht en handelscontracten
Modellen voor advocaten
Modellenbureau dekmantel prostitutie en escorte
Modellenbureau en recht
Modelpolis verzekering voertuigen
modelverweer art. 14 lettertype
modelverweer gemeenschappelijke instelling van bekrachtiging loonoverdracht en vordering ten gronde in 1 exploot
Moederkesdag in mei 1940
Moedervennootschap
moeskopperij wat is dit
Moet de verzekeraar weten dat het verzekerd pand een bordeel is
Moet ex-partner spaargeld en gedane afbetalingen terugbetalen
Moeten bewoners van het gelijkvloers van een appertementsgebouw mee bijdragen in de kosten van de lift
mogelijkheid tot beroep en dubbele aanleg
Mogen advocaten kussen (in toga)
Mogen ouders hun kinderen slaan?
Monarchie Quo vadis
Moord
Moord op een woord
Moratorium interesten
moreel bestanddeel van een misdrijf
morele onmogelijkheid om een schriftelijk bewijs te verschaffen
Morele onmogelijkheid tot bewijs van de lastgeving
morele schade bij bewustzijnsverlies
Morele schade kapitalisatie of naar billijkheid
morele schade overzicht
Morele schade voor het verlies van een hond
Morele schadevergoeding is niet belastbaar
Motivatie aanhoudingsbevel kan aangevuld door de onderzoeksgerechten
motivatie arrestatiebevel
motivering van de bestuurshandelingen
Motivering van het hoger beroep in strafzaken
Motivering van uitspraken arresten van het hof van assisen
motiveringsplicht ontslag in private en in de publieke sector
motiveringsplicht van de rechter
Mundus vult decipi, ergo decipiatur
mutuum
Muziek beluisteren via het internet
Muziek in hotelkamers en auteursrechten
Muziek in parenclubs en auteursrechten
Muziek in wachtzalen en auteursrechten
myriameter

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.